Дисциплины по выбору/ Name of subject
НазваниеДисциплины по выбору/ Name of subject
страница1/12
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/магистратура-юриспруденция.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Специальность 6М030100 «Юриспруденция»

Направление: научно-педагогическое
Цикл ООД БД

ПД


Пән атауы / Название дисциплины по выбору/ Name of subject

Пән коды/

Код дисциплины/

Subject’s Code

Курс /Курс /Cours

Семестр/Семестр/Semestr

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

Кредит саны/К-во кредитов/of credits

ECTS

Оқытушы/

Преподаватель/

Teacher


1

БД

Заңтанымдық психология

Юридическая психология

Legal Psychology

YP-2225-KVBD-M

2

3

2

6

К.психол.н., доцент

Абдрахманова Р.Б.

Криминалды психология

Криминальная психология

Сriminal psychology

KP-2225-KVBD-M

2

3

2

6

К.психол.н., доцент

Абдрахманова Р.Б.

Құқықтық психология

Правовая психология

Legal Psychology

PP-2225-KVBD-M

2

3

2

6

К.психол.н., доцент

Абдрахманова Р.Б.Заңтанымдық психология

Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: магистранттарды заңтанымдық психологияның қазіргі отандық және шетелдік зерттелімдерімен таныстыру.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметтерінде құқықтық психологияның жетістіктерін пайдалана;

Ғылыми зерттеулердің қазіргі кездегі әдістері мен тәсілдерін қолдана білу;

«Заңтанымдық психология» пәні:

Заңды психологияның әдістері мен әдіснамасы. Заңтанымдық психологияны дербес қарастыру. Психикалық үдерістердің жүйесі, жағдайы және ерекшеліктері. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Тергеуші, сот, прокурор, қорғаушы, мемлекеттік арбитр, заң тұрғысынан кеңес беруші, нотариустың кәсібилік құрылымы. Оқыс жағдайлардағы заңгердің әрекеті. Кәсіпкерлік әрекет шеңберіндегі этика пен психологияның құқықтық қатынастары. Заңды еңбек пен кәсіби этиканың психологиясы. Азаматтық сот ісін жүргізу мен азаматтық-құқықтық реттелімдердің психологиялық аспектілері. Кеңес беруші, маман және сарапшы ретіндегі психологтің рөлі.

Юридическая психология

Пререквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта


Цель: ознакомление магистрантов с современными отечественными и зарубежными исследованиями в юридической психологии.

Компетенции: уметь использовать достижения правовой психологии в профессиональной деятельности;

современные методы и приемы научных исследований.

Дисциплина: Юридическая психология

Методология и методы юридической психологии. Личностный подход в юридической психологии. Система психических процессов, состояний и свойств. Индивидуально-психологические особенности личности. Структуры профессиограмм следователя, судьи, прокурора, адвоката, государственного арбитра, юрисконсульта, нотариуса. Деятельность юриста в экстремальных условиях. Этика и психология правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Психология юридического труда и профессиональная этика. Психологические аспекты гражданско-правового регулирования и гражданского судопроизводства. Роль психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта.

Legal Psychology

Prerequisites of the course: Problems of state administration and government service are in Republic of Kazakhstan.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to introduce undergraduates with modern domestic and foreign research in legal psychology .

Competencies: to be able to use the achievements of legal psychology in professional activity; modern methods and techniques of scientific research.

Discipline: Legal psychology. Methodology and methods of legal psycholog. Personal approach in legal psychology . The system of mental processes, states and properties. Individual psychological characteristics of a person. Professiogram structures of an investigator, a judge, a prosecutor, an advocate, a public arbitrator , a counsel , a notary. Activities of a lawyer in extreme conditions. Ethics and psychology of relations in the field of entrepreneurship. Psychology of legal work and professional ethics . Psychological aspects of regulation of civil rights and civil justice . The role a psychologist as a consultant, professional and expert.

Криминалды психология

Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты:диссертация қолжазбасымен жұмыс істеу және ғылыми шығармашылық әдіснамасын, сондай-ақ ғылыми жұмысқа дайындау негізінде магистранттардың шығармашылық қабілеттерін қарастыру.

Құзіреттілігі: қылмысты ашу және тергеу, сот ісін жүргізу, құқық бұзушылықтың профилактикасы мен жеке тұлғаның ресоциализациясы салаларында пайда болған арнайы психикалық заңдылықтарды игеру.

«Криминалды психология» пәні

Криминалды психологияның әдістері мен әдіснамасы. Қылмыскер тұлғасын психологиялық тұрғыда талдау.Көлеңкелі экономиканың даму, сыбайлас жемқорлықтың, қылмысты топтардың және ұйымдасқан қылмыстың психологиясы. Алдын-ала тергеудің психологиялық сипаты. Соттық-психологиялық сараптаманың пәні, негізі және тағайындалу себептері. Қылмыстық сот жүргізу және қылмыстық іс бойынша сот әрекетінің психологиясы. Құқықтық сана шеңберінде және қылмыскер тұлғасы шеңберінде нормативті-бағалаудың бұрмалануы. Психологтің қалыпты, девианттық және құқық бұзушылық мінез-құлыққа көзқарасы. Қылмыстық мінез-құлықтың динамикалық стереотипі және түзелу рөлі. Қылмыстық мінез-құлықта қолданылатын «динамикалық стереотип» және «түзелу» ұғымдарының арақатынасы.


Криминальная психология

Пререквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта

Цель: рассмотрение методологии научного творчества и работы над рукописью диссертации,а также развитие у магистрантов творческих способностей к подготовке научных произведений.

Компетенции: владеть спецификой психических закономерностей, проявляющихся в области раскрытия и расследования преступлений, судопроизводства, ресоциализации личности и профилактики правовых деликтов.

Дисциплина: Криминальная психология

Методология и методы криминальной психологии. Психологический анализ личности преступника. Психология развития теневой экономики, коррупции, преступных групп и организованной преступности. Психологическая характеристика предварительного следствия. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы. Психология уголовного судопроизводства и судебной деятельности по уголовным делам. Искажения в ценностно-нормативной сфере личности преступника и в сфере правосознания. Соотношение нормального, девиантного и деликвентного поведения с точки зрения психологии. Роль установок и динамического стереотипа в регуляции преступного поведения. Соотношение понятий «установка» и «динамический стереотип» применительно к преступному поведению.

Сriminal psychology

Prerequisites of the course: Problems of state administration and government service are in Republic of Kazakhstan.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Objective:

To review the methodology of a scientific work and the work on a manuscript of the dissertation , as well as the development of undergraduates’ creative abilities for preparing scientific works.

Competencies: to master specific mental patterns that are manifested in the detection and investigation of crimes , justice , and re-socialization of the individual and prevention of law delicts. .

Discipline : Criminal Psychology Methodology and methods of criminal psychology . Psychological analysis of an offender . Psychology of shadow economy , corruption, criminal groups and organized crimes. Psychological characteristics of the preliminary investigation. Subject, reasons for legal psychological appropriation. Psychology of criminal justice and judicial activities of criminal cases. Distortions in the sphere of values ​​and norms of an offender in the field of justice. Coordination of normal , delinquent and deviant behavior from the point of view of psychology. The role of enaction and dynamic stereotype in the regulation of criminal behavior. Correspondence of concepts "installation" and " dynamic stereotype " in appliance to criminal behavior .

Құқықтық психология

Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері

Курстың постреквизиті: магистерлік диссертацияның орындалуы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақсаты: "адам-құқық" жүйесіндегі психикалық жағдайлардың өзгерісі мен тоқталуы, табиғи пайда болу жөніндегі түсініктердімагистранттар бойынақалыптастыру болып табылады.

Құзіреттілігі: кәсіби қызметтерінде құқықтық психологияның жетістіктерін пайдалану; алынған ақпараттарды, қазіргі заманғы әдістер мен тәсілдерді құқықтық психологияның ғылыми зерттелімдерінде қолдану.

«Құқықтық психология» пәні

Құқықтық психологияның әдістері мен әдіснамасы. Заң ғылымдары жүйесінде құқықтық психологияның орны. Құқықтық психологияның құқықтық ғылымдармен арақатынасы. Құқықтық психологияның әлеуметтік және жалпы психологиямен, криминологиямен, криминалистикамен, соттық статистикамен, этика, эргономика және психиатриямен арақатынасы.

Құқықтық психологияның негізгі құрылымдық блоктарының мазмұны: жалпытеориялық бөлім, криминалды психология, виктимді психология, тергеу әрекетінің психологиясы, сот психологиясы, пенитенциарлық психология, заңды еңбек (құқықтық эргономика) психологиясы, сот арқылы ақталу психологиясы.

Құқықтық психологияның қалыптасу және даму тарихы. Құқықтық сана – құқықтық психологияның орталық категориясы. Адамда құқықтықсананың пайда болуы мен дамуы.

Правовая психология

Пререквизиты курса: Проблемы государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан.

Постреквизиты курса: выполнение магистерской диссертации, научно-исследовательская работа магистранта

Цель: является формирование у магистрантов понимания природы появления, изменения и прекращения психических проявлений в системе «человек-право».

Компетенции: использовать достижения правовой психологии в профессиональной деятельности; использовать полученную информацию, современные методы и приемы научных исследований правовой психологии.

Дисциплина: Правовая психология

Методология и методы правовой психологии. Место правовой психологии в системе юридических наук. Соотношение правовой психологии с правовыми науками. Соотношение правовой психологии с социальной и общей психологией, криминологией, криминалистикой, судебной статистикой, этикой, эргономикой, психиатрией.
Содержание основных структурных блоков правовой психологии: общетеоретическая часть, криминальная психология, виктимная психология, психология следственных действий, судебная психология, пенитенциарная психология, психология юридического труда (правовая эргономика), реабилитационная психология.
История развития и становления правовой психологии. Правосознание как одна из центральных категорий правовой психологии. Возникновение и развитие правосознания у человека.

Legal Psychology

Prerequisites of the course: Problems of state administration and government service are in Republic of Kazakhstan.

Postrequisites of the course: Implementation of master's degree dissertation, research work of magistrant

Purpose: to develop undergraduates’ understanding of the nature of appearance , changes and termination of psychiatric symptoms in the system "man - law".

Competencies: to use the achievements of psychology in the legal profession , to use the information , current methods and techniques of research in legal psychology.


Discipline: Legal Psychology. Methodology and methods of legal psychology. The place of legal psychology in the system of jurisprudence. Correspondence of legal psychology and legal sciences. Correspondence of legal psychology with social and general psychology , criminology , forensics , forensic statistics , ethics , ergonomics, psychiatry. The content of basic structural blocks of legal psychology : general theoretical part, criminal psychology , psychology of victimization , psychology of investigation , forensic psychology, penitential psychology, psychology of legal labor (legal ergonomics ) , rehabilitation psychology .The history of` development and establishment of legal psychology . Sense of justice as one of the central categories of legal psychology . The origin and development of human justice .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: Саясаттану, Еуропа және Америка елдерінің тарихы, Азия және Африка елдерінің тарихы, Халықаралық қатынастар...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиттері: «Шет елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі уақыттағы тарихы»,...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconДисциплины по выбору
Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде...
Дисциплины по выбору/ Name of subject iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница