Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Скачать 228.99 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Дата конвертации15.02.2016
Размер228.99 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/115715.docРабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы


«Когнитивті лингвистика» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Павлодар


Лист утверждения Форма

к рабочей программе Ф СО ПГУ 7.18.1/08

дисциплины, разработанной

на основании каталога

элективных дисциплин

по специальности


БЕКІТІЛДІ

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2007ж.


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Р.М.Мүтәлиева __________


Қазақ филологиясы кафедрасы
«Когнитивті лингвистика» пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫЖұмыс бағдарламасы 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.025- 2004 мемлекеттік стандарты және ҚР Білім және ғылым министрлігінің 11.05.2005 № 289 бұйрығы бойынша бекітілген және пайдалануға рұқсат етілген типтік бағдарламасы негізінде жасалды..

Кафедра мәжілісінде ұсынылды. «_____»______________2007 ж. №____хаттама

Кафедра меңгерушісі_______________________Қ.П.Жүсіп
Филология, журналистика және өнер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________2007 ж. №____хаттама.

ӘК төрайымы____________________ М.В. Семенова
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________Ж.Т.Сарбалаев. «____»_____________2007 ж.жәқб МАҚҰЛДАДЫ

ЖәқБ бастығы______________Л.Т.Головерина «____»____________2007 ж


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Когнитивті лингвистика» тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат қасиеттерін, қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып-білудің ғылыми-теориялық негіздерін қарастырады.

Пәнді оқыту мақсаты:

Тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрістерін кеңейту.

Пәннің міндеттері:

 • тіл білімі мен когнитивті лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу;

 • тіл біліміне қатысты таным теориясының негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу;

 • когнитивті лингвистиканың бағыт-бағдарын ацқындай келіп, оның басқа салалармен байланысын зерделеу;

 • танымдық аспектілерге байланысты ғылыми еңбектерді,концептуалды пікірлерді,көзқарастарды талдап, талқылай білу;

 • когнитивтік лингвистикаға қатысты ұғымдарды,терминдерді, метатіл түсініктерін меңгеру; оларды нақты мысалдар мен деректер арқылы талдап көрсету;

 • танымдық лингвистиканы оқыту барысында студенттердің ойлау қабілетін, қоршаған ортаны зерттеп-тану қасиетін, өзіндік ой-пікірін дәлелдеп жеткізе білу дағдысын жетілдіру; олардың дүниетанымын кеңейту;

 • ой,сана, тіл тұтастығы арқылытілдік қатынасты жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру. .


Студенттер білуі тиіс:

- қазіргі қазақ тілінің фонетика,лексика, морфология, синтаксис бөлімдерінен және жалпы тіл білімінен хабардар болуы тиіс.

Студенттер істей білуі тиіс:

- «Жалпы тіл білімі», «Қазіргі қазақ тілі» пәндерінде берілген білім мазмұнын тереңдетіп, ғылыми-теориялық көзқарастарын жетілдіру. Қоғамдық-әлеуметтік өмір мен ғылым-білімді ұштастырып, дүниетанымын жетілдіру, өзінше ой-пікір түйіндеуге үйрену.

2 Пререквезиттер:

- Жалпы тіл білімі

- Қазіргі қазақ тілі


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұны Ф СО ПГУ 7.18.1/13


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Күндізгі бөлім

ҚТӘ-31

Сырттай бөлім

СҚТӘ-11 (2ж)

Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс

Тәж

СӨЖО

СӨЖ

1

Когнитивті лингвистика – жеке ғылым саласы

1

1

1

1
1

3

2

Когнитивті лингвистиканың зерттелу тарихы

1

1
3

3

Когнитивті лингвистиканың қазақ тіл біліміндегі көрінісі

2

1

2

1
1

3

4

Когнитивті лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысы

2

2
3

5

Когнитивті лингвистика және терминология

2

1

2

1
1

3

6

Когнитизм және когнитология

2

1

2
3

7

Когнитологияның жеке тармақтары

2

1

2

1
1

3

8

Тіл мен таным бірлестігі

1

1

1
3

9

Тіл мен сана

1

1

1

1
3

10

Тілдік таным және ғаламды зерделеу

2

1

2
1

3

11

Когнитивті лингвистика және тілі білімінің салалары

2

1

2

1
4
Барлығы:

18

9

18

6

-

5

34Ф СО ПГУ 7.18.1/13


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұны Ф СО ПГУ 7.18.1/13


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Сырттай бөлім

СҚТӘ-31

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

Когнитивті лингвистика – жеке ғылым саласы


1


1

3

2

Когнитивті лингвистиканың зерттелу тарихы

3

3

Когнитивті лингвистиканың қазақ тіл біліміндегі көрінісі

1

1

3

4

Когнитивті лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысы

1

3

5

Когнитивті лингвистика және терминология

1

1


3

6

Когнитизм және когнитология

1

3

7

Когнитологияның жеке тармақтары

1

13

8

Тіл мен таным бірлестігі

1


3

9

Тіл мен сана

3

10

Тілдік таным және ғаламды зерделеу

1


3

11

Когнитивті лингвистика және тілі білімінің салалары

3
Барлығы:

8

4

333.2 Теориялық курс мазмұны


1-тақырып

Когнитивті лингвистиканың зерттеу нысаны – тілдің танымдық теориясы мен танымдық қызмет екендігі. Оның жеке ғылым саласы ретінде қалыптасуы мен дамуы, өзіндік ерекшеліктері. Ой мен сана әрекеттері, олардың тіл арқылы көрінісі. Когнитивті лингвистикадағы сананың рөлі мен маңызы. Таным теориясының тұжырымдамасы, оған тілдік сипаттама.

Когнитивті лингвистика пәнінің зерттеу объектісін айқындауға, нақтылауға қатысты ғылыми пікірлер мен көзқарастар.

2-тақырып

Когнитивті лингвистиканың тіл білімінің жан-жақты, терең дамуына байланысты заман, уақыт талабынан пайда болуы. ХХ ғасырдағы тіл біліміндегі жаңа бағыттар, салалар, олардың ғылыми негіздері.

Когнитивті лингвистика туралы ғалымдардың пікірлері, тұжырымдары, көзқарастары. Тіл білімінде бұл саланың зерттелу тарихы, оның пайда болуының алғышарттары, даму кезеңдері. Тіл біліміндегі танымдық бағыттың қалыптасуы.

3-тақырып

А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Қ. Жұбанов, С. Аманжоловтардың таным негіздеріне қатысты ой-тұжырымдары мен көзқарастары. Қазіргі кездегі когнитивті лингвистиканың дамуы, ғылыми еңбектер мен диссертацияларға шолу.

4-тақырып

Когнитивті лингвистиканың өзге лингвистикалық сипаттағы пәндер арасындағы статусы. Психолингвистика және когнитивті лингвистика.

Лингвомәдениеттанымның когнитивті лингвистикамен байланысы. Этнолингвистика және танымдық тілі білімі.

5-тақырып

Когнитивті лингвистика мәселесіне байланысты терминдерді саралау және сараптау, оларға түсініктеме беру. Когнитизм, когнитивті, когнитология, когнитологиялық федерация терминдерінің мән-мағынасы.

6-тақырып

Когнитивизмнің ғылыми негіздері, оның қазіргі тіл біліміндегі орны мен мәні.

Қоғамдық-гуманитарлық ғылым салаларындағы антропоцентризм парадигмасы және когнитивизм бағыты. Бихевноризм, категоризация туралы түсінік.

7-тақырып

Ғылыми когнитологиялық федерация туралы түсінік, оның жиынтығы мен жүйесі. Когнитивті психология. Когнитивті социология. Когнитивті антропология. Когнитивті лингвистика.

8-тақырып

Тіл – ойлау мен таным құралы.

Танымдық мәні мен өзгешелігіне байланысты тілдің когнитивтік қызметтері. Аталымдық, дискурсивтік, кумулятивтік қызметтің анықтамасы.

9-тақырып

Когнитивті лингвистиканы меңгеру барысында тіл мен сананың алатын орны. Тіл және ұлтық сана. Тіл және эпикалық сана. Тіл және мифтік сана. Тіл және тілдік тұлға.

10-тақырып

Тіл және ғаламның концептуальды моделі. Тілдік модельдер туралы түсінік. Логикалық-концептульды модельдерге сипаттама.

11-тақырып

Тілдің лексикалық жүйесінің таным процесімен байланысы. Лексиканың құрамы мен құрылысының тілдік танымдағы орны мен мазмұны. Дефинициялық лексика. Коннотациялық лексикалық ұғым.

Лексикалық жүйенің психологиялық аспектісі.

Танымдық тіл біліміндегі процедуралық семантика мәселелері (Миллер, Джонсон-Лэрд).

Когнитивті лингвистика мәселесіндегі концептуалды метафора теориясы.


3.3 Тєжірибешілік сабаќтардыњ мазм±ны


1-тақырып

Тіл және таным процесі, тілдің танымдық қызметі, оның басты белгілері. Тілдің басқа қызметтері, олардың бір-бірімен байланысы.

2-тақырып

Кейбір тілдік теориялардың (Хомский) тоқырауға ұщырауы, оның себебі.

Когнитивті лингвистиканың филология ғылымымен сабақтаса отырып, тың объектілерді нысана етіп, жаңа бағытты көздеуі. Когнитивті лингвистика мен қазақ тіл білімімен байланысты.

3-тақырып

А. Байтұрсыновтың таным негіздеріне қатысты ой-тұжырымдары мен көзқарастары.

М. Жұмабаевтың тіл, ой, сана арқылы адамзаттың даму процесін сипаттауы.

Қ. Жұбановтың тіл адамды, өмірді зерттеп-танудың көрсеткіші екендігі жөніндегі пікірлері, оның ғылыми негіздері.

С. Аманжолов және таным процесі.

4-тақырып

Когнитивті лингвистиканың басқа ғылым салаларымен байланысы және алатын орны. Адамның сыртқы әсерді қабылдауы, ол туралы өзіндік пайымы, ой-түйіні, оның қоршаған ортамен байланысы. Когнитивті лингвистика және тілдік қатынас.

Интралингвистика мен когнитивті лингвистиканың арақатынасы.5-тақырып

Терминдерді қолдану және сараптау принциптері. Когнитивті лингвистикаға байланысты терминтанудың тіл білімінде алатын орны, оған қатысты әр түрлі көзқарастар мен пікірлер.

6-тақырып

Когнитивті лингвистиканың когнитологияның құрамында оның жеке саласы ретінде дамуы. Тіл білімінде адам факторының әр түрлі қырынан зерттеп танудың маңызы. Қоғам мен адамды зерттеп тану үшін когнитология ілімін меңгерудің қажеттігі.

7-тақырып

Ғылыми когнитологиялық федерацияның жеке дербес пәндерге бөлінуі, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Олардың басқа ғылым салаларымен байланысы.

8-тақырып

Ойлау және таным процестерінің байланысы, сана мен тілдің бірлестігі. Сана арқылы таным процесінің кеңеюі. Ойлау және таным кеңістігі. Таным процесі мен сөйлесім әрекетінің түрлері (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім).

9-тақырып

Аталымдық, дискурсивтік, кумулятивтік қызметтің анықтамасы, мысалдары.

Когнитивті лингвистиканы меңгеру барысында тіл мен сананың алатын орны. Тілдік тұлға және тілдік сана. Тілдік сана және тілдік таным процестері.

10-тақырып

Тілдік модельдер мен логикалық-концептуальды модельдер арасындағы байланыс, олардың ерекшеліктері мен модельдерді танып-білудің басты критерийлері.

11-тақырып

«Тіл және қабылдау» атты еңбектегі адамның ойлау қабілетінің дамуы, оның адам танымына әсері. Концептуалды метафора ұғымының жіктелуі: бағдарлы, онтологиялық, құрылымдық; мысалдары. Метафоралық және метафоралық емес құрылымдар.

Тілдің грамматикалық жүйелері. Когнитивті грамматика (Ланкагер), тіл туралы «максималистік» концепция.


3.4 С¤Ж мазм±ны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

ҚТӘ-31

Сағат көлемі

Сқтә-31

Сағат көлемі

Сқтә-11(2ж)

1

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

6

6

8

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

3

3

7

3

Бақылау жұмысын орындау

Бақылау жұмысы15

15

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

5

5

5

4

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

2

2

2

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

2

2

2
Барлығы18

33

39


Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар


1. А. Байтұрсыновтың «Тіл тағылымы» еңбегі.

Ұ¦сынылатын єдебиет: [6], 1-35 бет,

2. М. Жұмабаевтың тіл туралы еңбектері.

Ұсынылатын єдебиет: [7], 3-20 беттер;

3 Ж. Аймауытов. Комплекспен оқыту жолдары.

Ұсынылатын єдебиет: [8], 13-37 беттер;

4. Қ. Жұбановтың қазақ тілі жөніндегі зерттеулері.

Ұсынылатын єдебиет: [9], 55-70 бет.

5. С. Аманжоловтың тіл туралы көзқарастары.

Ұсынылатын єдебиет: [10], 53-77 бет.

6. Психолингвистика мен когнитивті лингвистиканың байланысы.

Ұсынылатын єдебиет: [4], 274-323 бет,

7. Социолингвистика мен когнитивті лингвистика

Ұсынылатын єдебиет: [1], 143-184бет.

8. Когнитивті лингвистика және тілдік қатынас негіздері.

Ұсынылатын єдебиет: [2], 156-174бет,

9. Когнитивті модельдер теориясы

Ұсынылатын єдебиет: [2], 156-174бет, [6], 274-323 беттер,

10. Эксплицитті және имплицитті ой түйіндері

Ұсынылатын єдебиет: [3], 145-153 беттер.


Бақылау жұмысының тақырыптары


 1. С.Аманжоловтың «Сөйлеу мен ойлау» туралы пікірлері

 2. Когнитивті лингвистика: зерттеу нысаны мен мақсаты

 3. Қазіргі қазақ тіл білімінің даму бағыттары

 4. Тілтану мәселелері пәнаралық байланыс негізінде

 5. Тілдердің даму заңдылығы

 6. Тілдердің қарым-қатынасын дәйектейтін факторлар

 7. Лингвосемиотика мәселелерінің ерекшелігі

 8. Тарихи лексикология мәселелерінің даму ерекшелігі

 9. Мемлекеттік тіл және оның әлеуметтік уәкілеттігі

 10. Қазақ терминдерінің жасалу сипаты.

 11. Көркем шығарма тілінің танымдық сипаты

 12. Тіл және таным

 13. Тілдік фактілерді психологиялық тұрғыдан талдау ерекшелігі

 14. Сөздің танымдық сипаты

 15. Мақал-мәтелдердің танымдық ерекшелігі

 16. Поэтикалық фразеологизмдердің жасалу жолдары

 17. Сөз жасаудың уәжділігі

 18. Сөзжасам ғылымымен таным процесінің байланысы

 19. Таным категориясының ұлттық сипаты

 20. Жалпы адамзаттық таным мәселесіВыписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности(ей)


050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандыќтарыныњ оќу ж±мыс жоспарынан кµшірме

Пәннің атауы Когнитивті лингвистика


Оқу түрі

Бақылау формасы

Студент жұмысының көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емт.

сынақ

К.ж

К.жұм.

ЕГЖ

бақ.жұм

Барлығы

Дәріс

Тәжірибе

ОС¤Ж

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

ОС¤Ж

СӨЖ

жалпы

Аудитор.

СӨЖ

ОСӨЖ

Күндізгі

ЖОБ негізін

де

5
45

27

18

5-семестр

6- семестр

18

9
18

Сырттай

ЖБ негізінде

3

3

45

6

39

2-семестр
6
5

34

Сырттай

ЖОБ негізінде

5

5

45

12

33

5-семестр
8

4
33


Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

 1. Лакофф. Когнитивная семантика// Язык и интеллект . – М., 1995.

 2. Ланкагер Р.В. Модель, основанная на языковом употреблении// Вестник московского университета. Серия 9. Филология. 1997.

 3. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.

 4. Рахлина Е.В. Когнитивная лингвистика: история, персоналии, идеи, результаты// Семиотика и информатика. Выпуск 36. – М., 1998.

 5. Скрепцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики. - СПБ., 2000.

Қосымша:

 1. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – А., 1992.

 2. Жұмабаев М. Педагогика. – А., 1992.

 3. Аймауытов Ж. Комплекспен оқыту жолдары. – 1929.

 4. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – А., 1999.

 5. Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. – А., 1994.

Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница