5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған
Скачать 200.72 Kb.
Название5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған
Дата конвертации15.02.2016
Размер200.72 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/179715.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының

титулдық парағы (SYLLABUS)
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.4/19
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология және экология кафедрасы


5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған


Биология Bio 2210

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (SYLLABUS)

бекіту парағы


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.4/19
БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

___________ К.К.Ахметов

2013 ж. «___»___________


Құрастырушы: аға оқытушы _____________ Шарипова А.К.

Пән бағдарламасы (Syllabus)Биология Bio 2210

Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология, 5В060800 Экология мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған


Бағдарлама 2013 ж. «____» ____ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.


2013 ж. «__» ____ кафедра отырысында ұсынылған, № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.М.Жумадина «___» ___ 2013 г.


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған «____» ____ 2013 ж., № __ хаттама

ОӘК төрайымы __________ Ю.М.Каниболоцкая «___»____ 2013 г.
 1. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы Биология


Пән таңдау бойынша компонент


Кредиттер саны және оқу мерзімі

Жалпы – 4 кредит

Курс: 1,2

Семестр: 2,4

Барлық аудиториялық сабақ – 60 сағат

Дәрістер - 30 сағат

Тәжірибелік сабақтар - 15 сағат

Зертханалық сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 120 сағат

Соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

Жалпы ембек сыйымдылығы - 180 сағат


Бақылау түрі

Емтихан – 2,4 семестр


Пререквизиттер: ботаника, ботаника фитогеография негіздерімен, зоология, зоология зоогеография негіздерімен, жануарлар биоалуантүрлілігі, микроорганизмдер экологиясы, жануарлар экологиясы, өсімдіктер экологиясы, экология және тұрақты даму.

Постреквизиттер: экологиялық биология, биологиялық экология, эволюциялық биология палентология негіздерімен, адам экологиясы, қоршаған орта туралы ілім, әлеуметтік экология және тұрақты даму.


2. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттар

Шарипова Айнагуль Каировна

Аға оқытушы

Биология және экология кафедрасы, Ломов к.64, А-корпус, А-417 аудитория

Байланысу телефоны; 8(7182) 67-36-85 (ішкі 12-57), сот. 87076053008

Е-mail: scharipova_5@mail.ru


 1. Пәні, мақсаты мен міндеттері

Пәннің зерттеу нысаны болып жануар және өсімдік ағзалары, оларда жүретін процестер және олардың қызмет ету механизмдері.

Пәннің оқыту мақсаты: биология ғылымының негізгі бөлімдері цитология және гистология, генетика, өсімдіктер физиологиясы, жануарлар және адам физиологиясы туралы студенттерде тусініктерді қалыптастыру.

Пәннің оқыту міндеттері:

 • жануарлар организмнің клеткалары мен ұлпаларының құрылысына, қызметіне және генезисіне анықтама беру;

 • сыртқы орта факторларынын әсерінен болатын өсімдіктер организміндегі физиологиялық процесстер туралы іргелі білім беру;

 • студенттерді тұқым қуалау белгілерінің заңдылықтарымен, тұқым қуалау принциптерімен, генетикалық материалдың құрылымдық-қызметтік ұйымдасуымен және оның өзгергіштігімен, гендердің әсерімен реттелуі, ластанған қоршаған ортаның генетикалық салаларымен таныстыру;4. Білімге, икемділікке, машықтарға және компетенцияларға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

 • биологияның негізгі ұғымдары мен заңдары; тірі ағзаларда өтетін процестер; ағзаның даму кезеңінде болатын морфологиялық, функциялық, биохимиялық өзгерістер туралы түсініктер болу; • клетка теориясының негізгі қағидаларын, клеткалар мен үлпаларды зерттеудің әдістерін, клеткалар мен клетка органоидтарының құрылысы мен қызметін, жануарлар организміндегі ұлпалардың құрылысы мен қызметін, жануарлар организміндегі ұлпалардың құрылысын, қызметін генезисін және классификациясын;

 • су алмасудың тыныс алудың, минералдық қоректенудің, фотосинтездің механизмдері мен ерекшеліктерін және өсімдіктердің қоршаған орта факторларының әсеріне төзімділігін;

 • адам және жануарлар физиологиясының негізгі қағидаларын және клетка мен тұтас организмдердің биофизикасын, биологиялық зандылықтар мен құбылыстардың негізінде жатқан негізгі физикалық заңдылықтарды, негізгі физиологиялық және биофизикалық зерттеу әдістерін білу; • объектісіне моно және дигибридтті, аллелльді емес белгілердің өзара әсеріне және жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауына шағылыстырулар қоюдан, гибридологиялық талдау жүргізуден практикалық тәжірибе жинақтау; теориялық білімдері мен практикалық дағдыларды нағыз зерттеу тәжірибелерде қолдана білу;
 • биология экология негіздерімен бағытында негізгі білімді өзінің ізденіс және кәсіби қызметінде қолдануға;

 • өзінің мүмкіншіліктерін ғылым мен техниканың даму жағдайларында қайта бағалауға және шығармашылық талдауға;

 • жұмыста алыңған дағдыларын кәсіби және әлеуметтік міндеттерін шешуге қолдануға дағдылана білу;
 • биологияның негізгі білімдерді өмір жағдайларында қолдану және экологиялық біліктілігін көрсету; өзінің кәсіби қызметінің салдарын болжау және шешімдеріне жаупты болуы туралы білікті болу


4 Пәнді оқыту тақырыптық жоспар

Академиялық сағаттардың сабақтар бойынша таралуы


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

тәж

зерт

СӨЖМ

СӨЖ

1

Раздел 1. Цитология және гистология. Кіріспе.

1

1
1

5

2

Биомембраналардың ұйымдасуы, жасуша қабырғасының құрылысы.

1
1

1

5

3

Жасуша органоидтардың құрылысы мен қызметтері.

1

1

1

1

5

4

Жасуша ядросының құрылысы мен қызметі

1

1

1

1

6

5

Жасуша бөлінуі. Митоз. Мейоз.

2

1

2

2

6

6

Раздел 2. Адам және жануарлар физиологиясы. Жануарлар ағза ұлпаларының жіктемесі.

1

1

2

1

6

7

Жүйке жүйесінің физиологиясы

2
1

2

5

8

Қан айналымының физиологиясы

2

1

1

2

5

9

Тыныс алудың физиологиясы

1

1
1

5

10

Ас қорытудың физиологиясы

1

1
1

5

11

Раздел 3. Өсімдіктер физиологиясы. Өсімдік жасушаның физиологиясы.

1

1
1

5

12

Су алмасудың физиологиясы

1
1

1

6

13

Фотосинтез. Тыныс алу.

2
1

2

6

14

Минералдық қоректенудің физиологиясы.

1
1

1

6

15

Өсімдіктің өсуі мен дамуы.

1

1
1

5

16

Раздел 4. Генетика. Кіріспе.

1

1
1

5

17

Белгілердің тұқымқуалау заңдылықтары.

1
2

1

6

18

Тұқымқуалау материалдың өзгергіштігі.

2

1
2

6

19

Экологиялық генетика

1

1
1

5

20

Генетикалық процестердің молекулалық механизмдері.

2
1

2

6

21

Адам генетикасы.

1

1
1

6

22

Генетика және сұрыптау.

1

1
1

5

Жалпы:

30

15

15

30

120

6. Дәріс сабақтарының мақмұны
7. Тәжирибелік сабақтарының мазмұны


Тақырып 1.

 1. Биологиялық мембраналар.

 2. Биомембраналардын құрылым моделдері.

 3. Плазматикалық мембраналардың құрылысы және функциялары.

 4. Өсімдіктердің жасуша қабырғасының құрылысы.

Әдебиет: [5], [7], [22], [23]


Тақырып 2.

 1. Өсімдік және жануарлар жасушасының құрылысын сүрет салыныз. Негізгі органоидтарды белгіленіз.

 2. Жасушаның химиялық және минералдық құрылысы.

 3. Жасуша түрлері және қызметтері.

 4. Жасуша құрылысы: негіхгі органоидтарының функциялары .

 5. Осімдік және жануарлар жасушасының айынмашылығы.

Әдебиет: [5], [11], [17], [22], [23], [24], [30]


Тақырып 3.

 1. Жасушалық цикл. Жасушалық циклдің фазалары.

 2. Митоз.

 3. Мейоз.

 4. Митоз бен мейоздың айырмашылығы.

Әдебиет: [5], [7], [23]


Тақырып 4.

 1. Жануарлар үлпасын зерттеудің қазірғы заманғы негізгі әдістер.

 2. Эпителиалды бүлшық ет.

 3. Ішкі орта үлпалары.

 4. Бұлшық ет ұлпасы.

 5. Жүйке жүйесінің үлпалары.

Әдебиет: [10], [26], [27], [28], [29]


Тақырып 5.

 1. Экологиялық мәселелерді шешуде өсімдіктер физиологиясының маңызы.

 2. Өсімдік жасушасының функциональдық және құрылымдық ерекшеліктері.

 3. Күн сәулесінің әсеріне байланысты хлоропласт құрылымының өзгерістері

Әдебиет [11], [17], [30]


Тақырып 6.

 1. Фотосинтез биоэнергетика негізгі.

 2. Негізгі реакциялардың табиғаты және фотосинтездің физика-химиялық маңызы.

 3. Фотосинтезге сыртқы орта факторларының әсері (интенсивтілік және күн сәуле сапасының СО2, концентрациясының, оттегінің, температураның).

 4. Тыныс алу, оның тірі ағзалар үшін әмбебап маңызы.

Әдебиет: [9], [11]


Тақырып 7.

 1. Экосистема жүйесінде өсімдіктердің зат және энергия алмасуында бірінші консументтер ретінде маңызы және ролі.

 2. Макроэлементтер.

 3. Микроэлементтер.

 4. Өсімдіктермен көректік элементтерді сініру.

 5. Өсімдіктердің өсу және даму тұралы негізгі ұғымдар.

 6. Өсүдің фазаларымен типтері.

 7. Өсудін белсенділігіне сыртқы орта факторларының әсері.

 8. Онтогенез кезендері.

Әдебиет: [5], [9], [11], [25], [30]


Тақырып 8.

 1. Генетика және оның биологиядағы орны.

 2. Ч. Дарвиннің тұқым құалаушылық теориясы.

 3. Генетиканың негізгі даму кезендері.

 4. Генетикалық ұғымдар: генотип, фенотип, ген, аллель.

 5. Хромосома: саны, құрылысы, химиялық құрамы.

 6. Г. Мендель заңдылықтары.


Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]

Тақырып 9.

 1. Туқым құаланатын және тұқым құаланбайтын өзгергіштік.

 2. Г. де Фриздің мутациялық теориясы.

 3. Мутациялардың классификациясы.

Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]

Тақырып 10.

 1. Адам геномы, оның өзгергіштігі және мобильдылығы.

 2. Адам генотипіне әсер тигізетін қоршаған ортаның факторлары.

 3. Медициналық генетика.

Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]


Тақырып 11.

 1. Популяция биологиялық жүйе ретінде.

 2. Межпопуляциялық байланыстар.

 3. Популяциялардағы сандық есептеу әдістері.

 4. Хайди-Вайнберг заңы.

Әдебиет: [5], [23]


Тақырып 12.

 1. Биологиялық пәндер арасында адам физиологиясының орны.

 2. Анализаторлар: көру, есту,дәм сезу, қозғалысты регуляциялау.

 3. ЖЖӘ

Әдебиет: [10], [15], [26]

Тақырып 13.


 1. Биофизика пәне, мақсаты және зерттеу әдістері.

 2. Биологиялық термодинамикасы. Ағза ашық орта ретінде.

 3. Биоэлектлік потенциал және тірі ағзалардың электрөткізгіштігі.

Әдебиет: [3], [4], [13], [20]


Тақырып 14.

 1. Фотобиологиялық процесстер.

 2. Биологиялықобъектлердің қабылдау спектірі.

 3. Люминисценция (флуоресценция, фосфоресценция, хемолюминисценция).

Әдебиет: [3], [4], [13], [20]


8. Зертханалық сабақтарының мазмұны 1. СӨЖМ сабақтарыныі мазмұны
 1. СӨЖМ кеңестерінің графигі


Виды занятия

дүйсенбі

сейсенбі

сембі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15
2.

Тәжірибелік сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру10.25-11.15


3.

СӨЖ сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15
4.

Тест тапсырмаларының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15

11. Оқитын студенттердің білімін тексеру кестесі

Дәріс және тәжірибелік қатынасу (семинарлық, зертханалық, жеке, студийлық) 0-100 баллмен бағаланады.


Пән бойынша тапсырмалардың жасау және тапсыру графигі
Жұмыс түрі

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен міндеті

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру күні

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат3 апта4-ші апта

2

Реферат2 апта
6-ші апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8-ші апта

4

Реферат2 апта
9-апта

5

Реферат2 апта
11ші апта

6

Межелік бақылау

Модуль 3,4коллоквиум

15-ші апта


12. Студенттердің білімдерін анықтаудағы критерийлері


Сабақты жалпы қорытындылауы тест түрінде аяқталады, бұл барлық өтілген материалдарды қамтиды. Емтиханға жіберілуді алу үшін студент келесідей пән бойынша қамтылатын міндеттерді атқаруы қажет:

Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберілу рейтингі орташа арифметикалық барлық тапсырмаларды ағымдағы сабақтардағы орындалған түрі бойынша есептеледі (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ тапсырмалары, тәжірибе және т.б. тапсырмалары, межелік бақылау).

Жұмыс оқу бағдарламасындағы барлық орындалған тапсырмалары бойынша (барлық зертханалық жұмыстарды орындау және тапсыру, СӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру), курстық жобаны қорғаудан оң баға алуынан және жіберілу рейтингі 50 баллдан кем болмаған студент қорытынды бақылауға (ҚБ) жіберіледі.

Студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі әр бір пән бойынша, соның ішінде МЕ қорытынды бақылауынан, қорытынды бағамен анықталады, ол ЖР мен ҚБ есебімен есептеледі.

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Салмақтық үлесімі әр жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР 0,6-дан, ал ҚБ 0,3-тен кем болмауы керек.

КЖ/КЖ комиссия алдында қорғалады. Бағасы көрсетілген жұмысы бойынша және жетекшісінің пікіімен қаралып есептеледі.

Қорытынды бақылау пән бойынша студенттің оң бағасымен және жіберілу рейтингісімен есептеледі.

 1. Тұрмыстық құрал-жабдықтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі экологиялық талаптар.

 2. Қалдықтарды жоюдың және тасымалдаудың зиянсыз әдіс-тәсілдері.

 3. Қазақстанның өнеркәсіп орындары және оларға қойылатын экологиялық талаптар.

Рефератты жазуға арналған әдістемелік нұсқау

Рефератты орындау үшін материалдар ұсынылған әдебиеттерден алынады. Орындауға 1-2 апта уақыт беріледі. Реферат көлемі қолмен жазылса 10-15; компьютерде 10-12 бет болады. Компьютерде жазғанда текстің беттегі иллюстрациялар, таблицалар А-4 өлшемді бетте жазылуы тиіс. Тексті тергенде сол жақ 30 мм, оң-10, жоғары 20, төмен 20 мм-ден кем емес; шрифт көлемі 14, болуы керек, нөмерлеу оң жақ жоғары бүрышында нүктесіз қойылады.

Рефераттың аттестациясы.

Баға қою үшін рефератқа қойылатын талаптар:

1. Тақырыпты құрастыру дәрежесі

2. Ғылым әдебиетті қамту

3. Рефератты жазудың теориялық дәрежесі

4. Ғылыми негізде дұрыс қорытынды жасау


13. Оқытушының талаптары, саясаты және рәсімдері

Студент дәріс сабақтарына міндетті түрде қатысуы тиіс. Сабаққа қатысу әр бір сабақта белгіленеді (сабақтың басында немесе аяғында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, бұл деканаттың қарастыруымен қаралып түсініктеме қағазымен беріледі. Сабақта 2 рет қана жоқ болуы жіберіледі. Сабаққа екі рет қалып келу, бұл бір рет жоқ деп есептелінеді. Егер де екі реттен жоқ болса, бұл әкімшілдік шешім сұрағымен қарастырылады. Дәрісте басқа топтың студенттеріне отыруға тыйым салынады.

Тапсырмаларды дәл уақытында тапсыру қажет. Ең соңғы кезі емтиханға дейін 3 күн қалғанда қабылданады. Осы аталған тапсырмалардың барлығы егер тапсырылмаса, студент емтиханға жіберілмейді.

Тақырыптарды қайталау және өткен материалдарды қамтуы әр кезде қаралып отыруы керек. Оқу материалдарын меңгеруі тестпен немесе коллоквиуммен қаралып бағаланады. Тестілеу кезі студенттерге айтылмай қабылдануы мүмкін.


14. Әдебиет тізімі

Негізгі

1. Нұрышев М. Гистология және эмбриология негiздерi:жоғары оқу орындарына арналған оқулық.-Алматы:Қарасай, 2007.-269 б.

2.НұрышеваА., Нұрышев М.  Цитология: оқулық. -2-басылым. Алматы: Қарасай, 2006.-184 б.

3. Сапаров Қ.Ә.  Цитология, гистология, эмбриология терминдерінің түсіндірме сөздігі: оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2012.-454 б.

4. Соколов В.И., Чумасов Е.И.  Цитология, гистология, эмбриология: учебник для вузов по спец. "Ветеринария".-М.:КолосС,2004.-351 с.

5. Ж. Қалекенұлы.   Өсiмдiктер физиологиясы:оқулық.-2-басылым, толықтырылған, өңделген.-Алматы:Қазақстан жоғары оқу орындарының қауымдастығы,2004.-456 б.

6. К. Қ. Мұхамбетжанов   Генетика:оқулық.-Алматы:Print-S,2005.-243 б.


Қосымша

8. Афанасьева, Ю.И. Кузнецова С.Л., Юриной Н.А. Гистология, цитология и эмбриология: учебник.-Изд. 6-е, перераб. и доп..-М.:Медицина,2004.-766 с

9. Әлжанова Р.М. және т. б..    Өсімдіктер физиологиясы:оқулық ,жоғары оқу орнындағы ауылшаруашылық мамандық. студ. үшін.-Астана:С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық ун-тi,2007.-381 б.

10. Селезнева Т.Д., Мишин А.С., Барсуков В.Ю. Гистология: учеб. пособие.-М.:Эксмо,2010.-351с.

11. Цаценко Л. В., Бойко Ю. С.   Цитология: учеб. пособие для с.-х. вузов по биолог. спец..-Ростов н/Д:Феникс,2009.-186 с.

Похожие:

5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған iconПән бағдарламасы (Syllabus) Жасуша биологиясы bk 2302 5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған

5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған icon2011-2012 оқу жылы Факультет: Жаратылыстану Кафедра: Биология, география және экология Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В060800 -экология Элективті пәндер
Постреквизиттер: экология және табиғи ресурстарды пайдалану, ауыл шаруашылығы экологиясы
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған icon5В060800- «Экология» мамандығына арналған студенттерге арналған пән бағдарламасы семей
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент м а м.ғ. к Қабышева Жанар Кобегеновна 02. 09. 2013ж
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған iconБиология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы
Экология мамандығының студенттері үшін жалпы орташа білім базасы бойынша күндізгі оқу формасы
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған icon050607 – Биология мамандығының студенттеріне арналған

5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060800 Экология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған icon1-4дәріс (4 – сағатқа есептелген) Тақырыбы: Кіріспе. Химиялық экология пәніне түсінік. Жер бетінің тірі қабаты-биосфера. Тірі организмдер
В051200 «Химия» мамандығының іі-курс студенттеріне арналған «Химиялық экология» пәнінің
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В060700 «Биология» мамандығы үшін
Силлабус «Әлеуметтану» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 «Биология» мамандығы үшін құрастырылды
5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница