Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница9/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Специальность 6М 030100-«Юриспруденция».

Направление: Профильное
Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


1

ПД

Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств

Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice

APPPUZ-2123-KVPD-M

1

1

2

6

К.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.

Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного законодательства

Problem of правоприменительной practice of criminal statute

APPPYZ-3202-KVPD-M

1

1

2

6

К.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.

Құқық қолдану тәжірибесінің мәселелері

Проблемы правоприменительной практики

Problems of правоприменительной practice

PPP-3202-KVPD-M

1

1

2

6

К.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.
Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері


Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарға ҚР қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылығындағы құқық қолдану мәселелерін ашатын білім қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

«Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылығындағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері» пәні Қазақстандасоттың жүйесінжетілдіру . Сот билігінің тәуелсіздігін нығайту. Қазақстанның құқық жүйесінде сот билігінің рөлі. ҚР заңдылықтары (салық, кеден, экология, қауіпсіз өнеркәсіп саласы, еңбек және т.б.) қағидаларын жер қойнауын пайдаланушылар инвестициясына деген жауапкершілікті көтеру жағдайында қолдану. Инвестициялық және салық дауларын қарастыру саласындағы халықаралық арбитраждық тәжірибе. Ақпараттық технология мен байланыс жүйесін құқық қолдану практикасы тұрғысынан заңды түрде реттеу. Заңды клиникалар мен қоғамдық қабылдаулар қызметі. Болашақта жоғары оқу орындарында заңгер-жобалаушыларды дайындау. Құқық қолдану тәжірибесін жалпы шығармашылыққа енгізу тетіктері. Әлемдік монополияға қарсы соңғы өзгерістерді бағалау және оның салдары.

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств


Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний, раскрывающие проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств в РК.

Компетенции: знать быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Совершенствование судебной системы в Казахстане. Укрепление независимости судебной власти. Роль судебной власти в правовой системе Казахстана. Применения положений законодательства РК (налогового, таможенного, экологического, в области промышленной безопасности, трудового и т.д.) в условиях необходимости повышения ответственности инвестиций недропользователей. Международная арбитражная практика в области рассмотрения инвестиционных и налоговых споров. Законодательное регулирование правоприменительной практики в сфере информационных технологий и связи. Функционирование юридических клиник и общественных приемных. Перспектива подготовки в высших учебных заведениях юристов-нормопроектчиков. Механизм внедрения обобщений правоприменительной практики в нормотворчество. Оценка последних изменений мирового антимонопольного законодательства и его последствия.

Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice


Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to master undergraduates’ knowledge in the field of Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice

Competencies : to be able to analyze and evaluate critically significant professional information.

Discipline: Improvement of the judicial system in Kazakhstan. Strengthening the independence of judicial power . The role of judicial power in the legal system of Kazakhstan . Application of law provisions of the RK ( tax, customs , environment, industrial safety , labor , etc.) in terms necessary to increase the responsibility of subsoil users. International arbitration practice in the field of of investment and tax disputes. Legislative regulation of legal practice in the field of information technology and communications. Functioning of legal clinics and public engagement . Possibilities of training lawyers (projecting legal norms) in higher educational institutions . Mechanisms of implementing generalized law enforcement practice in projecting legal norms . Assessment of the latest changes in global anti-monopoly legislation and its consequences.

Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері


Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттардың қазақстандық қоғам өмірінде құқықтық ғылымның маңыздылығы, сондай-ақ елімізде құқық иемдену және заңшығарушы қызметке тәуелді болатын шешімдердің көкейкесті мәселелерімен танысу туралы білімдерін жетілдіру.

Құзіреттілігі: адамның заңды түрде өз кәсіби қызметіне қызығушылығын, құқық пен бостандығын қорғауды және сақтауды, құрметтеуді, мойындауға дайын болуды игерту; кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

«Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері» пәні. Заң ғылымы және құқық қолдану үдерістері. ҚР-ның сот реформасы концепциясы. Құқық қолдану тәжірибесі мәселесі сияқты әділ соттың тиімділігі мен тәуелсіздігі. Заң ғылымындағы соттық құқықмәселелері. Әрекет етуші қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылықтардың қылмыс заңдылығы мен сот ісін жүргізудегі мәселелері. Қылмыстық заңдылықтың мақсаты мен ұстанымдары. Қылмысқа бірге, көп болып қатысу институтының мәні. Қылмыс біліктілігінің ережесі. Жаза қолдану. Қылмысты сот ісін жүргізудің маңыздылығы мен міндеттері. Қылмыс үдерісінің ұстанымдары. Дәлелдеу теориясы.

Қылмыстық істің жеке санаттары бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. Заң/саясат саласында бәсекеге қабілеттілік үйлесімінің мүмкіндіктері және жеке тұлға құқығын қорғау.

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного законодательства


Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: совершенствование знаний магистрантов о значимости правовой науки в жизни казахстанского общества, а также ознакомление с ее актуальными проблемами, от решения которых зависит законотворческая и правоприменительная деятельность в стране.

Компетенции: обладать готовностью признавать, уважать, соблюдать и защищать права и свободы, законные интересы человека в профессиональной деятельности; быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Юридическая наука и правоприменительный процесс. Концепция судебной реформы в РК. Транспарантность, независимость и эффективность правосудия, как проблема правоприменительной практики. Проблема судебного правотворчества в юридической науке. Современные проблемы уголовного законодательства и судопроизводства действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Принципы и цели уголовного законодательства. Сущность институтов соучастия, множественности.

Правила квалификации преступлений. Применение наказаний. Сущность и задачи уголовного судопроизводства. Принципы уголовного процесса. Теория доказательств.

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. Возможности координации политики/законодательства в области конкуренции и защиты прав личности.

Topical issues of law enforcement practice of penal legislation


Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: formation of undergraduates knowledge.about the role of law in the life of Kazakhstan society introducing its important problems which affect lawmaking and law enforcement activity in the country

Competencies: to recognize , respect and protect the rights and freedoms and legitimate interests of the person in professional activities; to be able to analyze and critically evaluate the significance of professional information .

Discipline: Jurisprudence and enforcement process . The concept of judicial reform in Kazakhstan. Transparency, independence and efficiency of justice, as the problem of enforcement practice. The problem of judicial law-making in legal science . Modern problems of criminal law and procedure of the criminal law and criminal procedure law. The principles and objectives of the criminal law. The essence of the institutions of participation , plurality.Terms of qualifying crimes . Application of penalties . The nature and objectives of the criminal proceedings. Principles of criminal trial . The theory of evidence. The features of proceedings for certain categories of criminal cases.Possibilities for co-ordinating legislation policies in the field of competition and protection of individual rights.

Құқық қолдану тәжірибесінің мәселелері


Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарға ғылыми талдаудың әдісі ретінде құқық қолдану тәжірибесін оқып-үйренуді, бағдарламалық әдістерді қолдануды қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

Пән:ғылыми талдаудың әдісі ретінде құқық қолдану тәжірибесін оқып-үйрену, бағдарламалық әдістерді қолдану. Құқық қолдану тәжірибесінің ғылыми-зерттеу әдістері. Құқық қолдану тәжірибесінің талдау нәтижелерін бағалау және оны жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстар жасау. ҚР УПК қағидаларын 5 жыл бойы қолдануды жүзеге асыру мониторингі. Ғылыми конференциялар, симпозиумдар және дөңгелек үстелдердің ғылымды дамытуда және құқық қолдану тәжірибесі мәселелерін шешудегі рөлі.


Проблемы правоприменительной практики


Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний по применению методов программированного изучения практики правоприменения как метода ее научного анализа.

Компетенции: знать быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Применение методов программированного изучения практики правоприменения как метод ее научного анализа. Методы научного исследования правоприменительной практики. Оценка результатов анализа правоприменительной практики и разработка научных рекомендаций по ее совершенствованию. Мониторинг реализации положений УПК РК за 5 лет его применения. Роль научных конференций, симпозиумов и «круглых столов» как средств развития науки и разрешение проблем правоприменительной практики.

Problems of of law enforcement practice


Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: formation of undergraduates’ knowledge on application of methods of programmed learning practice of law enforcement as a method of scientific analysis.

Competencies to be able to analyze and critically evaluate the significance of professional information .


Discipline : Application of methods of programmed studying of law enforcement as a method of its scientific analysis. Methods of scientific research of law-enforcement practice. Assessment of results of the analysis of law-enforcement practice and development of scientific recommendations for its improvement. Monitoring of RK Criminal Procedure Code implementation for 5 years of its application. The role of scientific conferences, symposiums and "round tables" as a means of science development tools and solution of problems of law-enforcement practice.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница