Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін
НазваниеСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін
страница5/5
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/OZ/5 kurs/Obshestv.zdrav/kaz/Sillabus kaz.doc
1   2   3   4   5

Кредит №2:

Задание-3

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

Тема№1

Тема№1

Тема№2

Тема№1

Тема№2

Тема №7

Тема №2

Тема №3

Тема №3

Тема №8Задание-4

Тәжірибелік сабақ

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАОЖӨЖ

Тема№5

Тема№6

Тема№5

Тема№6

Тема№11

Тема №7

Тема №7


Тема №8Кредит №3:

Задание-5Дәріс

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

Дәріс

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

БАӨЖ

Тема№1

Тема№2

Тема№1

Тема№1

Тема №14

Тема №3

Тема №4

Тема №2.

Тема №2.

Тема №15

Тема №16.

Задание-6

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

Тәжірибелік сабақ

БАОЖӨЖ

БАОЖӨЖ

БАӨЖ

Тема№4

Тема№4

Тема№115

Тема№5

Тема №5

Тема №4

Тема №5

Тема №5

Тема №17Ұсынылған әдебиеттердің тізімі

негізгі:

Орыс тілінде

1. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / Издательство: Ярославль, Гринго.

- 2009. - 512 с.

2. Медицинская профилактика. Современные технологии : руководство / ред. А. И. Вялков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 232 с

3. Менеджмент в здравоохранении : Учеб. пос. / Кульжанов, М.К. [et al.]. - Алматы : Б.и.,

2003. - 58 с

4. Основы экономики здравоохранения : учеб. пособие / ред.: Н. И. Вишняков, В. А.

Миняев. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 144 с

5. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010. - 544 с. : ил.

6. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения : Учеб. пособие / ред.Кучеренко, В.З. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с

7. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения : Учеб. пособие / Кучеренко, В.З. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 193 с

8. Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения : учеб. пособие / В. Ю. Семенов. - М. : Мед. информ. агентство, 2006. - 472 с

9. Управление и экономика здравоохранения : учеб. пособие для вузов / ред. А. И. Вялков. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 с

10. Шарманов, Торегельды Шарманович Экономика здравоохранения и перспективы государственной службы охраны здоровья в Казахстане / Шарманов, Торегельды Шарманович. - Алматы : Б.и., 2000. - 96 с

11. Экономика здравоохранения : Учеб. пособие. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 272 с

12. Экономика здравоохранения : Курс лекций. - Бишкек, Алматы : Б.и., 2001. - 272 с


қосымша:

қазақ тілінде:

1. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару/ Бигалиева Р.К. Исмайлов Ш.М– Алматы. 2001. – 371 б.


Орыс тілінде:

2. Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения : Сб. науч. работ посвящ.10-летию кафедры общ. здорвья, здравоохранения и общей гигиены НовГУ. - Великий Новгород : Б.и., 2003. - 135 с

3. Актуальные проблемы общественного здравоохранения Кыргызской Республики и стран Центральной Азии : (спец. вып., посвящ. 65 годовщине образования НПО "Профилактическая медицина" МЗ Кыргыз. Республики). - Бишкек : Б.и., 2003. - 106 с

4. Вялков А.И. Управление и экономика для здравоохранения : Учеб. пособие для вузов / Вялков, Анатолий Иванович, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. - 2-е изд.,стереотип. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 328 с. - (XXІ век)


Оқу және оқыту әдістері


Дәрістер: тақырыптық, мәселелік.

Практикалық сабақтар: ауызша сұрау, тест тапсырмаларын шешу, пән тақырыптарының негізгі сұрақтарын талқылау, шағын топтрада жұмыс істеу, реферат дайындау, презентация, ТBL.

Оқытушының жетекшілігімен орындайтын студенттердің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ): өтілген практикалық сабақ тақырыптарының жеке сұрақтарын тереңдете оқу, презентация және рефераттар дайындау, пікірталас, жеке және топтық тапсырмалардың орындалу нәтижелерін талқылау, рефераттарды қорғау, түрлі жобалардың презентациясы, барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңесу, аралық бақылау өткізу.

Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): оқу әдебиеттерімен және қосымша әдебиеттермен, ақпаратты электронды тасымалдаушылармен жұмыс істеу, реферат, баяндама дайындау, өз бетінше оқитын тақырыптар бойынша оқытушымен кеңесу.


Білім бағасының ережесі мен критериі: әр бір деңгейде білім бағасының шкаласы және критериі (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау), барлық сабақтардың түрлеріне баға ережесі (аудиториялық, СӨЖ, ОЖСӨЖ)


1 Білімді бағалаудың баллдық-рейтингілік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Бағаның сандық эквиваленті

Бағаның пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4

95-100

«Үздік»

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

«Жақсы»

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

«Қанағаттанарлық»

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

«Қанағаттанарлықсыз»

Білім бағасының критериі

«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қатерліктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан,коллоквиумды тапсыруда қандайда бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми- зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып- үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Жақсы баға» білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды 75% - дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болмаған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған,ғылыми- зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Қанағанаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын,үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдары оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.


* Ескерту: Кредиттік: жүйеде білім алушылар үшін.

**Ескерту: ҚР МЖБС «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарындағы білімді бақылау және бағалау. Негізгі ережелер негізінде құрастьрылған».

  • Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдісі (ҚММУ ағымдық жылға бекітілген рейтинг жүйесіне сәйкес толтырылады).
1   2   3   4   5

Похожие:

Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін iconСиллабус «Жоспарлаудың ғылыми әдістері» пән бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық» мамандығы үшін
...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1
Тақырып: Микробиология пәні, мақсаты және міндеттері. Микробиологияның ғылыми қалыптасуының негізгі кезеңдері. Қоғамдық денсаулық...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110300 «Фармация» мамандығы үшін
...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110400 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы үшін
...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110100 «Мейірбике ісі» мамандығы үшін
...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Силлабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В130200 «Стоматология» мамандығы үшін
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница