Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 234.7 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации15.02.2016
Размер234.7 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/147506.doc


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы -экономика факультеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


5В050600 «Экономика» мамандығының (тарының) студенттеріне арналған


Бизнесті бағалау

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

200___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Аленова Н.М.


Экономика және менеджмент кафедрасы


5В050600 «Экономика» мамандығының сыртқы оқу нысанының студенттеріне арналған

Бизнесті бағалау

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 200___ж «___» ___________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «__» ________ №__хаттама


Кафедра меңгерушісі _________________ С.К. Кунязова

(қолы)


Қаржы–экономикалық факультеттің оқу-әдiстемелiк кеңесiмен мақұлданған

200__ж «____»_____________№____ хаттамасы

ОӘК төрағасы __________А.Б.Темиргалиева 20__ ж. «__» ________ №__хаттама
1 Оқытушы туралы мәлімет


Аленова Нуржанат Мухтаровна – Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер), тел. 67-36-85

Кафедрадағы қабылдау сағаты (ауд.419) кеңестер кестесіне сәйкес


2 Пән туралы мәлімет

Берілген пәнде инвестиция мен инвестициялық қызметі туралы түсінігін оқытуға арналған және практикалық машықтарды иемденуі.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

СӨЖ


бақылау түрлері

бар-лығы

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

бар

лы

ғы

ОСӨЖ

5В050600«Экономика»

сыртқы ЖКБ негізінде, т.ж. 2011

4,5

3

18

12

6


117

18

емтихан


4 Курстың мақсаттарымен міндеттері:

Студенттерде нарықтық экономика жағдайларында экономист-менеджер, менеджер, экономист ретінде тәжірибелік қызметте және арнайы экономикалық пәндерді әрі қарай оқу үшін қажетті білімдер мен дағдылардың реттелген жүйесін қалыптастыру.

Курстың міндеттері

-нарықтың экономикалық жағдайдайдағы бизнестің (кәсіпорынның) құнын бағалаудың маңызы мен мәнін зерттеу;

- шаруашылық субъектілердің бағалау тәртібі мен қағидаларымен танысу;

-студенттердің тәжірибелерде бағалаудың өдістерін қолдануы және бизнестің (кәсіпорының) құнын есептеуді үйрету;

-бағалау қызметіндегі тәжірибесін зерттеу.

5 Студенттер пәнді оқу нәтижесінде тиісті түрде:

түсінік алу керек:


-бизнесті бағалау терминологиясын;

-нарықтық қатыстарды жасақтау жағдайында бизнесті бағалаудың мәнін, мақсаты мен ұстанымдарын;

-ақшаларды уақытша бағалауды.

білуі керек:


-бағалаудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын, бағалау қызметінің сандық және сапалық көрсіткіштерін, бизнесті бағалау әдістерін;

-бағалаушы этикасының кодексін.

практикалық машықтарды иемденуі:

-шаруашылық субъектісі қызметінің ішкі жөне сыртқы ортасында экономикалық ақпарат жүйесін танып білу;

-өртүрлі мақсаттар үшін бағалану активпен байланысты: инвестициялау, кәсідорынды ликвңдациолау , және т.б;

-бағалаудың негізгі методологиялық принципін, бағалау қызметінің сапалы және санды көрсеткіштерін, бизнесті бағалау әдісін білу;

-өз бетімен бағалау алгоритімін құруды;

-материалды жөне материалды емес багалау ерекшеліктерін танып білу;

-экономикалық есептеу мен бағалауды, бағалау есебін құру.

- экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы есептерді шешумен байланысты арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін.


6 Пререквизиттер

Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезінде алынған білімдер, дағдылар мен ептіліктер қажет:

-Экономикалық теория;

-Микроэкономика;

-Макроэкономика;

-Қаржы;

-Кәсіпорындағы экономика.


7 Постреквизиттер

Пәнді оқу кезінде алынған білімдер, дағдылар мен ептіліктер келесі пәндерді меңгеруге қажет:

-Кәсіпорындағы жоспарлау әрекеті;

-Кәсіпорынның экономикалық талдауы;

-Жылжымайтың мүліктің экономикасы;

-Экономиканың өндірістік және өндірістік емес жүйесі.


8 Пәннің тақырыптық жоспары


8.1 5В050600 «Экономика» мамандығы, оқу түрі – сыртқы, жалпы жоғары кәсіби білім негізінде,2011 т . ж .

Пәннің тақырыптық жоспары

р/р


Тақырып атауы

Сағаттар саны

дәріс

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Бизнесті бағалауды жаңа кезеңін түсіну: пән, мақсаты, тәсіл.

28

2

Бнзнесті (кәсіпорын) бағалаудыц негізгі принцнптері және құн түрлері.

2

1
8

3

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауды анықтау үшін ақпараттық базаны құру.

2

1
8

4

Бағалау процедурасы.

2

1
8

5

Бизнесті бағалауда шығындық тәсілі.

2

1
8

6

Бизнесті багалауда кіріс тәсілі.

2

1
8

7

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда салыстырмалы (нарықтық) тәсілді қолдану ерекшеліктері мен мазмұны.


8

8

Кәсіпорының қаржылық күйін бағалау.


8

9

Бағалау процедурасының нысандалуы.


8

10

Жер учаскесінің құнын бағалау. Бағалау заты.


8

11

Жылжымайтын мүлікті бағалау.


5

12

Кәсіпорынның құралдары мен машиналардың құнын бағалау.


5

13

Кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау.


5

14

Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау.


5

15

Шет ел төжрибесімен бизнес (кәсіпорын) құнын бағалау.


5

Барлығы:

12

6

-

117
  1. 9 Курстың қысқа мазмұны

  2. Приватизациялау процесі, қорлық нарықтың шығуы, сақтандыру жүйесінің дамуы, коммерциялық банктердің мүлік кепілдігін несие беруі, жаңа қызметті қүрады - ол бизвес құнын бағалау (немесе кәсіпорын ұйымдық- экономикалық бизнестің өмір сүру түрі ретінде), оның капиталының нарықтың құнын анықтау. Кәсіпорын капиталы - құрамымен күрделі және бірегей тауар, оның табиғатын нақты факторлар анықтайды. Сондықтан, барлық ішкі және сыртқы жағдайының дамуына байланысты есепке алынумен капиталды жиынтық бағалау қажет.10 Курстың компоненттері


Дәріс сабақтарының тезистары


1- Тақырып. Бизнесті бағалауды жаңа кезеңін түсіну: пән, мақсаты, тәсіл.

Бизнесті (кәсіпорын) бағалау мәнісі мен керектігі шаруашылық субъектісінің құндық бағалауының жалпы теориясы. Құндық бағалаудың логикалық теориясы.

Бағалау объектісі ретінде бизнес пен кәсіпорын ерекшеліктері. Бағалау мақсаты. Бизнесті бағалауға экономиканың заңдардың әділ әсер етуі; сұраныс пен ұсыныс заңы , қайтарылымын төмендеу заңы. Бизнесті бағалауды арнайы қолданулары.


2- Тақырып. Бнзнесті (кәсіпорын) бағалаудың негізгі принцнптері және құн түрлері.

Бағалау кездегі анықталатын құн түрлері. Нарықтық құн. Нормативті есептелетін құн. Инвестициялық құн. Несиелеу құн. Салық салу құн. Үндемелі құн. Орнын басу құны. Баланстық құны. Ликвидациялық құн. Тиімді құн.

Қолдаушы көзімен негізделген бағалау принциптері: орьш басу, күту, пайдалылығы, сәйкестілігі. Ең жақсы және ең тиімді қолдану приципі.


3- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауды анықтау үшін ақпараттық базаны құру.

Меншік құнды бағалаудағы ақпарат жүйесі. Бизнестің құнын бағалаудағы есептерді шешу үшін бухгалтерлік есептердің түрлері мен мақсаты.

Бағалау процесінде қаржылық документтерді дайындау. Есептерді инфляциялық реттеу. Бухгалтерлік есептің трансформациясы мен нормализациясы.


4- Тақырып. Бағалау процедурасы.

Бағалау объектісін көру және идентификациялау жеке меншік және уөкілді сүхбаттау салыстыру объектілерін сатуда нарықты зерттеу, ақпаратты жинау жөне өңдеу прототиптерді салыстыру анализі. Бағалаудың дәстүрлі әдісін қолдану есептерді тексеру,объекті қүнының бағасы туралы есеп жасау.


 1. Тақырып. Бизнесті бағалауда шығындық тәсілі.

Бизнесті бағалауда шығындық өдістің орны мен мәні. Орнын басу принципімен негізделген өдістемесі. Төсілдін кемшіліктері мен жетістіктері. Тозуды бағалау: физикалық тозу, объектінің физикалық өмірінің мерзімі, экономикалық мерзімі.

Активтердің жиналу өдісі. Қайта өнделу құнының есебі жөне орнын басу құнының өдісі. Ликвидациялық құнды есептеу әдісі "Таза активтер" көрсеткішінің негізінде бізнестің құнын бағалау.


6- Тақырып. Бизнесті бағалауда кіріс тәсілі.

Кіріс төсілінің сферасы мен мазмұны. Кіріс төсілімен бизнесті (көсіпорын) бағалау негізгі өдісі. Төсілдің жетістіктері мен кемшіліктері. Ақша ағымының диспонтты әдісі. Ақша ағымының түрлері, оларды райлау әдісі. Бизнестің төуекел есебі. Дисконттау ставкаларының экономикалық мазмұны, есептеу өдісі. Қортытынды түзеулер түрлері. Капитал құрылымы мен көсіпорын құны. - Миллер моделі.

Пайда капитализация өдісі.


7- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда салыстырмалы (нарықтық) тәсілді қолдану ерекшеліктері мен мазмұны.

Салалық коэффициенттер әдісі. Нарық капитал әдісі.Келісімөдісі.

Көсіпорын - аналогін таңдау негізгі принциптері. Бағалық мультипликаторларының мінездемесі,бағалау процесінде есептеу төртібі және қолданылуы.

Қорытынды түзеулер, өдістің жетістіктері мен кемшіліктері. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда нарықты төсілмен шетел аналогі.


8-Тақырып. Кәсіпорының қаржылық күйін бағалау.

Кәсіпорын қаржылық анализі бағалау элементінің қажеттілігі ретінде. Бизнесті бағалау кезінде қаржылық анализ өдісі. Қаржылық анализ мақсаты. Қүлдырау жағдайларында кәсіпорын қаржылық анализі қортындысының ерекшеліктері. Кәсіпорынның қаржылық күйінің анализі. Бухгалтерлік баланс статьяларының құрылымы жөне жалпы бағалау динамикасы. Кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы анализі. Қаржылық коэффициент анализі.


9-Тақырып. Бағалау процедурасыныц нысандалуы.

Бағалау үшін шарт жасау: шарт заты, құқығы, жақтардың жауапкершілігі мен міндеттері, жұмыс құны, ерекше жағдайлар. Тапсырыс мазмұны. Тапсырыс берушіге есепке қоса берілетін бағалау туралы есеп түрі және ілеспе хаты.

Кәсіпорын құнын бағалауға қатысушыларға негізгі талаптар.


10- Тақырып. Жер учаскесінің құнын бағалау. Бағалау заты.

Жер нарығы. ҚР "Жер туралы" заңы. Жер кадастрін жүргізу. Жер салығы. Алғашқы жерді пайдалану және қайталама жерді пайдалану түсінігі. Жерлер коммерциялық мақсатта пайдалану үшін. Жерлер классификациясы. Жерлерге қойылатын салық ставкасы. Жердің нормативтік құны. Жердің нарықтық құны. Жерді бағалау үшін техника қалдығы. Ең жақсы және ең тиімді қолдану анализі. Жерді игеру және учаскілерге бөлу.


11- Тақырыл. Жылжымайтын мүлікті бағалау.

Жылжымайтын мүлікті бағалау принципі. Өмірлік циклдың бағалауға әсері. Жылжымайтын мүлікті ең жақсы және тиімді қолдану критерилері. Қазақстандағы жылжымайтын мүлік объектілерінің классификациясы. Жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық сараптауы, бұзылымдар. Бағалау объектісін суреттеу: аудан, жер учаскесі, тиіп тұрған территориялар, ғимараттар.

Жылжымайтын мүлікті бағалау әдісі.

Жылжымайтын мүлікті бағалау кезінде экологиялық факторларды есепке алу.


12- Тақырып. Кәсіпорынның құралдары мен машиналардың құнын бағалау.

Кәсіпорының құралдарымен машиналарын бағалау. Алғашқы қүн, ағымдағы құн, баланстық құн, сату құны. Негізгі капиталдың алғашқы бағалануы. Негізгі капиталдың қайта бағалануы. Амортизация есептеу әдісі, кумулятивті.

Қаржылық лизигтің шарт; қозғалыс механизмі, белгіленген активтер түсінігі. Амортазациялық топтық құндық балансы. Амортизациялық топтық жөндеуіне кеткен шығыс. Кәсіпорындағы автокөліктерінің бағалауы. Офистік құрылғылардың бағалануы.


13- Тақырып. Кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау.

Өндірістік айналым қорды бағалау: өндірістік қор ( шикі зат және негізгі материалдар, жартылай дайын сатып алынатын заттар, жөндеу жүмыстары үшін қүрал саймандар, көмекші материалдар), аяқталмаған өндірістік, жанармай, ыдыстар, болашақтағы шығындар. Қорларды бағалау әдісі.

Айналым қорын бағалау: қоймадағы дайын өншдер, тасмалданған тауарлар, қаржылар, дебокторлық қарыздар.

Айналым қаржының жетіспеуіне байланысты шығындар тәуекелдер. Айналым қаржысының артық болуына байланысты шығындар мен тәуекедер.


14- Тақырып. Кәсіпорынның материалдық емес актнвтерін бағалау.

Материалдық емес активтердің мөні. Материалдық емес активтердің классификациясы: патент, өнеркәсіп дизайнын тіркеу, авторлық құқық, тауарлық марка, франшиздер, ноу-хоу. Материалдық емес активтерді бағалау, қызмет мерзімін анықтау. Материалдық емес активтер қүнының төмендеуі.

Гудвилды бағалау, қосымша пайда әдісі. Теріс гудвил.


15-Тақырып. Шет ел төжрибесімен бнзнес (кәсіпорын) құнын бағалау.

Шет елдегі қүнды бағалау бойынша ұйымдар. Бағалаушыларды лицензиялау. Бағалау қызметінің мамандандырылуы Ресейлік риэлторлардың гильдиясы.

АҚШ - тағы риэлтордық фирмалардын бағалау бойынша профессионалды ұйымдар: бағалау институты, америкалық бағалаушылар ұжымы –аккредиттелген, басшылар, еңбегі сіңген мүшелер.


11 Тәжірибелік сабақтар тақырыптары мен оның мазмұны


1- Тақырып. Бизнесті бағалауды жаңа кезеңін түсіну: пән, мақсаты, тәсіл.

Бизнесті (кәсіпорын) бағалау мәнісі мен керектігі шаруашылық субъектісінің құндық бағалауының жалпы теориясы. Құндық бағалаудың логикалық теориясы.

Бағалау мақсаты. Бизнесті бағалауға экономиканың заңдардың әділ әсер етуі; сұраныс пен ұсыныс заңы , қайтарылымын төмендеу заңы. Бизнесті бағалауды арнайы қолданулары.


2- Тақырып. Бнзнесті (кәсіпорын) бағалаудың негізгі принцнптері және құн түрлері.

Бағалау кездегі анықталатын құн түрлері. Нарықтық құн. Нормативті есептелетін құн. Инвестициялық құн. Несиелеу құн. Салық салу құн. Үндемелі құн. Орнын басу құны. Баланстық құны. Ликвидациялық құн. Тиімді құн.

Қолдаушы көзімен негізделген бағалау принциптері: орьш басу, күту, пайдалылығы, сәйкестілігі. Ең жақсы және ең тиімді қолдану приципі.


3- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауды анықтау үшін ақпараттық базаны құру.

Меншік құнды бағалаудағы ақпарат жүйесі. Бизнестің құнын бағалаудағы есептерді шешу үшін бухгалтерлік есептердің түрлері мен мақсаты.

Бағалау процесінде қаржылық документтерді дайындау. Есептерді инфляциялық реттеу. Бухгалтерлік есептің трансформациясы мен нормализациясы.


4- Тақырып. Бағалау процедурасы.

Бағалау объектісін көру және идентификациялау жеке меншік және уөкілді сүхбаттау салыстыру объектілерін сатуда нарықты зерттеу, ақпаратты жинау жөне өңдеу прототиптерді салыстыру анализі. Бағалаудың дәстүрлі әдісін қолдану есептерді тексеру,объекті қүнының бағасы туралы есеп жасау.


 1. Тақырып. Бизнесті бағалауда шығындық тәсілі.

Бизнесті бағалауда шығындық өдістің орны мен мәні. Орнын басу принципімен негізделген өдістемесі. Төсілдін кемшіліктері мен жетістіктері. Тозуды бағалау: физикалық тозу, объектінің физикалық өмірінің мерзімі, экономикалық мерзімі.

Активтердің жиналу өдісі. Қайта өнделу құнының есебі жөне орнын басу құнының өдісі. Ликвидациялық құнды есептеу әдісі "Таза активтер" көрсеткішінің негізінде бізнестің құнын бағалау.


6- Тақырып. Бизнесті бағалауда кіріс тәсілі.

Кіріс төсілінің сферасы мен мазмұны. Кіріс төсілімен бизнесті (көсіпорын) бағалау негізгі өдісі. Төсілдің жетістіктері мен кемшіліктері. Ақша ағымының диспонтты әдісі. Ақша ағымының түрлері, оларды райлау әдісі. Бизнестің төуекел есебі. Дисконттау ставкаларының экономикалық мазмұны, есептеу өдісі. Қортытынды түзеулер түрлері. Капитал құрылымы мен көсіпорын құны. - Миллер моделі.

Пайда капитализация өдісі.


7- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда салыстырмалы (нарықтық) тәсілді қолдану ерекшеліктері мен мазмұны.

Салалық коэффициенттер әдісі. Нарық капитал әдісі.Келісімөдісі.

Көсіпорын - аналогін таңдау негізгі принциптері. Бағалық мультипликаторларының мінездемесі,бағалау процесінде есептеу төртібі және қолданылуы.

Қорытынды түзеулер, өдістің жетістіктері мен кемшіліктері. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда нарықты төсілмен шетел аналогі.


8-Тақырып. Кәсіпорының қаржылық күйін бағалау.

Кәсіпорын қаржылық анализі бағалау элементінің қажеттілігі ретінде. Бизнесті бағалау кезінде қаржылық анализ өдісі. Қаржылық анализ мақсаты. Қүлдырау жағдайларында кәсіпорын қаржылық анализі қортындысының ерекшеліктері. Кәсіпорынның қаржылық күйінің анализі. Бухгалтерлік баланс статьяларының құрылымы жөне жалпы бағалау динамикасы. Кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы анализі. Қаржылық коэффициент анализі.


Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

көлемі,%

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Дәрістер конспектісі

Сабаққа қатысу

23,4

2

Тәжірибе сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

23,4

3

Жеке жұмысқа дайындалу

Жеке жұмыс (ЖЖ)

ЖЖ қорғау

35,1

4

Аудиториялық сабақтарға енбеген материалдарды дайындау (Курстық жұмысты орындау)

Конспект (және басқа)

Колоквиум (және басқа)

29,2

5

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2, сұрақтарға жауаптар

5,8

Барлығы:

117Өзіндік оқуға арналған тақырыптар


1- Тақырып. Бизнесті бағалауды жаңа кезеңін түсіну: пән, мақсаты, тәсіл.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 1-7,37


2- Тақырып. Бнзнесті (кәсіпорын) бағалаудың негізгі принцнптері және құн түрлері.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 4-7


3- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауды анықтау үшін ақпараттық базаны құру.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 3-8


4- Тақырып. Бағалау процедурасы.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 3-7


 1. Тақырып. Бизнесті бағалауда шығындық тәсілі.

Бақылау нысаны: есеп шығару

Әдебиеттер: 4-8, 25,31, 35


6- Тақырып. Бизнесті бағалауда кіріс тәсілі.

Бақылау нысаны: есеп шығару

Әдебиеттер: 4-8,25


7- Тақырып. Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда салыстырмалы (нарықтық) тәсілді қолдану ерекшеліктері мен мазмұны.

Бақылау нысаны: есеп шығару

Әдебиеттер: 4-7,25


8-Тақырып. Кәсіпорының қаржылық күйін бағалау.

Бақылау нысаны: есеп шығару

Әдебиеттер: 4-7,10,14,16,17,19,23,24,28, 34,38,40


9-Тақырып. Бағалау процедурасыныц нысандалуы.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 4-7, 25,37


10- Тақырып. Жер учаскесінің құнын бағалау. Бағалау заты.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 4-7,12


11- Тақырыл. Жылжымайтын мүлікті бағалау.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 7,20,26,27,30,35,41,42


12- Тақырып. Кәсіпорынның құралдары мен машиналардың құнын бағалау.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 6,8,25


13- Тақырып. Кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау.

Бақылау нысаны: есеп шығару

Әдебиеттер: 7,8,25


14- Тақырып. Кәсіпорынның материалдық емес актнвтерін бағалау.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 4-7,9,11,13,15,18,22,29,31


15-Тақырып. Шет ел төжрибесімен бнзнес (кәсіпорын) құнын бағалау.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру

Әдебиеттер: 4-7


5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті бағалау» пәні бойынша ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ

түрі

Ең жоғарғы балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру

мерзімі

Бақылау түрі

1 сабақта

Барлығы


1 рейтинг

Дәріс сабақтарға дайындалу

6

36

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Жеке тапсырма дайындау

 

29

Тұрақты сессияда

Негізгі сессияға дейін

қорғау

ӨСӨЖ тапсырмаларын дайындау

7(5тақ)

35

Тұрақты сессияда

Негізгі сессияға дейін

қорғау

Итого

 

100

 

 

 

2 рейтинг

Дәріс сабақтарға дайындалу

5

30

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

5

30

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

ӨСӨЖ тапсырмаларын дайындау

4(10 тақ)

40

Тұрақты сессияда

Негізгі сессияда

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 13 Курс саясаты


Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді.

Ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауды (МБ) бағалау 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері бойынша балдары бар студентер жіберіледі. АҮ және МБ бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2) *0,3

Егер де студент МБ өтпесе немесе МБ бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтінгісінің (ЖР) бағасы төмендегідей анықталады:

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

 1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

 2. 50 баллдан төмен емес жіберілу рейтінгісіне ие болуы тиіс;

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, түрі - тестілеу. Тест тапсырмаларының емтихандық нұсқаларында 25 сұрақ. Әрбір сұрақ 4 балмен бағаланады.


Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді


Қ=ЖР*0,6+Е*0,4,


мұнда

ЖР – жіберілу рейтінгісі

Е – емтихан.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер сақталуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір-біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әр сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшіру тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық тәртіптің саясаты және этика университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.


14 Әдебиеттер тізімі


Негізгі


 1. Әлжанова Н.Ш.Инвестициялық жобалау:оқу құралы Алматы:Заң әдебиеті,2007.-161 б.

 2. Әлжанова Н.Ш.Инвестициялық жобалау:электрондық ресурс Алматы:Нұр -Пресс,2007.-1 СД.-125 мб

 3. Әбділдин С.Ә.Корпоративтік басқару:оқу құралы Алматы:Агроуниверситет,2008.-166б.

 4. Әбдікерімова Г.И.Кәсәпорын экономикасы:оқу құралы Алматы:Экономика, 2008.-367 б.

 5. Ниязбекова Р.К.Кәсәпорын экономикасы:оқу құралы Алматы:Экономика, 2008.-791 б.

 6. Оразалин К.Ж.Кәсәпорын экономикасы: тәжірибе сабағына арналған оқу құралы Алматы:LEM, 2007.-294 б

 7. Мұқашева А.М Қаржы бойынша практикум:оқу құралы Астана:Фолиант, 2008.-215 б.


Қосымша


 1. Шеденов Ө.Ш Жалпы экономикалық терия:оқулық Ақтөбе:А-Полиграфия, 2004.-452 б.

 2. Меірбеков А.Қ.Кәсәпорын экономикасы:оқу құралы Алматы:Экономика, 2003.-252 б

 3. Куатова Д.Я.Кәсәпорын экономикасы:практикум Алматы:Экономика, 2006.-106 б

 4. Андабаева Г.К.Кәсәпорын экономикасы:оқу құралы Павлодар:С.Торайгыров ат.ПМУ,2006.-56 б.Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница