ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша
Скачать 180.6 Kb.
НазваниеЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша
Дата конвертации15.02.2016
Размер180.6 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/13555.doc
Жұмыс бағдарламасы Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология-химиялық факультеті


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша

050607 – Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналғанПавлодар

Мамндықтың оқу жоспары және элективтік пәндер каталогының негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағыФ СО ПГУ 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э.Пфейфер

«___»___________ 2008 ж.


Құрастырған: аға оқытушы Нурғожин Р.Ж. _______________

Жалпы биология кафедрасы


Адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша

050607 Биология мамандығы студенттеріне арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы мамандықтың оқу жұмыс жоспары және элективтік пәндер каталогының негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді “30” 05 2008 № 11 хаттамасы

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “11” 04 2008ж. Хаттама № 10Кафедра меңгерушісі _____________ б.ғ.д. Исимбеков Ж.М


Биология-химиялық факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“24” 04 2008ж. Хаттама № 8


ОӘК Төрайымы ____________ Жапаргазинова К.Х.


КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _______________ Базарбеков Қ.О « » ______2008 ж.


ЖБжӘҚ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБжӘҚ бастығы ____________ Головерина Л.Т « » ______2008 ж.


Пәнніњ мақсаттары мен міндеттері, оныњ оқу процессіндегі орныПәнніњ мақсаты:

Болашақ педагогтарѓа балалар мен жасµспірімдер аѓзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге ‰йрету және салауатты µмір салтын қалыптастыру жолдары туралы маѓл±мат беру.

Пәнніњ міндеттері:

 • балалар мен жасµспірімдер аѓзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білу;

 • аѓза дамуыныњ негізгі биологиялық зањдылықтары туралы д±рыс т‰сінік қалыптастыру;

 • µз басыныњ және отбасы денсаулыѓыњ сақтау жолдарымен таныстру

 • сезім, қабылдау, т‰йсік, ойлау, сана-сезім, сµйлеу, кµњіл-к‰й іспетті функциялардыњ физиологиялық негіздерін т‰сіндіруПәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

¦рпақ жалѓастыру саулыѓын сақтау, ныѓайту, тиімді тамақтану, шыныѓу кµп таралѓан аурулардыњ алдын алу, µмірге қатерлі факторѓа қарсы т±ру, дене және ақыл-ой ењбегі қабілетін белсендіру білу керек.

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

Бала аѓзасыныњ қызметін зерттей білу; алѓан білімді талдай отырып, оны µмірде қолдана білу керек.


Пререквизиттері: анатомия, адам физиологиясы, экология, психология және педагогика сияқты пәндердіњ материалдары мен терминдерін білу қажет.


Пәннің тақырыптық Ф СО ПГУ 7.18.2/07

жоспары


Пәннің тақырыптық жоспары


№.

Пән тақырыптарыныњ аты

Дәріс

Тәжір. сабақ

СӨЖ

1.

Кіріспе. Балалардыњ және жасµспірімдердіњ µсуі мен дамуыныњ жалпы зањдылықтары

3

2

9

2.

Ж‰йке ж‰йесініњ анатомиясы

3

1

9

3.

Жоѓары ж‰йке әрекеті

3

1

9

4.

Талдаѓыштардыњ физиологиясы (сенсорлық ж‰йлер)

3

1

9

5.

Энодкриндық жүйе

3

2

9

6.

Тірек-қимыл ж‰йесі, оныњ ерекшеліктері

3

2

9

7.

Қанныњ жас ерекшеліктері.

Қан айнау мүшелері

3

2

9

8.

Тыныс алу мүшелерінің жасқа сай ерекшелігі

3

1

9

9.

Ас қорту мүшелері, олардыњ жас ерекшеліктері, зат және энергия алмасуы

3

2

9

10.

Сыртқа шыѓару мүшелерінің жасқа сай ерекшелігі

3

1

9
Барлыѓы:

30

15

90


Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәрістік сбақтардың мазмұны


Тақырып1 Кіріспе. Балалардыњ және жасµспірімдердіњ µсуі мен дамуыныњ жалпы зањдылықтары

Ағзаның бірт±тастыѓы. Ағза және қоршаѓан орта. Гомеостаз және оны анықтаушы фактролар. Балалардыњ және жасµспірімдердіњ µсуі мен дамуыныњ жалпы зањдылықтары. Дамудыњ ‰здіксіздігі, әркелкілгі, ењ мањызды ж‰йелердіњ дамуыныњ да ж‰ретіндігі және гетерохрондылыѓы. Ағза даму мен µсуініњ жас кезендерін анықтайтыњ негізгі кµрсектіштер.


Тақырып 2 Ж‰йке ж‰йесініњ анатомиясы

Ж‰йке ж‰йесініњ қ±рылысы мен мањызы. Нейроныњ қ±рылысы мен қаситтері. Тітіркену, тітіркендіргіш, қозѓыштық, қозу, тежелу ±ѓымдары. Ж‰йке талшыѓыныњ қасиеттері. Нейрондар арасындаѓы байланыс. Синапстар, ОЖЖ-де қозуды µткізу механизмі. Ж‰йке орталыѓы және оныњ қасиеттері. Рефлекс – ж‰йке әрекетініњ негізі. ОЖЖ-ніњ әр т‰рлі бµлімдерініњ функционалдық мањызы.


Тақырып 3 Жоѓары ж‰йке әрекеті

Жоѓары ж‰йке әрекеті. Ми қыртысыныњ қ±рылымдық және функционалдық ±йымдасуы. И.М. Сеченов және И.П. Павлов – жоѓары ж‰йке әрекеті туралы ілімніњ негізін салушылар. Жоѓары ж‰йке әрекеті типтері, олардыњ пластикалыѓы. Шартты және шартсыз рефлекс туралы ілім. ОЖЖ-ѓы тежелу. Шартсыз тежелу (индукциялық, шектен тыс тежелу) және олардыњ жас ерекшеліктері. Шартты тежелудіњ т‰рлері. Шартты тежелудіњ жасалуы – тәрбиеніњ физиологиялық негізі.

Тақырып 4 Талдаѓыштардыњ физологиясы (сенсорлық ж‰йлер)

Сыртқы ақапаратты қабылдаудыњ ж‰йелі ±йымдасуы. Ағзаның сенсорлық ж‰йелері. Ерте балалық шақта сенсорлық қабылдаудыњ рµлі. Кµру талдаѓышы. Кµздіњ қ±рылысы мен оптикалық қасиеті. Есту талдаѓышы және оныњ жас ерекшелігі. Балалар мен жеткіншектердегі кµру қабілетініњ б±зылмауыныњ және естімеушіліктеріді болдырмаудыњ алдын алу.


Тақырып 5 Эндокриндік ж‰йесі

Ішкі секреция бездері. Гормондар. Гипоталамус-гипофизарлық ж‰йе, оныњ ішкі секреция бездерініњ қызметін реттеудегі ролі. Гипофиз, қалқанша, б‰йрек ‰сті, ±йқы бездері. Жыныс бездері, олардыњ организм дамуы, µсуі жыныстық жетілуі процестеріндегі рµлі. Жыныстық жетілу стадиалары. Жыныстық жетілудіњ физиологиялық және әлеуметтік аспектері (қырлары).


Тақырып 6 Тірек-қимыл ж‰йесі, оныњ ерекшеліктері

Адам қанқасы. Буындардыњ қ±рылысы мен қызметі. Олардыњ иілістері, олардыњ қалыптасуы мен функционалдық мањызы. Ет ж‰йесі. Еттіњ қ±рылысы мен қызметі. Тірек-қимыл ж‰йесі, оныњ ерекшеліктері. Қозѓалыс даѓдыларыныњ дамуы, жасқа сай және оныњ жас ерекшелігі. Адамныњ қозѓалыс режимі. Дене бітімі, оныњ қалыптасуы, дене бітімініњ д±рыс болуыныњ мањызы. Д±рыс дене бітімін (келбетін) қалыптастыруда жаттыѓудыњ, дене шынықтырудыњ рµлі.


Тақырып 7 Қанныњ жас ерекшеліктері. Қан айналу мүшелері

Организмніњ ішкі ортасы: қан, ±лпа с±йықтыѓы, лимфа. Қанныњ жасалуы, тасымалдық, қорѓанытық т.б. функциялары. Қан топтары. Ж‰ректіњ қ±рылысы мен қызметі, ж‰рек қызметініњ циклі. Қан айналудыњ жалпы схемасы. Қан жғне лимфа тамырлары. Ж‰ректіњ минуттық жғне систолалық кµлемініњ жасқа сай µзгерісі. Ж‰рек-тамыр ж‰йесі ж±мысыныњ реттелуі, оныњ жас ерекшеліктері. Ж‰рек пен тамырдыњ ғсер етуші жаѓымсыз факторлары. Ж‰рек пен тамыр аурулардыњ алдын алу жолдары.


Тақырып 8 Тыныс алу органдарыныњ жас ерекшеліктері

Балалық кезендегі тыныс алу органдарыныњ қ±рылысы мен қызметініњ ерекшеліктері. Тыныс алу қозѓалысы, жиілігі мен терењділігініњ µкпеніњ тіршілік сиымдылыѓыныњ, тыныс алудыњ минуттық кµлемініњ, газ алмасудыњ жасқа сай ерекшеліктері. Тыныс алу типтері. Спирометрия. Тыныс алуды ерікті реттеудіњ жас ерекшеліктері. Қоршаѓан орта ауасыныњ денсаулықты сақтаудаѓы рµлі.


Тақырып 9 Ас қорту органдары, олардыњ жас ерекшеліктері, зат жғне энергия алмасуы

Ас қорыту органдардыныњ қ±рылысы мен қызметі. Зат жғне энергия алмасуы - организмніњ тіршілік ғрекеттерініњ негізі. Б±лшық ет қызметін энергиямен қамтамасыз ету. Жасқа байланысты организмніњ белокқа деген қажеттілігі. Ғр т‰рлі жастаѓы май жғне кµмірсу алмасуларыныњ ерекшеліктері. Баланыњ µсу, даму процестеріндегі судыњ, т±здыњ, микроэлементтердіњ, витамидердіњ мањызы.


Тақырып 10 Сыртқа шыѓару орнгадарыныњ жас ерекшеліктері

Зғр шыѓару ж±йесі. Б±йректіњ қ±рылысы мен қызметі. терініњ қ±рылысы мен қызметі, жас ерекшелігі. Терініњ қорѓаныш қызметі. Дене температурасын т±рақты ±стаудаѓы терініњ рµлі. Балар мен жеткіншектер организмініњ жылу алмасуы. К‰ю мен ‰су кезіндегі дғрігерге дейінгі алѓашқы кµмек.

Тәжірибелік сабақ мазмұны


Тақырып1 Балалардыњ жғне жасµспірімдердіњ µсуі мен дамуыныњ зањдылықтары

Дене шыныѓуы – денсаулықтыњ ғлеуметтік кµрсеткіші. Антропометрлік зерттеулер нғтижелерініњ адамныњ жасына қарай киімдерін, оқу мен спорт қ±ралдарын д±рыс анықтап білуге тигізетін іс ж‰зіндегі кµмегі.

Тақырып 2 Ж‰йке ж‰йесініњ физиологиясы

Ж‰йке ж‰йесініњ ақпаратты қабылдау, µндеу, µткізу, т‰рлеше организм реакцияларын ±йымдастыру жғне психикалық қызметтерін атқару кездеріндегі рµлі. Ж‰йке талшықтарыныњ жас ерекшеліктері жғне олардыњ миелинденуіне байланыстылыѓы.


Тақырып 3 Жоѓары ж‰йке ғрекеті

Шартты рефлекторлық ғрекеттіњ жасқа сай ерекшеліктері. Қалыптасу жылдамдыѓы, дењгейі жғне шартты рефлекстердіњ т±рақтылыѓы. Еліктеру рефлексі. Бірінші жғне екінші сигналдар ж‰йесі, олардыњ µзара ғрекеттесуініњ жас ерекшеліктері.


Тақырып 4 Талдаѓыштардыњ физиологиясы (сенсорлық ж‰йлер)

Кµз қарашыѓыныњ рефлекстері. Кµздіњ ғр т‰рлі қашықтықтан анық кµру қабілеттініњ жас ерекшеліктері. Кµру µткірлігініњ жас ерекшеліктері. Кµру µрісін анықтау жғне оныњ жас ерекшеліктері. Терідегі тактилдік, суық, ыстық, ауырсыну н‰ктелерін санау.


Тақырып 5 Эндокриналық ж‰йесі

Ішкі секреция бездері. Гормондар. Жыныстық жетілу стадиалары. Сонѓы жыныстық белгілердіњ дамуы. Жыныстық жетілудіњ физиологиялық жғне ғлеуметтік аспектері (қырлары).


Тақырып 6 Тірек-қимыл ж‰йесі, оныњ ерекшеліктері

Дене бітімі қалыптасуы. Кµкірек клеткасыныњ деформациясы. Жалпақтабандылық. Т±ру, отыру, ж‰ру кезінде дененіњ д±рыс қалпыњ сақтау. Жиһаздарѓа, шеберханаларѓа қойылатын гигиеналық талаптар.


Тақырып 7 Қанныњ жас ерекшеліктері. Қан айнау оргадары

Жасµспірімдердіњ артериалық қан қысымыњ µлшеу. Қанныњ систолалық жғне минуттік кµлемін есептеу жолымен анықтау. Адам қанныњ топтарыњ жғне резус-факторын анықтау.


Тақырып 8 Тыныс алу органдарыныњ жас ерекшеліктері

Спирометрия. Тыныс алуды ерікті реттеудіњ жас ерекшеліктері. Тыныс алудыњ типтері. Тыныс алу ж‰йесі аурулардыњ алдын алу шарлары.Тақырып 9 Ас қорыту органдары, олардыњ жас ерекшеліктері, зат жғне энергия алмасуы

Сілекей ферменттерініњ кµмегімен крахмалдыњ ыдырауына тғжірибе ж‰ргізу. Асқазан сµлініњ даму дењгейін баѓалау жолдары. Тамақтану нормасы. Тамақтанудыњ тғртібі мен реті.


Тақырып 10 Сыртқа шыѓару органдарыныњ жас ерекшеліктері

Теріге к‰тім жасау жолдары. Шаш пен тырнақ гигиенасы. Шањѓы тебу, коньки мен шанада сырѓанау ‰шін жел жылдамдыѓы мен ауаныњ теріс температурасына тµзімділік шегі. К‰ю мен ‰су кезіндегі дғргерге дейінгі алѓашқы кµмек.

Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі


Бақылау түрі мен формасы

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

6

2

Тәжірибиелік сабақтарға дайындық

Жұмыс тәптері

Конспкт

10

3

Тәжірибиелік сабаққа қатысу

Конспкт

Ауызша қорғау

6

4

Бақылау іс-шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

АБ1, АБ2

2

5

Рефератқа дайындық

Реферат

Рефераты қорғау

20

6

Баяндамаларға дайындық

Баяндама

Баяндаманы қорғау

10

7

Глоссарий дайындық

Сөздік

Сөздік жүргізу

10

8

Аудиторлық сабақтардың мазмұнына енбеген материалдарды оқу

Конспект

Сабақтарға қатысу

26

БАРЛЫҒЫ

90


Өздік оқуға арналған тақырыптар


 1. Постнатальды дамудыњ бастапқы кезењінде шартсыз немесе сыртқы тежелудіњ ерекшеліктері.

 2. Есту анализаторы жғне оныњ балада дамуы.

 3. Балалар мен жасµспірімдерде тірек- қимыл аппаратыныњ б±зылуы жғне оны алдын алу.

 4. Валеология – денсаулық туралы ѓылым.

 5. Экология жғне адам денсаулыѓы.

 6. Тиімді тамақтану - денсаулықтыњ мањызды факторы.

 7. ¤рбіту денсаулыѓы жғне жан±я.

Ф СО ПГУ 7.18.1/11

Мамандықтын оқу жоспарының көшірмесі

050607 Биология

Оқу түріБақылау түрлері

Студенттің оқу жұмысының көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттардың бөлінуі

барлығы

3 курс

5 семестр

6 семестр

емт

сын

кж

бж

бәрі

ауд

өзд

дәр

пр

лаб

СӨЖ

СОӨЖ

дәр

Пр

лаб

СӨЖ

СОӨЖ

1

Күндізгі орта білім негізінде

6


135

45

90
30

15
67,5

22,5


Әдебиет

Негізгі:

 1. Д‰йсембин Қ.Д., Алиакбарова З.М. Жасқа сай физиология жғне мектеп гигиенасы. А.: Дғуір, 2003

 2. Петришина О.А., Попова Е.П. Бастауыш мектеп жасындаѓы балалар анатомиясы, физиологиясы жғне гигиенасы. А.: Мектеп, 1984

 3. Ж±мабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы. А.: Республикалық баспа кабинеті, 1996

 4. Возрастная физиология (под ред. В.Н.Никитина) - Л.: Наука, 1975

 5. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология – М.: Высшая школа, 1985


Қосымша:

 1. Кольцова М.М. Формирование сигнальных систем действительности у ребенка. – М.: 1968

 2. Маркосян А.Н. Вопросы возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1974

 3. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: 1987

 4. Брехман И.И. Проблемы обучения человека здоровью. Валеология. Владивосток, 1995

 5. Камалиев М.А. Проблемы здоровья населения Казахстана и пути их решения. Алматы, 1994

 6. Сатпаева Х. Валеология. Оқу-ғдістемелік қ±рал. Алматы, “Ѓылым”, 1998

 7. Винников Я.А. Эволюция органов чувств. – Л.: Наука, 1971

 8. Кабанов А.Н., Чабовская А.П. Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1975

 9. Медицинская энциклопедия.

 10. Хрипкова А.Г. и другие. Возрастная физиология и гигиена. – М.: Просвещение, 1990Рефераттық ж±мыстардыњ тақырыптары


 1. Валеология денсаулық туралы ѓылым

 2. Денсаулықтыњ қ±рамдас бµліктері деген қазақ мақалыныњ ѓылыми негіздемесі. “Бірінші байлық - денсаулық”

 3. Қазақстандаѓы техногендік, биохимиялық жаѓдайлар жғне ел денсаулыѓы

 4. Биологиялық ырѓақ жғне денсаулық

 5. ¤мір салты жғне денсаулық

 6. ¤скелењ буынныњ б‰гінгі денсаулыѓы – егеменді Қазақстанныњ ертењі

 7. ¦зақ ѓ±мырдыњ негізі – ењбек

 8. Дғрісіз денсаулық

 9. Студенттер денсаулыѓын кешенді ғлеуметік, гигиеналық т±ѓында зерттеулер

 10. Гиподинамия жғне оныњ зардабы

 11. Тиімді тамақтанудыњ ѓылыми негіздері

 12. Денсаулыққа қатерлі негізі факторлар

 13. Жыныс тғрбиесініњ ѓылыми негіздері

 14. Эмоция, стресс (ширыѓу) жғне денсаулық

 15. Ж±қтырылѓан иммундық тапшылык синдромы – XXI ѓасырдыњ обасы

 16. Дене тғрбиесі – дертті жғне к‰йзелісті жењудіњ ±тымды жолы

 17. Журек ауруыныњ алдын алу шаралары

 18. Бос уақыт жғне жастар µмірі

 19. Медициналық, педагогикалық тғрбие жғне жастарды отбасы µміріне дайындау

 20. Нашақорлықтыњ зардаптары

 21. Таѓы да темекі шегудіњ келесі жµніндеӘДЕБИЕТ


Негізгі:

 1. Алиакбарова З.М. Мектеп гигиенасыныњ негіздері. Алматы, абай атындаѓы АлМУ. 1985.

 2. Алиабарова З.М. Мектеп жасындаѓы балалардыњ анатомиясы, физиологиясы жғне мектеп гигиенасы негіздері. Алматы, РБК, 1993

 3. Апанасенко Н. М. Физическое развитие детей и подростков. Киев, 1998.

 4. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н. Маринова К.В. Ркководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. М.: Просвещение, 1990.

 5. Жумабаев С.Ж. Жас ерекшелік физиологиясы. 1997.

 6. Любимова З.В., Маринонова К.В., Никитина А.А. и др. Возрастная физиология., учебник в 2-х т. – М.: Владос, 1999.

 7. Матюшонок М.Т., Турик Г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасµспірімдер физиологисы жғне гигиенасы./Аудармашылар: Тғжин О. жғне т.б. Алматы: Мектеп, 1986.

 8. Сапин М.Р., Брыскина З.г. Анатомия и физиология детей и подростков. М.: “Академ”, 2002.

 9. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1985.

 10. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: Просвещение, 1990.

 11. Абеуова О.А. Биологическкое действие некоторых микроэлементов на организм человека и животных. Караганда, 2000.

 12. Д‰йсенбин Қ. Орталық ж‰йке ж‰йесі жғне жоѓары ж‰йке ғрекетініњ физиологиясы. Алматы, 2001.

 13. Исмаѓ±лова Ф.А., Тµленбек И.М. Адам физиологиясы, Алматы, 1985.

 14. Рымжанов Қ.С.; Тµленбек И.М. Адам мен жануарлар физиологиясы. Алматы, 2000.

 15. Билич Г.М., Назарова Л.В. Основы валеологии. С-Пт. 1998.

 16. Брехман И.И. Валеология наука о здоровье. М. 1990.

 17. Брехман И.И. Введение в валеологию. М. 1987.

 18. Вайнер Э.Н. Общая валеология Липецк, 1998.

 19. Вайнер Э.Н. Валеология. Москва: Наука, 2001.


Қосымша:

 1. Колбанов В.В. Валеология. С-Пт., 2001.

 2. Сатпаева Х.К. Валеология – наука о здоровье. Алматы, 1998.

 3. Сғтбаева Х.Қ. Валеология- денсаулық туралы ѓылым. Алматы: Ѓылым, 1999.

 4. Сғтбаева Х.Қ., Нілдібаева Ж.Б. Валеология. Оқу-ғдістемелік қ±рал – Алматы Ѓылым, 1999.

 5. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Киев: Здоровье, 2000.

 6. Азартных Т.Д. Тырышников И.М. Психическое здоровье. М. 1999.

 7. Кураев Т.А. Половое воспитание. Ростов-на Дону. 2001.

 8. М±стафина Т. Спорттық медицина. Алматы. 1997.

 9. Румянцев Т.И. Гигиена. Москва: Медицина, 2001.

 10. Соколов А.Д., Абишева З.С. Валеология наука о здоровье. Алматы, 1999.

 11. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. С-Пт., 1995.

 12. Троманова Н. Валеология (дғрістер жинаѓы). Алматы; изд-во КазГУ, 2000.

 13. Тµленбеков И.М. Қозѓыш қ±рылымдар физиологиясы, Алматы, 1990.

 14. Тµленбеков И.М. Ж‰йке ж‰йесініњ физиологиясы, Алматы, 1992.

 15. Тµленбеков И.М. Сенсорлық ж‰йелер физиологиясы, Алматы, 1994.

 16. Тнимова Г.Т. Биохимические механизмы напряженной мышечной деятельности. Караганда, 2002.

Похожие:

ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша iconЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясы пәні бойынша
...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша iconЖҰмыс бағдарламасы адам және жануарлар физиологиясы пәні бойынша
...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша iconМеханика факультеті
Тұжырымдама: Философия пәні бойынша жасақталған жұмыс бағдарламасы (syllabus) Қр госо мазмұнына сәйкес, типтік және жұмыс жоспарына...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon«Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. “Адам анатомиясы” пәні бойынша 05 01 13 «Биология»
Адам анатомиясы” пәні бойынша дайындалған силлабус биология мамандықтарына кредиттік оқу жүйесі бойынша құрастырылған және типтік...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon«Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика
Жұмыс бағдарламасы Қр білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005 ж. №289, 12. 07. 2005 ж. №480 бекітілген типтік бағдарламасы бойынша...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon«Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика
Жұмыс бағдарламасы Қр білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005 ж. №289, 12. 07. 2005 ж. №480 бекітілген типтік бағдарламасы бойынша...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon4 Оқу жұмыс бағдарламасы мамандық бойынша элективті пәндер каталогына сай құрастырылды География (мамандық атауы) 5
Оқу жұмыс бағдарламасы мамандық бойынша элективті пәндер каталогына сай құрастырылды
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon4 Оқу жұмыс бағдарламасы мамандық бойынша элективті пәндер каталогына сай құрастырылды Экология (мамандық атауы) 5
Оқу жұмыс бағдарламасы мамандық бойынша элективті пәндер каталогына сай құрастырылды
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша icon«Анатомия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «бекітемін» ОӘ және тж жөніндегі проректор
Пән бойынша жұмыс бағдарламасы 5В110300 «Фармация» мамандығы үшін типтік оқу бағдарламаның (Алматы 2013ж) негізінде морфологиялық...
ЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша iconЖҰмыс бағдарламасы жануарлар физиологиясы пәні бойынша
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница