А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 272.19 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Дата конвертации06.02.2016
Размер272.19 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/SNP_05_11.kaz.rtf
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(мамыр)


ҐСКЕМЕН, 2011 Ж.


Ауыл шаруашылыєы


636

С 28

Сјбденов Ќ. С.

Ќой жјне ешкі ґнімдерін ґндіру технологиясы / Ќ. С. Сјбденов

Т. 1 / Б. Т. Ќўлатаев, М. К. Байбатшанов. - Алматы : Нур-Принт, 2010. - 455 б.


632

А 20

Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова ; Ќазаќ Ўлттыќ аграрлыќ университеті. - Алматы : Нур-Принт, 2010. - 162 б.


Јдебиеттану


82(574)

Б 78

Бґкейхан Ј.

Шыєармаларыныѕ толыќ жинаєы / Ј. Бґкейхан

IV том : Маќалалар. Талдаулар. Хаттар. Жеделхаттар (Телеграмдар) : 1897, 1905, 1906-1907 (Омбы-Павлодар-Семей-Самара-С. - Петербор -Омбы ) / ќўраст. Жїсіп Сўлтанхан Аќќўлўлы Ж. С. - Астана : Сарыарка, 2010. - (Степной край, Семипалатинскій листокъ)

Аннотация: Тўѕєыш толыќ шыєармалар жинаєы оныѕ 1889-1937 жылдар аралыєында мерзімді басылымдарда, єылыми журналдар мен жинаќтарда жарыќ кґрген ірі єылыми монографияларын, єылыми зерттеулерін, саяси публицистикасын, јдеби сын маќалалары мен аудармаларын жјне жеке хаттарын ќамтиды.


82(574)

Б 78

Бґкейхан Ј.

Шыєармаларыныѕ толыќ жинаєы / Ј. Бґкейхан

V том : Маќалалар. Јдеби сын. Фольклорлыќ зерттеулер. Јдеби аудармалар. Хаттар. Жеделхаттар(Телеграмдар) : 1907, 1913-1915 (Омбы-Павлодар-Самар-С. - Петербор - Орынбор) / ќўраст. Жїсіп Сўлтанхан Аќќўлўлы Ж. С. - Астана : Сарыарка, 2010. - 560 б.


Аннотация: Тўѕєыш толыќ шыєармалар жинаєы оныѕ 1889-1937 жылдар аралыєында мерзімді басылымдарда, єылыми журналдар мен жинаќтарда жарыќ кґрген ірі єылыми монографияларын, єылыми зерттеулерін, саяси публицистикасын, јдеби сын маќалалары мен аудармаларын жјне жеке хаттарын ќамтиды.


82(574)

Е 45

Елеукенов Ш.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / Ш. Елеукенов

Т. 5 : Жаѕа жолдан. Зерттеулер, сыни маќалалар. - Алматы : Ќазыєўрт, 2010

Аннотация: Кґптомдыќ шыєармалар жинаєыныѕ бесінші томына зерттеулері мен сыни маќалалары енген.


82(574)

Ж 28

Жаѕа буын оќулыќтарына шыєармалары енген авторлар : портрет-ґмірбаяндыќ-шыєармашылыќ сипаттама. - Алматы : Ґлке, 200?. - 28 б : порт-т


Білім беру


К74.03

Ќ 19

Ќазаќтыѕ тјлімдік ойлар антологиясы : 10 томдыќ

Т. 10 : Ќазаќстандыќ диаспоралар таєылымы. - Алматы : Сґздік-Словарь, 2010. - 400 б.


373(574)

Ќ 74

Ќўлкенов М. Шешендік ґнердіѕ јліппесі : 1 - сынып / М. Ќўлкенов , К. Ерешева. - Алматы : Ґлке, 2010. - 72 б : сурет.

Аннотация: Балаларды дўрыс сґйлеуге, дўрыс ойлауєа, сґз маєынасын тїсінуге тјрбиелеуге арналєан ќўрал.


74.00

Ј 52

Јлемдік педагогикалыќ ой-сана

Т. 9 : Ертедегі жјне орта єасырдаєы тїркі ойшылдарыныѕ педагогикалыќ ойлары (V-XVI єє.) : Ќазаќстан Республикасыныѕ байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, Ыбырай Алтынсарин атындаєы ўлттыќ білім беру академиясы / ред. Р. Асанбай. - Алматы : Таймас, 2010. - 400 б. - (Јлемдік педагогикалыќ ой-сана ; Т. 9)


Баспа ісі


655(574)

С 31

Сейдуманов, Жанат Тўрарўлы. Басылымдардыѕ шыєарылым маєлўматтары : баспагерлер їшін јдістемелік нўсќау / Ж. Т. Сейдуманов. - Алматы : ISBN Агентігі, 2010. - 190 б 2000 экз.


Аннотация: Јдістемелік нўсќауда кітаптарды, ноталыќ жјне картографиялыќ басылымдарды, мерзімді жјне жалєаспалы басылымдарды, электронды басылымдарды безендіру ережелері талданып тїсіндіріледі, сонымен бірге басылымдардыѕ тыстамасы мен мўќабасын безендіру туралы мјлімет берілген.

Библиография


01(574)

Р 64

Романова София Максимовна : библиографиялыќ кґрсеткіш / Јл-Фараби атындаєы ќазаќ ўлттыќ университеті, єылыми кітапхана. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 80 б.


01 (574)

Б 94

Біздіѕ заманымыздыѕ батыры Ќазаќстанныѕ Еѕбек Ері С. Б. Бўќановтыѕ 60 жасќа толуына арналєан : Библиографиялыќ јдебиет кґрсеткіші = "Герой нашего времени" : (к 60-летию со дня рождения Героя Труда Казахстана С. Б. Буканова) : Библиографический указатель литературы. - Ќостанай, 2010. - 19 б.


82-84

А 89

Асыл мўра / ќўраст. А. А. Теміралиева. - Алматы : Кґшпенділер, 2010. - 520 б.

Экземпляры: всего:1 - чз(1)


Бўќаралыќ аќпарат пен насихат ќўралдары


070(574)

Г 72

Госзаказ в СМИ Казахстана: польза или вред? : аналитический обзор = Ќазаќстандаєы БАЌ-даєы мемлекеттік тапсырыс: пайда ма, јлде зиян ба? : сараптамалыќ шолу / MediaNet Халыќаралыќ журналистика орталыєы. - Алматы, 2010. - 76 Б.

Аннотация: Мемлекеттік тапсырыстарєа байланысты жїріп жатќан тенденциялар жайлы аќпарат жјне зерттеу барысында сауалнамаєа ќатысќан редакторлар мен тілшілердіѕ пікірлері берілген.

070(574)

Ы 21

Ыдырысов, Јбілфайыз. Тўлєалар : жинаќ / Ј. Ыдырысов. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 318 б.

Аннотация: Журналистика факультетініѕ профессоры Ј. Ыдырысовтыѕ ќазаќ халќыныѕ біртуар тўлєалары жайлы маќалалары жинаќталєан.

Дене тјрбиесі жјне спорт


796(574)

У 12

Уанбаев Е. Ќ. Дене тјрбиесі жјне спорттыѕ теориялыќ негіздері : оќу ќўралы / Е. Ќ. Уанбаев ; Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, Ќазаќстан Американдыќ Еркін Университеті. - Ґскемен, 2010. - 92 б.


Аннотация: Оќу ќўралында дене мјдениеті жїйелері, жас ерекшеліктеріне байланысты адамдарды ќозєалысќа їйрету, дене ќуаты ќасиеттерін дамыту амалдары, јдістері, ќаєидалары, јдістемелері кґрсетілген.

Жаратылыстану єылымдары


53

Б 21

Баќтыбаев, Ќырєызбай. Статистикалыќ физика, термодинамика : оќу ќўралы / Ќ. Баќтыбаев ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 368 б.


59

К 45

Ковшарь А. Ф. Ќўстар : мектеп энциклопедиясы / А. Ф. Ковшарь, В. А. Ковшарь. - Алматы : Атамўра, 2010. - 352 б. : сурет. - (Ќазаќстан жануарлары)


Аннотация: Ќазаќстан территориясын мекен ететін ќўстар тїрлері, ўшу жїйесі, ўрпаќ таратуы, ўя жасау тїрлері жайлы маєлўмат берілген.


Журналистика


070(574)

Ж 92

Журналистские расследования : сборник статей = Журналистік зерттеулер : маќалалар жинаєы / MediaNet Халыќаралыќ журналистика орталыєы. - Алматы, 2011. - 228 б.


Кітапхана ісі. Кітапханатану


02(574)

Б 73

Болатова О. Ж. Кітапхана ќызметіндегі кґрме жўмысы : јдістемелік ќўрал / О. Ж. Болатова, К. Т. Ќасымжанова. - Алматы : Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ кітапханасы, 2010. - 86 б.

02(574)

Б 40

Бектўрбекова Ф. Ќ. Кітапхана ќызметіндегі Паблик рилейшнз : іс-тјжірибелік ќўрал / Ф. Ќ. Бектўрбекова. - Алматы : Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ кітапханасы, 2008. - 72 б.


02(574)

К 97

Кітапхана терминдерініѕ сґздігі : (2000 термин). - Алматы : ЌРЎЌ, 2010. - 260 б.


01(574)

Ќ 68

Ќостанай ќаласыныѕ ќўрметті азаматтары (1998-2010 жж.) : (библиографиялыќ јдебиет кґрсеткіші). 2 шыєарлымы = Почетные граждане города Костаная (1998-2010 гг.) : (библиографический указатель литературы). - Ќостанай, 2010. - 67 б.


Кґркем јдебиет


82-1(574)

М 66

Молдаєалиев, Жўбан. Ґлендер, поэмалар / Ж. Молдаєалиев. - Алматы : Ан Арыс, 2010. - 320 б. - (Алтын ќалам)


Аннотация: Жўбан Молдаєалиевтіѕ јр жылдары жазєан ґлеѕдері мен поэмалары еніп отыр.

82-1(574)

Б 40

Бекхожин, Ќалижан. Дастандар, балладалар мен аѕыздар / Ќ. Бекхожин. - Алматы : Ан Арыс, 2010. - 304 б. - (Алтын ќалам)


82-1(574)

Е 69

Ерман, Жїрсін. Ырєай : жыр кітабы / Ж. Ерман. - Алматы : Баспалар їйі, 2010. - 159 б 2000 экз.


82-1(4)

Е 89

Еуропа поэзиясы ХХ єасыр. - Астана : Аударма, 2010. - 408 б. - (Јлем јдебиеті кітапханасы)


82-3 (574.4)

Ж 88

Жїнісўлы А. Ўшќыр ойлар ґрімі / А. Жїнісўлы. - Алматы : Информ-А, 2010. - 304 б.


82-3(574)

М 67

Момышўлы Б. Ўшќан ўя. Курляндия майданы : романдар / Б. Момышўлы. - Алматы : Ан Арыс, 2010. - 320 б. - (Алтын ќалам)


82-1(574)

М 90

Мыѕєатўлы, Бґжей. Алдар Кґсе : дастан / Б. Мыѕєатўлы. - Алматы, 2011. - 103 б.


82-1(574.4)

О-52

Оќасов, Ќайыркен. Јн-жырларым, жан сырларым / А. Оќасов. - Ґскемен : Жастар-Печать, 2010


82-3(574)

С 63

Соќпаќбаев, Бердібек. Ґлгендер ќайтып келмейді : роман / Б. Соќпабаев. - Алматы : Ан Арыс, 2010. - 368 б. - (Алтын ќалам)

Аннотация: Романда соєыс жылдарындаєы, соєыстан кейінгі кездегі ауыл ґмірініѕ тўрмысы бейнеленген.


82-1(574)

С 28

Сјрсенбаев, Јбу. Ґлеѕдер мен поэмалар / Ј. Сјрсенбаев. - Алматы : Ан Арыс, 2010. - 288 б. - (Алтын ќалам)

82-3(574)

Т 23

Татыгулов А.

Ізгілер ізі / А. Татыгулов

Т. 2. - Алматы : Басбаќан, 2010. - 343 б.

Аннотация: ЌР Ўлттыќ инженерлік академиясыныѕ академигі, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты Ј. Ш. Тјтієўловтыѕ ел ізгілері туралы ой-толєамдары берілген.


82-3(574)

Т 23

Татыгулов А.

Парыз. Считаю долгом своим... / А. Татыгулов

Т. 1. - Алматы : Басбаќан, 2010. - 300 б.


82-3(574)

Ќ 59

Ќойшыбаев Б.

Рух-сарай / Б. Ќойшыбаев

4-ші кітап : Жекпе-жек. Мјѕгі бастау. - Алматы : ЌазАќпарат, 2010. - 484 б. - (Кереге)

Музей ісі. Архив ісі.


069(574)

А 39

Алєа ўмтылєан Ќазаќстан : аймаќаралыќ (Атырау жјне Ќызылорда) кґрмелер каталогі. - Алматы : Таймас, 2010. - 87 б 2000 экз.

Аннотация: Аймаќаралыќ кґрме жобасы негізінде жасалєан каталог материалдары ґткізілген кґрмелер бойынша Ќазаќстан ґѕірлерініѕ тарихы мен этнологиясыныѕ ерекшеліктерін суреттейді.

069(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н. Ј. Назарбаевтыѕ Ќазаќстан Республикасы Тўѕєыш Президенті Музейініѕ ќорындаєы еѕбектері = Труды Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в фондах Музея Первого Президента Республики Казахстан : каталог. - Астана : Алма-Графикс, 2010. - 42 б.


Аннотация: Каталогта Елбасы Музейініѕ кітапхана ќорында саќтаулы еѕбектерініѕ алєашќы рет библиографиялыќ сипаттамасы берілген.


Саясат


323(574)

Т29

Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ саяси тарихы. Оќиєалар жылнамасы / ред. Н. Керей. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2010. - 464 б.

Аннотация: Кітапта Тјуелсіз Ќазаќстандаєы негізгі саяси жјне јлеуметтік-экономикалыќ оќиєалар ќамтылєан. 90-жылдардыѕ басындаєы ґзекті мјселелерді шешуге арналєан Президент, Їкімет жјне Парламенттіѕ іс јрекеті наќты шаралар арќылы кґрсетілген.


323(574)

Т29

Тјуелсіздік шежіресі : 1991-2000 жж.

Т. 1. - Астана : Kultegin, 2008. - 424 б.

Аннотация: Бірінші томєа тјуелсіз Ќазаќстанныѕ алєашќы он жылдыєында (1991-2000 жж.) мемлекетті жјне мемлекеттілікті ќалыптастыру жјне ныєайтуєа, экономикалыќ жјне саяси ќўрылыстыѕ іргетасын ќалауєа баєытталєан орасан зор маѕызы бар тјуелсіздік, шекара, ќарулы кїштер, ўлттыќ ќауіпсіздік, тіл, ўлттыќ валюта туралы жјне таєы басќа кґптеген іргелі ќўжаттар енгізілді.

Спорт


796.5

Т 81

Туристік терминдерге арналєан аєылшын-орыс-ќазаќ сґздігі = English-russian-kazakh dlctlonary of terms = Англо-русско-казахский словарь туристских терминов. - Алматы : LEM, 2011. - 196 б.


Статистика


311

М86

Мўханбетова С. М. Статистика теориясы : оќу ќўралы / С. М. Мўханбетова. - Алматы : Экономика, 2010. - 360 б.


Аннотация: Оќу ќўралында статистикалыќ јдістер, статистикалыќ баќылау,топтау, жинаќтау, абсолютті, ќатысты, орташа шамалар регрессиялыќ талдау јдістері ќарастырылєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан цифрларда 2009 / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 22 б.


Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2009 жылєы јр тїрлі салаларєа сипаттама берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасы бойынша шикізаттыѕ аса маѕызды тїрлерініѕ, ґндірістік техникалыќ маќсаттаєындаєы ґнімдердіѕ жјне тўтыну тауарларыныѕ ресурстары мен пайдалану баланстары = Балансы, ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 135 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстан Республикасындаєы ќызмет кґрсетудіѕ негізгі кґрсеткіштері жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы бґлшек жјне кґтерме сауда 2005-2009= Розничная и оптовая торговля в Республике Казахстан : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 203 б.

Аннотация: 2003-2007 жылдардаєы бґлшек, кґтерме сауда жјне ќоєамдыќ тамаќтандыру салаларыныѕ жаєдайын сипаттайтын материалдар жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы еѕбекаќы : 2005-2009= Оплата труда в Республике Казахстан : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 222 б.

Аннотация: Ќызметкерлердіѕ 2005-2009 жылдардаєы жалаќысы туралы толыќ аќпарат берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы кґлік жјне байланыс. 2005-2009= Транспорт и связь в Республике Казахстан / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 134 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы кґлік кешені мен байланыс ўйымдарыныѕ жай кїйін сипаттайтын материалдар жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы шаєын жјне орта кјсіпкерлік 2005-2009= Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 96 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ орта жјне шаєын кјсіпкерліктіѕ негізгі кґрсеткіштері жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы ќызмет кґрсету 2005-2009= Услуги в Республике Казахстан / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 250 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстан Республикасындаєы ќызмет кґрсетудіѕ негізгі кґрсеткіштері жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы ќўрылыс = Строительство в Республике Казахстан : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 124 б.

Аннотация: Жинаќта ќаржы емес активтерге жўмсалєан инвестициялардыѕ кґлемі мен ќўрылымын сипаттайтын материалдар, ќўрылысќа жўмсалєан инвестициялар, негізгі ќўрал-жабдыќтарды іске ќосу, ґндірістік ќуаттар, јлеуметтік саладаєы тўрєын їйлер мен объектілер жайлы статистикалыќ деректер келтірілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік жіктеуіші : негізгі ќорлар жіктеуіші / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 37 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта "Мемлекеттік стандарттар" аќпараттыќ кґрсеткіштері жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ тўрєын їй ќоры туралы = О жилищном фонде Республики Казахстан / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 51 б.


Аннотация: Статистикалыќ жинаќта тўрєын їй ќоры туралы сипаттама берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан тјуелсіздік жылдарында 1991-2009 / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 184 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 1991-2009 жылдардаєы еліміздіѕ јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы туралы статистикалыќ деректер жарияланды.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстандаєы халыќтыѕ тўрмыс деѕгейі=Уровень жизни населения в Казахстане : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 183 б.

Аннотация: 2005-2009 жылдардаєы халыќтыѕ тўрмыс деѕгейініѕ негізгі јлеуметтік-экономикалыќ кґрсеткіштері туралы аќпарат берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстанныѕ ауыл, орман жјне балыќ шаруашылыєы 2005-2009=Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 237 б.


Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ ауыл, орман жјне балыќ шарушылыєын сипаттайтын материалдар жарияланєан.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстанныѕ аќпараттыќ ќоєамы 2005-2009 = Информационное общество Казахстана / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 73 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ аќпараттыќ ќоєамы туралы сипаттама берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстанныѕ негізгі ќорлары = Основные фонды Казахстана / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 89 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ негізгі ќорларына сипаттама берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстанныѕ єылымы жјне инновациялыќ ќызмет 2005-2009=Наука и инновационная деятельность Казахстана / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. О. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 79 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2005-2009 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ єылымы жјне инновациялыќ ќызметін сипаттайтын материалдар жарияланєан.


311(574)

Ќ 19

Ќазаќстан туризмі 2005-2009 : статистикалыќ жинаќ = Туризм Казахстана 2005-2009 : статистический сборник. - Астана, 2010. - 146 б.


311(574)

Ќ 19

Ќазаќстанныѕ јйелдері мен ерлері : статистикалыќ жинаќ. - Астана, 2010. - 99 б.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ отын-энергетикалыќ балансы = Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан : 2005-2009 / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі ; Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2010. - 167 б. 500 экз.

Аннотация: 2005-2009 жылдардаєы отын-энергетикалыќ кешенініѕ жай-кїйін сипаттайтын материалдар жарияланып отыр.

Тіл білімі


811.512.122

Б21

Баќытов А. Ќазаќша-французша,французша-ќазаќша тілдескіш-Guide de conversation kazakh-francais6 francais-kazakh / А. Баќытов, Р. Жўманова. - Алматы : Ануар-КZ, 2010. - 288 б.


Аннотация: Тілдескіштіѕ алєашќы беттерінде Ќазаќстан Республикасы мен Француз Республикасыныѕ географиялыќ жаєдайлары, тарихы, экономикасы, мјдениеті, ўлттыќ таєамдары мен ќос ўлттыѕ айналысатын негізгі шаруашылыќтары туралы аќпарат француз тілінде ўсынылады.


811.512.122

И 46

Ильясова А. Орысша-ќазаќша ўйќас сґздер : (орыс аудиториясына арналєан) / А. Ильясова. - Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту инс-ты, 2010. - 320 б.


Аннотация: Ќазаќ тілін їйренушілерге арналєан сергітпе кґмекші ќўралдан курс тыѕдаушылары ўйќас сґздерді жаттай отырып, ґздерініѕ грамматикалыќ білімдерін де жетілдіруге мїмкіндік алады. Ондаєы ўйќас сґздер грамматикалыќ маєынасына ќарай сґз таптарына топтастырылєан.


81

И 48

Иманбердиева С. Ќ. Тарихи ономастикалыќ кеѕістік (Х-ХIV єє. тїркі жазба ескерткіштері негізінде) / С. Иманбердиева. - Алматы : Сґздік-Словарь, 2010. - 378 б.


Аннотация: Єалымныѕ бўл еѕбегінде кґне тїркі жазба ескерткіштеріндегі шыєармалар кеѕінен ќамтылєан.

811.512.122(072)

Ќ 17

Ќазаќ тілі. Kazakh language. Made easy (А-2) : јдістемелік нўсќау / "Абырой" ќазаќ мјдениеті мен тілін дамыту корпоративтік ќоры. - Астана : Астана полиграфия, 2010. - 36 б.


811.512.122

Р 40

Ресми-іскери ќазаќ тілі

Т. 1 : бірінші деѕгей : екінші деѕгей : їшінші деѕгей. - Алматы : Арман-ПВ, 2010. - 408 б.

Аннотация: Оќулыќта мемлекеттік ќызметшілердіѕ, іскери адамдардыѕ, жеке тўлєалардыѕ кїнделікті ресми-іскери ќарым-ќатынасында жоєары жиілікпен игерілетін ќазаќ јдеби тілініѕ, лексикалыќ грамматикалыќ жїйесі ресми мазмўндаєы мјтіндер тґѕірегінде топтастырылып берілген.


811.512.122

Т 93

Тілешов Е. Е. Ќазаќша їйренейік : ересектерге арналєан оќу ќўралы / Е. Е. Тілешов, Ж. А. Тўрлыбекова, Ў. К. Каюпова ; Ќазаќстан Республикасы мјдениет министрлігі, Тіл комитеті. - Астана : Руханият, 2010. - 200 б.


811.512.122

Ќ15

Ќажиева Ј. Тест-жинаќ : (орыс аудиториясына арналєан) / Ј. Ќажиева. - Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту инс-ты, 2010. - 320 б.


Тарих


94(574.4)"1941/1945"

Е 41

Елєон, Елтай. Жаћандыќ соєыстыѕ ерлері / Е. Елєон, [б. м.], 2010

Аннотация: Жинаќта Ўлы Отан соєысына ќатысќан Шыєыс-Ќазаќстандыќ жауынгерлердіѕ ерлігіне арналєан шыєармалары, соєыстыѕ талабынан пайда болєан атом бомбасы, ядролыќ физиканыѕ пайда болуы, єылымныѕ осы саласын дамыту жолында тер тґккен аса ірі єалымдардыѕ еѕбектері туралы кґпке ўєыныќты кґркем тілмен баяндалады.


К63.3

М 22

Марєўлан Ј. Х.

Шыєармалары / Ј. Х. Марєўлан

Т. 9 / ќўраст.: Данель Јлкейќызы Марєўлан Д. Ј., Д. А. Марєўлан . - Алматы : Алатау, 2010. - 472 б.

Аннотация: Автордыѕ "Ќазаќстанныѕ сјулет тарихы" монографиясы ќола дјуірінен бастап кейінгі орта єасырєа дейінгі ќўрылыс ісі мен сјулет эволюциясына арналєан.


94

Т 21

Тарихи тўлєалар : (жалпы орта білім беретін мектептерге арналєан кґмекші ќўрал). - Алматы : Ґлке, [200?]. - 30 б. 1000 экз.


94(574)"-/-18"

У 17

Ујлиханов Ш. Шыєармалары / Ш. Ујлиханов. - Алматы : Ана тілі, 2010. - 319 б. - (Мерейтойлыќ јдебиет)


К63.3

Ќ 18

Ќазаќстан тарихы этникалыќ зерттеулерде / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Аќпарат жјне мўраєат комитеті

Т. 7 : Арєын. - Алматы : Алаш, 2010. - 398 б.


К 63.3

Ќ 18

Ќазаќстан тарихы этникалыќ зерттеулерде / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Аќпарат жјне мўраєат комитеті

Т. 8 : Арєын. - Алматы : Алаш, 2010. - 409 б.


94(574.4)"1941/1945"...

Ќ 18

Ќазаќстан Ўлы Отан соєысында: тарихы, зерттеу јдіснамасы жјне заманауи кґзќарас : халќаралыќ єылыми-тјжірибелік конференция материалдары

ІІ бґлім = Казахстан в Великой Отечественной войне: история, методологические исследования и современное осмысление : материалы Международной научно-практической конференции. - Ґскемен : С. Аманжолов атындаєы ШЌМУ баспасы, 2010. - 177 б.


94(574.4)"1941/1945"...

Ќ 18

Ќазаќстан Ўлы Отан соєысында: тарихы, зерттеу јдіснамасы жјне заманауи кґзќарас : халыќаралыќ єылыми-тјжірибелік конференция материалдары

І бґлім = Казахстан в Великой Отечественной войне: история, методология исследования и современное осмысление : материалы Международной научно-практической конференции. - Ґскемен : С. Аманжолов атындаєы ШЌМУ баспасы, 2010. - 108 б.

Техника


004(574)

И 88

Исследование "Интернет в Казахстане" : казахстанский контент, Казахстанская интернет-экономика, Казахстанское интернет-право, Казахскоязычный сегмент = Зерттеу / Ќазаќстандаєы интернет : Ќазаќстандыќ контент, Ќазаќстандыќ Интернет-экономика, Ќазаќстандыќ Интернет-ќўќыќ, Ќазаќтілді сегмент. - Алматы, 2010. - 400 Б.


62

Р 84

Русско-казахско-английский политехнический словарь : более 80000 терминов и словосочетаний : в 2-х томах / Ќазаќстан Республикасыныѕ мјдениет министрлігі

Т. 1 : А-О = Орысша-ќазаќша-аєылшынша политехникалыќ сґздік : 80.000 нан астам терминдер мен сґз тіркестері = Russian-kazakh -English polytechnic dictionary / ќўраст.: М. Р. Тусипбек, А. К. Кусаинов. - Алматы : Rond&A, 2010. - 740 с.

Аннотация: Бірінші томында А јрпінен О јрпіне дейінгі єылым мен техника салаларыныѕ терминдері мен сґз тіркестері ќамтылєан.


62

Р 84

Русско-казахско-английский политехнический словарь : более 80000 терминов и словосочетаний : в 2-х томах / Ќазаќстан Республикасыныѕ мјдениет министрлігі

Т. 2 : П-Я = Орысша-ќазаќша-аєылшынша политехникалыќ сґздік : 80.000 мыѕнан астам терминдер мен сґз тіркестері = Russian-kazakh -English polytechnic dictionary / ќўраст.: М. Р. Тусипбек, А. К. Кусаинов. - Алматы : Rond&A, 2010. - 740 с.

Аннотация: Екінші томында П јрпінен Я јрпіне дейінгі єылым мен техника салаларыныѕ терминдері мен сґз тіркестері ќамтылєан.


30

Ќ 19

Ќазаќша-орысша ќоєамдыќ єылымдар терминдерініѕ сґздігі. Орысша-ќазаќша ќоєамдыќ єылымдар терминдерініѕ сґздігі : Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым комитеті, А. Байтўрсынўлы атындаєы тіл білімі институты. - Алматы : Орнак, 2010. - 656 б.


622

И 14

Ибылдаев М. Х. Ўѕєыларды жер асты жґндеу : оќу-јдістемелік ќўрал / М. Х. Ибылдаев. - Тараз : Тараз университеті, 2010. - 76 б.

Философия єылымдары


1

Г 91

Гулен, Фетхуллаћ. Руханият кґктемі / Ф. Гулен. - Алматы : Кґкжиек-Б, 2010. - 184 б.

Аннотация: Ўлттыќ-рухани ќўндылыќтардыѕ барын баєалап, жоєын жоќтайды, замана кґшініѕ беталысын тїзеуге адамзат биігінен кґз салады.


Экономика


336(574)

В 18

Вардиашвили Н. Н. Ќаржы-банк есептерін шешудегі матиматикалыќ модельдеу жјне аќпараттыќ тенологиялар : оќулыќ / Н. Н. Вардиашвили, Е. И. Байкова , Ю. А. Жуненко . - Алматы : Бастау, 2010

338

Ж 88

Жїнісбекова Г. Е. Кјсіпорындаєы контроллинг : оќу ќўралы / Г. Е. Жїнісбекова. - Алматы : Экономика, 2010. - 144 б.


336.7(574)

Н 83

Нурпеисова А. К. Ќазаќстан Республикасында банктік жїйеніѕ дамуы : оќу ќўралы / А. К. Нурпеисова, С. Н. Сабитова, А. О. Чоентаева. - Алматы : LEM, 2011. - 457 б.


657(574)

П 75

Проскурина В. П. Бухгалтерлік есеп "басынан бастап" балансќа дейін : кґмекші ќўрал / В. П. Проскурина. - Алматы : LEM, 2010. - 373 б

Аннотация: Кґмекші ќўрал бухгалтерлік есеп жїргізуді басынан бастап баланс жасауєа дейін їйренемін деушілерге кґмекші ретінде жасалєан.


657

П 80

Проскурина В. П. Бухгалтерлік проводкалар (ЌР ЌМ 23.05.2007 ж. № 185 бўйрыєымен бекітілген, "Бухгалтерлік есеп шоттарыныѕ їлгілік жоспарыныѕ" бґлімдері бойынша бухгалтерлік проводкалар жинаєы) / В. П. Проскурина. - Алматы : LEM, 2011. - 292 б.

39(574)

Ќ 17

Ќазаќы дастарќан : traditions of the kazakh dastarkhan / аєылшын тілінен ауд. Ј. Аќатова. - Алматы : Атамўра, 2011. - 192 б.

Єылым


К72

Ќ 18

Ќазаќстан єылымы : энциклопедия

Т. 2 : Ќ -Я. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2010. - 544 б.

К72

М 32

јл-Машани А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. јл-Машани

Т. 13 : Єалами мґр. - Алматы : Алатау, 2010. - 320 б.


Аннотация: Бўл томда "Єалами мґр" еѕбегінде єылыми-ислам негізінде єибраттыќ сипатта баяндалады. Бўл еѕбектіѕ ґзгешелігі сол, мўнда табиєат єылымдарыныѕ негіздері мен Ќўран аяттары ашыќ тїрде, есеп єылымы арќылы дјледеніп, кґрнекі сызба-сурет тїрінде беріледі.


К72

М 32

јл-Машани А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. јл-Машани

Т. 14 : Тўран ќаќпасы. - Алматы : Алатау, 2010. - 292 б.

Аннотация: Машанидыѕ Тўран ќаќпасы, Тўран аспаны еѕбектері ауыз јдебиетіміздіѕ єажайып єылыми ертегілері мен тїрлі салт-саналарына кеѕірек шолу жасаєан.


К72

М 32

јл-Машани А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. јл-Машани

Т. 15 : Ґгізханныѕ ќол таѕбасы. - Алматы : Алатау, 2010. - 352 б.

Аннотация: Тїркі нјсілдес халыќтардыѕ ертегі-шежіре тарихынан арєы заманнан шамамен 5-6 мыѕ жыл бўрын бастау алатын "Ґгізхан" аѕызыныѕ јлемдік јдебиетке ыќпалы мен оныѕ ґзіндік орны "Ґгізханныѕ ќол таѕбасында" наќты мысалдармен зерттеледі.


К72

М 32

јл-Машани А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. јл-Машани

Т. 16 : Јл-Фараби жјне музыка. - Алматы : Алатау, 2010. - 368 б.


Ќоєамдыќ жјне гуманитарлыќ єылымдар


39(574)

Б 34

Бегманов, Ќасымхан. Этнографпен јѕгіме / Ќ. Бегманов. - Алматы : Дјстїр, 2010. - 500 б.


Ќўќыќ єылымдары


36

С 12

Сјрсенова Ж. Н. Јлеуметтік жўмыс : оќу ќўралы / Ж. Н. Сјрсенова. - Алматы, 2010. - 222 б.


Аннотация: Јлеуметтік жўмыс, оныѕ принциптері мен технологиясы, педагогика, психологиялыќ єылымдармен байланысы, отбасындаєы јлеуметтік жўмыс сндай-аќ, јлеуметтік жўмыс бойынша тест сўраќтары берілген.

340 (574)

О-78

Оспанов Ќ. И. Ќўќыќ негіздері : оќу ќўралы / Ќ. И. Оспанов. - Алматы : Жеті жарєы, 2010. - 304 б.


343(574)

Э 40

Экономикалыќ ќызмет саласындаєы, сондай-аќ коммерциялыќ жјне ґзге ўйымдардаєы ќызмет мїдделеріне ќарсы ќылмыстар

Саматова Г. Б. 1-ші кітап : Ќазаќстан Республикасыныѕ ќылмыстыќ ќўќыєы бойынша сызбанўсќалар: Ерекше бґлім / Г. Б. Саматова, Н. Е. Жексембаева. - Алматы : Бастау, 2010. - 127 б : табл.


343(574)

Э 40

Экономикалыќ ќызмет саласындаєы, сондай-аќ коммерциялыќ жјне ґзге ўйымдардаєы ќызмет мїдделеріне ќарсы ќылмыстар / Г. Б. Саматова

Саматова Г. Б. 2-ші кітап : Ќазаќстан Республикасыныѕ ќылмыстыќ ќўќыєы бойынша сызбанўсќалар: Ерекше бґлім / Г. Б. Саматова, Н. Е. Жексембаева. - Алматы : Бастау, 2010. - 127 б : табл.


349(574)

Ќ 41

Ќараєўсов, Фархад Сергеевич. Ќазаќстан Республикасыныѕ корпоративтік ќўќыќ негіздері жјне корпоративтік заѕнамасы / Ф. С. Ќараєўсов. - Алматы : Бастау, 2010. - 246 б.


Аннотация: Акционерлік ќоєамды ќўру, басќару, ќаржыландыру заѕнамалары жайлы.


Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. Алматы : Нур-Принт, 2011. 150 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. Алматы : Таймас, 2011. 200 б. (Мјдени мўра)
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. Алматы : Экономика баспасы, 2011. 192...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. Астана : Фолиант, 2010. 256 б. (Кјсіптік...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница