Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница7/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Цикл ООД

БД

ПДПән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


9

БД

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы

Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законодательства

Theory and practice of civic and civic procedural legislation

TPGPZ-2131-KVBD-M

1

1

2

6

К.ю.н., доцент

Жусупов А.А.

Азаматтық iс жүргiзу құқығы

Гражданское процессуальное право

Law of civil procedure

GPP-2131-KVBD-M

1

1

2

6

К.ю.н., доцент

Жусупов А.А.

Азаматтық құқықтың теориясы және азаматтық заңды қолданудың тәжiрибесiнің көкейкестi мәселелері

Актуальные проблемы теории гражданского права и практики применения гражданского законодательства

Actual problems of the theory of civil law and practice of civil law


APTGPiPPGZ-2131-KVBD-M

1

1

2

6

К.ю.н., доцент

Жусупов А.А.

Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсаты: магистранттарға заң мен құқыққа сәйкес білікті заңды қорытынды және ақыл-кеңес бере алуды; заңды құжаттарды дұрыс жасап, безендіре алуды үйрету.

Құзіреттілігі:Төмендегідей нақты мәселелерді шешу кезінде оларды қолдану және талдау: ҚР Конституциясы, ҚР нормативті-құқықтық актілері, халықаралық құқық нормалары, халықаралық құқық нормалары; сот сараптамасын тағайындауға жататын рұқсат кезінде сұрақ қоя білу, сараптама қорытындысы мазмұнын талдау және дұрыс бағалау.

Пән: Азаматтық құқықтың пән ретіндегі теориялық мәселелерінің анықтамасы, азаматтық-құқықтық реттеудің әдістері. Азаматтық заңдылықтар. Азаматтық құқықтық қатынастар. Азаматтық адам құқығы. Азаматтық құқықтағы адамдар. Азаматтық құқықтағы заңды тұлғалар санаты. Қазақстан Республикасы заңдылықтары бойынша кәсіпкерлік мәселелерін анықтау. Мемлекеттік кәсіпкерлікті құқықтық реттеу мәселелері. Азаматтық құқық нысандарының құқықтық тәртібі. Жылжымайтын мүлік құқықтық тәртібінің мәселелері. Азаматтық құқықтың материалдық емес игіліктерін нысан ретінде қорғау мәселелері. Нарықтағы бағалы қағаздарды құқықтық реттеу. Азаматтық құқықты қорғау және оны жүзеге асырудың теориялық мәселелері. Азаматтық құқық дамуының қазіргі кездегі ымыраласу институты.

Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законодательства

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов умений в точном соответствии с законом и правом давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.

Компетенции: анализировать и применять при решении определенных правовых вопросов: Конституцию РК, нормативно-правовые акты РК, нормы международного права; уметь ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта.

Дисциплина:  Теоретические проблемы определения предмета гражданского права, метода гражданско-правового регулирования. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение. Гражданская правосубъектность. Субъекты гражданских прав. Категория юридического лица в гражданском праве. Проблемы соотношения правосубъектности граждан и юридических лиц. Проблемы определения предпринимательства по законодательству Республики Казахстан. Проблемы правового регулирования государственного предпринимательства. Правовой режим объектов гражданских прав. Проблемы правового режима недвижимости. Проблемы защиты нематериальных благ как объектов гражданских прав. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Теоретические проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Институт сделки на современном этапе развития гражданского права.

Theory and practice of civic and civic procedural legislation

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: to develop undergraduates’ skills in strict accordance with the law and give qualified legal conclusions and consultations; compile and execute legal documents correctly.

Competencies: to analyze and apply for the solution of specific legal issues : the Constitution of the Republic of Kazakhstan, normative-legal acts of Kazakhstan , norms of international law , to be able to solve problems during the appointment of forensic examinations , analyze and assess the content of the conclusions of the expert correctly. 

Discipline: Theoretical problems of defining the subject of civil rights , methods of civil regulations . The civil law . Legal relationship .Civil legal personality. The subjects of civil rights. Category entity in civil law. Problems of personality relationship and legal entities. Problems of definition of entrepreneurship under the laws of the Republic of Kazakhstan . Problems of legal regulation of state enterprises. The legal regime of the objects of civil rights . The problems of property legal regime . Problems of protection of non-material values ​​as objects of civil rights. Legal regulation of the securities. Theoretical problems of implementation and the protection of civil rights. The Institute of transaction at the current stage of of civil rights development .

Азаматтық iс жүргiзу құқығы

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсаты:магистранттарға азаматтық іс жүргізу құқығы саласындағы теориялық және практикалық білім қорын игерту.

Құзіреттілігі: заңды ұғымдар мен санаттарға сүйену; құқықтық қатынастар мен заң фактілерін талдай білу; өзінің кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді өңдеуге қатысуға қабілетті болу.

Пән:Азаматтық іс жүргізу жүйесі. Азаматтық үдеріс кезеңдері: ол туралы түсінік және оның түрлері. Азаматтық іс жүргізу үдерісінің ұстанымдары: ол туралы түсінік және оның түрлері.Азаматтық үдерістегі диспозитивтік ұстанымдар. Азаматтық үдерістегі бәсекелестік ұстанымы. Айғақтарды зерттеудің нақтылық ұстанымы. Соттың істі қарауы және оны тағайындауы кезіндегі үздіксіз ұстанымы. Сотты істі қарауы кезіндегі келісімділік ұстанымы. Азаматтық іс жүргізудің дереккөздері туралы түсінік. Азаматтық іс жүргізудің негізгі дереккөздері. Азаматтық іс жүргізуде құқықтық қатынастардың туу, өзгеру және тоқтау негіздері. Азаматтық үдерістегі жақтар. Азаматтық үдерістегі жалпы және арнайы жақтар. Іс жүргізуге қатысу және құқықпен сабақтастырылған іс жүргізу. Жауапкердің жағдайы, тәртібі және тиісті емес жерде алмастыру салдары. Азаматтық үдеріске прокурордың қатысу негізі және түрлері. Прокурордың түрлі іске қатысуының құқығы және міндеттері. Сот өкілдігі туралы түсінік және оның түрлері.

Гражданское процессуальное право

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов теоретических и практических знаний, в области гражданского процессуального права

Компетенции: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и правоотношения. способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.

Дисциплина:  Система гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса: понятие и виды. Принципы гражданского процессуального права: понятие и виды. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. Принцип состязательности в гражданском процессе. Принцип непосредственности исследования доказательств. Принцип непрерывности судебного разбирательства и его значение. Принцип гласности судебного разбирательства. Понятие источников гражданского процессуального права. Основные источники гражданского процессуального права. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных правоотношений. Стороны в гражданском процессе. Общие и специальные права сторон в гражданском процессе. " Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. Формы и основания участия прокурора в гражданском процессе. Права и обязанности прокурора при разных формах участия в деле. Понятие и виды судебного представительства.

Law of civil procedure

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: to develop undergraduates’ theoretical and practical knowledge in the field of civil procedure

Competencies: to use legal concepts and categories and analyze the facts and legal relationship. To be able to participate in the development normative-legal acts in accordance with the profile of their professional activities.

Discipline: The system of civil procedure . Stages of civil process : concept and types. The principles of civil procedural law : concept and types. The principle of optionality in the civil process . The principleof competetivenes in civil proceedings . The principle of immediacy of research evidence. The principle of continuity of the trial and its value. The principle of publicity of court proceedings. The concept of the sources of civil procedure . The main sources of civil procedure . The grounds of , occurrence, modification and termination of civil legal relations. The parties in a civil proceeding . General and specific rights of the parties in a civil proceeding . " The procedural participation and procedural succession . Conditions , procedure and consequences of improper replacement of the defendant. Forms and grounds of the prosecutor's participation in the civil process . Rights and obligations of the prosecutor in different forms of participation in the case. Definition and types of legal representation .

Азаматтық құқықтың теориясы және азаматтық заңды қолданудың тәжiрибесiнің көкейкестi мәселелері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсаты: магистранттарға азаматтық іс жүргізу ғылымында іске асырылатын құқықтық категория, көзқарастар мен концепциялар туралы білім қалыптастыру.

Құзіреттілігі: іс жүргізу және материалдық нормаларды дұрыс қолдану және оған түсінік беру; бірдей сот практикасы шеңберінде заңды әрекеттерге шешім қабылдау және оны іске асыру.

Пән: міндетті қатынастарды реттеудің теориялық мәселелері. Азаматтық-құқықтық жауапкершілік институтының теориялық мәселелері. Келісімнен тыс міндеттерді құқықтық реттеудің теориялық мәселелері. Азаматтық үдерістегі жақтар және олардың құқықтық жағдайы. Азаматтық істердің бір мекемеге қатыстылығы және ісі сотқа жататындығы. Атқарушы өндіріс туралы түсінік және оның маңыздылығы, ерекше өндірістің ісін қарау тәртібінің ерекшеліктері. Шағымданушы және қадағалаушы өндіріс, ашылған жаңа жағдайларға байланысты істі қайта қарау. Кәсіпкерлік (тауарлық) келісімді анықтау мәселелері. Биржалық келісімдердің құқықтық қамтамасыз етілуі. Жекеменшік қатынастарын және басқа да заттық қатынастарды реттеудің құқықтық мәселелері. Көп адамдардың жекеменшіктік құқығын жүзеге асыру мәселелері


Актуальные проблемы теории гражданского права и практики применения гражданского законодательства

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов знаний правовых категорий, взглядов и концепций, существующих в науке гражданского процессуального права.

Компетенции: толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы; принимать решения и совершать юридические действия в рамках единообразия судебной практики.

Дисциплина:  Теоретические проблемы регулирования обязательственных отношений. Теоретические проблемы института гражданско-правовой ответственности. Теоретические вопросы правового регулирования внедоговорных обязательств. Стороны в гражданском процессе и их правовое положение. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Понятие и сущность исполнительного производства, особенности рассмотрения дел в порядке особого производства. Апелляционное и надзорное производство, пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Проблемы определения предпринимательской (торговой) сделки. Правовое обеспечение биржевых сделок. Проблемы правового регулирования отношений собственности и иных вещных отношений. Вопросы осуществления права собственности при множественности субъектов.

Actual problems of the theory of civil law and practice of civil law

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: to develop undergraduates’ knowledge of legal categories, attitudes and concepts existing in the science of civil procedural law.

Competencies: to interpret and apply correctly the substantive and procedural rules , make decisions and take legal actions in accordance with the uniformity of judicial practice.

Discipline: Theoretical problems of regulating obligation relations . Theoretical problems of the institute for civil liability . Theoretical issues of legal regulation of non-contractual obligations. Parties in civil litigation and their legal status . Jurisdiction and admissibility of civil affairs . The concept and nature of enforcement proceedings,the features of judging as a special case . Appeal and supervisory proceedings, reconsideration of cases according to newly discovered evidence . Problems of definition of business ( trade ) transactions . Legal security of transactions . Problems of legal regulation of ownership and other property relations. Questions of ownership at a multiplicity of agents.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


10

ПД

ҚР-дағы кәсіпкерлік әрекетті реттеу мәселелері

Проблемы регулирования предпринимательской деятельности в РК

Problems of entrepreneurship activity regulation in the RK

PRPDRK-3117-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.

ҚР-ның қазіргі азаматтық құқығында заңды тұлғаларды жіктеудегі теориялық-әдіснамалық және практикалық мәселелер

Несостоятельность (банкротство) отдельных юридических лиц в современных условиях

Theoretical, methodological and practical problems for classification of legal persons in modern civil rights in the RK

NOYLvSU-3117-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.

Қазіргі жағдайда жекелеме заңды тұлғалардың мүмкіншілік жоқтығы (күйреуі)

Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права РК

Bankruptcy of separate legal persons in contemporary conditions


TMPPKYLSGpRK-3117-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.
ҚР-дағы кәсіпкерлік әрекетті реттеу мәселелері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: ҚР-дағы кәсіпкерлік әрекетті реттеу мәселелері бойынша магистрантардың ғылыми теориялық білімін (тұжырымдамаларын) қалыптастыру.

Құзіреттілігі: Өз кәсіби саласы бойынша норматифтік-құқықтық актісіне зерттеме жасау, қызметтегі заңнама; заңнама түрде қорыту және кәсіби дамуын, құқықтық мәдениет ерекшеліктерін анықтау .Дұрыс шешім қабылдау және оны заң аясында дұрыс шешіп, әрекет ету.

Пән: ҚР –дағы кәсіпкерліктің теориясының замаанау сұрақтары. ҚР-дағы кәсіпкерліктің дамуы және құрылу тарихы. ҚР-дағ кәсіпкерлік қызметті реттеудің негізгі құқықтары. Кәсіпкепрліктің құқықтық жүйесі туралы ғылыми теориялар мен (тұжырымдамалар). Кәсіпкерліктің заманауы заңнамалары. Кәсіпкерлікті дамыту және мемлекеттік реттеу негіздері.Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық мәртебесі.Кәсіпкерлікті реттеудің мемлекеттік бағыттары және түрі, әдістері. ҚР-дағы кәсіпкерліктің құқықтық түрі мен ұйымдастырылуы. Кәсіпкерлік бағыттағы қызметтің жауапкершілігі . Қызметтің биржалық реттеудегі құқығы. Сыртқы экономиканы реттеудегі құқықтық қызмет. Кәсіпкердің құқығын қорғау және шаруашылық дауларын шешу. Кәсіпкерлікті реттеу келісімшарттары мен кәсіпкерліктің түрлерінің сипаты


Проблемы регулирования предпринимательской деятельности в РК

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов знаний научных теории (концепции) предпринимательского права.

Компетенции: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

Дисциплина:  

Современные вопросы теории предпринимательского права РК.

История становления и развития предпринимательского права Республики Казахстан. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Научные теории (концепции) предпринимательского права, его место в казахстанской правовой системе. Совершенствование предпринимательского законодательства. Основания и пределы государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Субъекты предпринимательской деятельности и их правовой статус. Формы, методы и направления государственного регулирования предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Защита прав предпринимателей и разрешение хозяйственных споров.

Problems of entrepreneurship activity regulation in the RK

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: to develop undergraduates’ knowledge of scientific theories (concepts) of business law.

Competencies: to be able to perform professional activities on the basis of a developed sense of justice , legal thinking and legal culture ; to be able to enforce the law abiding by law subjects ,to be able to make decisions and take legal actions in strict accordance with the law. 

Discipline: Modern problems of the theory of business law of the RK.The history of formation and development of Business Law of the Republic of Kazakhstan . Basis of legal regulation of business activity in the Republic of Kazakhstan . Scientific theories (concepts ) of business law and its place in Kazakhstan legal system. Improvement of business law . Bases and limits of government regulation of business. Business entities and their legal status. Forms , methods and areas of business regulation . Organizational and legal forms of business in the Republic of Kazakhstan . Responsibility in business . Legal regulation of exchange activity . Legal regulation of investment activities. Legal regulation of foreign economic activity. Protecting the rights of entrepreneurs and resolution of commercial disputes . Classification of business contracts and characteristics of certain types of business.

ҚР-ның қазіргі азаматтық құқығында заңды тұлғаларды жіктеудегі теориялық-әдіснамалық және практикалық мәселелер

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: Жеке заңды тұлғаның қазіргі шарттарда дәрменсіздігі(банкроттық) бойынша магистрантың білімін қалыптастыру.Оның нарықтық экономикадағы дәрменсіздік мәселелерінің тетігін ғылыми тұрғыдан зертеу

Құзіреттілігі: Жеке заңды тұлғаның қазіргі шарттарда дәрменсіздігі(банкроттық) туралы дұрыс тұжырымдар жасай білу, заңды әрекеттерді ұлттық шеңбер аясында және халықаралық бизнест ұйымы шарттарының жағдайымен, дағдарыстық жағдайда салыстырып, ой айту.

Пән: Дәрменсіздіктің мәселесінің тарихи аспекттері. Банкроттық ұғым белгілері заңнамадағы әрекеті. Банкроттық әрекетке дәйектелген заңнамалық әрекет ету. Қазақстандық заңнамалық әрекеттерге негіздеу. Ұлттық заңнаманың өзгешелігі бойынша кәсіпорынның банкроттық әрекеті. Банкроттықтың рәсімінің субъекттері және арбитраждық басқарманың органдары. Өндірістің банкроттық жағдайын нақтылау.Басқарманың ішкі мәселері.Әлемдік деңгейдегі банкроттықа ұшыраудың жолдары. Әрекеттің банкротқа ұшыраудағы сотсыз рәсімделуі.Жеке ұйымның және табиғи монополияның бонкротқа негіздемелері.Несостоятельность (банкротство) отдельных юридических лиц в современных условиях.

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов знаний и навыков по проблемам реализации механизма банкротства неплатежеспособных организаций в условиях рыночной экономики.

Компетенции: толковать и правильно принимать решения и совершать юридические действия в сфере организации национального и международного бизнеса в условиях банкротства, кризисных ситуаций, рисков и неопределенности.

Дисциплина: Исторические аспекты проблемы несостоятельности. Понятие и признаки банкротства по действующему законодательству. Методологический подход правовой оценки несостоятельности и банкротства. Процедуры по казахстанскому законодательству. Специфика национального законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий. Субъекты процедуры банкротства и органы арбитражного управления. Возбуждение производства и рассмотрение дел о несостоятельности. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве и особенности процедуры наблюдения. Финансовое оздоровление и проблемы санации банкротства. Особенности процедуры внешнего управления. Проблемы организации конкурсного производства. Специфика мирового соглашения при осуществлении процедуры банкротства. Упрощенные процедуры и внесудебная процедура банкротства. Особенности несостоятельности кредитных организаций и субъектов естественных монополий. Особенности несостоятельности других категорий должников – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (граждан).

Theoretical, methodological and practical problems for classification of legal persons in modern civil rights in the RK.

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: formation of graduate skills and knowledge on the implementation of the mechanism of bankruptcy of insolvent institutions in a market economy.

Competencies:correctly interpret and make decisions and take legal action in the organization of national and international business in the context of bankruptcy, crisis management, risk and uncertainty.

Discipline: The historical aspects of the problem of insolvency. The concept and features of bankruptcy by applicable law. The methodological approach legal assessment of insolvency and bankruptcy. Procedures for the local legislation. The specifics of the national legislation on insolvency (bankruptcy ) of enterprises . The subjects of the bankruptcy proceedings and arbitration bodies of governance. Commencement of proceedings and insolvency cases. Rehabilitation procedures in the bankruptcy case and features of monitoring procedures . Financial recovery and rehabilitation problems of bankruptcy. Features external control procedures . Problems of organization of the bankruptcy proceedings. Specificity of the settlement agreement in the implementation of the bankruptcy process. Simplified procedures and extrajudicial bankruptcy procedure . Features of the insolvency of credit institutions and subjects of natural monopolies. Features of the insolvency of other categories of debtors - legal entities and individual entrepreneurs ( citizens).

Қазіргі жағдайда жекелеме заңды тұлғалардың мүмкіншілік жоқтығы (күйреуі)

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: Қазіргі жағдайда жекелеме заңды тұлғалардың мүмкіншілік жоқтығы (күйреуі) оның құрылымы туралы магистрант білімін қалыптастыру.

Құзіреттілігі: Қазіргі жағдайда жекелеме заңды тұлғалардың мүмкіншілік жоқтығы (күйреуі) туралы заңды әрекеттерді тиянақты заңға сәкес шешім қабылдау және шешу; кәсіби қызметінде нормативтік құқықтықтың актілерін қолдану; заңнаманың негізінде заңды әрекеттер жасау;

Пән: Заңды тұлғалар сияқты азаматтың құқығының субъекттері. Заңды тұлғаның белгілер және ұғымы. Филиал және өкілдіктер. Заңды тұлғаның білімі. Еншілес және тәуелді заңды тұлғалар.

Заңды тұлғаның құқықтық сауаттылығы.Заңды тұлғалар және ұйым.

Заңды тұлғаның жұмысының тоқтатылуы: а) қайта тарату; б) тарату; Заңды тұлғаның банкротқа ұшырауы қызметін тоқтатудың басты шарты; Заңды тұлғаны топтау; Заңды тұлғаның ұйымдастырудағы –құқықтық түсінігі.

Коммерциялық ұйымдар. Коммерциялық емес ұйымдар.Заңды тұлғалардың құқықтық жағдайының көрністері.Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права РК

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов знаний о правовом регулировании имущественных и личных неимущественных отношений, по анализу содержательных компонентов организационно-правовой формы деятельности юридических лиц. Компетенции: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых и гражданско-процессуальных отношений.

Дисциплина:  Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства. Образование юридических лиц. Дочерние и зависимые юридические лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Прекращение юридического лица: а) реорганизация; б) ликвидация. Банкротство как одно из оснований прекращения деятельности юридических лиц. Дать понятие, признаки юридических лиц, порядок их образования и прекращения деятельности. Классификация юридических лиц. Понятие организационно-правовой формы юридических лиц. Коммерческие организации. Некоммерческие организации. Правовое положение отдельных видов юридических лиц.

Bankruptcy of separate legal persons in contemporary conditions

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose:formation of the masters of knowledge about the legal regulation of property and personal relations , on the analysis of substantial components of the legal form of legal entities. Competencies: able to apply the normative legal acts to implement the substantive and procedural law in the profession; able to analyze and solve legal problems in the area of civil law and civil procedure relations.

 Discipline: Legal entities as subjects of civil law. The concept and features of the legal entity . Branches and representative offices . Education entities. Subsidiaries and affiliated entities . The legal capacity of a legal entity. The bodies of a legal person . The termination of a legal entity : a ) reorganization , and b) the liquidation . Bankruptcy as one of the grounds for termination of the activities of legal entities. To give an idea , the signs of legal entities , the order of their formation and termination of activities. Classification of legal persons. The concept of the legal form of legal entities. Commercial organizations. Non-profit organization. The legal status of certain types of legal entities.


Цикл

ООД

БД

ПД


Пән атауы /

Название дисциплины по выбору/

Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


11

ПД

Қызметкерлердің еңбегін қорғау және сақтау мәселелері

Проблемы защиты и охраны труда работников

Problems of labor protection and security

PRPDRK-3117-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.

Кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамытудың теориялық негіздері

Теоретические основы формирования и развития предпринимательства

Theoretical basis for entrepreneurship formation and development

ToPiRP-2131-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.

ҚР-дағы кәсіпкерліктің дамуын талдау

Анализ развития предпринимательства в РК

Analysis of entrepreneurship development in the RK


ARPvRK-2131-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Туякбаева А.С.
Қызметкерлердің еңбегін қорғау және сақтау мәселелері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: құралым бас білімнің магистранттарының туралы ықтың және еңбектің күзетінің құқықтықтың қамсыздандыруының ара РК.

Құзіреттілігі: жору дұрыс түп және кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік ретте- шектері, кәсіпкерлік қызметтің субъектінің құқықтықтың мәртебесінің: жоры- және қолдану дұрыс еңбектің айтыс-таласының рұқсатының тәртібін.

Пән: құқықтың және адамның және азаматтың еркіндігінің конституциялық негіздері ара шеңбер еңбектің қатынастарының Қазақстан республикасында. Конституциялық-құқықтықтар, және салалар еңбектің қатынасының қағидалы негіздері. Еңбектің конституциялық-құқықтықтың ұстанымдары Қазақстан республикасында. Еңбектің құқығының международно-правовые қалыптары. Жер және құқықтың рөлі еңбекке конституциялық құқықтың жүйесінде. Еңбектің құқығының конституциялық-құқықтықтың шектеулері. Құқықтың конституциялық-құқықтықтың регламенттеуінің халықаралық және еуро тәжірибесі еңбекке. Құқықтың және адамның еркіндігінің жүзеге асуының тетігі ара шеңбер еңбектің қатынастарының. Адамның және азаматтың еңбектің құқығының конституциялық-құқықтықтың ығы. Адамның және азаматтың еңбектің құқығының соттың ығының өзгешелігі.

Проблемы защиты и охраны труда работников.

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: формирование у магистрантов знаний о правовом обеспечении защиты и охраны труда в РК.

Компетенции: правильно толковать основания и пределы государственного регулирования предпринимательской деятельности, правовой статус субъектов предпринимательской деятельности: толковать и правильно применять порядок разрешения трудовых споров. Дисциплина:  Конституционные основы прав и свобод человека и гражданина в сфере трудовых отношений в Республике Казахстан. Конституционно-правовые, теоретические и отраслевые основы трудовых отношений. Конституционно-правовые принципы труда в Республике Казахстан. Международно-правовые стандарты трудовых прав. Место и роль права на труд в системе конституционных прав. Конституционно-правовые ограничения трудовых прав. Международный и европейский опыт конституционно-правовой регламентации права на труд. Механизм реализации прав и свобод человека в сфере трудовых отношений. Конституционно-правовая защита трудовых прав человека и гражданина. Специфика судебной защиты трудовых прав человека и гражданина.

Problems of labor protection and security

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: formation of undergraduates knowledge of legal protection and safety in the Republic of Kazakhstan.

Competencies: correctly interpret the grounds and limits of government regulation of business , the legal status of business entities : the right to interpret and apply the procedure for settling labor disputes. Discipline: The constitutional basis of the rights and freedoms of man and citizen in the field of labor relations in the Republic of Kazakhstan . Constitutional and legal, theoretical foundations and industry of employment. Constitutional and legal principles of labor in the Republic of Kazakhstan . International legal standards for labor rights. The place and role of the right to work in the system of constitutional rights. Constitutional and legal restrictions of labor rights. International and European experience of constitutional and legal regulation of the right to work . The mechanism of realization of human rights and freedoms in the field of labor relations. Constitutional and legal protection of labor rights of man and citizen. Specificity of the judicial protection of labor rights of man and citizen.

Кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамытудың теориялық негіздері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: магистрант білімін жетілдіру үдерісінде- кәсіпкерліктте нормативтік-құқықты реттеу- өзгешелігін қалыптастыру

Құзіреттілігі: Азаматтық-құқық және шаруашылықта айтыс-таластың салдарына дұрыс шешім қабылдап, тұжырымдап және дұрыс іс-әрекет жасауға, оларды шешуге , негзгі істің ашылуы мен жойылуын тұжырымдау

Пән: Кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамытудың теориялық негіздері пәні Теориялық - кәсіпкерлік қызметтің құқықтары, ұғым, белгілер және кәсіпкерлік қызметтің негізгі көріністерінің

Негіздерінің, кәсіпкерлік қызметті,түсінік, тұғымдар және кәсіпкерлік қызметті. Нормативтік - кәсіпкерлік қатынасты реттеу құқықтықтың базасын. Қазақстандағы кәсіпкерліктің заманауи дамуы мен құқықтық реттеу жүйелерін Қазақстандағы жаңакіріспе кәсіпкерлікті реттеудегі заңнамаларды.

Қазақстандағы жас шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының қазіргіжай-күйінің дамуының мәселелерін. Кәсіпкерлік қызметті жандандыру қызметінің негізгі бағыттарын қарастырады.Теоретические основы формирования и развития предпринимательства

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: совершенствование знаний магистрантов в процессе изучения особенностей нормативно-правового регулирования развития предпринимательства

Компетенции: правильно применять порядок разрешения гражданско-правовых и хозяйственных споров; толковать и правильно применять порядок действий, необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела.

Дисциплина:  Теоретико – правовые основы предпринимательской деятельности. Понятие, признаки и основные виды предпринимательской деятельности. Нормативно – правовая база регулирования предпринимательских отношений. Современное развитие и правовое регулирование предпринимательства в Казахстане. Нововведения в казахстанском законодательстве регулирования предпринимательства. Современное состояние и основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Основные направления совершенствования деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Theoretical basis for entrepreneurship formation and development

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose: Improving the knowledge of undergraduates in the process of studying the characteristics of legal regulation of businessCompetencies: the right to apply the procedure for resolving civil and commercial disputes , interpret and correctly apply the procedures required to open , reorganization and liquidation of a business. 

Discipline: Theoretical - the legal framework of business.The concept , features, and the main types of business.Regulatory - legal framework governing business relationships. Modern development and regulation of business in Kazakhstan. Innovations in Kazakh legislation regulating business Current status and main problems of small and medium business in Kazakhstan. The main directions of improvement of business entities.

ҚР-дағы кәсіпкерліктің дамуын талдау

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: Қазақстан республикасында қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері.

Мақсат: Магистранттар ҚР -дағы кәсіпкерліктің даму бағыттары мен болашағының мәселесін талдау

Құзіреттілігі: Өз кәсіби саласы бойынша норматифтік-құқықтық актісіне зерттеме жасау, қызметтегі заңнама; заңнама түрде қорыту және кәсіби дамуын, құқықтық мәдениет ерекшеліктерін анықтау

Пән: Кәсіпкерліктің шағын бизнестегі даму себептері мен дәлелдері. Шағын кәсіпкерліктің субъектілері және пішіндерінің көрністері Кәсіпкерліктің дамуының отандық және шетелдік тәжірибесі. Кәсіпкерлікті дамуытуды ұйымдастырудың -құқықтық негіздері. Кәсіпкердің құқықтары және міндеттері. Мемлекеттік мекемелердің кәсіпкерлердің құқықтарын қорғап,оған кепілдік беру. Мүліктік жауапкершілік және кәсіпкерлік қызметінің тоқтатылуы. Кәсіпкерлік қызметі ұйымдастырудың - құқықтық пішіндері. Қазақстан республикасында кәсіпкер болу мен оның дамуының жетістіктері, болашағының мәселелері.ҚР-дағы кәсіпкерліктің даму жетістіктері

Анализ развития предпринимательства в РК

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе.

Цель: изучение магистрантами проблем становления и перспектив развития предпринимательства в Республике Казахстан

Компетенции: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

в правоприменительной деятельности:

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Дисциплина:  Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом бизнесе. Виды, субъекты и формы предпринимательства в малом бизнесе. Отечественный и зарубежный опыт развития предпринимательства. Организационно-правовые основы развития предпринимательства. Права и обязанности предпринимателей. Гарантии и поддержка предпринимательства, ответственность государственных органов за нарушение прав предпринимателей. Имущественная ответственность и прекращение предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Проблемы становления предпринимательства в Республике Казахстан и перспективы его развития. Проблемы становления предпринимательства в Республике Казахстан. Перспективы развития предпринимательства в Республике Казахстан.

Analysis of entrepreneurship development in the RK

Prerequisites course: Modern problems of general theory and right.

Postrekvizity course: problems of state administration and government service in Republic of Kazakhstan on the modern stage.

Purpose:undergraduates studying the problems of formation and prospects of development of business in the Republic of Kazakhstan

Competencies: able to participate in the development of regulations in accordance with the profile of their professional activities ;

in law enforcement :

able to perform professional activities on the basis of a developed sense of justice , legal thinking and legal culture.

Discipline: The factors and motives of entrepreneurship in small business. Forms , subjects and forms of entrepreneurship in small business. Domestic and international experience in the development of entrepreneurship. Organizational and legal basis for the development of entrepreneurship. The rights and duties of employers . Warranty and support entrepreneurship, the responsibility of public authorities for violation of the rights of entrepreneurs . Property liability and business interruption . The legal forms of business. The problems of establishing business in the Republic of Kazakhstan and the prospects for its development. The problems of establishing business in the Republic of Kazakhstan . Prospects for the development of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan .


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


12

ПД

Заңды тұлғалар әрекетінің қазіргі кездегі мәселелері

Современные проблемы деятельности юридических лиц

Modern problems of legal persons

SPDYuL-3119-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Ажинурина Д.А.

Жеке санаттағы қызметкерлер еңбегін қорғаудың құқықтық мәселелері

Правовые проблемы охраны труда отдельных категорий работников

Legal problems of labor protection of some category workers

PPOTOkr-3119-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Ажинурина Д.А.

Еңбекті қорғау жүйесіндегі құқықтық реттеулердің мәселелері мен болашағы

Проблемы и перспективы правового регулирование в сфере охраны труда

Problems and possibilities of legal regulations in the sphere of labor protections

PiPPRvsOT-3119-KVPD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Ажинурина Д.А.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница