Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница4/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Цикл ООД БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр

/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


4

ПД

Юриспруденциядағы сот медицинасының теориялық және практикалық негізі

Теоретические и практические основы судебной медицины в юриспруденции

Theoretical and practical basics for forensic medicine in law

TPOSMY-3202-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.

Медициналық криминалистика негіздері

Основы медицинской криминалистики

Basics of medical criminalities

OMK-3202-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.

Құқық қорғау әрекетіндегі сот медицинасы

Судебная медицина в правоохранительной деятельности

Forensic medicine in law enforcement activities

SMvPD-3202-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.
Заңтанудағы сот медицинасының теориялық және практикалық негізі

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарға ҚР сот медицинасының заңды-құқықтық негізін қолдануға,ғылым жүйесінде әділ сотқа жіберілген сот медицинасының рөлін анықтауға байланысты білім қорын қалыптастыру.

Құзіреттілігі: адамның ессіздік күйін анықтау жолдары, адамның азамат ретіндегі қабілетін қиындататын және қылмыстық жауапкершілігін жеңілдететін немесе қылмысын жоятын әр түрлі психикалық аурулар; кәсіби қызметтегі ақпараттарды сыни әрі маңызды бағалай және сыни көзбен талдай алуға қабілетті болу керек.

«Заңтанудағы сот медицинасының теориялық және практикалық негізі» пәні: Сот медицинасының теориялық негіздері. Мертігу туралы сот-медицина ілімі. Өлім және мәйіт туралы сот-медицина ілімі. Жеке тұлға туралы сот-медицина ілімі. Мертігудің пайда болу тетіктерін қайта құрау және жарақат алған нысан ерекшеліктерін бірдейлестіру тәсілдері. Сот-медициналық сараптама қызметінің ұйымдастыру және үдерістендіру негіздері. Сот медицинасының даму тарихы. Қазақстандағы сот сараптамасы. Жеке медициналық ғылым ретіндегі сот медицинасының анықтамасы. Сот медицинасының пәні, мақсат-міндеттері. Зерттеу нысаны және әдістері.

Теоретические и практические основы судебной медицины в юриспруденции

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний, связанных с применением законодательно-правовых основ судебной медицины в РК, с определением роли судебной медицины в системе наук, отправляющих правосудие.

Компетенции: знать способы определения вменяемости, различные психические заболевания, которые исключают или смягчают уголовную ответственность или препятствуют гражданской дееспособности человека; быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Теоретические основы судебной медицины. Судебно-медицинское учение о повреждениях. Судебно-медицинское учение о смерти и трупных явлениях. Судебно-медицинское учение о личности. Методы отождествления свойств травмирующего предмета и реконструкции механизма возникновения повреждения. Процессуальные и организационные основы судебно медицинской экспертной службы. История развития судебной медицины. Судебная экспертиза в Казахстане. Определение судебной медицины как самостоятельной медицинской науки. Предмет, цель и задачи судебной медицины. Методы и объекты исследования.

Theoretical and practical basics for forensic medicine in law.

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to master undergraduates’ knowledge about legislative and legal foundations of forensic medicine in the Republic of Kazakhstan, about the place and role of forensic science in the system of sciences , administering justice.

Competencies: to know how to determine sanity , various mental illnesses that prevent or mitigate criminal liability of legal capacity or hinder humans’ ability; to be able to analyze and evaluate critically the significance of professional information.

Discipline: Theoretical basis of Legal Medicine . Forensic study of injury . Forensic study of death and cadaveric phenomena. Forensic study of a personality. Methods of identifying properties of the object and mechanismof reconstruction of traumatic injury. Procedural and organizational basis for forensic medical examination service . History of forensic medicine. Forensic examination in Kazakhstan. The definition of forensic medicine as an independent medical science. Subject, purpose and objectives of forensic medicine. Methods and objects of study .

Медициналық криминалистика негіздері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:қылмысты болдырмау және тергеу, оны ашудың әдістері мен криминалистік тәсілдерін пайдалана отырып, білім қорын жинақтау.

Құзіреттілігі: психиатриялық-сот сараптамасын тағайындау туралы қаулы (шешім) шығару;психиатриялық-сот сараптамасына ұсынылған сауалдарды сарапшыға ғылыми негізде тұжырымдау.

«Медициналық криминалистика негіздері» пәні криминалистік-дәрігерлік сараптамалар. Криминалистік-дәрігерлік зерттеулер. Криминалистік-дәрігерлік сараптама жүргізу негіздері. Криминалистік-дәрігерлік сараптама нысандары. Жарылыс жарақаттары мен оқ тиген жара сараптамасы. Криминалды жағдайда өртенген мәйіт сүйегінің күліне сараптама жасау. Жеке тұлғаға антропометрикалық, остеометрикалық, рентгенологиялық әдістерді пайдалана отырып, сараптама жасау. Жағдаяттық және ұқсас сараптамалар. Криминалистиканың шекаралық саласы мен медициналық соттың техникалық-сот сараптамасы. Жеке тұлғаның ұқсас қабілеттері.


Основы медицинской криминалистики

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: приобретение знаний, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

Компетенции: вынести постановление (определение) о назначении судебно-психиатрической экспертизы; на научной основе сформулировать вопросы к эксперту, выносимые на судебно-психиатрическую экспертизу.

Дисциплина: Медико-криминалистические экспертизы.  Медико-криминалистические исследования.    Основания проведения медико-криминалистических экспертиз. Объекты медико-криминалистических экспертиз. Экспертизы огнестрельной и взрывной травмы. Идентификации  личности по зольным останкам при  криминальном  сожжении трупа. Экспертизы  идентификации личности с использованием  антропометрических, остеометрических, рентгенологических методов. Ситуационные и идентификационные экспертизы. Пограничные области криминалистики и судебной медицины Судебно-техническая экспертиза. Способы идентификации личности.

Basics of medical criminalistics

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: acquisition of knowledge related to the use of forensic tools and techniques in detecting, investigating crimes and crime prevention.

Competencies: to suggest a resolution (ruling) on the appointment of a forensic psychiatric examination; to formulate questions to an expert submitted for forensic examination.

Discipline: Medical and forensic examinations . Medical and forensic research. The grounds for medical forensic examinations . Objects of medical forensic examinations . Examination of gunshot and blast injuries. Identification of the fly-ash remains in the criminal burning corpse. Identification of a person using anthropometric , osteometric , radiographic methods. Case identification and examination. Border areas of criminology and forensic medicine Forensic and technical expertise . Methods of a person identification .

ұқық қорғау әрекетіндегі сот медицинасы

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарға сот медицинасының мүмкіндіктері мен медициналық сот сараптамасының құзырлылығы аясы жөнінде түсінік қалыптастыру.

Құзіреттілігі: сот сараптамасының әр қилы түрлерін дәлелдеуде тағайындау, пайдалану және бағалау үшін арнайы оқыған білімді тиімді қолдануға қабілетті бола білу; сараптамаға сауалдарды тұжырымдай беріп, олардың қорытындысын сыни тұрғыда бағалай білу.

«Құқық қорғау әрекетіндегі сот медицинасы» пәні:

Құқық қорғау әрекетіндегі сот медицинасының рөлі, орны және маңызы. Біздің елімізде сот медицинасы сараптамасы қызметін ұйымдастыру. Сот медицинасы сараптамасын (СМС) ұйымдастыру және тағайындау тәртібі.Сот медицинасы сараптамасының жауапкершілігі, құқығы, міндеті. Сарапшыға қарсылық білдіру. Сот медицинасы сараптамасының түрлері: алғашқы, қосымша, қайталама, комиссиялы, кешенді. Алдын ала тергеу жүргізу және жауап алу кезіндегі сараптама. Сот мәжілісіндегі сараптама. Сот медицинасының құжаттары. Сот медицинасы сараптамасын жүргізе отырып, заңгер өз әрекетінде тактика мен техниканы жүзеге асыруы.Сот медицинасы сараптамасы саласында заңгер еңбегінің тәсілдері мен техникасы.

Судебная медицина в правоохранительной деятельности

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов представлений о возможностях судебной медицины и пределах компетенции судебно-медицинской экспертизы

Компетенции: быть способным эффективно применять полученные специальные знания для назначения, оценки и использования в доказывании различных видов судебных экспертиз; сформулировать вопросы экспертам, критически оценить их заключение.

Дисциплина: Место, роль и значение судебной медицины в правоохранительной деятельности. Организация судебно медицинской экспертной службы в нашей стране. Порядок назначения и организация судебно медицинских экспертиз (СМЭ). Права, обязанности и ответственность СМ экспертов. Отвод эксперта. Виды судебно медицинских экспертиз: первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании. Экспертиза в судебном заседании. СМ документация. Тактика и техника осуществления действий юриста с учетом проведения судебно – медицинской экспертизы. Приемы и техника труда юриста в области судебной медицины.

Forensic medicine in law enforcement activities

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to develop undergraduates’ ideas about possibilities of forensic medicine and competencies of forensic medicine expertise.

Competencies : To be able to apply effectively the acquired knowledge for designation, evaluation and use in proving various types of forensic examinations , to formulate questions to the experts , to evaluate critically their conclusions .

Discipline: Place , role and importance of forensic science in law enforcement activity . Organization of forensic medical expert service in our country. The procedure for appointment and organization of forensic medical expertise ( SME ) . Rights, duties and responsibilities of the SM experts. Rejected expert. Types of forensic medical examinations : primary , additional , repeated , commissional , complex . Examination at the preliminary investigation and inquiry. Expertise in court sittings . CM documentation . Tactics and techniques of legal actions in line with forensic - medical examination. Ways and techniques of a lawyer in the field of forensic medicine.Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр

/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


5

БД

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств

Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері

Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice

APPPUZ-2123-KVPD-M

1

2

2

6

Д.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного законодательства

Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері

Problem of правоприменительной practice of criminal statute

APPPYZ-3202-KVPD-M

1

2

2

6

Д.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.

Проблемы правоприменительной практики

Құқық қолдану тәжірибесінің мәселелері

Problems of правоприменительной practice

PPP-3202-KVPD-M

1

2

2

6

Д.ю.н., профессор

Рустемова Г.Р.
Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарға ҚР қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылығындағы құқық қолдану мәселелерін ашатын білім қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

«Қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылығындағы құқық иемдену тәжірибесінің актуалды мәселелері» пәні Қазақстандасоттың жүйесінжетілдіру . Сот билігінің тәуелсіздігін нығайту. Қазақстанның құқық жүйесінде сот билігінің рөлі. ҚР заңдылықтары (салық, кеден, экология, қауіпсіз өнеркәсіп саласы, еңбек және т.б.) қағидаларын жер қойнауын пайдаланушылар инвестициясына деген жауапкершілікті көтеру жағдайында қолдану. Инвестициялық және салық дауларын қарастыру саласындағы халықаралық арбитраждық тәжірибе. Ақпараттық технология мен байланыс жүйесін құқық қолдану практикасы тұрғысынан заңды түрде реттеу. Заңды клиникалар мен қоғамдық қабылдаулар қызметі. Болашақта жоғары оқу орындарында заңгер-жобалаушыларды дайындау. Құқық қолдану тәжірибесін жалпы шығармашылыққа енгізу тетіктері. Әлемдік монополияға қарсы соңғы өзгерістерді бағалау және оның салдары.

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний, раскрывающие проблемы правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательств в РК.

Компетенции: знать быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Совершенствование судебной системы в Казахстане. Укрепление независимости судебной власти. Роль судебной власти в правовой системе Казахстана. Применения положений законодательства РК (налогового, таможенного, экологического, в области промышленной безопасности, трудового и т.д.) в условиях необходимости повышения ответственности инвестиций недропользователей. Международная арбитражная практика в области рассмотрения инвестиционных и налоговых споров. Законодательное регулирование правоприменительной практики в сфере информационных технологий и связи. Функционирование юридических клиник и общественных приемных. Перспектива подготовки в высших учебных заведениях юристов-нормопроектчиков. Механизм внедрения обобщений правоприменительной практики в нормотворчество. Оценка последних изменений мирового антимонопольного законодательства и его последствия.


Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to master undergraduates’ knowledge in the field of Issues of criminal and criminal procedural legislation, its use in practice

Competencies : to be able to analyze and evaluate critically significant professional information.

Discipline: Improvement of the judicial system in Kazakhstan. Strengthening the independence of judicial power . The role of judicial power in the legal system of Kazakhstan . Application of law provisions of the RK ( tax, customs , environment, industrial safety , labor , etc.) in terms necessary to increase the responsibility of subsoil users. International arbitration practice in the field of of investment and tax disputes. Legislative regulation of legal practice in the field of information technology and communications. Functioning of legal clinics and public engagement . Possibilities of training lawyers (projecting legal norms) in higher educational institutions . Mechanisms of implementing generalized law enforcement practice in projecting legal norms . Assessment of the latest changes in global anti-monopoly legislation and its consequences.

Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттардың қазақстандық қоғам өмірінде құқықтық ғылымның маңыздылығы, сондай-ақ елімізде құқық иемдену және заңшығарушы қызметке тәуелді болатын шешімдердің көкейкесті мәселелерімен танысу туралы білімдерін жетілдіру.

Құзіреттілігі: адамның заңды түрде өз кәсіби қызметіне қызығушылығын, құқық пен бостандығын қорғауды және сақтауды, құрметтеуді, мойындауға дайын болуды игерту; кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

«Қылмыстық заңнаманың құқық қолдану тәжірибесінің көкейкесті мәселелері» пәні. Заң ғылымы және құқық қолдану үдерістері. ҚР-ның сот реформасы концепциясы. Құқық қолдану тәжірибесі мәселесі сияқты әділ соттың тиімділігі мен тәуелсіздігі. Заң ғылымындағы соттық құқықмәселелері. Әрекет етуші қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңдылықтардың қылмыс заңдылығы мен сот ісін жүргізудегі мәселелері. Қылмыстық заңдылықтың мақсаты мен ұстанымдары. Қылмысқа бірге, көп болып қатысу институтының мәні. Қылмыс біліктілігінің ережесі. Жаза қолдану. Қылмысты сот ісін жүргізудің маңыздылығы мен міндеттері. Қылмыс үдерісінің ұстанымдары. Дәлелдеу теориясы.

Қылмыстық істің жеке санаттары бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. Заң/саясат саласында бәсекеге қабілеттілік үйлесімінің мүмкіндіктері және жеке тұлға құқығын қорғау.

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного законодательства

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: совершенствование знаний магистрантов о значимости правовой науки в жизни казахстанского общества, а также ознакомление с ее актуальными проблемами, от решения которых зависит законотворческая и правоприменительная деятельность в стране.

Компетенции: обладать готовностью признавать, уважать, соблюдать и защищать права и свободы, законные интересы человека в профессиональной деятельности; быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Юридическая наука и правоприменительный процесс. Концепция судебной реформы в РК. Транспарантность, независимость и эффективность правосудия, как проблема правоприменительной практики. Проблема судебного правотворчества в юридической науке. Современные проблемы уголовного законодательства и судопроизводства действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Принципы и цели уголовного законодательства. Сущность институтов соучастия, множественности.

Правила квалификации преступлений. Применение наказаний. Сущность и задачи уголовного судопроизводства. Принципы уголовного процесса. Теория доказательств.

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. Возможности координации политики/законодательства в области конкуренции и защиты прав личности.

Topical issues of law enforcement practice of penal legislation

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: formation of undergraduates knowledge.about the role of law in the life of Kazakhstan society introducing its important problems which affect lawmaking and law enforcement activity in the country

Competencies: to recognize , respect and protect the rights and freedoms and legitimate interests of the person in professional activities; to be able to analyze and critically evaluate the significance of professional information .

Discipline: Jurisprudence and enforcement process . The concept of judicial reform in Kazakhstan. Transparency, independence and efficiency of justice, as the problem of enforcement practice. The problem of judicial law-making in legal science . Modern problems of criminal law and procedure of the criminal law and criminal procedure law. The principles and objectives of the criminal law. The essence of the institutions of participation , plurality.Terms of qualifying crimes . Application of penalties . The nature and objectives of the criminal proceedings. Principles of criminal trial . The theory of evidence. The features of proceedings for certain categories of criminal cases.Possibilities for co-ordinating legislation policies in the field of competition and protection of individual rights.

Құқық қолдану тәжірибесінің мәселелері

Курстың пререквизиті: Азаматтық және азаматтық-процессуалдық заңнаманың қағидасы және тәжірибесі

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарға ғылыми талдаудың әдісі ретінде құқық қолдану тәжірибесін оқып-үйренуді, бағдарламалық әдістерді қолдануды қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметіндегі ақпараттарды сыни тұрғыда бағалай және сыни тұрғыда талдай білу.

Пән:ғылыми талдаудың әдісі ретінде құқық қолдану тәжірибесін оқып-үйрену, бағдарламалық әдістерді қолдану. Құқық қолдану тәжірибесінің ғылыми-зерттеу әдістері. Құқық қолдану тәжірибесінің талдау нәтижелерін бағалау және оны жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстар жасау. ҚР УПК қағидаларын 5 жыл бойы қолдануды жүзеге асыру мониторингі. Ғылыми конференциялар, симпозиумдар және дөңгелек үстелдердің ғылымды дамытуда және құқық қолдану тәжірибесі мәселелерін шешудегі рөлі.


Проблемы правоприменительной практики

Пререквизиты курса: Теория и практика применения гражданского и гражданско-процессуального законадательства.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование у магистрантов знаний по применению методов программированного изучения практики правоприменения как метода ее научного анализа.

Компетенции: знать быть способным критически анализировать и критически оценивать значимую для профессиональной деятельности информацию.

Дисциплина: Применение методов программированного изучения практики правоприменения как метод ее научного анализа. Методы научного исследования правоприменительной практики. Оценка результатов анализа правоприменительной практики и разработка научных рекомендаций по ее совершенствованию. Мониторинг реализации положений УПК РК за 5 лет его применения. Роль научных конференций, симпозиумов и «круглых столов» как средств развития науки и разрешение проблем правоприменительной практики.

Problems of of law enforcement practice

Prerequisites of the course: Theory and practice of application civil and civil-judicial

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: formation of undergraduates’ knowledge on application of methods of programmed learning practice of law enforcement as a method of scientific analysis.

Competencies to be able to analyze and critically evaluate the significance of professional information .


Discipline : Application of methods of programmed studying of law enforcement as a method of its scientific analysis. Methods of scientific research of law-enforcement practice. Assessment of results of the analysis of law-enforcement practice and development of scientific recommendations for its improvement. Monitoring of RK Criminal Procedure Code implementation for 5 years of its application. The role of scientific conferences, symposiums and "round tables" as a means of science development tools and solution of problems of law-enforcement practice.


Цикл ООД

БД

ПДПән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/

Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


6

БД

Ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен болжаудың методологиясы

Методология, планирования и организации научных исследований

Methodology of planning and arrangement of scientific research

MPONI-2133-KVBD-M

1

1

2

6

К.и.н., доцент

Кенжебаев Н.Т

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткiзудiң әдiстемесі

Методика проведения научно-исследовательской работы

The methodology of the research work

MPNIR-2133-KVBD-M

1

1

2

6

К.и.н., доцент

Кенжебаев Н.Т

Организация научных исследований

Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

Organization of scientific research

ONI-2133-KVBD-M

1

1

2

6

К.и.н., доцент

Кенжебаев Н.Т
Ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен болжаудың методологиясы

Курстың пререквизиті: Стратегиялық болжау және жоспарлау

Курстың постреквизиті: Магистерлік диссертацияның дайындығы

Мақсаты:практикалық материалдарды қолдана отырып, ғылыми-зерттеу жүргізуді магистранттардың жоспарлау және ұйымдастыра білуі дағдыларын қалыптастыру; ғылыми зерттеулердің мақсаты мен міндетін түсіну; олардың экономикалық және заңды мазмұны.

Құзіреттілігі:әдебиеттер деректері бойынша ғылыми шолу жасау; математикалық статистика әдістерінегізінде экспериментті жоспарлау; толық факторлы эксперименттің қалпын құру.

Пән: заңды және экономикалық ғылыми білім құрылымындағы аксиологиялық факторлар. Қазіргі заманғы заң ғылымындағы гуманитарлық бағыттар. Заң ғылымындағы ойлау стилінің тарихы мен әдіснамасы. Экономика ғылымындағы ойлау стилінің тарихы мен әдіснамасы. Саяси-құқықтық құбылыстарды зерттеудің негізгі кезеңдері және логика. Құқықтың материалистік теориясы және қазіргі экономика мен заңтану үшін олардың әдіснамалық мәні. Қазіргі экономика мен заңтану ғылымының материалистік теориясы. Заңтану әдіснамасы заң танымның дербес саласы.Экономика ғылымдарының әдіснамасы. Қазіргі заң ғылымының әдіснамалық ұстанымдар жүйесі. Қазіргі экономикалық ғылымының әдіснамалық ұстанымдар жүйесі. Жеке-заңды тәсілдер, олардың саяси-құқықтық құбылыстар болмысының ғылыми танымындағы рөлі мен орны.

Методология, планирования и организации научных исследований

Пререквизиты курса: Стратегические прогнозирование и планирование

Постреквизиты курса: Подготовка магистерской диссертации

Цель: формирование навыков планирования и организации у магистрантов научно-исследовательского произведения с применением практического материала; понимание целей и задач научных исследований, их экономического и юридического содержания

Компетенции: проводить научный обзор по литературным данным; проводить планирование эксперимента методами математической статистики; строить матрицу полнофакторного эксперимента.

Дисциплина: Аксиологические факторы в структуре юридического и экономического научного знания. Гуманистические ориентиры в современной юридической науке.
Стиль мышления в истории и методологии юридической науки. Стиль мышления в истории и методологии экономической науки. Логика и основные этапы исследования политико-правовых явлений. Материалистические теории права и их методологическое значение для современной экономики и юриспруденции. Методологические проблемы современной юридической и экономической науки. Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического познания. Методология экономической науки Система методологических принципов современной юридической науки. Система методологических принципов современной экономической науки. Собственно-юридические методы, их место и роль в научном познании политико-правовых явлений действительности.

Methodology of planning and arrangement of scientific research

Prerequisites of the course: Strategic forecasting and planning

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis.

Purpose: development of skills in planning and organizing graduate research work with the practical application of the material; understanding of the goals and objectives of the research, their economic and legal content.

Competencies : to conduct scientific review of literature data , to conduct experimental design methods of mathematical statistics; build a matrix for full experiment. 

Discipline: Axiologic factors in the structure of legal and economic scientific knowledge. Humanistic orientation in contemporary jurisprudence.Style of thinking in history and methodology of legal science economics. The logic and the main stages of study of political and legal phenomena. Materialist theoriesof law and their methodological significance for modern economy and jurisprudence. Methodological problems of modern law and economics. Methodology of jurisprudence as an independent field of legal knowledge. Methodology of economics. System of methodological principles of modern jurisprudence. System of methodological principles of modern economics. Legal methods, their place and role in the scientific knowledge of the political and legal phenomena of reality.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткiзудiң әдiстемесі

Курстың пререквизиті: Стратегиялық болжау және жоспарлау

Курстың постреквизиті: Магистерлік диссертацияның дайындығы

Мақсаты: магистранттарға зерттеу үдерісін ұйымдастыру, ғылыми зерттеулерде кәсіби құзіреттіліктің қалыптасуы, оларға кететін шығынды жоспарлау және олардың тиімділігі бойынша білім жүйесін беру.

Құзіреттілігі: реферат жазу технологиясын, зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен оны ұйымдастырудың теориялық негіздерін, сынақ нәтижелерін математикалық тұрғыдан өңдеуде есеп әдістерінің теориялық негіздерін білу.

Пән: Заңтануда танымның ғылыми әдістерінің қазіргі кездегі жіктемесі. Экономика ғылымында танымның ғылыми әдістерінің қазіргі кездегі жіктемесі. Қазіргі заң ғылымының әлеуметтік-мәдени негіздемесі. Қазіргі экономика ғылымының әлеуметтік-мәдени негіздемесі. Заң ғылымының фактілері мен заң фактісі.Эпистемология және қазіргі заңды ғыылыми таным. Мемлекет және құқық тарихын зерттеудің әдіснамалық мәселелері. Қазіргі заң ғылымының әдіснамалық ұстанымдар жүйесі. Қазіргі экономика ғылымының әдіснамалық ұстанымдар жүйесі. Жеке-заңды тәсілдер, олардың саяси-құқықтық құбылыстар болмысының ғылыми танымындағы рөлі мен орны.


Методика проведения научно-исследовательской работы

Пререквизиты курса: Стратегические прогнозирование и планирование

Постреквизиты курса: Подготовка магистерской диссертации

Цель: систематизация знаний у магистрантов по организации исследовательского процесса, формирование профессиональных компетенций в организации научных исследований, планирования затрат на них и оценки их эффективности

Компетенции: знать технологию реферирования; теоретические основы организации и планирования исследовательских работ, теоретические основы расчетов методы математической обработки результатов испытаний.

Дисциплина:

Современная классификация научных методов познания в юриспруденции. Современная классификация научных методов познания в экономической науке . Социально-культурные основания современной юридической науки. Социальные основания современной экономической науки. Факт юридической науки и юридический факт. Эпистемология и современное юридическое научное познание. Проблемы методологии исследования истории государства и права. Система методологических принципов современной юридической науки. Система методологических принципов современной экономической науки. Собственно-юридические методы, их место и роль в научном познании политико-правовых явлений действительности.

Methods of conducting of scientific research work

Prerequisites of the course: Strategic forecasting and planning.

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis.

Purpose: systematization of undergraduates knowledge on the organization of research process, formation of professional competences of in organization of scientific researche, costs planning on them and assessement of their efficiency

Competencies: To know summarization technology , the theoretical basis for organization and planning of research , the theoretical basis of calculation methods of mathematical processing of test results.

Discipline: Modern classification of scientific methods of knowledge in law . Modern classification of scientific methods of knowledge in economics. Social and cultural foundations of modern jurisprudence . Social foundations of modern economics. The fact of jurisprudence and legal fact . Epistemology and modern legal , scientific cognition . Problems of research methodology state and law history.System of methodological principles of modern jurisprudence . System of methodological principles of modern economics. Legal methods, their place and role in the scientific cognition of political and legal phenomena of reality.

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру

Курстың преревизиті: Стратегиялық болжау және жоспарлау

Курстың постреквизиті: Магистерлік диссертация жазу.

Мақсаты: диссертация қолжазбасы бойынша жұмыстар мен ғылыми шығармашылық әдіснамасын, сонымен қоса магистранттардың ғылыми еңбек жазуға шығармашылық қабілетпен дайындалуын қарастыру.

Құзіреттілігі: алынған ақпаратты сауатты пайдалану, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдіс-тәсілдері, магистрлік диссертация түрінде ғылыми нәтижелер негізінде зерттеу жұмысын жазуда негізгі нормативті құжаттарды және безендіруді білу.

Пән: ғылыми шығармашылықпен әрі әдістемелік, әдіснамалық тұрғыда негізделген ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерін қарастырады. Жекелей алсақ, ғыылыми шығармашылықтың әдістемесі мен әдіснамасын қарастыру; ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістері мен ұйымдастыру түрлерін үйрену; жүргізілген ғылыми зерттеулердің жалпы сызбаларын құру; ғылыми зерттеу үшін қажетті ақпараттар жинағын жинау; ғылыми еңбектің (диссертацияның) безендіру талаптарын анықтау..

Организация научных исследований

Пререквизиты курса: Стратегические прогнозирование и планирование

Постреквизиты курса: Подготовка магистерской диссертации

Цель: рассмотрение методологии научного творчества и работы над рукописью диссертации, а также развитие у магистрантов творческих способностей к подготовке научных произведений.

Компетенции: грамотно использовать полученную информацию, современные методы и приемы научных исследований, основные нормативные документы при написании и оформлении научных результатов исследовательской работы в виде магистерской диссертации.

Дисциплина рассматривает вопросы в области организации и планирования научных исследований, основанные на методологических и методических подходах научного творчества. В частности, рассмотрение методологии и методики научного творчества; изучение методов и форм организации научно-исследовательской работы; составление общей схемы проводимого научного исследования; формирование процесса сбора необходимой информации для научных исследований; определения требований к оформлению научных произведений (диссертаций).

Organization of scientific research

Prerequisites of the course: Strategic forecasting and planning

Postrequisites of the course: Preparation of Master's thesis.

Purpose: review of the methodology of scientific work and the work on the manuscript of the dissertation, as well as the development of undergraduates’ creative abilities for preparation training of scientific works.

Competencies: correctly to use the information, modern methods and techniques of research, the main regulatory documents in writing and designing of scientific research results in the form of thesis.

Discipline considers the issues in the organization and planning of research-based on methodological approaches of scientific creativity. In particular, consideration of the methodology and methods of scientific work, the study of methods and forms of organization of research, preparation of the general pattern of ongoing research, the formation process of collecting necessary information for research, determining requirements for designing of scientific works (theses).


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы /

Название дисциплины по выбору/

Name of subjectПән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


7

БД

Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелері

Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе

Problems of governmental management and governmental service in the Republic of Kazakhstan at present

PUGSRK-2124-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.

РК мемлекеттік қызметінің жүйесінің болашақтары және күйі

Состояние и перспективы системы государственной службы РК

State and prospects of the system of government service of RК

SipsGSRK-2124-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.

Мемлекеттік басқарма жүйесінің реформалары: ҚР және мемлекет аралық тәжірибе

Реформирование системы государственного управления: за рубежный опыт и РК

Reformation of the system of state administration : foreign experience and RК

PSGUzroiRK-2124-KVBD-M

1

2

2

6

К.ю.н., доцент

Калжигитов Е.К.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница