Курс – ІҮ Семестр – 7
НазваниеКурс – ІҮ Семестр – 7
страница5/9
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Ќазаќ_тілініѕ_тарихи_грамматикасы_4курс_2кредит.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІҮ. Пәннің оқу-әдістемелік қамтылу картасы

Әдебиет атауы


Барлығы
Ескерту

Кітап-ханада

Кафе-драда

Студент-тердің қамтылу пайызы

%

Элек-тронды түрі

1

2

3

4

5


6

7

1.


М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

5

2

63%2.

Т.Қордабаев, М.Томанов. Тарихи грамматика мәселелері. А., 1975.

2
18%3.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

1
9%4.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

1
9%5.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

5
45%6.

Ғ.Айдаров, Ә.Құрыш-жанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

5
45%7.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

1
9%8.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

1
9%9.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.


2
18%10.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

1
9%11.

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

2
18%12.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

1
9%13.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

1
9%14.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

2
18%15.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

5
45%16.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

2
18%17.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

3
27,2%18.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

3
27,2%19.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

5
45%20.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

1
9%21.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

1
9%22.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

1
9%23.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

1
9%24.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

5
45%25.

А.Салқынбай. Тіл және мәдениет. А., 2001.

1
9%26.

Орхонские надписи: Култегин. Бильге-каган. Тоньюкук. Семей, 2001.

1
9%27.

С.Аманжолов. Түркі филологиясы және жазу тарихы. А., 1996.

1
9%28.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

10
90%29.

Т.Сайрамбаев. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестері. А.,1983.

1
9%30.

Е.Ағманов. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі. А.,1991.

1
9%31.

А.Аблақов. Қазіргі қазақ тіліндегі меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері. А., 1971.

2
18%32.

А.Аблақов. Қазіргі қазақ тіліндегі меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркестері. А., 1986.

2
18%33.

М.Балақаев., Т.Сайрамбаев. Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис. А., 1997.

1
9%

Ү. ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІ.


Дәріс №1

Тақырыбы: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні.

Қарастыратын мәселелер:

  1. Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу нысаны;

  2. Салалары, басқа пәндермен байланысы;

3. Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері

«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні – тіл және әдебиет, филология мамандарын даярлау үшін оқытылатын іргелі теориялық курс. Негізгі мақсаты – қазіргі қазақ тілінен алынатын білімді тереңдете отырып, қазақ тілінің тарихи лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, фонетикалық өзгерістердің ролін, этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесін, грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік, мағыналық өзгерістердің себеп-салдарын, сөз және сөйлем құрылымының сипатын ғылыми негіздеп оқыту. Міндеті – студенттің теориялық білігі мен тарихи танымын ғана жетілдіріп қоймай, практикалық дағдылар беру. «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәнінің зерттеу нысаны – тілдің бүкіл құрылымындағы тілдік бірліктер, олардың қалыптасу, даму жолы мен тіл жүйесіндегі тарихи өзгерістер. Адамзат тілі даму сатысының ең көне, ежелгі замандардағы қалыбын ретроспективті, перспективті, типологиялық, салыстырмалы-тарихи әдістер арқылы жобалап бағдар жасайды. «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні басқа пәндермен байланыстырыла, сабақтастырыла оқытылады: тарих ғылымымен, этнологияның байланысы, мәдениеттану ғылымымен, философиямен, фольклормен байланысы, тіл ғылымы ішінде: көне түркі жазба ескерткіштері тілі, қазақ әдеби тілі, диалектология, түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы, қазіргі қазақ тілінің салалары, этнолинвистика.


Дәріс №2

Тақырыбы: Тарихи лексикология.

Қарастыратын мәселелер:

  1. Тарихи лексикология, зерттеу нысаны, салалары.

  2. Этнолингвистика.

Тарихи лексикология замандар бойына қалыптасқан сөз байлығы – лексиканы

зерттейді. Лексиканың ең басты зерттеу объектісі – сөз. Тілдегі сөздер белгілі бір мағынада қолданылады, мағынасыз сөз атауы болмайды. Сөз бен ұғымның байланысы, сөздің дыбыстық таңбасының болатындығы. Сөздің лексикалық, грамматикалық және семантикалық мағыналары туралы айтылып, тарихи лексикологияның негізгі салалары болып табылатын семасиология, этимология, фразеология және ономастика сияқты салаларына тоқталып, олардың сөзді әр жағынан қарастырулары нақты мысалдар арқылы дәлелденеді.


Дәріс №3

Тақырыбы: Сөз мағыналары. өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Қарастыратын мәселелер:

  1. Сөз мағыналары.

  2. Өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Ішкі және сыртқы себептері туралы және олардың жіктелуіне дыбыстық,

семантикалық, грамматикалық өзгерістердің әсері туралы айта келіп, көне түркілік мұралар мен М.Қашқаридың «Дивани луғат ит түрк», Ж.Баласағұнидың «Құтты білік» және «Кодекс Куманикус» тарихи ескерткіш деректеріне сүйене отырып, қазақ тілінің лексикалық қорының баю, толығулары сөз етіледі. Көп мағыналылық, синонимдік, антонимдік құбылыстардың тілді байытудағы рөлі мен макңызы, тұрақты тіркестердің номинативтік қызметі, этимологиясы, орта ғасыр ескерткіштеріндегі араб-парсы сөздері, монғол, орыс тілдерінен енген кірме сөздерді зерттеуі, орыс тіліндегі түркі сөздері, кірме сөздердің тілді байытудағы ролі, қажеттіліг, диалект сөздердің тарихи сипаты сөз болады. Сондай-ақ көнерген сөздер, олардың этимологиясы, табу, эвфемизм сөздер, қазақ лексикографиясының тарихы, түркі тілдеріне ортақ сөздіктер туралы мол мәліметтер беріледі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма курса Микроэкономика (5 семестр)
Курс микроэкономики рассчитан на один семестр и читается студентам третьего курса
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 8 Кредит саны 1
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология және тұрақты даму» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 3 Семестр – 6

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма «Татар теленә өйрәтү»
Кдуда татар филологиясе һәм тарихы факультетының IV курс студентлары өчен укыла торган бу курс 34 сәгатькә исәпләнгән һәм семестр...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа I (первый семестр I курс)

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПояснительная записка автор программы
Второй семестр «Политика Канады» включает курс по государственно-политическому устройству страны, а также занятия по внутренней и...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа III (второй курс, третий семестр)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница