Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница2/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр

/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


2

ПД

Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметіне статистикалық есеп Статистический учет в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан

Statistical calculation in the legal security organs in the Republic of Kazakhstan


SUvDPOPK-3231-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., доцент

Бегалиев Е.Н.

БД

SUvDPOPK-2132-KVBD-M

1

2

2

6

ПД

Қылмыстану және қылмыстық-құқықтық статистика

Криминологическая и уголовно-правовая статистика

Criminology and statistics

KiUPS-3231-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., доцент

Бегалиев Е.Н.

БД

KiUPS -2132-KVBD-M

1

2

2

6

ПД

Әкімшілік және азаматтық-құқықтық статистика

Административная и гражданско-правовая статистика

Administrative and civil legal statistics

AiGPS-3231-KVPD-M

2

3

2

6

К.ю.н., доцент

Бегалиев Е.Н.

БД

AiGPS -2132-KVBD-M

1

2

2

6
Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметіне статистикалық есеп

Курстың пререквизиті: ҚР сыбайлас жемқорлықпен күрестің аумағындағы қылмыстық саясаты

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттардың құқықтық жауапкершілікті жүзеге асыру мен құқық нормаларын қолдануға байланысты білімдерді қалыптастыру.

Құзіреттілігі: алынған ақпараттарды, қазіргі заманғы әдістер мен тәсілдерді

ғылыми зерттелімдерде сауатты пайдалану.

«Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметінің статистикалық есебі» пәні:

Мемлекеттік құқықтық статистика және арнаулы есеп. Құқықтық статистика мен арнайы есеп субьектілері. Есептеу-тіркеу әрекеті шеңберінде заңдылықты қадағалау.

Лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік органдар әрекетінде тәртіпті нығайту, жемқорлыққа қарсы күресті күшейту бойынша шаралар. Азаматтардың бірдей есеп жүйесін жүргізу. Қазақстан Республикасында діни экстремизмнің пайда болуымен күресу саласындағы статистикалық деректер.

Статистический учет в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан

Пререквизиты курса: Уголовная политика РК в области борьбы с коррупцией.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта

Цель: формирование у магистрантов знаний связанных с применением норм права и реализацией правовой ответственности.

Компетенции: грамотно использовать полученную информацию, современные методы и приемы научных исследований,

Дисциплина: «Статистический учет в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан».

Государственная правовая статистика и специальный учет. Субъекты правовой статистики и специальных учетов. Надзор за законностью в сфере учетно-регистрационной деятельности. Надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе при приеме, регистрации, учете и рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, происшествиях. Меры по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц. Введение единой системы учета обращений граждан. Статистические данные в области борьбы с проявлениями религиозного экстремизма в Республике Казахстан.Statistical calculation in the activity of law enforcement agencies in the Republic of Kazakhstan

Prerequisite of the courses: Criminal politics of РК in area of fight against a corruption.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Objective: to development undergraduates’ implementation of the information and methods of scientific research.

Competencies: to use correctly the information , current methods and techniques of research,   

Discipline: " The statistical account in law enforcement agency activities of the Republic of Kazakhstan.

"   State legal statistics and specialized accounts . Subjects of legal statistics and specialized accounts . Supervision over legality in the field of accounting and registration activities . Supervision over the observance of constitutional rights and freedoms of an individual in criminal procedures at the time of reception, registration, recording and consideration of applications , reports and other information about crimes , accidents. Measures to strengthen fight against corruption, strengthening the discipline and order in the activity of state bodies and officials. Introduction of a common system for accounting applications of citizens . Statistic data in the field of struggle against religious extremism in the Republic of Kazakhstan.

Қылмыстану және қылмыстық-құқықтық статистика

Курстың пререквизиті: ҚР сыбайлас жемқорлықпен күрестің аумағындағы қылмыстық саясаты

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:магистранттарда әр түрлі құқық бұзушылықтың пайда болу жағдайлары мен себептеріне байланысты және олармен нақты жағдайларда күресу шаралары жөніндегі білім қорын қалыптастыру.

Құзіреттілігі: криминалистік және қылмыстық статистика есебіне концептуалдық тұрғыда келуді қолдану.

Пән:құқық бұзушылықты үйрену және оған әлеуметтік бақылау шараларын қолданатын статистика теориясының жалпы әдістері мен тұжырымдамалар жүйесі. Нақты жағдайларда олармен күресудің шаралары және түрлі құқық бқзушылықтың пайда болу себептері, жағдайлары, динамикасы және құрылымы. Криминологиялық және қылмыстық-құқықтық статистика көрсеткіштері: құқық қорғау органдарының қоғамдағы барлық құқық бұзушылық, құқықтық тәртіп бойынша сандық сипаты; ішкі істер, прокуратура, сот органдары, еңбек-түзеу мекемелері, шаруашылық соттары, нотариат және басқа органдардың қызметі. Қылмыстың, сотталғандықтың, қылмыспен күрес бойынша мемлекеттік органдардың, құқық бұзушыларды түзету және қылмыстың пайда болуын ескертудің сандық жағы.


Криминологическая и уголовно-правовая статистика

Пререквизиты курса: Уголовная политика РК в области борьбы с коррупцией.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта

Цель: формирование у магистрантов знаний, связанных с выявлением причины и условия проявлений разных правонарушений и мероприятия по борьбе с ними в конкретных условиях и пространства и времени.

Компетенции: использовать  концептуальные

 подходы к учету уголовной  и криминологической статистики. 

Дисциплина: Система концепций и методов общей теории статистики, применяемых к области изучения правонарушений и мер социального контроля над ними. Структура, динамика, причины и условия проявлений разных правонарушений и мероприятия по борьбе с ними в конкретных условиях и пространства и времени. Показатели криминологической и уголовно-правовой статистики: уровень правопорядка в обществе благодаря цифровой характеристике всех правонарушений, рассмотренных правоохранительными органами; деятельность органов внутренних дел, прокуратуры, органов суда, исправительно-трудовых учреждений, хозяйственных судов, нотариата и других органов. Количественная сторона преступности, судимости и деятельности государственных органов по борьбе с преступностью, предупреждению преступных проявлений и исправлению правонарушителей.

Criminologic and criminal legal statistics.

Prerequisite of the courses: Criminal politics of РК in area of fight against a corruption.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose : to teach undergraduates to generalize investigative and judicial practice skills, specific types of crimes taking into account current state of law , theory, and legal practice.

Competencies: to use conceptual approaches to integration of criminal justice and crime statistics.

Discipline: The system of concepts and methods of general theory of statistics applied to the study of crime and measures of social control over them. Structure, dynamics, causes and conditions of different manifestations of crime and measures to combat with them under certain conditions of space and time . Indicators of criminology and criminal legal statistics : the level of law and order in the society through digital characterization of all offenses dealt with law enforcement agencies , activities of law-enforcement bodies , prosecutors, court officials , correctional labor institutions , commercial courts , notaries and other organs. The quantitative aspect of crime , criminal records and activities of state authorities to fight gainst crime, crime prevention and correction of offenders .

Әкімшілік және қылмыстық-құқықтық статистика

Курстың пререквизиті: ҚР сыбайлас жемқорлықпен күрестің аумағындағы қылмыстық саясаты

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарға криминология мен қылмыстық құқық, азаматтық және әкімшілік-құқықтық статистика қызметінің қажеттілігі мен маңыздылығыжөнінде білім қалыптастыру.

Құзіреттілігі: криминологиялық және қылмыстық-құқықтық мәселелері салаларын ғылыми тұрғыда тұжырымдау, өз ой-түйіндерін негіздеу және қалыптастыру.

Пән: азаматтық-құқықтық статистика: азаматтық-құқықтық дау есебі; төрелік соттар мен жалпы сотқа қарасты қызметтер нәтижесінің есебі. Әкімшілік- құқықтық статистика: әкімшілік құқық бұзушылықтың зиян келтірген, әкімшілік жаза сипатындағы түрлері бойынша есеп. Әкімшілік сот ісіне және төрелік соттар ісіне қарасты органдар қызметі нәтижесінің есебі. Шаруашылыққа қатысты дау-дамайлар, шаруашылық нысандары, төрелік құқықтық қатынастарға жіберілген шешілген үрдістер туралы ақпараттар есебі.


Административная и гражданско-правовая статистика

Пререквизиты курса: Уголовная политика РК в области борьбы с коррупцией.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта

Цель: формирование  знаний у  магистрантов   о значимости и необходимости деятельности административной и гражданско-правовой статистики уголовного права и криминологии

Компетенции: обобщать научные  подходы   в области  уголовно - правовой  и  криминологической проблематики,  формулировать и обосновывать свои выводы.

Дисциплина: Гражданско-правовая статистика:  учёт гражданско-правовых споров; учет результатов деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Административно-правовая статистика:   учет административных правонарушений по их видам, причиненному ущербу, характеру административных взысканий. Учет результатов деятельности органов административной юрисдикции и арбитражных судов. Количественная информация о хозяйственных спорах, хозяйствующих субъектах, разрешаемых в процессе отправления арбитражных правоотношениях.

The administrative and civil law statistics

Prerequisites of the course: Criminal politics of РК in area of fight against a corruption.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Objective: To give undergraduates’ knowledge about the importance and necessity of administrative and civil- law statistics of criminal law and criminology.

Competencies :to generalize research approaches in the field of criminal - legal and criminological issues, formulate and justify their conclusions.

Discipline: Civil legal statistics: records of civil disputes ; records of the results of the courts of general jurisdiction and arbitration courts . Administrative and legal statistics : accounting of administrative offenses by their types , caused damage , the nature of administrative penalties. Audit of results of administrative jurisdiction and arbitration courts . Quantitative information on commercial disputes , business entities , resolved in the prosess of arbitration legal relations .
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница