Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница8/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Заңды тұлғалар әрекетінің қазіргі кездегі мәселелері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: Магистрант заңды тұлғалар әрекетінің қазіргі кездегі мәселелері туралы білімдерін қалыптастыру.

Құзіреттілігі: Заңды әрекеттерді тиянақты заңға сәкес шешім қабылдау және шешу; кәсіби қызметінде нормативтік құқықтықтың актілерін қолдану; заңнаманың негізінде заңды әрекеттер жасау;

Пән: Заңды тұлғалар әрекетінің қазіргі кездегі мәселелері Қазақстан республикасының қазіргі азаматының құқығының теориялық-методологиялық негіздерін қалыптасу негіздері. Теоретико-методологиялық негіздер топтастыруда заңды тұлғаның ҚР-ның қазіргі азаматтық құқығының практикалық мәселелерін топтастыру .

Қазақстан республикасының қазіргі азаматтың құқығының. Заңдылық және құқықтықтың феноменінің тәуелділікі "заңды тұлға" тарихи шарттардан.

Заңды тұлға туралы ғылыми-теориялық- ұғым мазмұны. Заңды тұлға туралы ғылыми-теориялық доктриналар, тұжырымдамалардың ұйғарымдарының мазмұны мен мәні .Заңды тұлғаның азаматтық ортадағы қызметін білу.Заңды тұлғаны топтастыру өлшемдері.

Заңды тұлғаның қызметінін тоқтатуындағы негізгі әрекеттері.

Современные проблемы деятельности юридических лиц

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: совершенствование знаний магистрантов в процессе изучения современных проблем деятельности юридических лиц.

Компетенции: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

Дисциплина:  Теоретико-методологические основы классификации юридических лиц современного гражданского права Республики Казахстан. Практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права Республики Казахстан. Закономерности и зависимость возникновения правового феномена «юридическое лицо» от исторических условий.
Научно-теоретическое содержание понятия юридического лица. Научно-теоретические доктрины, концепций определения сущности юридического лица. Функции юридического лица в сфере гражданского оборота.
Критерии классификации юридических лиц. Понятийно-категориальный аппарат института юридического лица. Организационно-правовая форма юридического лица. Система деятельности юридических лиц в соответствии потребностям экономики страны. Практические рекомендации по совершенствованию отечественного законодательства, регулирующего правовое положение юридических лиц. Основания и способы прекращения деятельности юридических лиц.

Modern problems of legal persons

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: Improving the knowledge of undergraduates in the study of contemporary issues of legal entities.

Competencies: able to make decisions and take legal action in strict accordance with the law , is able to apply the normative legal acts to implement the substantive and procedural law in the profession; able to enforce the law subjects of law. 

Discipline: Theoretical and methodological basis of the classification of legal entities of the modern civil rights of the Republic of Kazakhstan . Practical problems in the classification of legal entities of the modern civil rights of the Republic of Kazakhstan. Patterns and correlation with the development of the legal phenomenon of " legal person " on the historical conditions .Scientific and theoretical content of the concept of legal entity. Scientific-theoretical doctrine , concepts define the essence of the legal entity. The functions of the legal entity in the field of civil law .The criteria for the classification of legal entities. Conceptual and categorical apparatus institute legal entity. The legal form of legal entity. The system of legal persons under the economic needs of the country. Practical recommendations for the improvement of national legislation governing the legal status of legal persons. The bases and methods of termination of legal entities.

Жеке санаттағы қызметкерлер еңбегін қорғаудың құқықтық мәселелері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: магистранттың білімінің жетілдіруде заңнамадағы қызметкердің құқығын қорғау міндеттерін білу

Құзіреттілігі: Заңды әрекеттерді тиянақты заңға сәкес шешім қабылдау және шешу; кәсіби қызметінде нормативтік құқықтықтың актілерін қолдану; заңнаманың негізінде заңды әрекеттер жасау; мемлекеттік, жеке санаттағы қызметкерлер еңбегін қорғаудың құқықтық мәселелерін қадірлеу, алғыр абырой және тұлғаның абзалдығын, азаматтың еркіндіктерін.сақтау және құқықтық қорғау және құрметтеу.

Пән: ҚР еңбек кодексі. Мемлекеттік басқарманың тарихы Қазақстанда еңбек қорғау. ҚР заңнамасында пайдаланатын негізгі ұғымдар еңбек қорғау. Мемлекеттік басқармада еңбек қорғау туралы. Мемлекет саясатындағы еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талап етуі. Мемлекеттік мекемелердегі әйелдердің , жастардың, мүгедектердің еңбеін қорғау құқықтық ерекшеліктері. Жасжеткіншектер мен мүгедектердің еңбегін қорғау. Жұмыс орнындағы жарақат алу, қайғыға ұшаырау әрекеттерін есепке алып, зерттеу. Жұмыс орнындағы жарақат алу, қайғыға ұшырау әрекеттерін есепке алу, зерттеу.Мемлекеттік тексеру және бақылау, еңбек қорғау заңдарының орындалуын қадағалау. Еңбек қорғауды қоғамдық ұйымдардың бақылауын құқықтық және заңдық тұрғыдан сәйкестендіру. Жұмыс орнындағы жарақаттарды зерттеп есепке алу

Правовые проблемы охраны труда отдельных категорий работников

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: совершенствование знаний магистрантов о положениях законодательства об охране труда.

Компетенции: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Дисциплина:   Трудовой кодекс РК. История государственного управления охраной труда в Казахстане. Основные понятия, используемые в законодательстве РК об охране труда. Понятие, значение и содержание охраны труда. Государственное управление в области охраны труда. Государственная политика в области охраны труда Государственные нормативные требования охраны труда. Государственное управление охраной труда. Правовые особенности охраны труда женщин, молодежи и инвалидов. Охрана труда женщин. Охрана труда несовершеннолетних Охрана труда инвалидов. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок расследования несчастных случаев. Оформление результатов расследования и учет несчастных случаев. Государственный надзор и контроль над соблюдением требований охраны труда. Содействие общественному контролю над соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

Legal problems of labor protection of some category workers

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose:Improving the knowledge of the provisions of graduate labor protection laws .Competencies: able to apply the normative legal acts to implement the substantive and procedural law in the profession; able to enforce the law subjects of law , ready to perform duties to ensure law and order and security of the individual , society and the state;able to respect the honor and dignity of the individual, respect and protect the rights and freedoms of man and citizen. 

Discipline: The Labour Code of the Republic of Kazakhstan . The history of public safety management in Kazakhstan. Key terms used in the legislation of the Republic of Kazakhstan on labor protection. The concept of the value and content of health and safety. State management in the field of labor. State policy in the field of occupational safety Public safety regulatory requirements . Administration of occupational safety . Legal aspects of the protection of women , youth and the disabled. Protection of women . Protection of minors Occupational disabled . Investigation and registration of occupational accidents . Procedures for investigating accidents. Documenting the results of the investigation and registration of accidents . State supervision and control over the observance of labor protection requirements . Promotion of public control over the observance of the rights and legitimate interests in the field of labor. Investigation and registration of occupational accidents and diseases at work.

Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы пәні бойынша магистрантардың білімін жетілдіру. Мемлекеттік тексеру және бақылау, еңбек қорғау заңдарының орындалуын қадағалау.

Құзіреттілігі: Заңды әрекеттерді тиянақты заңға сәкес шешім қабылдау және шешу; кәсіби қызметінде нормативтік құқықтықтың актілерін қолдану; заңнаманың негізінде заңды әрекеттер жасау;

Пән : Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы пәні бойынша жұмысшының құқығын қорғау заңдарын, жәбірленушінің жұмыста жарақатқа ұшырауы және ауыруы, жәбірленушінің отбасының қамсыздануын жұмыс беруші тарапынан заңдастыру. Өте ауыр, зянды , қауіпті жұмыстар үшін қосымша төлем ақы төлеу. Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы бойынша басқа да әлеуметтік, экономикалық, аналаны қорғау мәселері бойынша іс әрекеттер. Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы мемлекеттік ,шетелдік озық тәжірибелерді тарату. Мемлекет тарапынан Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы бойынша қаржыландырып, іс-шаралар ұйымдастыру. Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы бойынша халықаралық бірлестікті дамыту.Салық саясатын тиімді өткізу, қауіпсіз еңбек жағдайын туғызу,қауіпсіздік ережесінің технологияларын жасап енгізу, жұмыстағы жеке және ұжымдық жұмысшылардың құқығын қорғау.Проблемы и перспективы правового регулирование в сфере охраны труда

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: совершенствование знаний магистрантов в области правового регулирования охраны труда, надзорно-контрольной деятельности за соблюдением законодательства о труде и охране труда.

Компетенции: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Дисциплина:   Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования     работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда.   Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной среды и других видов экономической и социальной деятельности. Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда. Участие государства в финансировании мероприятий по охране труда.   Обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда. Международное сотрудничество в области охраны труда. Проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников.


Problems and possibilities of legal regulations in the sphere of labor protections

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: Improving the knowledge of undergraduates in the field of legal regulation of labor , supervision and control of the compliance with labor law and health and safety.

Competencies: able to enforce the law subjects of law ;able to make decisions and take legal action in strict accordance with the law. able to apply the normative legal acts to implement the substantive and procedural law in their professional activities.       

Discipline: Protect the legitimate interests of the employees affected by the accidents at work and occupational diseases , as well as members of their families on the basis of compulsory social insurance of workers against accidents at work and occupational diseases. Establishing compensation for the hard work and work in harmful and ( or) dangerous working conditions, repairable at the present technological level of production and organization of labor. Coordination of activities in the field of occupational safety, environmental protection and other economic and social activities. The spread of advanced domestic and foreign experience to improve working conditions and safety . State participation in funding for health and safety. Maintaining an integrated information system for the protection of labor. International cooperation in the field of labor. Conducting an effective tax policies that encourage the creation of a safe working environment , development and implementation of safe techniques and technologies , the production of individual and collective protection of workers .
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница