Регламентін бекіту туралы
Скачать 459.05 Kb.
НазваниеРегламентін бекіту туралы
страница1/4
Дата конвертации14.02.2016
Размер459.05 Kb.
ТипРегламент
источникhttp://www.ertis.pavlodar.gov.kz/uploads/реглам реш 092014.doc
  1   2   3   4
Павлодар облысы бойынша Әділет департаментінде

нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеу Тізілімінде 2014 ж. 22 тамыз күні

3951 нөмірлі арқылы тіркелді.


Ертіс аудандық мәслихатының

ШЕШІМІ

(V сайланған, XXXI сессиясы)

№ 145-31-5 2014 жылғы 30 шілде


Ертіс аудандық мәслихатының

регламентін бекіту туралы


      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 9-бабына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы «Мәслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы» № 704 Жарлы-ғына сәйкес, Ертіс аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ертіс аудандық мәслихатының регламенті бекітіл-сін.

2. Бұрын қабылданған Ертіс аудандық мәслихатының шешімдері:

(IV сайланған, VI сессиясы) 2008 жылғы 31 наурыздағы «Ертіс аудандық мәслихатының регламентін бекіту туралы» № 35-6-4;

(V сайланған, XXVIII кезектен тыс сессиясы) 2014 жылғы 13 наурыздағы «Мәслихат регламентін бекіту туралы» № 125-28-5 жойылсын.

 3. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

4. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ертіс аудандық мәслихатының заң-дылық, құқықтық тәртіп және ұлтаралық қатынастары жөніндегі тұрақты ко-миссиясына жүктелсін.


      Сессия төрағасы Б. Бакишев


      Аудандық мәслихат хатшысы Ж. Беспаев


Ертіс аудандық мәслихатының

2014 жылғы 30 шілдедегі XХXI сессиясының

№ 145-31-5 шешімімен бекітілген

Ертіс аудандық мәслихатының регламенті

1. Жалпы ережелер


      1. Ертіс аудандық мәслихатының регламенті (бұдан әрі - регламент) Қазақстан Респуб-ликасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң)  9-бабына сәйкес әзірленіп, мәслихат сессияларын, оның органдарының отырыстарын өткізу, оларға мәселелер енгiзу және қарау, мәслихат органдарын құру және сайлау, олардың қызметi туралы, мәслихаттың халық алдында атқарған жұмыс туралы және тұрақты комиссияларының әрекеті туралы есептерін тыңдау, депутаттардың сауалдарын қарау тәртiбi, құзыреттілігі, мәслихаттағы депутаттық бiрлестiктердiң әрекетін ұйымдастыру, сондай-ақ дауыс беру тәртібі, аппарат жұмысынтұйымдастырутмәселелердітреттейді.
      2. Ертіс аудандық мәслихаты (жергілікті өкілді орган) – Ертіс ауданының халқы сайлай-тын, халықтың еркін білдіретін және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды белгілейтін және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын сайланбалы орган.

      3. Мәслихат қызметі Қазақстан Республикасы Конституциясымен, Қазақстан Республи-касы Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.


2. Мәслихат сессияларын өткізу тәртібі

2.1. Мәслихат сессиялары


      4. Мәслихат қызметінің негізгі нысаны сессия болып табылады, онда мәслихаттың қарау-ына-ҚазақстанмРеспубликасыныңмзаңдарыменижатқызылғанимәселелерншешіледі.
Мәслихат сессиясы мәслихат депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі қатысқан жағдайда заңды болып есептелінеді. Сессия пленарлы отырыс түрінде өткізіледі.
      Сессия жұмысында мәслихат шешімімен мәслихат бекітетін, алайда он бес күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге үзіліс жасалуы мүмкін. Сессия ұзақтығын мәслихат белгілейді.
      Мәслихаттың әр отырысының алдында оған қатысып отырған депутаттарды тіркеу жүргі-зіледі,оныңмнәтижесінмсессиямтөрағасымотырысмбасталармалдындамжариялайды.
      Мәслихат сессиясы, әдетте, ашық сипатта болады. Мәслихат сессиясы төрағасының не-месе мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттар санының үштен бірінің ұсынысы бойынша қабылданатын мәслихат шешімімен, егер қатысып отырған депутаттардың жалпы саныныңмкөпшілігіросымүшінмдауысмберсе,мжабықмсессиялармөткізугемжолмберіледі.
      5. Жаңадан сайланған мәслихаттың бірінші сессиясын депутаттардың мәслихат үшін белгіленген депутаттар санының кемінде төрттен үші болған кезде, мәслихат депутаттары тіркелгенмкүнненмбастапмотызмкүндікммерзімненмкешіктірмей,мЕртісмаудандықмаумақ-тықмсайлау4комиссиясының1төрағасы1шақырады.       6. Жаңа сайланған мәслихаттың бірінші сессиясын сайлау комиссияның төрағасы ашады және оны мәслихат сессиясының төрағасы сайланғанға дейін жүргізеді. Сайлау комиссияның төрағасы депутаттарға сессия төрағасының кандидатурасын енгізуді ұсынып, ашық сайлау жүргізеді. Депутаттардың жалпы санының көпшілігі дауыс берген кандидат сайланады.
      7. Мәслихаттың кезекті сессиясы жылына төрт рет шақырылады және оны мәслихат сес-сиясыныңттөрағасытжүргізеді.
      8. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының кемінде үштен бірінің, сондай-ақ Ертіс ауданы әкімінің ұсынысы бойынша мәслихат сессия-сының1төрағасы1шақырады1және1жүргізеді.
      Кезектен тыс сессия оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес күн мер-

зімнен кешіктірілмей шақырылады. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға негіз болған мәсе-лелермғанамқаралады.
      9. Мәслихаттың хатшысы мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен оның өткізілетін ор-ны, сондай-ақ сессияның қарауына енгізілетін мәселелер туралы депутаттарға, халыққа және Ертіс ауданының әкіміне сессияға кемінде он күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылғанмжағдайда,мкеміндемүшмкүнмбұрынмхабарлайды.
     Мәслихат хатшысы сессияның қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қажетті мате-риалдарды депутаттарға және Ертіс ауданының әкіміне сессияға кемінде бес күн қалғанда, ал кезектенмтысмсессиямшақырылғанмжағдайдамкеміндемүшмкүнмбұрынмтабысметеді.
      10. Регламентте белгіленген тәртіппен мәслихат сессияларын, мәслихаттың тұрақты ко-миссияларының және өзге де органдарының отырыстарын өткізу кезеңінде депутат қыз-меттік міндеттерін орындаудан босатылады, оған жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен негізгі жұмыс орны бойынша орташа жалақысы, бірақ көрсетілген қызметте бір жылға дейінгі жұмыс өтілі бар Ертіс ауданы әкімінің аппарат басшысының жалақысынан аспайтын мөлшерде және жол жүру уақыты ескеріліп, мәслихаттың сессиялары, тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының отырыстары өтетін мерзімдегі іссапар шығыстары өтеледі.
      11. Сессияның күн тәртібін мәслихат жұмысының келешекті жоспарының, мәслихат хат-шысы, мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдары, депутаттар топтары мен депутаттар, Ертіс ауданының әкімі ұсынған мәселелердің негізінде сессияның төрағасы қа-лыптастырады.
      Сессияның күн тәртібіне ұсыныстарды сессияның төрағасына жергілікті қоғамдастықтың жиналыстары,мқоғамдықмұйымдармұсынуыммүмкін.
      Сессияның күн тәртібін талқылау барысында ол толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. Сессияныңмкүнмтәртібінмбекітумтуралыммәслихатмшешіммқабылдайды.
      Күн тәртібі бойынша дауыс беру әрбір мәселе бойынша жеке өткізіледі. Егер мәселеге мәслихат депутаттарының көпшілігі дауыс берсе, ол күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі.
      12. Сессияға енгізілетін мәселелерді сапалы дайындау үшін мәслихат хатшысы сессияны дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуді уақтылы ұйымдастырады, оны Ертіс ауданымәкіміменмкелісіммбойыншамсессиямтөрағасымбекітеді.
      13. Ертіс мәслихаттың қарауына жататын мәселелер бойынша Ертіс ауданының әкімі, ауданның ауыл мен ауылдық округтерінің әкімдері, сессияда жұмысы туралы ақпараты қаралатын мемлекеттік мекемелердің басшылары мен өзге де ұйымдардың лауазымды адамдары шақырылады. Сессияларға сессия төрағасының (мәслихат хатшысының) шақы-руымен бұқаралық ақпарат құралдары, мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің қатысуына жол беріледі.

     14. Мәслихаттың отырысына шақырылған адамдар үшін мәжіліс залында арнайы орын-дар бөлінеді. Шақырылған адамдардың мәслихат сессиясының жұмысына араласуына, мәс-лихат сессиясының шешімдерін қолдайтынын немесе қолдамайтынын білдіруіне жол беріл-мейді.
      Шақырылған адам тәртіпті өрескел бұзған жағдайда, сессия төрағасының шешімі немесе сессияға қатысып отырған депутаттардың көпшілігінің талабы бойынша мәжіліс залынан шығарылуы мүмкін.
      15. Мәслихаттың таңғы отырыстары сағат 10-нан 13- ке дейін, кешкі - сағат 14-тен 18-ге дейін өтеді, әрбір 1,5 сағаттан кейін 10 минут үзіліс беріледі. Ертіс аудандық мәслихаты-ның отырыстары мәслихат айқындаған уақытта өткізіледі.
     Сессия төрағасы өз бастамасы бойынша немесе депутаттардың дәлелді ұсыныстары бойынша үзілістер жариялай алады. Пленарлы отырыстың соңында депутаттарға қысқа мә-лімдемелер немесе хабарламалар жасау үшін уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз ашыл-майды.
      16. Баяндамаларға, қосымша баяндамаларға және қорытынды сөзге бөлінетін уақытты тө-рағалық етуші баяндамашылармен келіседі және келесіні құрайды:

баяндамаларға 45 минутке дейін;

қосымша баяндамаларға 20 минутке дейін;

қорытынды сөзге 15 минутке дейін;

жарыссөзде сөйлеу үшін 7 минутке дейін;

өтініштерге, сұрақтарға, ұсыныстарға, анықтамаларға, ақпараттарға 3 минутке дейін бөлінеді.

Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап беру үшін уақыт бө-лінеді.

Егер сөз сөйлеуші бөлінген уақыттан асып кетсе, сессия төрағасы оның сөзін тоқтатады немесе отырысқа қатысып отырған депутаттардың көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытынмұзартады.
      Мәслихат депутаты бір мәселе бойынша екі реттен артық сөйлей алмайды. Депутаттық сауалдар, түсіндірме және сұрақтарға жауап беру үшін сөйлеу сөз сөйлеу деп есептелмейді. Сөйлеумқұқығынмбасқамдепутатқамберугемжолберілмейді.
     Жарыссөз сессияға қатысып отырған депутаттардың көпшілігінің ашық дауыс беруімен тоқтатылады. Жарыссөзді тоқтату туралы мәселе қойылған кезде, сессия төрағасы сөз сөй-леуге жазылған және сөйлеген депутаттардың саны туралы хабарлайды, кімнің сөз алуды талапмететіндігінманықтайды.
      17. Отырысты өткізу тәртібі бойынша сөз депутатқа сөз сөйлеп тұрған адамның сөзі аяқталған соң кезектен тыс беріледі. Сессия төрағасы анықтама, депутаттық сауал, сұраққа жауап және талқыланып отырған мәселе бойынша түсіндірме беру үшін кезектен тыс сөз беремалады.
      Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе ауызша түрде беріледі. Жазбаша сұрақтар сессия төрағасына беріледі және мәслихат отырысында жария етіледі.

18. Мәслихат сессиясында ұялы телефондарын, радиотелефондарын және басқа байла-ныс құралдарын пайдалануға жол берілмейді.


2.2. Мәслихат актілерін қабылдау тәртібі


19. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, мәслихат өз құзыретінің мәселелері бойынша мәсли-хатмдепутаттарыныңмжалпымсаныныңмкөпшілікмдауысыменмшешімдермқабылдайды.
      20. Шешімдердің жобалары сессия төрағасына немесе мәслихат хатшысына беріледі.
      Сессияның төрағасы немесе мәслихаттың хатшысы қарауға қабылданған шешімдердің жобаларын барлық қажетті материалдарымен бірге тұрақты комиссияларға қарау және ұсыныстар дайындау үшін жолдайды. Бір мезгілде тұрақты комиссиялардың біріне мәслихат актісінің жобасы бойынша қорытынды, сессияға қосымша баяндама дайындау, қосымша ақпаратмжинаумжәнемталдаумжүргізумжүктелуіммүмкін.
      Шешімдердің жобаларымен жұмыс істеу және басқа да мәселелерді дайындау үшін тұрақты комиссиялар жұмыс топтарын құра алады. Қажет болған жағдайда жұмыс тобының құрамына басқа тұрақты комиссиялардың депутаттары тартылуы мүмкін. Жұмыс тобының жұмысынамкезмкелгенмдепутатмқатысамалады.
      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, тиісті атқарушы органныңмұсынымымбойыншаммәслихатмоныменмбірлескенмшешіммқабылдайды.
      21. Қажет болған жағдайда мәслихат осы регламенттің 20- бабында көрсетілген қызмет-терді атқаруды, сонымен қатар, сессия қарауына шығарылатын мәселе бойынша шешім жобасын әзірлеуді уақытша комиссияға жүктей алады, оның жұмысына мемлекеттік орган-дардың, мекемелердің, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілдері және азаматтар тартылуы мүмкін.

Тартылған тұлғалар өз қорытындыларына қол қойып және мөр болған жағдайда, мөр басып, жазбаша түрде береді.

22. Мәселені немесе шешім жобасын алдын-ала қарау тапсырылған мәслихат немесе

тұрақты комиссиялар, сондай-ақ ол құратын уақытша комиссиялар шешім жобаларын ғылыми сараптамаға жіберуі, осы жобалар бойынша мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың пікірлерін сұрау, дайындалатын мәселелерді халықпен, қоғамдық бірлестік-термен алдын-ала талқылауы мүмкін.

Қажет болған жағдайда, мәслихат шешімімен шешім жобасы бұқаралық ақпарат құрал-дарында басылып шығарылады. Осы жағдайда азаматтардан түскен ұсыныстар мен ескер-тулерді тіркеу мерзімі мен тәртібі бекітіледі.

        23. Мәслихатқа жіберілетін шешім жобаларының материалдары келесілерден тұруы тиіс және келесіні құрайды:

1) шешім жобасы;

2) шешімді қабылдау қажеттілігін түсіндіретін түсініктеме хат, мақсаттар мен міндет-тердің, қабылданған шешімнің болжаулы салдары және негізгі ережелерінің толық сипат-тамасы;

3) егер ол материалдық шығынды қажет етсе, қаржы- экономикалық есебі;

4) шешімдердің жобалары атқарушы органмен жіберілген жағдайда, аудан әкімі аппара-тының заңды қызметінің қолданыстағы заңдарға сәйкестігі туралы қорытындысы;

5) мүдделі органдардың келісімі, олардың басшыларының қолы;

6) нормативтік құқықтық мінезі бар шешімге сыбайлас жемқорлыққа қарсы және басқа да сараптаманың қорытындысы.

Шешім жобасы жеке кәсіпкерлік субъектісінің мүддесін қозғайтын жағдайда, оған міндетті түрде жеке кәсіпкерлік сүбъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлердің ұлттық палатасының сараптама қорытындысы беріледі, сондай-ақ шешім жобасы әрбір келесі келіскен кезде беріледі.

Шешімнің жобасы және қосымшаларының әр беті жобаны дайындаған органның бірін-ші басшысының қолымен расталады.

24. Жасырын дауыс беру күн тәртібінің кез келген мәселесі бойынша депутаттардың жалпы санынан көпшілігінің дауыс беруімен жүзеге асырылады.

Жасырын дауыс беру кезінде дауыстарды санау есептеу комиссиясына жүктеледі.

Жасырын дауыс берудің алдында төрағалық етуші дауысқа қойылатын ұсыныстардың санын айтады, олардың түс-сипатын айқындайды, шешімнің қандай дауыс басылымдылығы-мен қабылданатының еске салады.

25. Мәслихаттың жалпыға міндетті маңызы бар, азаматтардың құқығына, еркіндігі мен міндеттеріне қатысты шешімдер Әділет министрлігінің аумақтық органдарында мемле-кеттік тіркелуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жариялануға тиіс.

26. Шешімдердің баламалы жобаларын мәслихат және оның органдары негізгі жобамен бірге қарайды. Сессияға мәселе дайындауға қатысатын тұрақты комиссиялардың арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, комиссиялардың төрағалары және сессия төрағасы оларды жою бойынша шаралар қабылдайды, қалған келіспеушіліктер мәслихаттың назарына жеткізіледі.
      27. Сессияда мәселені қараған кезде баяндама, қажет болған жағдайда, тұрақты комиссиялардың, жұмыс топтары мен уақытша комиссиялардың қосымша баяндамалары тыңдалады.
     Комиссияның баяндамасында жобаға енгізілген және қайтарылған ұсыныстар көрсеті-леді,мтүзетулердімқабылдаудыңмнемесемқайтарудыңмсебептерімдәлелденеді.
      Қосымша баяндаманың ережелерімен немесе шешімнің жобасы бойынша қорытын-дылармен келіспейтін тұрақты комиссиялар, комиссиялардың және жұмыс топтарының жекелеген мүшелері өз пікірлерін қаралатын мәселе бойынша жалпы жарыссөз басталғанға дейінмбаяндаймалады.
       28. Шешімнің жобасын талқылау тармақтар бойынша жүргізіледі. Жобаларға түзетулер

ұсынылып отырған өзгерістер немесе толықтырулар нақты тұжырымдалып, олардың шешім жобасының мәтініндегі орны көрсетіліп, жазбаша түрде беріледі. Осы талаптарды қанағат-тандырмайтынмтүзетулермқарауғамқабылданбайды.
      29. Мәслихат сессиясы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша шешім қабылдайды. Бір мәселе бойынша шешімдердің бірнеше нұсқасы енгізілген жағдайда, олардың әрқайсысы сессияғамқатысыпмотырғанмдепутаттарғамберіледі.
      Мәслихаттың уақытша комиссиясы болып табылатын редакциялық комиссия шешім-дердің ұсынылған нұсқаларын қабылдау немесе кері қайтару туралы өзінің пікірін жеткізеді жәнемдәлелдейді.
      Шешімдердің енгізілген барлық жобалары дауысқа салынады. Жобалардың бірі негізге алынғаннанмкейінмдепутаттармоғанмтүзетулермқабылдаумрәсімінемкіріседі.
      30. Мәслихат шешімінің жобасына түзетулер болған жағдайда, дауыс беру мынадай ретпенмжүзегемасырылады:
      1) мәслихат шешімінің ұсынылған (пысықталған) жобасы негізге алынады, ол кері қайта-рылғанмжағдайда,мтүзетулермбойыншамоданмәрімдауысмберумтоқтатылады;
      2) негізге алынған жобаға кірмеген барлық түзетулер кезек бойынша дауысқа салынады;
      3) сессия шешімі қабылданған түзетулерді ескере отырып, тұтастай дауысқа салынады. Шешімдердің қабылданбаған жобалары және оларға түзетулер бойынша ағымдағы сессияда қайтамдауысмберугемжолмберілмейді.
      31. Түзетулер жеке-жеке дауысқа салынады, оларға дауыс берудің ретін төрағалық етуші айқындайды. Өзара қарама-қайшы келетін түзетулер бойынша дауыс беру алдында соңғысын төрағалық етуші оқиды. Түзету авторларының олардың мәні бойынша түсінік беріп немесе оларды талқылаудан алып тастау туралы ұсыныспен сөз сөйлеуіне жол беріледі.
Мәслихат шешімдеріне өзгерістер оларды қабылдау үшін белгіленген тәртіппен енгізіледі.
      Сессиялардың хаттамалары сессиядан кейін бір айдан кешіктірілмей басылып, заңнамада белгіленгенмтәртіппенмсақталады.
   32. Жоспарлардың, Ертіс ауданының әлеуметтік-экономикалық дамыту бағдарлама-ларының, олардың орындалуы туралы есептердің, ауданды басқару схемаларының жобалары және мәслихат сессиясының қарауына шығарылатын басқа да мәселелер, сондай-ақ олар бойынша шешімдердің тиістілігіне қарай келісу бұрыштамалары қойылған, барлық қажетті материалдары қоса берілген қазақ және орыс тілдеріндегі жобалары мәслихатқа кезекті сессияға дейін үш апта бұрын мәслихаттың тұрақты комиссияларының қарауына енгізіледі.
      33. Ертіс ауданы бюджетінің жобасы мәслихаттың тұрақты комиссияларында қаралады. Мәслихат хатшысы аудан бюджетінің жобасын қарау жөніндегі депутаттық уақытша жұмыс тобын құрады, оның құрамына мәслихат аппаратының қызметкерлері, жергілікті атқарушы

органдардыңмөкілдерімқосылуыммүмкін.
      Тұрақты комиссиялар уақытша жұмыс тобының пікірін ескере отырып, тиісті негізде-мелермен және есептермен Ертіс аудан бюджетінің жобасы бойынша ұсыныстар әзірлейді және оларды ұсыныстарды жинау мен Ертіс аудан бюджетінің жобасы бойынша қорытынды әзірлеудімжүзегемасыратынмбейіндімтұрақтымкомиссияғамжібереді.
      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган сессия төрағасына, Ертіс аудандық мәслихатының хатшысына барлық қажетті материалдарды қоса бере отырып, бюджет туралы шешім жобасының соңғы нұсқасын сессия басталғанша екі аптадан кешік-тірмей береді.

Аудан бюджеті Ертіс аудандық мәслихатының сессиясында облыстық бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихат шешімге қол қойған күннен кейін екі апталық мерзімнен кешік-тірмей бекітеді.

      34.Мәслихаттың кезекті сессиясына тиісті жылға арналған жергілікті бюджетті нақтылау-

ға қатысты жоспардан тыс мәселелер енгізілген жағдайда, материалдарды ұсыну бюджет-тікмзаңнамадамкөзделгенммерзімдердемжүзегемасырылады.
     35. Аудан бюджеті нақтыланған кезде, мәслихаттың кезектен тыс сессиясында оны шақыру туралы шешім қабылданған күннен бастап екі күн ішінде тұрақты (уақытша) комис-сияларда бюджет жобасын қарау бойынша жұмыстар жүргізіледі.


3. Есептерді тыңдау тәртібі


 36. Мәслихат Ертіс ауданы әкімінің есептерін тыңдау жолымен жергілікті бюджеттің, аудандымдамытумбағдарламаларыныңморындалуынмбақылаудымжүзегемасырады.
     37. Мәслихат «Әкімдердің мәслихаттар алдында есеп беруін өткізу туралы» Қазақстан

Республикасы Президентінің 2006 жылғы 18 қаңтардағы № 19 Жарлығына сәйкес сессияда ауданмәкімініңмесебінмтыңдайды.
     Әкімнің (оның міндетін атқарушы адамның) өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындауы туралы есебі және ол бойынша шешімнің жобасы тиісті сессиядан үш апта бұрын мәслихаттыңмтұрақтымкомиссияларыныңмқарауынаменгізіледі.
     Әкім ұсынған ауданды дамыту жоспарларының, экономикалық және әлеуметтік бағдар-ламаларының орындалуы, жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептерді мәслихаттың екі рет бекітпеуі Заңның 24-бабына сәйкес мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселесінмқарауымүшінмнегізмболыпмтабылады.
      38. Мәслихат сессия төрағасының және мәслихат хатшысының, тұрақты комиссиялар төрағаларыныңмжәнеммәслихаттыңмөзгеморгандарыныңмесебінмтыңдайды.
      Мәслихат хатшысы жылына кемінде бір рет мәслихаттың кезекті сессияларында мәсли-хаттың қызметін ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыс, депутаттардың сауалдары мен депутаттық өтініштердің қаралу барысы, сайлаушылардың өтініштері және олар бойынша қабылданған шаралар, мәслихаттың жергілікті өзін-өзі басқарудың өзге де органдарымен өзараміс-қимылмжасауы,ммәслихатмаппаратыныңмқызметімтуралымесепмбереді.
      Мәслихат сессиясының, мәслихаттың тұрақты комиссияларының және өзге де органда-рының төрағалары жылына кемінде бір рет мәслихаттың кезекті сессияларында жүктелген функциялармменмөкілеттіктердіңморындалуымтуралымесепмбереді.
      39. Мәслихат жылына кемінде бір рет халық алдында мәслихаттың атқарған жұмысы, оныңмтұрақтымкомиссияларыныңмқызметімтуралымесепмбереді.
      Ертіс ауданының ауыл тұрғындарын мәслихаттың есебімен жергілікті қоғамдастықтың жиындарында мәслихат хатшысы, тұрақты комиссиялардың төрағалары басқаратын депутат-тар тобы таныстырады.


4. Депутаттардың сауалдарын қарау тәртібі


      40. Мәслихат депутаты мәслихат құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ресми жазбаша сауалмен әкімге, аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы мен мүше-сіне, прокурорға және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың лауазымдымтұлғаларғамжүгінеді.
      41. Сессия басталғанға дейін енгізілетін сауалдар сессияның төрағасына, мәслихат хатшысына беріледі және оларды сессияның күн тәртібіне енгізу туралы мәселе шешілген жағдайда оның отырысында қаралады. Сауал бағытталған органға немесе лауазымды тұлғаға мәслихат хатшысы оның көшірмесін жолдайды. Сессияны өткізу барысында енгізілетін сауалдармтөрағалықметушігемотырыстамберіледі.
      42. Сессияда қаралуға тиіс басқа мәселелерге байланысы жоқ сауал күн тәртібіне жеке мәселе ретінде енгізіледі не сессия жұмысының соңында бұл үшін арнайы бөлінген уақытта қаралады. Мәслихат сессияның күн тәртібін сауалдармен және сұрақтармен жұмыс істеуге уақыт резерві көзделетіндей етіп айқындайды. Сессияда шешілуге тиіс басқа мәселелермен байланысты сауалдар күн тәртібіне енгізілмейді және төрағалық етуші оларды сессияда тиістіммәселембойыншамжарыссөздермбасталғанғамдейінмжарияметеді.
      43. Мәслихат сауалды қарауды басқа сессияға ауыстыра алады. Сауалдарды енгізген депутаттар сессияның күн тәртібі бекітілгенге дейін оларды кері қайтарып ала алады. Күн тәртібі бекітілгеннен кейін сауалды қараудан алып тастау мәслихаттың шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жазбаша түрде берілген сауалдар сессияның хаттамасына тіркеледі.
44. Депутаттық сауалға жауап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде жазбаша нысан-дамберілуімтиіс. .
      Депутат сауалға берілген жауап бойынша өз пікірін білдіруге құқылы. Прокурорға жолданған сауалдар қылмыстық қудалауды жүзеге асырумен байланысты болмауы тиіс.


5. Мәслихаттың лауазымды тұлғалар, тұрақты комиссиялары

және өзге де органдары, мәслихаттың депутаттық бірлестіктері

5.1. Мәслихат сессиясының төрағасы


      45. Мәслихаттың кезектi сессиясының төрағасы мәслихаттың алдыңғы сессиясында оның депутаттарыныңмарасынанмашықмдауыспенмсайланады.
      Кандидатураларды енгізгеннен кейін мәслихат депутаттары ашық дауыс беруді жүргізеді.
      Егер кандидатқа депутаттардың жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, ол сайланды деп есептеледі.   

Мәслихат депутаты күнтiзбелiк бір жыл iшiнде мәслихат сессиясының төрағасы болып екi реттен артық сайлана алмайды.
      Сессияның төрағасы болмаған жағдайда оның өкiлеттiгiн мәслихат хатшысы жүзеге асы-рады.
     46. Мәслихат сессиясының төрағасы:
     1) мәслихат сессиясын шақыру туралы шешiм қабылдайды;
     2) мәслихат сессиясын дайындауға басшылық жасауды жүзеге асырады, сессияның күн тәртiбiн қалыптастырады;
     3) мәслихат сессиясының отырыстарын жүргiзедi, мәслихат регламентiнiң сақталуын қам-тамасыз етедi;
      4) мәслихаттың сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген мәслихат шешiмдерiне, хат-тамаларға, өзге де құжаттарға қол қояды.
      Мәслихат сессиясының төрағасы өз функцияларын басқа жұмыстан босатылмаған негiзде жүзеге асырады.
      47. Егер мәслихат сессиясында дауыс беру кезiнде депутаттардың дауысы тең бөлiнген жағдайда, мәслихат сессиясының төрағасы шешушi дауыс құқығын пайдаланады.


5.2. Мәслихат хатшысы

      48. Бірінші сессияда мәслихат депутаттар арасынан мәслихат хатшысын сайлайды, ол тұрақты негізде жұмыс істейтін және мәслихатқа есеп беретін лауазымды адам болып табылады.мМәслихатмхатшысыммәслихатмөкілеттігініңммерзімінемсайланады.
      Мәслихат хатшысы өкілеттіктерін Заңға және осы регламентке сәйкес жүзеге асырады.
49.мМәслихат хатшысының лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихаттың сессиясында ұсынады. Ұсынылатын кандидатуралардың санына шек қойыл-майды. Кандидаттар өздерінің алдағы қызметінің үлгі бағдарламаларымен таныстырады. Егер ашық немесе жасырын дауыс беру нәтижесінде мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшілік даусын алса, кандидат мәслихат хатшысы лауазымына сайланды деп есептеледі.
      Егер мәслихат хатшысының лауазымына екіден көп кандидат ұсынылған болса және олардың бірде-бірі сайлану үшін талап етілетін дауыс санын ала алмаса, неғұрлым көп дауыс алғанмекімкандидатурамбойыншамқайтаданмдауысмберумжүргізіледі.
      Егер қайтадан дауыс беру кезінде осы кандидаттардың бірде-бірі депутаттардың жалпы саныныңмжартысынанмастаммдаусынмаламалмаса,мқайтаданмсайлаумөткізіледі.
      50. Мәслихат хатшысының мәслихаттың тұрақты комиссияларының құрамына кіруге құқығы жоқ. Мәслихат хатшысының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жаңа хатшыны сайлау Заңда және осы регламентте белгіленген тәртіппен өткізіледі.


5.3. Мәслихаттың тұрақты және уақытша комиссиялары


      51. Мәслихат өз өкілеттігінің мерзіміне бірінші сессияда депутаттар қатарынан мәслихаттың қарауына жататын мәселелерді алдын ала қарау және дайындау, оның шешімдерін жүзеге асыруға ықпал ету, өз құзыреті шегінде бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін тұрақты комиссиялар құрады. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелерін депутаттар арасынан ашық дауыс беру арқылы мәслихат сайлайды.
       Әрбір тұрақты комиссияның тізбесі, саны және құрамы жеке-жеке дауысқа салынады. Олардың сандық және дербес құрамы сессия төрағасының, мәслихат хатшысының ұсынысы бойынша айқындалады.   

Тұрақтымкомиссиялардыңмсанымжетіденмаспауғамтиіс.
       Мәслихаттардың тұрақты комиссиялары төрағаларының кандидатуралары тұрақты ко-миссиялардың отырыстарына шығарылады. Кандидатуралардың санына шек қойылмайды. Мәслихат отырысында төрағалардың кандидатураларын талқылау әр комиссия бойынша жеке-жеке өткізіледі.

Тұрақтымкомиссиялармжұмысмтоптарынмқұрамалады.
      52. Тұрақты комиссиялардың қызметін ұйымдастыру, функциялары мен өкілеттіктері Заңменмайқындалады.
      53. Мәслихаттың қарауына жатқызылған жекелеген мәселелерді сессияларда қарауға дайындау мақсатында мәслихат не мәслихат хатшысы уақытша комиссиялар құруға құқылы. Уақытша комиссиялардың құрамын, міндеттерін, өкілеттік мерзімдері мен құқықтарын оны құрғанмкездеммәслихатмнеммәслихатмхатшысымайқындайды.
      54. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы немесе мәслихат шешімі бойынша көпшілік тыңдаулармөткіземалады.
      Көпшілік тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің, азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтілген отырыстары нысанында тұрақты комиссиялардың қарауы-на жатқызылған өте маңызды және қоғамдық маңызы бар мәселелерді талқылау мақсатында өткізіледі.
      Көпшілік тыңдаулар өткізу үшін депутаттар қатарынан жұмыс тобы құрылады. Тыңдау-ларды дайындау үшін өзге мемлекеттік органдар мен ұйымдардың мамандары жұмыл-дырылуыммүмкін.
       Тұрақты комиссия алда болатын көпшілік тыңдаулардың тақырыбын бұқаралық ақпарат құралдарымарқылымхалықтыңмназарынамжеткізеді.
      Көпшілік тыңдауларға тұрақты комиссия мүдделі мемлекеттік органдардың, жұртшы-лықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін шақырады. Көпшілік тыңдауларда мәс-лихаттыңмбасқамтұрақтымкомиссияларыныңмдепутаттарымқатысамалады.
      55. Қаралатын мәселелер «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республика-сының 1999 жылғы 15 наурыздағы Заңына сәйкес мемлекеттік немесе қызметтік құпияға жатқызылған жағдайларды қоспағанда, тұрақты комиссиялардың отырыстары, әдетте, ашық болады.
      Тұрақты комиссиялардың отырыстары қажеттiлiгiне қарай шақырылады және егер оты-рысқа олардың құрамына кiретiн депутаттардың жалпы санының жартысынан астамы қатысса,мзаңдымболыпмесептеледi.
      Тұрақты комиссияның қаулысы комиссия мүшелерiнің жалпы санының көпшiлiк дауы-сыменмқабылданады.
      Егер комиссияның отырысында дауыс беру кезiнде депутаттардың дауысы тең бөлiнген жағдайда,мтұрақтымкомиссияныңмтөрағасымшешушiмдауысмқұқығынмпайдаланады.
      Тұрақты комиссияның қаулысы мен отырыстың хаттамасына оның төрағасы қол қояды, ал бiрнеше тұрақты комиссияның бiрлескен отырысы өткiзiлген жағдайда, тиiстi комис-сиялардың төрағалары қол қояды.


5.4. Мәслихаттың редакциялық және есеп комиссиялары


     56. Мәслихат ашық дауыс беру арқылы депутаттар қатарынан құрамы тақ санды құрайтын есеп және редакциялық комиссияларын сайлайды. Есеп және редакциялық комиссияларының құрамына мәслихат аппаратының және басқа мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлеріменгізілуіммүмкін.
     57. Редакциялық комиссияның құрамы қаралатын мәселенің ерекшелігі, комиссия мүше-лерінің мамандықтары, біліктіліктері мен жұмыс тәжірибелері ескеріле отырып қалып-тастырылады.
     Редакциялықмкомиссиямкезектімсессияғамдамсайлануыммүмкін.
     58. Ашық дауыс беру өткізілгенде есеп комиссиясы дауыс беру және оның қорытын-дысынмшығарумпроцесінмұйымдастырады.
    Есеп комиссиясы өз құрамынан төраға мен комиссия хатшысын сайлайды, оның шешім-дерімашықмдауысмберумарқылымкөпшілікмдауыспенмқабылданады.
     Ашық дауыс беру басталмас бұрын сессия төрағасы дауысқа түскен ұсыныстардың санын көрсетеді,молардыңммазмұнынмоқиды.
     Жасырын дауыс берудің уақыты мен орнын, оны өткізудің тәртібін есеп комиссиясы мәслихат регламентінің негізінде белгілейді және есеп комиссиясының төрағасы хабарлайды. Бюллетеньдер беру тікелей дауыс беру алдында жүргізіледі, олар есеп комиссиясы белгілеген нысанда оның бақылауымен, отырысқа қатысып отырған депутаттардың санына тең мөлшерде жасалады және есеп комиссиясының төрағасы қол қояды. Белгіленген нысанға сәйкес келмейтін бюллетеньдер санақта есепке алынбайды.


5.5. Мәслихаттардағы депутаттық бірлестіктер


      59. Мәслихат депутаттары саяси партиялардың фракциялары және өзге де қоғамдық бірлестіктер, депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құра алады. Мәслихат хатшысы депутаттық бірлестіктерге кірмейді. Депутаттың тек бiр ғана депутаттық фрак-циядамболуғамқұқығымбар.
      60. Депутаттық фракциялар мен топтарды тіркеу мәслихат сессиясында жүзеге асыры-лады,мкеліпмтіркелумтәртібіменмжүргізіледімжәнемтекмақпараттықмсипаттамболады.
61.мДепутаттықмбірлестіктердіңммүшелері:
     1) мәслихаттың күн тәртібі, талқыланатын мәселелерді қарау тәртібі және олардың мәні бойыншамескертулермменмұсыныстарменгізуі;
     2) мәслихат сайлайтын немесе тағайындайтын лауазымды тұлғалардың кандидатуралары бойыншампікірлерінмайтуы;
3)ммәслихатмшешімдерініңмжобаларынамтүзетулермұсынуы;
    4) депутаттық бірлестіктің қызметі үшін қажетті материалдар мен құжаттарды сұратуы мүмкін.
      62. Саяси партияның фракциясы өз қызметінде саяси партияның басшы органдарымен өзара іс-қимыл жасайды, сондай-ақ саяси партияның қоғамдық қабылдау бөлмесінің жұмысына қатысады. Фракция мәслихаттың кемiнде бес депутатын бiрiктiруге тиiс. Депутаттық топтың құрамында мәслихаттың кемiнде бес депутаттар болуға тиiс.


6. Депутаттық этика


    63.мМәслихатмдепутаттары:
      1) бір-біріне, аппарат қызметкерлеріне және мәслихат сессияларының, мәслихат комис-сиялары мен оның жұмыс органдарының жұмысына қатысатын барлық басқа да тұлғаларға құрметпенмқарауғамтиіс;
       2) өздері сөз сөйлегенде дәлелсіз айыптауларды, мәслихат депутаттарының және басқа тұлғалардың ар-намысы мен абыройына нұқсан келтіретін дөрекі, жәбірлейтін сөздерді қолданбауғамтиіс;
3)мзаңсызмжәнемзорлық-зомбылықмәрекеттергемшақырмауғамтиіс;
      4) мәслихаттың, мәслихаттың тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының қалыптымжұмысмістеуінемкедергімкелтірмеугемтиіс;
5)мсөйлеушілердіңмсөзінмбөлмеугемтиіс.
      64. Көпшілік іс-шараларды өткізген кезде бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйле-генде, мемлекеттік органдардың, лауазымды тұлғалар мен азаматтардың қызметіне пікір білдіргендемдепутат9дәлелденген,9тексерілген8фактілерді8ғана8пайдалануы8тиіс.
65.мДепутат мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, бұқаралық ақпарат құралда-рымен өзара қатынастарда өзінің депутаттық мәртебесінің артықшылығын жеке мүддесі үшін пайдаланбауға тиіс.

66. Мәслихат депутаты өзіне депутаттық өкілеттігін жүзеге асыру барысында белгілі болған мәліметтерді, егер бұл мәліметтер сессиялардың, мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен оның өзге де органдарының жабық отырыстарында қаралған мәселелерге қатысты болса, жария7ете8алмайды.
      67. Мәслихат атынан өкілдік етуге арнайы өкілеттігі жоқ мәслихат депутаты мемлекеттік органдармен9және9ұйымдармен9тек9қана9өзматынанмбайланысқамтүсемалады.
      68. Мәслихат депутатына өз міндеттерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орында-мағаны, сондай-ақ мәслихат регламентінде белгіленген депутаттық этика қағидаларын бұзғаны үшін Заңның 21-бабына сәйкес жазалау шаралары қолданылуы мүмкін.


7. Мәслихат аппаратының жұмысын ұйымдастыру


      69. Мәслихат пен оның органдарының қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, депутаттарға өздерiнiң өкiлеттiк-терiнмжүзегемасыруғамкөмекмкөрсетумүшінммәслихатмаппаратымқұрылады.
      Мәслихат аппараты жергiлiктi бюджет есебiнен қамтылатын мемлекеттiк мекеме болып табылады.

Мәслихатмаппаратымтуралымереженіммәслихатмбекітеді.
      70. Мәслихат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген штат саны мен бөлінген қаражат лимитi шегiнде мәслихат аппаратының құрылымын бекiтедi, оны қамтуға және материалдық-техникалық қамтамасызметугемарналғанмшығыстардымайқындайды.
       71. Мәслихат аппаратының мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi Қазақстан Республи-касыныңмзаңнамасынамсәйкесмжүзегемасырылады.
Мәслихаттың өкiлеттiк мерзiмi аяқталғанда, мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылған және оның депутаттарының жаңа құрамы сайланған жағдайларда, мәслихат аппаратының мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi тоқтатылмайды.


Зарегистрировано в Департаменте юстиции

Павлодарской области

в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов 22 августа

2014 года № 3951

  1   2   3   4

Похожие:

Регламентін бекіту туралы iconЭлектрондық мемлекеттік қызметтің үлгі регламентін бекіту туралы
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 қазандағы №1116 қаулысының 2-тармағын іске асыру мақсатында, «Әділет органдары туралы» Қазақстан...
Регламентін бекіту туралы iconРегламентін бекіту туралы
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»...
Регламентін бекіту туралы iconРегламентін бекіту туралы
Павлодар облыстық әкімдігінің 2015 жылғы 28 мамырдағы №157/5 қаулысы. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 07 шілдеде...
Регламентін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы
Және «Республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) терроризмге қарсы...
Регламентін бекіту туралы iconДенсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы
«Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 қазандағы №1559...
Регламентін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының аумағында аң аулау ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының аумағында аң аулау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы...
Регламентін бекіту туралы iconТауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нормаларын есептеу және бекіту қағидаларын бекіту туралы
«Газ және газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 5-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Регламентін бекіту туралы iconШетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою және миссионерлік қызметпен айналысатын азаматтарды есептік тіркеуге (қайта тіркеуге) қою жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы Алматы облысы әкімдігінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі №75 қаулысы
Кіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы «Мемлекеттік қызмет көрсетудің үлгі стандартын бекіту туралы» №558, 2007 жылғы 30 маусымдағы «Заңды...
Регламентін бекіту туралы iconӘлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау...
Регламентін бекіту туралы iconДиссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница