Силлабус
НазваниеСиллабус
страница1/5
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Obshaya medicina/5 kurs/ED.Osnovy_klinichesk_onkologii/kaz/Sillabus.doc
  1   2   3   4   5
ҚММУ Ф 4/3-03/03

ҚММУ БЕ 4/03


ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Онкология кафедрасы


СИЛЛАБУСЭлективтті пән «Клиникалық онкологияның негіздері»


5В1301000 «Жалпы медицина» - мамандығы бойынша


Оқу сағаттардың көлемі – 135 (3 кредит)

Курс – 5


Семестр – IX –X


­­Қарағанды 2014 ж.
Силлабус «Клиникалық онкологияның негіздері» элективтті пєні бойынша, 5В130100 – «Жалпы медицина» мамандығы үшін жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған.


Бекітілді «___» ___________________ 2014 ж.

Силлабус кафедра отырысында қаралды және бекітілді

«____» ____________________ 2014 ж. Хаттама № ____

ҚММУ онкология кафедрасының меңгерушісі Сирота В. Б.
м.ғ.д., профессор
Кафедра және оқытушылар туралы жалпы мәлімет

ҚММУ онкология кафедрасы 1974 жылдың қыркүйектің 1 жұлдызында құрылған, негізін қалаушы м.ғ.д. профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қ.Ж. Мұсылманбеков.

2002 жылы кафедра сәулелік диагностика мен терапиямен онкология курсына ауыстырылған, оның меңгерушісі доцент В. Б. Сирота болды.

Кафедра құрылғаннан бері мұнда 6 докторлық, 18 кандидаттың диссертациялар қорғалған, 20 патент алынған, 16 монография шығарылған, 18 зияткерлік меншік әзірленген.

СҒҰ жұмысына белсенді түрде стурденттер тартылуда, олар онда ғылыми әдебиетпен, архивтік құжаттармен, науқастармен тәжірибелік жұмыстармен, операция бөлімінде жұмыстармен дағдыларын арттырады, онколог болу армандарына бір қадам жақындайды.
Сирота Валентина Брониславовна - онкология кафедрасының меңгерушісі м.ғ.д. профессор, педагогикалық стажы 21 жыл.
Телефон: 51-49-12, жұм. 44-53-93, 8 777 33 88 109.

Ғылыми бағыт: адамның қатерсіз және қатерлі ісіктері, олардың диагностикасы жєне емі. Ғылыми мектебі: Қарағанды мемлекеттік медицина институтыныњ онкология кафедрасында онкология бойынша аспирантура, кандидаттыќ диссертация 1990 жылы қорғалды, тақырыбы «Тоқ ішектің оң жақ жартысыныњ хирургиясында инвагинациялыќ ащы шекті-тоќ ішекті анастомоз» 14.00.14 – онкология мамандыѓы бойынша алматыда ЌазОжРЃЗИ Диссертациялық Кеңесінде, ғылыми жетекшісі м.ғ.д., профессор Ќ. Ж. М±с±лманбеков. 2003 жылы докторлыќ диссертация ќорѓалды, таќырыбы: «Арглабин с‰т безі обырыныњ комплекстік емінде» 14.00.14 – онкология мамандыѓы бойынша, ѓылыми кењесшілері: м.ѓ.д., профессор Ќ. Ж. М±с±лманбеков, м.ѓ.д. профессор Н. В. Козаченко.
Орыс жєне аѓылшын тілінде дєріс оќиды жєне тєжірибелік сабаќтар ж‰ргізеді.
Тургунов Мейрам Байзрахманович – м.ѓ.к. доцент, педагогикалыќ стажы 51 жыл, кандидаттыќ диссертациясыныњ таќырыбы «Экспериментальді сєулелік лейкоздардыњ патогенезі мен патологиялыќ анатомиясыныњ кейбір с±раќтары». Мєскеудіњ Ресей онкологиялыќ ѓылыми Орталыќтыњ Диссертациялыќ Кењесінде ќорѓалды. Ѓылыми жетекшілері: профессор Л. М. Шабад, профессор М. В. Святухин.

Телефон: 74-41-42, ж±м. 44-53-93, 87012273544.

Кабилдина Найля Амирбековна - м.ѓ.к. кафедраныњ доценті қ.а., педагогикалыќ стажы – 7 жыл, кандидаттыќ диссертация 2008 жылы ќорѓалды, таќырыбы «С‰т безі обырымен ауыратын науќастардыњ сауыќтыру нєтижесін баѓалау» 14.00.14 – онкология мамандыѓы бойынша Астанада КазММА Диссертациялыќ Кењесінде Д 09.06.01, ѓылыми жетекшілері м.ѓ.д., профессор В. Б. Сирота, м.ѓ.д., профессор Ш. М. Газалиева.

Ќазаќ жєне орыс тілінде дєріс оќиды жєне тєжірибелік сабаќтар ж‰ргізеді.

Телефон: 30-00-30, 87015338259.

Жумалиева Вера Александровна – онкология кафедрасының ассистенті, педогогиялық стажы – 3 жыл, «Балалар онкологиясы» соның ішінде «Онкология» мамандығы бойынша резидентура оқуынан өтті.

Орыс тілінде дәріс оқиды және тәжірибелік сабақтар жүргізеді. Телефон: 56-69-78; 87014566531.

Байланысу аќпараты: Сабаќтар кестеге сєйкес ЌМКЌ «Облыстыќ онкологиялыќ диспансер» базасында ж‰ргізіледі. Мекен-жайы: Ќараѓанды, Кривогуз кµшесі, 189, телефон: 43-88-27.
Пєнніњ саясаты

Онкология кафедрасыныњ теориялыќ материалды жєне тєжірибелі даѓдыларды игеру жолында студенттерге ќойылатын негізгі ж‰ктемелер ЌР онкологиялыќ ќызметті ±йымдастыру ќ±рылымы жєне т±рѓындарѓа арнайы кµмекті кµрсету с±раќтарын білу, онкологиялыќ дерттердедеонтология жєне дєрігерлік этика ќаѓидалары, жиі кездесетін ќатерлі ісіктердіњ эпидемиология, этиопатогенез, ісік алды патологиялар, клиникалыќ кµріністері, олардыњ диагностикасы, емі жєне профилактикасы; онкологиялыќ науќастармен ж±мыс істеу тєжірибелік даѓдыларды игеру табылады.

Пєнніњ негізгі игеру єдістері ретінде студенттіњ науќас тµсегі ќасында µзіндік ж±мыс істеу, дєрістер, тєжірибелік сабаќтар, єдебиетпен µз-бетімен ж±мыс істеу, оќу ауру тарихын єзірлеу, онкологиялыќ диспансердіњ бµлімдерінде жєне ќосымша зертханалыќ-аспаптыќ диагностикалыќ бµлімдерде ж±мыс істеу табылады.

Студенттер ЌММУ оќу процесіне ќабылданѓан жалпы ереджелерді саќтаулары ќажет: сабаќќа ‰немі ќатысу, семинарларѓа теориялыќ дайындалу, тєжірибелік даѓдыларды игеру.

Кіріспе

Онкология клиникалыќ пєндердіњ бірі болып табылады, ол бір жаѓынан єлемдегі ќатерлі ісіктер аумаќты проблемасын т‰сінуге, екінші жаѓынан – медицина бакалаврына онкологиялыќ саќтыќты ќалыптастыруѓа м‰мкіндік береді, б±л к‰нделікті ж±мыста µте ќажет.

Онкология курсы тєжірибелік сабаќтарды онкологиялыќ диспансер базасында µткізуді талап етеді, м±нда негізгі ќазіргі кездегі ќолданылатын диагностика жєне емдеу єдістерін игеріледі .

Баѓдарлама клиникалыќ онкология бойынша теориялыќ дайындыќты ќамтамасыз етеді. Оѓан жиі кездесетін ќатерлі ісіктерді, онкологиялыќ ќызметтіњ ќ±рылымын, ќатерлі ісіктердіњ диспансеризациясын жєне профилактикасын игеру ењгізілген.

Баѓдарламада кµп орын ісіктердіњ этиологиясын, патогенезін, клиникасын игеруге, пропедевтикалыќ даѓдыларды жетілдіруге, клиникалыќ ойдыњ негізін ќалыптастыруѓа, онкологиядаѓы арнайы емніњ ќаѓидаларын игеруге берілген.

«Онкология» пєнініњ маќсаты – онкологиялыќ ќызметтіњ ќ±рылымы, жиі кездесетін ісіктердіњ этиологиясы, патогенезі, патоморфологиясы, жіктеуі, клиникасы, диагностикасы, емдеу ќаѓидалары, алдын алу шаралары бойынша білімді ќалыптастыру.

Пәннің мақсаты

Жоғары квалификациялы мамманың әзірлеуі, онкологиялық науқастарға медициналық көмек көрсету. Медицинада, ғылымда және тәжірибеде алдыңғы технологияларды қолдану және дамыту, информациялық мен коммуникациялық технология табыстардың қолдану, тұрғындардың деңсаулығы марқалану.


Оқудың міндеттері:

Онкология сақтығының қағидалары түсіну: фон және ісік алды процесстердің симптомдарды білу, олардың анықталуы, қатерлі ісіктердің әр түрлі орналасуы бойынша жоғары белгі тобының жүргізу тактиканы және құрастыру әдісі; әр түрлі обырының ерте симптомдарды білу, олардың анықталуы; ҚР тұрғындарға арналған онкологиялық көмекті ұйымдастыру қағидалары білу.

Емхана жағдайында қатерлі ісікке күдік бар кезінде тексеру клиникалық минимумдарды білу; ерте және дәл диагностика үшін қазіргі уақыттағы қатерлі ісіктердің диагностика әдістерді қолдану.

Онкология аймағында білім және дағдыларды алу.

Клиникалыќ ой µрісін дамыту.

Онкология аурулары бар рөлдің қағидаларда дәрігерлік әдеп және түсіну және қоғамдағы дәрігердің жауапкершілік негізделген тиімді қарым – қатынастардың дағдыларын құрастыру.

Онкологиялық аурулардың мәселелерінің шешімің дағдыларын құрастыру. Дәлелі медицина қағидалар бойынша шешім қабылдау және деңсаулық сақтау жүйесінің басқа мамаңдармен тиімді өзара әрекеттесу.

Оқытудың сонғы нәтижелері

Студент білуі керек:

Қазақстан Республикасында онкологиялық жұмысты ұйымдастырудың қағидалары, диспансеризация принциптері және бірінші анықталған онкологиялық ауруға есеп құжаттарын толтыруы, қатерлі ісіктердің алдын алу принциптері.

Онкологиялық ауруларды жалпы клиникалық және арнайы тексерудің әдістері.

Ең жиі кездесетін қатерлі ісіктердің және ісік алды патология клиникалық симптоматикасы.

Онкологиялық ауруларды арнайы емнің әдістері, емнің жеке жоспарының қағидалары.

Онкологиялық ауруларды диспансерлік бақылау және сауықтыру қағидалары.

Дәрігерлік этика және деонтология қағидалары.


Студент істей білуі керек:
  1   2   3   4   5

Похожие:

Силлабус iconҚалыпты физиология кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған (Астана, 2006)
Силлабус iconСиллабус
Силлабус «Медициналық радиобиология» элективті пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В130100 «Жалпы медицина» мамандығы үшін...
Силлабус iconСиллабус
Силлабус mbомg-1211«Молекулярлық биология және генетика негізі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В110300- «Фармация»...
Силлабус iconСиллабус
Силлабус mbmg 1201 «Медициналық биология және генетика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «51101 «Мейірбике ісі» мамандығы...
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130200 – «Стоматология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус icon«информатика» модулі силлабус силлабу с
Доцент Ажибекова Ж. Ж., аға оқыт. Омарбаева А. Н. дайындаған силлабус жұмыс бағдарламасына сәйкестендіріліп құрылды және модуль отырысында...
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130100 – «Жалпы медицина» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconКарагандинский государственный медицинский университет кафедра казахского языка силлабус
Силлабус составлен на основании рабочей программы по дисциплине «Казахский язык» для специальности 5В110300 – «Фармация» 29. 08....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница