Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы
Скачать 63.57 Kb.
НазваниеҚарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы
Дата конвертации15.02.2016
Размер63.57 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/MPD/1 kurs/EUR/kaz/metod recom/SR
Ф КГМУ 4/3-07/02

ПП КГМУ 4/02
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы


Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Бөлім бойынша соңғы сабақ


Пән: «Экология және тұрақты даму»

Мамандығы: 5В 110400 «Медико-профилактикалық іс»

Курс: 1

Құрастырған: Жарылкасынова А.М.


Қарағанды 2012


Жалпы гигиена, экология курсының

отырысында талқыланды және бекітілді

Хаттама № 11, 01.06.2012ж.


Жалпы гигиена, экологияға жауапты _______ Калишев М.Г.


 • Тақырыбы: Бөлім бойынша соңғы сабақ.
 • Мақсаты: Экологияның негізгі заңдары мен түсініктерін оқу және меңгеру, тіршілік ортасын қорғау сұрақтарын қарау және оның адам денсаулығына әсерін білу. Экология ғылымының негізгі бөлімдерін қарау.
 • Оқыту міндеттері:

 • Экожүйелердің құрамы мен қасиеттерін оқыту;

 • Экожүйелердің тіршілік ету заңдылықтарын игерту

 • табиғи орта жағдайын бақылауды ұйымдастыру және қоршаған ортаны инженерлік қорғау негізгі бағыттары жөнінде түсінік беру

 • ағзалардың таралуы мен сан динамикасын, қауымдастық құрылымы мен олардың динамикасын;

 • энергия ағамының тірі жүйелер мен заттар ағамы арқылы заңдылықтарын және экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін;

 • популяцияның тіршілік ету арнайы заңдылықтарын, олардың эволюция, табиғи сұрып және бейімделудегі рөлін

 • Қызыл кітаптың міндеті мен мақсаттарымен таныстыру
 • Жүргізу формасы: пікірталас жүргізу, жағдайлық есептерді шығару
 • Тақырып бойынша тапсырма:

- тақырып бойынша негізгі көздерді таңдау мен игеру;

- библиографияны құрастыру;

- ақпаратты өндеу мен жүйелеу;

- реферат жоспарын жасау;

- рефератты құрастыру мен безендіру.


    • Тарату материалдары: нормативтік құжаттар, жағдайлық есептер жинағы
  • Әдебиеттер
 1. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология и здоровье населения: Учебник для медицинских ВУЗов и колледжей. Алматы. 2002. – 260 с.

 2. Мягков С.М. Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого развития. М.:НИИиПИ экологии города,2001.

 3. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д:изд-во«Феникс», 2001.– 576с.

 4. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. Пособ.М.:Фаир,1998.

 5. Никандров А.М., Хорунжая Т.А. Глобальная экология. М.:Книга-сервис, 2003.

 6. Барлыбаев Х.А. Пути человечества: самоуничтожение или устойчивое развитие// Устойчивое развитие. - 2003. - № 2. - С. 3-5.

 7. Перман Р., Ма Ю., Макгилври Дж. и др. Экономика природных ресурсов и охраны окружающей среды (промежуточный уровень): пер. с англ. – М.: Издательство ТЕИС, 2007. – 1167 с.

 8. Папенов К.В, ред. Экономика природопользования – М.: Проспект, 2006. – 900 с.

 9. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник для студентов высших учебных заведений. Пособие для учителей. – Агар, 1999. – 424 с.

 10. Экология / Под ред. В.В.Денисова Ростов-на-Дону: МарТ,2002.

 11. Окружающая среда и устойчивое развитие в Казахстане. Серия публикаций ПРООН Казахстан. Алматы, № UNDPKAZ 06. 2004.

 12. Шилов И.А. Экология. М.:Высшая школа. 2001.

 13. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. М.:Закон и право, ЮНИТИ,1998.

 14. Мусина У.Ш. Теоретические основы охраны окружающей среды: Учебное пособие.Алматы: КазНТУ, 2000.

 15. Розанов С. Общая экология.С-П-М-Краснодар:Лань, 2003

 16. Федотова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии. Москва:Гуманит. изд. центр «Владос», 2001.

 17. Экологический терминологический словарь. Алматы: Рауан. 2000.
  • Бақылау

 1. Қолданбалы экология, оның құрамдас бөліктері

 2. Қолданбалы экологияның зерттейтін объектілері мен міндеттері

 3. Қолданбалы экологияның салалары

 4. Қолданбалы экологияның негізгі заңдары, ережелері және принциптері

 5. Құбылысты тұтас қарастыру принципі

 6. Ішкі динамикалық тепе-теңдік заңы

 7. Табиғатты пайдаланудың энергетикалық тиімділігін төмендету заңы

 8. Экологиядағы экологиялық жүйе концепциясының рөлі

 9. Экожүйелердің трофикалық (тіршілік ету) заңдылықтары

 10. Экожүйенің қызметтері және қасиеттері

 11. Органикалық заттардың түзілу және ыдырау процесстері, олардың экологиялық маңызы

 12. Экожүйенің энергетикасы және өндірімділігі

 13. Экожүйелер динамикасы

 14. Популяциялар және олардың құрылымы

 15. Популяциялардың санына (тығыздығына) әсер етуші

 16. Популяциялар санының динамикасы

 17. Тірі қалу қисық сызықтары және жас пирамидалары.

 18. Қоршаған ортаның биотикалық реттелуінің концепсиясы.

 19. Ноосфера биосфера эволюциясының жоғары кезеңі ретінде.

 20. В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімі .

 21. Адам биоәлеуметтік зат ретінде.

 22. Биологиялық түр ретінде адамның эволюциялық ерекшеліктері.

 23. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйе туралы түсінік.

 24. Экожүйедегі түраралық байланыстардың негізгі формаларын («нейтрализм, комменсализм, протокооперация, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм»).

 25. Түраралық бақталыстық қауымдастықтың түрлік құрылымын сақтаудың негізгі механизмдерінің бірі ретінде.

 26. Гаузенің басталыстықты жою принципі.

 27. Экологиялық қуыс: потенциальды және пайдаланылған.

 28. Экожүйедегі химиялық элементтердің энергия ағымы мен айналымы.

 29. Биоценоздың трофикалық құрылымы – продуценттер, консументтер, редуценттер.

 30. Тағамдық тізбектер мен трофикалық денгейлер, тағамдық желілер.

 31. Сан, биомасса, энергияның экологиялық пирамидалары, экожүйенің өнімділігі «бірішілік және екіншілік».

 32. Экожүйенің табиғи дамуы: бірішілік және екіншілік сукцессия.

 33. Экожүйенің тұтастылығы мен тұрақтылығы, экожүйенің тұрақтылық механизмдері

 34. Табиғи экожүйенің тұрақтылығының критерилері мен негізгі көрсеткіштері.

 35. Адамды қоршаған орта, оның спецификасы

 36. Адам экологиялық зерттеу объектісі ретінде

 37. Адамның тіршілік ету ортасын бейімделуі

 38. Бейімделу типтерінің түрлері

 39. Жеке және топтық бейімделу

 40. Демография деген не? Демографияның негізгі түсініктері және олардың мазмұны

 41. Қазіргі заманғы демографиялық жарылыстың себептері. Осы құбылыс едәуір айқынырақ елдер.

 42. Демографиялық проблемалар және биосфера мүмкіндіктері.

 43. Қазақстанда адамзат популяциясы санының динамикасы және болжамы

 44. Табиғи ресурстар адам өмір сүруінің лимиттеуші факторы ретінде

 45. Адам популяцмясының өсу және даму мәселелері.

 46. Демография – халықтың қоныстануы туралы ғылым.

 47. Демографиялық және мәселелердің байланысы.

 48. Демографияның негізгі түсінігі және олардың мәні.

 49. Тарихи аспектіде халықтың қоныстануының динамикасы.

 50. Қазіргі «демографиялық жарылыс» себептері, ол көп дәрежеде көрінетін елдер.

 51. Дамушы және дамыған елдердегі жастық пирамидалар.

 52. Қазақстандағы адам популяциясы санының динамикасы.

 53. Халық санына болжам.

 54. Т.Мальтус теориясы.

 55. Болашақта халық санын реттеу мен азайту мүмкіндіктері факторлары: табиғи ресурстардың шектеулігі, өмір сүру жағдайы, әлеуметтік-экономикалық және генетикалық механизмдер.

 56. Табиғи ресурстар адамның тіршілік етуінің лимиттеуші факторы ретінде.

 57. Табиғи ресурстардың негізгі түрлері.

 58. Таусылатын, таусылмайтын, қалпына келетін, қалпына келмейтін ресурстар туралы түсінік

Похожие:

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconҚарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы
...
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconУақыты (ұзақтығы): 1 сағат Қарағанды 2012ж
Тағам гигиенасы, жалпы гигиена және экология кафедрасы (жалпы гигиена және экология)
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconСиллабус тағам гигиенасы пәні бойынша gp 4301
Байланыс ақпараты: тамақтану гигиенасы, жалпы гигиена және экология кафедрасы адресы: Қарғанды қ, Гоголь көшесі 40; №3 корпус, телефон:...
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconЖалпы гигиена, экология және тағам гигиена кафедрасы
Тақырыбы: Емдеу-профилактикалық мекемелерде емдік тамақтануды ұйымдастыру және қадағалау
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconҚарағанды мемлекеттік медицина университеті
Рахышев А. Адам анатомиясы: Iшкi мушелер туралы жалпы ілім ас қорыту және тыныс алу жүйелерi. 1993. 168б
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы icon5В070100 «Биотехнология» мамандығының студенттеріне арналған «Тағам гигиенасы негіздері» пәнінен
Тағам туралы қазіргі заман ғылымы ірге тасын қалаушы және қолданбалы пәндердің көпшілігінің басын біріктіреді, өзекті белсенді дамуымен...
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы icon5В070100 «Биотехнология» мамандығының студенттеріне арналған «Тағам гигиенасы негіздері» пәнінен
Тағам туралы қазіргі заман ғылымы ірге тасын қалаушы және қолданбалы пәндердің көпшілігінің басын біріктіреді, өзекті белсенді дамуымен...
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы icon«Тағам гигиенасы» пәні бойынша тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу
...
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconҚарағанды мемлекеттік медицина университеті
Тақырыбы: Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Ормандар. Ағаш қорлары. Ормандардың экономикалық ресурстары
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Жалпы гигиена, экология және тағам гигиенасы iconДиссертация 2009 жылы «01»
Жұмыс Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті химия факультетінің химиялық технология және экология кафедрасында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница