Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница6/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


8

БД

Азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғау саласындағы Қазақстан. Республикасының конституциялық-құқықтық саясаты

Конституционно-правовая политика Республики Казахстан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

Constitutional legal policy in the Republic of Kazakhstan in the sphere of a citizen's rights and freedom protection

KppRKszpschg-2130-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.

Конституцияның құқығы, еркіндіктер және адамның азаматтың міндеттері: ұғым және жүйе Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и система

Constitutional rights, freedoms and duties of man and citizen : concept and system

KpsioshigPiS-2130-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.

Адамның және азаматтың Конституциялық құқықтық мәртебесі

Конституционно правовой статус человека и гражданина

Constitutionally legal status of man and citizen

KpsSHiG-2130-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.
Азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының конституциялық-құқықтық саясаты

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарға заңды түрде маңызы бар жағдайларды сауатты сараптау және заңды фактілерді жіктеу дағдыларына жаттығу.

Құзіреттілігі:Қазақстандағы өткен мемлекеттік-құқықтық қайта құруларға нақты баға беру; нормативті құқықтық актілерді қолдану қабілеті, кәсіби қызметінде материалдық және процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыру.

Пән:конституциялық құқық институты сияқты адам және азаматты әлеуметтік-құқықтық қорғау туралы түсінік, оның мазмұны, маңыздылығы. Қазақстан Республикасы азаматы мен адамдарын әлеуметтік-құқықтық қорғауды ұйымдастыру ерекшеліктері мен тәртібі және оны іске асыру. Пәтер-үй құқық қатынасы шеңберінде азаматтар мен адамдардың заңды қызығушылығы және оларды қорғау құқықтарының ерекшеліктері. Қазақстан Республикасындағы азаматтар мен адамдарды әлеуметтік-құқықтық қорғау институттарын жетілдіру мәселелері және оларды жеңу жолдары. Азаматтар мен адамдар құқығы мен бостандығын қорғаудың конституциялық-құқықтық тетіктерін жүзеге асыру кезінде құқық қолдану әрекетінің ықпалы. Азаматтар мен адамдардың қоғамдағы жағдайларына құқық қолдану әрекетінің әсер ету ерекшеліктері. Азаматтар мен адамдардың заңды қызығушылығы, бостандығы мен құқық қорғаушылығы шеңберінде қазіргі құқық қорғау әрекетінің жай-күйі, негізгі мәселелері. Сонымен бірге олардың бағыттарының шешімдерінің бір бөлігін тоқтатуға да болады. Азаматтар мен адамдардың еңбегін конституциялық құқық негізінде қорғау ерекшеліктері.


Конституционно-правовая политика Республики Казахстан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: выработка у магистрантов умений грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты.

Компетенции: дать объективную оценку происходящим государственно-правовым преобразованиям в Казахстане; способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Дисциплина:   Понятие, сущность и содержание социально-правовой защиты человека и гражданина как институт конституционного права. Порядок и особенности организации и осуществления социально-правовой защиты человека и гражданина в Республике Казахстан. Особенности защиты прав и законных интересов человека и гражданина в сфере жилищных правоотношений. Проблемы совершенствования института социально-правовой защиты человека и гражданина Республики Казахстан и пути их преодоления, разрешения. Влияние правоприменительной деятельности на реализацию конституционно-правового механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в процессе осуществления. Особенности воздействия правоприменительной деятельности на положение человека и гражданина в обществе. Основные проблемы современного состояния правоприменительной деятельности в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и направления их разрешения либо частичной локализации. Особенности защиты конституционного права человека и гражданина на труд.

Constitutional legal policy in the Republic of Kazakhstan in the sphere of a citizen's rights and freedom protection

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Objective: To develop skills in undergraduates competently assess legally relevant circumstances and qualified legal facts .

Competencies: an objective assessment of ongoing state and legal reforms in Kazakhstan is able to apply the normative legal acts to implement the substantive and procedural law in their professional activities.

 Discipline: The concept , nature and content of the social and legal protection of human and civil rights as an institution of constitutional law. The order and characteristics of the organization and implementation of social and legal protection of human and civil rights in the Republic of Kazakhstan . Features of the rights and legitimate interests of citizens in the area of ​​housing legal . Institute of Problems of improving the social and legal protection of man and the citizen of the Republic of Kazakhstan and the ways to overcome them permission. The influence of law enforcement for the implementation of constitutional and legal framework for the protection of the rights and freedoms of man and citizen in the process of implementation. Features of the impact of law enforcement on the situation of human and civil society. The main problems of the current state of law enforcement to protect the rights , freedoms and legitimate interests of citizens and the direction of their permit or partial localization . Features to protect the constitutional rights of man and citizen to work.

Конституцияның құқығы, еркіндіктер және адамның азаматтық міндеттері: ұғым және жүйе

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттардың заң, адамның құқы мен бостандығы туралы білімдерін жүйелеуі.

Құзіреттілігі:өзінің әшкә өмірін және халықаралық оқиғаларды бағдарлату; ҚР негізгі құқықтық-нормативті актілерін игерту; мәдени ойлауды, талдап қорытуға қабілетті, ақпаратты қабылдай алатын, сол жетістіктерге жету жолында алдына мақсат қоя білуді үйрету.

Пән: Азаматтар мен адамдар мәртебесінің құқықтық негізі туралы түсінік. ҚР азаматының конституциялық-құқықтық мәртебесі және оның элементтері. Азаматтық алу негізі және азаматтықты тоқтату негізі. ҚР азаматтарының конституциялық құқығы мен бостандығы жүйесі. Азаматтар мен адамдардың конституциялық құқығы мен бостандығы кепілдігі. ҚР азаматтары мен адамдарының конституциялық құқығы мен бостандығы жүйесі. Жеке құқығы мен бостандығы. Саяси құқығы мен бостандығы. Әлеуметтік-экономикалық құқығы мен бостандығы. Мәдени құқығы мен бостандығы. Азаматтар мен адамдар еңбегінің конституциялық құқығы.

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и система

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: систематизация знаний магистрантов о законах, о правах и свобод человека.

Компетенции: ориентироваться во внутренней жизни и в международных событиях; владеть основными нормативно-правовыми актами РК; владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Дисциплина:   Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Конституционно-правовой статус граждан РК и его элементы. Гражданство Республики Казахстан: понятие, принципы. Основания приобретения гражданства и основания прекращения гражданства. Система конституционных прав и свобод граждан РК. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина. Систему конституционных прав и свобод человека и гражданина в РК. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы. Культурные права и свободы. Конституционное права человека и гражданина на труд.

Constitutional rights, freedoms and duties of man and citizen : concept and system

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Purpose: systematization of undergrsduates’knowledge concerning law, human rights and freedom.

Competencies: to focus on the internal life, in international events , to acquire basic normative-legal regulations of the Republic of Kazakhstan; to possess culture of thinking , to be able to synthesize, analyze , percept the information ,set the goal and choose ways of achieving it.

 Discipline: The concept of basic legal status of a man and a citizen. Constitutional and legal status of citizens of the Republic of Kazakhstan and its elements . Citizenship of the Republic of Kazakhstan : concept , principles . Grounds for obtaining the citizenship and nationality, grounds for citizenship termination . The system of constitutional rights and freedoms of the citizens of Kazakhstan. Guarantee of constitutional rights and freedoms of a man and a citizen. The system of constitutional rights and freedoms of a man and a citizen in the Republic of Kazakhstan. Individual rights and freedoms . Political rights and freedoms . Social and economic rights and freedoms. Cultural rights and freedom. Constitutional human rights and civil rights for labor.
Адамның және азаматтың конституциялық құқықтық мәртебесі

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарға әрекет етуші заңға сәйкес әр түрлі заңдық әрекеттерді талдау қабілетін қалыптастыру.

Құзіреттілігі:Төмендегідей нақты мәселелерді шешу кезінде оларды қолдану және талдау: ҚР Конституциясы, ҚР нормативті-құқықтық актілері, халықаралық құқық нормалары.

Пән: Азаматтың конституциялық мәртебесі. ҚР азаматының бостандығы, міндеттері мен құқықтары жүйесі. Конституциялық құқық, бостандық және міндеттер. ҚР азаматтығы. Конституциялық адам құқығы. Конституциялық құқық пен бостандықты жүзеге асыру кепілі. ҚР азаматының конституциялық мәртебесінің қызметі және қалыптасу ұстанымдары. Адамның құқықтық мәртебесі. Адамның халықаралық құқық мағлұмдамасы. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқық туралы халықаралық пакт. Әйелдердің саяси құқығы туралы шарт. Қазіргі қоғам мен мемлекеттегі құқық қолдану әрекеттерінде адам мәртебесінің конституциялық-құқықтық ерекшеліктері мен мазмұны, маңыздылығы.

Конституционно правовой статус человека и гражданина

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Цель: формирование способности магистрантов анализировать разнообразные юридические действия в соответствии с действующим законодательством.

Компетенции: анализировать и применять при решении определенных правовых вопросов: Конституцию РК, нормативно-правовые акты РК, нормы международного права.
Дисциплина: Конституционный статус гражданина Система прав, свобод и обязанностей гражданина РК. Конституционные права, свободы и обязанности. Гражданство РК. Конституционная правосубъектность. Гарантии реализации конституционных прав и свобод. Принципы формирования и функционирования конституционного статуса гражданина РК. Правовой статус человека.
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических правах. Конвенция о политических правах женщин. Сущность, содержание и особенности конституционно-правового статуса субъектов правоприменительных правоотношений в современном обществе и государстве.

Constitutionally legal status of man and citizen

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Objective: To developthe undergraduates’ ability to analize various legal acts in accordance with ongoing legislation.

Competencies:to analyze and apply specific legal issues to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, normative-legal acts of the RK, norms of international rights. 

Discipline: The constitutional status of a citizen.The system of rights , freedoms and duties of a citizen of Kazakhstan. Constitutional rights , freedoms and responsibilities. Citizenship of the Republic of Kazakhstan . The constitutional legal personality. The guarantees of the constitutional rights and freedoms. Principles of formation and functioning of the constitutional status of a citizen of Kazakhstan. The legal status of a person .The Universal Declaration of Human Rights , the International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights. The International Covenant on Civil and Political Rights. Convention on the Political Rights of Women . The essence of the content and features of the constitutional and legal status of the subjects of law enforcement relations in modern society and state
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница