Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница5/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелері

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттардың өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын және кәсіби құқықтық саналарының жоғары деңгейін сезінуі.

Құзіреттілігі: құқықтық мәдениет, құқықтық ойлау және құқықтық сананың дамуы негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру қабілеті; құқық нысандары заңдылықтарын қадағалауды қамтамасыз ету; шешім қабылдау және заңға сәйкес нақты заңды әрекеттерді жүзеге асыру;

Пән: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтер жүйесінің жай-күйі мен болашағы. Мемлекеттік қызметтің конкурстық-карьерлік үлгісі. Кадрларды басқару тетіктерін жетілдіру. Кадрларды басқарудың ақпараттық жүйесі. Мемлекеттік қызмет жүйесін демократияландыру және азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынас мәселелері.Мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігі. Мемлекеттік органдардағы жемқорлықпен күресу мәселелері. Мемлекеттік қызметкерлердің ар-намыс Кодексі. Мемлекеттік аппаратты жетілдіру.Қызметкерлердің этиканы бақылау кітабы. Тәртіп кеңестері мен комиссиялардың қызметі мен құрылымын жетілдіру жолдары. Заңды қалыптағы қарама-қайшылық. Мемлекеттік қызмет жүйесін жетілдірудің алдағы бағыттары. Мемлекеттік қызметкерлердің заңды жауапкершілігі. Мемлекеттік қызметкерлердің қызмет бабын орындауда жемқорлық қылмысы үшін жауапкершілігі. Қызметтік (ішкі) бақылау институттарының дамуы. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәдениеті. Тәртіп кеңестерінде (комиссияларда) мәселені алқа болып шешуі. Тәртіп кеңестері (комиссия) мүшелерінің өзін-өзі басқару тетіктері. Мемлекеттік қызметкерлер қызметі үшін азаматтық қоғам институттарының мониторингі.

Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике

Казахстан на современном этапе

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: осознание магистрантами социальной значимости своей будущей профессии и формирование высокого уровня профессионального правосознания.

Компетенции: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

Дисциплина: Состояние и перспективы системы государственной службы Республики Казахстан. Конкурсно-карьерная модель государственной службы. Модернизация механизмов управления кадрами. Информационная система управления кадрами. Проблемы демократизации системы государственной службы и  взаимодействия с институтами гражданского общества. Ответственность государственных служащих. Проблемы борьбы с коррупцией в государственных органах. Оптимизация государственного аппарата. Кодекс чести государственных служащих. Книга контроля этики государственных служащих. Пути совершенствования структуры и деятельности дисциплинарных советов и комиссий. Противоречия в законодательных нормах. Перспективные направления совершенствования системы государственной службы. Юридическая ответственность государственных служащих.Ответственность государственных служащих за коррупционные преступления при исполнении служебных обязанностей. Развитие институтов служебного (внутреннего) контроля. Правовая культура государственных служащих. Коллегиальность принятия решения в дисциплинарных советах (комиссиях). Механизмы автономности членов дисциплинарных советов (комиссий). Мониторинг институтов гражданского общества за деятельностью государственных служащих.

Problems of governmental management and governmental service in the Republic of Kazakhstan at present

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Purpose:awareness of the social significance of masters of their future profession and the formation of a high level of professional justice.

Discipline: Status and prospects of the civil service of the Republic of Kazakhstan

Competencies:career model of public service . Modernization of the mechanisms of human resource management . The information system of personnel management . The problems of democratization of the civil service and interaction with civil society. The responsibility of public servants. Problems of corruption in government. Optimization of the state apparatus .. The code of honor public servants. Book of control of ethics for public servants. Ways of improving the structure and activity of disciplinary boards and commissions . The contradictions in legislation . Promising directions of improvement of the civil service . Legal responsibility sluzhaschih. Otvetstvennost state government employees for corruption in office . The development of official institutions ( internal ) control. Legal culture of civil servants. Collective decision-making in disciplinary councils ( commissions ) . Mechanisms of autonomy of members of disciplinary councils (commissions ) . Monitoring of civil society over the activities of public servants).

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің жүйесінің болашақтары және күйі

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарға Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесінің жай-күйі мен болашағын ашатын білім қорын беру.

Құзіреттілігі: құқық нысандары заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ету; шешім қабылдау және заңға сәйкес нақты заңды әрекеттерді жүзеге асыру;

Пән:Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтер жүйесінің жай-күйі мен болашағы. Мемлекеттік қызметтің конкурстық-карьерлік үлгісі. Кадрларды басқару тетіктерін жетілдіру. Кадрларды басқарудың ақпараттық жүйесі. Мемлекеттік қызмет жүйесін демократияландыру және азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынас мәселелері.

Мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігі. Мемлекеттік органдардағы жемқорлықпен күресу мәселелері. Мемлекеттік аппаратты жетілдіру. Мемлекеттік қызмет көрсетуді технологизациялау. Қызметкерлердің этиканы бақылау кітабы. Тәртіп кеңестері мен комиссиялардың қызметі мен құрылымын жетілдіру жолдары.

Состояние и перспективы системы государственной службы РК

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний, раскрывающие состояние и перспективы системы государственной службы Республики Казахстан.

Компетенции: обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

Дисциплина: Состояние и перспективы системы государственной службы Республики Казахстан. Конкурсно-карьерная модель государственной службы. Модернизация механизмов управления кадрами. Информационная система управления кадрами. Проблемы демократизации системы государственной службы и  взаимодействия с институтами гражданского общества.

Ответственность государственных служащих. Проблемы борьбы с коррупцией в государственных органах. Оптимизация государственного аппарата. Технологизация процесса оказания государственных услуг. Кодекс чести государственных служащих. Книга контроля этики государственных служащих. Пути совершенствования структуры и деятельности дисциплинарных советов и комиссий.

State and prospects of RК government service’s system

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Purpose: to expand undergraduates’ skills

Competences : to conduct scientific review of literature 

Discipline: State and prospects of civil service of the Republic of Kazakhstan . Competitivel - career model of public service . Modernization of the mechanisms of human resource management . The information system of personnel management . The problems of democratization of the civil service and interaction with civil society.The responsibility of public servants. Problems of corruption in government. Optimization of the state apparatus. Technologization of the process of providing public services. The code of honor for public servants. The Book of control of ethics for public servants. The Ways of improving the structure and activity of disciplinary boards and commissions..

Мемлекеттік басқарма жүйесінің реформалары: ҚР және мемлекет аралық тәжірибе

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттардың қазіргі кезеңдегі мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері туралы білімін кеңейту, негізгі концепцияларды жүйелі және салыстырмалы таңдау дағдыларын жетілдіру.

Құзіреттілігі: құқық нысандары заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ету;шешім қабылдау және заңға сәйкес нақты заңды әрекеттерді жүзеге асыру;

Пән:Мемлекеттікқызметтің әлеуметтік-құқықтық институтының теориялық-әдіснамалық негіздері. Мемлекеттік қызметтің негізгі ұстанымдары. Мемлекеттік қызметті Қазақстандық және шетел тәжірибелерімен өзгерту. Мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасы қазіргі кезеңде. Мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік лауазымдар жіктемесі. Мемлекеттік қызметкерлердің әкімшілік және саяси жағдайларының құқықтық ерекшеліктеріне сипаттама. Мемлекеттік қызмет жүйесіндегіі мемлекеттік қызметкерлердің әкімшілік және саяси жағдайында құқықтың рөлі. Мемлекеттік қызметтің өту кезеңдері, кіру кезеңінен бастап, тоқтаумен аяқталуы.


Реформирование системы государственного управления: за рубежный опыт и РК

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: расширение у магистрантов знаний о правовых основах государственной службы на современном этапе, совершенствование навыков сравнительного и системного анализа основанных концепций.

Компетенции: обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

Дисциплина:   Теоретико-методологические     основы     социально-правового института государственной службы. Основные принципы государственной службы. Казахстанский и зарубежный опыт реформирования государственной службы. Правовые основы государственной службы Республики Казахстан на современном этапе. Классификации государственных должностей и государственных служащих. Характеристика особенностей правового положения политических и административных государственных служащих. Роль правового положения политических и административных государственных служащих в системе государственной службы. Этапы прохождения государственной службы, начиная с поступления и заканчивая ее прекращением.


Reformation of the system of state administration : foreign and Kazakhstanese experience

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis

Objective:

To develop undergraduates’ skills in research activities on the basis of comparative and systematic analysis of basic concepts.

Competencies: 

Discipline:

Theoretical and methodological bases of social and legal institution of public service. Basic principles of public service. Kazakhstanese and foreign experience of public service reformation . Legal basis for the civil service of the Republic of Kazakhstan at present stage . Classification of governmental positions and civil workers. Characteristic features for legal status of political and administrative officials . The role of legal status for political and administrative officials in the public service. Stages of civil service starting from enrollment and ending with its termination
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница