Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница3/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр

/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


3

ПД

Сот психиатриясының құқықтық негіздері

Правовые основы судебной психиатрии


The legal basis of forensic psychiatry

POSP-3236-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.

Медициналық криминалистика негіздері

Основы медицинской криминалистики

Basics of forensic criminalistics

ONK-3236-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.

Практикалық сот психиатриясы

Практическая судебная психиатрия

Practical forensic psychiatry

PSP-3236-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., профессор

Айдаркулов А.Ш.
Сот психиатриясының құқықтық негіздері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарғаазаматтық және қылмыстық үдерістерге қатысушылардың психикалық денсаулық жағдайы мониторингіндегі сот психатрия әдіснамасын меңгерту.

Құзіреттілігі: психиатриялық-сот сараптамасының қорытындысын (актісін), қылмыстық-сот органдары мен оның құзырлығындағы органдардың жұмыстарында сот психиатриясына қатысу түрлерін кәсіби тұрғыда бағалау;

Пән:сот психиатриясының пәні мен мақсат-міндеттері, оның тарихи дамуы. Психиатриялық-сот сараптамасын ұйымдастыру, оны тағайындау реті мен жасалуы. Азаматтық және қылмыстық істер бойынша психиатриялық-сот сараптамасының пәні, пенитенциарная психиатрия. Психиатриялық-сот сараптамасы қызметінің құқықтық қызметі. Қылмыстық үдерістегі психиатриялық-сот сараптамасы. Азаматтық үдерістегі психиатриялық-сот сараптамасы. Ес-түсін білмейтін күй мен қабілетсіздік мәселелері. Психиатриялық-сот сараптамасының түрлері. Психикалық ауытқулар туралы жалпы түсінік. Психикалық аурулардың жекелеме түрлерінің клиникалық пайда болуы және оларға психиатриялық-сот сараптамасын жасау. Психикалық аурулардың нышандары. Жасөспірімдердің психиатриялық-сот сараптамасы. Жалпы қауіпті әрекеттер профилактикасы.

Правовые основы судебной психиатрии

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: овладение магистрантами методологии судебной психиатрии в мониторинге состояния психического здоровья участников уголовного и гражданского процессов

Компетенции: профессионально оценить заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы; формы участия судебного психиатра в работе судебно-следственных органов и пределы его компетенции.

Дисциплина: Предмет и задачи судебной психиатрии, история ее развития. Организация, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы. Предмет судебно-психиатрической экспертизы по уголовным и гражданским делам, пенитенциарная психиатрия. Правовые основы деятельности судебно-психиатрического эксперта. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Проблема невменяемости и не дееспособности. Виды судебно-психиатрической экспертизы. Общие понятия о психическом расстройстве. Клинические проявления отдельных форм психических заболеваний и их судебно-психиатрическая оценка. Симптоматика психических расстройств. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Профилактики общественно опасных действий.

Legal basis of forensic psychiatry

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to master the methodology of forensic psychiatry in monitoring mental health of participants in criminal and civil processes.

Competencies: to evaluate professionally resolutions (statement) of forensic psychiatric examination; forms of forensic psychiatrist participation in the work of law enforcement bodies and limits of his competence.

Discipline: The object and tasks of forensic psychiatry , history of its development. Organization , order of appointment and forensic psychiatric examination procedure . The subject of forensic psychiatric examination in criminal and civil cases , penitentiary psychiatrist. Legal basis for the forensic expert activity . Forensic psychiatric examination in criminal proceedings. Forensic psychiatric examination in a civil proceeding . The problem of diminished responsibility and capacity. Types of forensic psychiatric examination. General concepts of mental disorder. Clinical manifestations of certain forms of mental illness and evaluation of a forensic psychiatric. Symptoms of mental disorders. Forensic psychiatric examination of minors. Prevention of socially dangerous actions

Медициналық криминалистика негіздері

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:қылмыстық істерді жүргізудің, қылмысты болдырмаудың және қылмысты ашудың криминалистік әдістері мен жолдарын пайдалануға байланысты білімді игерту.

Құзіреттілігі: психиатриялық-сот сараптамасын тағайындау туралы қаулы (қарар) шығару; психиатриялық-сот сараптамасына ұсынылған сауалдарды сарапшыға ғылыми негізде тұжырымдау.

«Медициналық криминалистика негіздері» пәні: криминалистік-дәрігерлік сараптамалар. Криминалистік-дәрігерлік зерттеулер. Криминалистік-дәрігерлік сараптама жүргізу негіздері. Криминалистік-дәрігерлік сараптама нысандары. Жарылыс жарақаттары мен оқ тиген жара сараптамасы. Криминалды жағдайда өртенген мәйіт сүйегінің күліне сараптама жасау. Жеке тұлғаға антропометрикалық, остеометрикалық, рентгенологиялық әдістерді пайдалана отырып, сараптама жасау. Жағдаяттық және ұқсас сараптамалар. Криминалистиканың шекаралық саласы мен медициналық соттың техникалық-сот сараптамасы. Жеке тұлғаның ұқсас қабілеттері.

Основы медицинской криминалистики

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: приобретение знаний, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании преступлений и предотвращении преступлений.

Компетенции: вынести постановление (определение) о назначении судебно-психиатрической экспертизы; на научной основе сформулировать вопросы к эксперту, выносимые на судебно-психиатрическую экспертизу.

Дисциплина: Медико-криминалистические экспертизы.  Медико-криминалистические исследования.    Основания проведения медико-криминалистических экспертиз. Объекты медико-криминалистических экспертиз. Экспертизы огнестрельной и взрывной травмы. Идентификации  личности по зольным останкам при  криминальном  сожжении трупа. Экспертизы  идентификации личности с использованием  антропометрических, остеометрических, рентгенологических методов. Ситуационные и идентификационные экспертизы. Пограничные области криминалистики и судебной медицины Судебно-техническая экспертиза. Способы идентификации личности.

Basics of clinical criminalistics

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: acquisition of knowledge related to the use of forensic tools and techniques in detecting, investigating crimes and crime prevention .

Competencies: to suggest a resolution (ruling) on the appointment of a forensic psychiatric examination; to formulate questions to an expert submitted for forensic examination.

Discipline: Clinical and forensic examinations. Medical and forensic research. The grounds for medical forensic examinations . Objects of medical forensic examinations . Examination of gunshot and blast injuries. Identification of the fly-ash remains in a criminal burning corpse. Identification of a person using anthropometric , osteometric , radiographic methods. Case identification and examination. Border areas of criminology and forensic medicine. Forensic and technical expertise . Methods of a person identification .

Практикалық сот психиатриясы

Курстың пререквизиті: Ортақ қағиданың және құқықтың қазіргі мәселелері.

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: қылмыстық және азаматтық үдерістегі психиатриялық-сот сараптамасының нәтижелерін бағалау және қазіргі сот психиатриясында алгоритм жүргізу мүмкіндіктерін анықтауға байланысты магистранттарға білім беру.

Құзіреттілігі: Психиатриялық-сот сараптамасының қорытындысын ғылыми түрде түсіндіру; қылмыстық және азаматтық үдерісте психиатриялық-сот сараптамасының міндетті түрде тағайындалу жағдайын білу.

Пән:Психиатриялық-сот сараптамасының пәні. Психиатриялық-сот сараптамасы, оның түрлері, өткізу тәртібі, психиатриялық-сот сараптамасының актісі. Қылмыстық үдерістегі психиатриялық-сот сараптамасы. Ес-түстен айырылу ұғымы. Мәжбүрлі түрде емдеу, түрлері, тағайындау ережелері, өзгерістер, жою. Азаматтық үдерістегі психиатриялық-сот сараптамасы. Қабілетсіздік ұғымы. Қамқоршыны тағайындау және алып тастау ережелері. «Психиатриялық көмек және оған көмек берудегі азаматтық құқық кепілдігі туралы» заң. Психикалық стационарға өз еркінен тыс жатқызу және еріксіз куә болу үшін негіздеме. Психикалық стационарға өз еркінен тыс, келісімінсіз жатқызылған тұлға құқы. Психикалық ауытқулардың нышандары және жинақты белгілері, психикалық ауытқулардың жіктелімі.

Практическая судебная психиатрия

Пререквизиты курса: Современные проблемы общей теории и права.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта.

Цель: формирование знаний у магистрантов, связанных с определением возможностей современной судебной психиатрии и алгоритмов проведения и оценки результатов судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах.

Компетенции: научно интерпретировать заключение судебно-психиатрической экспертизы; знать случаи обязательного назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессе.

Дисциплина: Предмет практической судебной психиатрии. Судебно- психиатрическая экспертиза, ее виды, порядок проведения, акт судебно-психиатрической экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Понятие невменяемости. Принудительное лечение, виды, правила назначения, изменения, отмены. Судебно психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Понятие дееспособности. Правила назначения и снятия опеки. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Основания для недобровольного освидетельствования и недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. Права лиц, помещенных в психиатрический стационар без их согласия. Симптомы и синдромы психических расстройств, классификация психических расстройств.

Practical forensic psychiatry

Prerequisites of the course: Modern problems of general theory and right.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to create knowledge about the possibilities of forensic psychiatry and implementation of algorithms, evaluation of the results in forensic psychiatric examination, in criminal and civil proceedings. .

Competencies: Scientifically interpret forensic psychiatric examination ; to know cases of obligatory appointment of forensic psychiatric examination in criminal and civil proceedings.

Discipline: The subject of practical forensic psychiatry. Forensic psychiatric examination , its types procedure , acts of forensic psychiatric examination. Forensic psychiatric examination in criminal proceedings. The concept of insanity . Compulsory treatment , types, rules of appointment,changes, withdrawal . Forensic psychiatric examination in civil proceeding . The concept of legal capacity. Terms of appointment and displacement of guardianship . The Law " On Psychiatric Care and Guarantees of citizens rights when it is rendered ." Grounds for involuntary examination or involuntary psychiatric hospitalization . Rights of persons placed in a psychiatric hospital without their consent. Symptoms and syndromes of mental disorders , classification of mental disorders..
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница