Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
Скачать 444.04 Kb.
НазваниеОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
страница5/5
Дата конвертации06.02.2016
Размер444.04 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://library.psu.kz/fulltext/transactions/677_baymuhambetova_m.g._jalpi_himiyalikh_tehnologiya
1   2   3   4   5

4 Этанның өзгеру дәрежесі 37% болғандағы, этанолдың 1,5 тоннасын өндіруге қажетті, этанның және су буының шығын коэффициенттерін анықтау қажет. Этиленнің шығуы теориялық мүмкіннен 71%. Этанолдың шығуы теориялық мүмкіннен 59%. Дайын өнімде 76% этанол бар.


5 Әк тастың құрамында 10% қоспалар бар болғандағы, келесі құрамды (%масс.): Nа2СО3 – 93%; NаНСО3 - 6%; басқа қоспалар – 1% сода қолданғандағы кәдімгі шынының 5 тоннасын өндірудің материалды балансын құрастыру қажет. Сода мен әк тастың өзгеру дәрежесі 81% және 85%. Есептеуде кварцты құм қоспасыз деп аламыз. Кәдімгі құм өндірісінде шикізат ретінде кварцты құм, сода және әк тас қолданылады.

6 Пештің негізгі астының ауданы 16,7 м2 болғандағы, пештің интенсивтігін, немесе пештің астының 1 м2-де жағылатын колчедан мөлшерін (45 %-ге есептегенде) анықтау қажет. КС-200 пешінде, құрамында 41% күкірт бар, колчеданның сағатына 10 тоннасы жанып кетеді.


Нұсқа 18


1 Өнеркәсіптік катализдің маңызы мен қолдану аймағының сипаттамасы. Катализ түрлері мен мәні.

2 Метанды буауалық конверсиялау әдісімен азотсутектік қоспаны алудың технологиясының сипаттамасы

3 Кеннің шығыны 15 тонна, кеннің өзгеру дәрежесі 81% болғандағы, темір кенінен (Fe3O4) алуға болатын, құрамында 95% темір бар шойынның мөлшерін анықтау қажет.

4 Кальций карбонатынан алуға болатын, құрамында 91% СаО бар, күйдірілген ізбестің массасын анықтау қажет. Карбонат шығыны 8 т. Кальций карбонатының өзгеру дәрежесі 91%.

5 100 тонна азот қышқылын өедірудің материалды балансын құрастыру қажет. Аммиак-ауалы қоспадағы аммиактың мөлшері 3%об. Аммиактың тотығу дәрежесі 89%.

6 Диаметрі 5,2 м, биіктігі 9 м, ал интенсивтігі 1100 кг/(м3*тәулігіне) болатын, колчеданды шаңтәрізді күйдірудегі пештің өнімділігін есептеу қажет.


Нұсқа 19


1 Көмірсутекті газдарды конверсиялаумен сутекті өндіру әдістерінің сипаттамасы. Бұл әдістердің салыстырмалы сипаттамалары.

2 Азотсутекті қоспаны көміртек диоксиді мен күкіртсутектен тазарту әдістерінің сипаттамасы.

3 Күкірт қышқылы өндірісіндегі S және SO2 жоғалулары 3%, ал абсорбциялану дәрежесі 98% болғандағы, күкірт қышқылының 1 тоннасында 40% S бар, колчедан шығынын есептеу қажет.

4 16 тонна пириттен 76% Н24-тің қанша тоннасын алуға болады. Пириттің өзгеру дәрежесі 80%.

5 10т ТiО2 өндірісінің материалды балансын құрастыру қажет. Ильменитті кеннің құрамы (%масс.): FеТiО3 – 70%; Fe2О3 - 29%; басқа қоспалар – 1%. FеТiО3-нің өзгеру дәрежесі 81%. Өндірісте 76%-ті күкірт қышқылы қолданылады.

6 Күкіртті жағатын пештерге беруге қажетті ауаның теориялық мөлшерін есептеу қажет. Күкірт қышқылы өндірісінің шикізаты ретінде келесі құрамды 1-ші сортты күкірт: S – 98,2%; As – 0,01%; H2O – 1,5%; күл – 0,29 % қолданылады. Күйдіретін газда 18% (об.) SO2 бар.


Нұсқа 20


1 Сутекті (азотсутекті қоспаны) коксты газды бөлумен өндіруді сипаттау.

2 Нитрозалы газдарды сұйылтылған азот қышқылына дейін өңдеу процесінің сипаттамасы.

3 15 тонна ацетальдегид өндірудегі,СаС2-нің өзгеру дәрежесі 85%, ацетиленнің шығуы теориялық мүмкіннен 81%, ал ацетальдегидтің шығуы теориялық мүмкіннен 79% болғандағы, судың және келесі құрамды техникалық кальций карбидінің: СаС2 – 82%, СаО – 11%, С – 7% шығын коэффициенттерін есептеу қажет.

4 Хлорсутектің өзгеру дәрежесі 79%, ал дайын өнімнің шығуы теориялық мүмкіннен 70% болғандағы, NaCl-ды алуға қажетті, құрамында 85% НСl бар газдың шығын коэффициентін есептеу қажет.

5 Өндірісте құрамында 93% (масс.) – NaCl бар ас тұзы және құрамында 9% (масс.) қоспалар бар купорос майы қолданылатын 10т Na2SO4-тің тұзды-сульфатты өндірісінің материалды балансын құрастыру қажет. Тұз және купорос майының ыдырау дәрежесі 87% және 79%.

6 Пешке келетін ауаның түгел оттегі күйдіруге жұмсалды деп алып, колчеданды күйдірген кезде алынған, күйдіретін газдағы күкірт қостотығының максималды мөлшерін есептеу қажет. Ауа 25%-тік артықшылықпен беріледі.


Нұсқа 21


1 Қаратау фосфориттерінің күкіртқышқылды ыдырау ерекшеліктерін түсіндіру. Олардан экстракциялы фосфор қышқылын өндірудің технологиялық сипаттамасын келтіру.

2 Күкірт қышқылы өндірісінің күкіртқұрамды шикізаттарының түрлерінің сипаттамасы. Күкіртті кендерден алу, күкіртті тазарту. Күкіртті кендерді кешенді өңдеу қондырғысының схемасын келтіру.

3 Оксидтің өзгеру дәрежесі 76%, ал дайын өнімнің шығуы теориялық мүмкіннен 65% болғандағы, 30 т фосфор қышқылын алғандағы фосфор оксиді(V) мен судың шығынын анықтау қажет.

4 Кеннің шығыны 15 тонна, ал кеннің өзгеру дәрежесі 90% болғандағы, темір кенінен (FeO2) алуға болатын, құрамында 91% темір бар, шойынның мөлшерін анықтау қажет.

5 Келесі құрамды (%масс.): СО – 52%; Н2 – 15%; N2 – 33% генератор газының 150 тоннасын алудың материалды балансын құрастыру қажет. Қоңыр көмір құрамында 92% көміртегі бар. Ауаның құрамы (%об.): О2 – 21%; N2 – 79% деп аламыз.

6 Құрамында 70% H2S және % (об.) Н2О бар күкіртсутекті газды жаққанда алынатын газ құрамын анықтау қажет. Жанғышқа берілетін ауаның мөлшері газдың онеселік көлеміне тең. Ауада 4% (об.) Н2О бар.


Әдебиеттер1 Беляева И.И. Сборник задач по химической технологии /И.И. Беляева, В.А.Трофимов и др. – М. : Просвещение, 1982. – 371 с.

2 Бояринов А.И. Методы оптимизации в химической технологии

/ А.И.Бояринов, В.В.Кафаров. – М. : Химия, 1975. – 134 с.

3 Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С.Вэйлас. – М. : Химия, 1967. – 426 с.

4 Гордеев Л.С., Кафаров В.В., Бояринов А.И.Оптимизация процессов химической технологии / Л.С. Гордеев, В.В. Кафаров, А.И. Бояринов. – М. : МХТИ им.Д.И.Менделеева, 1972. – 395 с.

5 Кутепов А.М. Общая химическая технология /А.М.Кутепов, Т.И.Бондарева, М.Г.Беренгартен – М. : Высшая школа, 1990. – 264 с.

6 Общая химическая технология: учебное пособие /А.Г.Амелин – М. : Химия, 1977. – 288 с.

7 Основы химической технологии / под ред. И.П. Мухленова – М. : Высшая школа, 1991. – 552 с.

8 Практикум по общей химической технологии / под ред. И.П. Мухленова. – М. : Высшая школа, 1979. – 378 с.

9 Расчеты химико-технологических процессов / под ред. И.П. Мухленова. – Ленинград : Химия, 1982. – 426 с.

10 Смирнов Н.Н. Химические реакторы в примерах и задачах /Н.Н. Смирнов, А.И.Волжанский. – Ленинград : Химия, 1986. – 368 с.

11 Соколов Р.С. Химическая технология: учебное пособие / Р.С. Соколов – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 704 с.

12 Физико-химические закономерности химических процессов / под ред. В.С. Бескова, Е.В. Сучкова и др. – М. : 1999. – 400 с.

13 Химико-технологические системы / под ред. И.П. Мухленова. – Ленинград : Химия, 1985. – 260 с.


Мазмұны


Кіріспе....................................................................................................3

1 Жалпы әдістемелік нұсқаулар.............................................................5

1.1 Мазмұны мен дайындауға қойылатын талаптар...............................6

2 «Жалпы химиялық технология» курсының бағдарламасы..............6
2.1 Химиялық өндіріс.................................................................................7

2.2 Химиялық өндіріс химия-технологиялық жүйе (ХТЖ) ретінде......7

2.3 Химиялық процестер............................................................................8

2.4 Химиялық реакторлар..........................................................................9

2.5 Өнеркәсіптік химиялық өндірістер...................................................10

3 Бақылау тапсырмалары......................................................................12


3.1 Тапсыманы орындау үшін нұсқаны таңдау әдістемесі...................12

3.2 Мысалдар мен тапсырмаларды орындаудың

әдістемелік ұсыныстары.....................................................................12

3.3 Бақылау тапсырмаларының нұсқалары............................................21

Әдебиет................................................................................................35
1   2   3   4   5

Похожие:

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар iconОҚу жұмыс бағдарламасы «050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
«050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар iconКредиттер саны және оқыту мерзімі
В072100- органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар icon«5В072100 Oрганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығына арналған «Органикалық химия» пәні бойынша
Тест Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарынының бітіруші курс студенттерінің оқу жетістіктерін сырттай бағалау жүргізуге, оқыту...
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар icon5В072100 -органикалық заттардың химиялық тенологиясы мамандығының студенттеріне арналған
В072100 –Органикалық заттардың химиялық тенологиясы мамандығының студенттеріне арналған «Алифатты қатардағы қосылыстардың органикалық...
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар iconМемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау Павлодар
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні бойынша бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау ретінде сырттай оқу бөлімінің барлық мамандықтарының...
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар icon6D072100 «органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы студенттеріне арналған
Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар icon«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
Алкандардың кеңістіктік құрылымы. Алкандардың химиялық қасиеттері. Радикалдық орын басу реакциясының механизмі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница