Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Скачать 341.17 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
страница2/2
Хисметова З А
Дата конвертации15.02.2016
Размер341.17 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_14/01/24/52e1dca5922a9.doc
1   2

8. Студенттің өздік жұмысын ( СӨЖ) ұйымдастырудың жоспары

СӨЖ тақырыбы

СӨЖ тапсырмалары/өткізу түрі

СӨЖ бақылау түрлері

СӨЖ бақылау кестесі ( мерзімі)

1Отбасы денсаулығы. Балалар денсаулығы

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы2апта2

Медицина және денсаулық сақтау теориялары

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


3 апта

3

Қоғамдық денсаулықпен байланысты медицинаның этикалық мәселелері

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


4 апта

4

Халық статикасы мен миграциясын сараптау

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


5 апта

5

Басқа мемлекеттер мен Қазақстандағы демографиялық саясат


Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


6 апта

6

Аурулықты зерттеудің таңдамалы және жалпылама әдісі

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


7 апта

7

Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауындағы денсаулық тақырыбы

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


8 апта

8Қазақстан үшін мыңжылдықтың даму мақсаттары

Глоссарий реферат,презентация


Ауызша, тест

арқылы


8 апта
9. Негізгі және қосымша әдебиет

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. Биғалиева Р., Исмаилов Ш. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару. – Алматы, 2001. – 371 б.

Орыс тілінде:

Негізгі:

 1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

 2. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с.

 3. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. - С.-Петербург, 2000.- 914 с.

Қосымша:

 1. Аканов А.А., Девятко В.Н., Кульжанов М.К. Общественное здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы. – Алматы, 2001.– 100 с.

 2. Девятко В.Н., Аканов А.А. Здоровье народа и здравоохранение Казахстана в переходный период: опыт, уроки, проблемы. – Алматы, 1999.-–140 с.

 3. Максимова Т.М. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с.

 4. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. – М.: Медицина, 2003. – 512 с.

 5. Медик В.А. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. – М.: Медицина, 2006. – 528 с.

 6. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. – В 3-х частях. – М.: Медицина, 2003.

 7. Муминов Т.А., Камалиев М.А. Анализ здравоохранения с позиций социального маркетинга. – Алматы, 2003.– 170 с.

 8. Муминов Т.А., Камалиев М.А., Аязбаева А.Г., Шахиева А.М. Медико-социальные и эпидемиологические аспекты здорового образа жизни. – Алматы, 1999.– 170 с.

 9. Шарманов Т.Ш. Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции. – Алматы-Вашингтон-Женева, 2003. – 143 с.

 10. Тульчинский Т.Х., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999. – 1049 с.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

 1. Tulchinsky T.H., Varavikova E.A. The New Public Health: An Introduction. – Jerusalem, 1999. – 1049 p.


10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері шағын топтар, жағдайлық есептер, презентациялар,

11. Білімді бағалаудың критерийлері және ережелері

Сабақтың барлық түрлерін бағалау ережесі:

«Өте жақсы» деген баға оқу-бағдармалық материалдан жан-жақты, жүйелі және терең білім көрсеткен, бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды өз бетімен орындай алатын, бағдарламамен ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгерген және қосымша әдебиеттермен таныс, пәннің негізгі ұғымдарының мәнін болашақ кәсібімен байланысын меңгерген, оқу бағдарламалық материалдарды баяндауда және қолдануда шығармашылық мүмкіншіліктер көрсеткен студентке қойылады.

«Жақсы» деген баға оқу-бағдармалық материалдан толық білім көрсеткен, бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды орындай алатын, бағдарламамен ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгерген және пән бойынша жүйелі білімін көрсеткен, сонымен қатар одан әрі сабақ және кәсіби қызметі барысында өз бетінше орындауға және жаңартуға қабілетті студентке қойылады.

«Қанғаттанарлық» деген баға оқу-бағдармалық материал бойынша одан әрі сабақ және кәсіби қызметі барысында орындауға қажетті білімі бар, тапсырмаларды орындай алатын, негізгі әдебиеттермен таныс, жауаптарында қателік жіберетін, бір-ақ оқытушы жетекшілігімен оларды жоюға қажетті білімі бар студентке қойылады.

«Қанғаттанарлықсыз» деген баға оқу-бағдармалық материалғабайланысты білімде ақаулары бар және тым болмағанда бір сұраққа жауап бермеген, жауап беру және ситуациялық есептер шығарғанда қағидалық қателер жіберген студентке қойылады.


Білімалушылар білімін бағалау критерилері

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық эквива-лент

% құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Критерии оценки знаний


А


4,0


100


Үздік

Жауап барынша толық, кең түрде, дұрыс. Ойға қонымдылығымен, дәлелділігімен ерекшеленеді, білімалушының авторлық ұстанымын көрсетеді. Білімалушы оқу пәндерінің теориялық аспектілерін практикалық денсаулық сақтаумен ұштастырады. Ұсынылған бағдарламамен негізгі және қосымша әдебиетті терең зерделейді. Жауап берген кезде бұрын алған білімін қолданады. Жоғарғы қиындықтағы оқу материалдарын еркін түсінеді және соған сүйенеді. Пән бойынша негізгі терминдерді сауатты және ұғынықты сүйене отырып, арнайы терминологияны қолданады. Шектес оқу пәндері білімімен алынған білімді ықпалдастыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді шығармашылықпен және өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген және теориялық ұстаныммен алынған тәжірибелік мәліметтерді түсіндіріп береді, талдайды және дәлелді қорытынды жасайды.


95

Жауап толық, кең түрде, дұрыс. Жауапта нақты құрылым, логикалық бірізділік, дәлелділік байқалады. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін терең зерделейді және қосымша әдебиеттің білімін көрсетеді. Жоғарғы қиындықтағы оқу материалдарын түсінеді және соған сүйенеді. Пән бойынша негізгі терминдерді сауатты және ұғынықты сүйене отырып, арнайы терминологияны қолданады. Шектес оқу пәндері білімімен алынған білімді ықпалдастыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді шығармашылықпен және өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген және теориялық ұстаныммен алынған тәжірибелік мәліметтерді түсіндіріп береді, талдайды және дәлелді қорытынды жасайды.

А-

3,67

90-94


Жауап толық, дұрыс. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның оқу материалы бойынша жүйелі және терең білімі бар, негізгі әдебиетті терең игерген және қосымша әдебиетпен таныс. Арнайы терминологияны қолданумен материалды сауатты айтады, шектес оқу пәндерінің білімімен алынған білімді байланыстыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген тәжірибе нәтижелерін талдайды және рәсімдейді.

В+

3,33

85-89


ЖақсыЖауап едәуір толық. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның бағдарламалық материалын игерген, негізгі әдебиетті меңгерген. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады. Практикалық мәселелдерді және міндеттерді шешу кезінде теориялық ережелерді дұрыс қолданады, оларды шешудің қажетті әдістерін игерген. Жауап барысында жекелеген маңызсыз қателер жібереді, оларды өздігінен түзейді. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді практикамен ұштастыра алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген, тәжірибе нәтижелерін талдай және рәсімдей алады.

В

3,0

80-89


Жауап толық. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның оқу материалын игермен, негізгі әдебиетті меңгерген. Арнайы терминологияны қолданады, түсінеді және түсіндіреді, бірақ білімде және әрекеттерде бірнеше маңызсыз қателер жібереді, оларды оқытушының жетекші сұрақ беруі кезінде түзейді. Практикалық тапсырмаларды, дағдыларды орындау кезінде теориялық ережелерді дұрыс, бірақ сенімсіз қолданады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген, тәжірибе нәтижелерін талдай және рәсімдей алады.

В-

2,67

75-79

Жауап дұрыс, бірақ толық жеткілікті емес. Білімалушы материалды айтқан кезде маңызсыз дәлсіздік, бірнеше маңызсыз қателер жібереді, оларды оқытушының қатысуымен түзейді. Ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін меңгерген, арнайы терминологияны дұрыс қолданады, бірақ түсініктерді анықтауда жетіспеушіліктер жібереді. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген. Тәжірибе нәтижелерін талдауда және рәсімдеуде қиналады.

С+

2,33

70-74


Қанағаттанарлық

Жауап толық емес, бірізділік жеткіліксіз, маңызсыз қателер бар, оларды оқытушының жетекші сұрақ беруі кезінде түзейді. Білімалушы бұдан әрі оқуға қажетті негізгі оқу материалының көлемінде білімді игерген, ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін меңгерген. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады, негізгі механизмдерді атайды, бірақ оларды кезеңмен жаза алмайды, нақты мысалдарда білімін еркін қолдануға қиналады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген. Тәжірибе нәтижелерін талдауда және рәсімдеуде қиналады.

С

2,0

65-69


Жауап ұсынылған бағдарламамен қарастырылған білімді толық көрсетпейді, маңызсыз және жекелеген маңызды қателер бар, оны білімалушы оқытушының жетекші (қосымша) сұрақ беруі кезінде түзейді. Арнайы терминологияны қолдану дағдыларын игерген, бірақ одан да қиын механизмдерді анықтауда қиналады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізудің негізгі дағдыларын игерген, бірақ тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.

С-

1,67

60-64


Бағдарламалық оқу материалын көрсету толық емес. Білімалушы маңызсыз және маңызды қателер жібереді, олардың бір бөлігін оқытушының көмегімен түзейді. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады, бірақ негізгі механизмдерді атауда қиналады, формулаларды жазуда және б. қателер жібереді. Өзінің білімін үнемі басқа шектес пәндермен ықпалдастыра, өзара байланыс орната алмайды. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізудің негізгі дағдыларын игерген, бірақ тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.

Д+

1,33

55-59


Жауап толық емес, көп дәлсіздіктер. Маңызсыз және маңызды қателер бар. Жеке жағдайларда білімалушы арнайы терминологияны қолданады, бірақ негізгі механизмдерді көрсетуде қиналады, өзара байланыс орната алмайды, пән бойынша негізгі түсініктер мен терминдерге дұрыс анықтама бере алмайды. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын толық игермеген, тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.

Д

1,0

50-54

Жауап көп маңызды қателермен, біліалушы оны оқытушының жетекші (қосымша) сұрақ беруі кезінде де түзете алмайды. Маңызды қателер: терминологияны дұрыс қолданбайды, түсініктер мен терминдерге, негізгі заңдардың тұжырымдамасына, ережелеріне дұрыс анықтама бере алмайды, жіктемелерді білмейді. Білімалушы негізгі процесстердің, механизмдердің мәнін түсінбейді, арнайы терминологияны қолданумен материалды жазбаша жаза алмайды. Тәжірибе өткізу дағдыларын өткізуді жарым жартылай біледі, тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Білімалушы жауаптан бас тартады немес жауап беруге әрекет жасау кезінде білімалушы оқу материалы бойынша білімінің жоқтығын көрсетеді. Бір де бір тапсырма орындалмаған, тәжірибе, практикалық жұмыс дұрыс орындалмаған.
1   2

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013

Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс 7,8 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
Астана, 2012 Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
Пәннің Жұмыс бағдарламасы жалпы және клиникалық фармакология кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница