Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Скачать 214.63 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Дата конвертации14.02.2016
Размер214.63 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/82418.doc

Рабочая программа
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих, археология және этнология кафедрасы


«Әлеуметтік этнография және демография» пәні бойынша


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына арналған


Павлодар


Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного

общеобязательного стандарта образования специальности и типовой программы
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/06


БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

2010 ж. «___»__________


Құрастырушы: аға оқытушы Рахимов Ернұр Кендібайұлы


Тарих, археология және этнология кафедрасы


«Әлеуметтік этнография және демография» пәні бойынша


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына арналған


Жұмыс бағдарламасы 050905 - «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.264-2006 және 22.06.2006 жылы ҚР БҒМ жоғары және жоғарыдан кейінгі РОӘК протоколдық шешімімен бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған № ___ хаттама, 2010 ж. «___»________

Кафедра меңгерушісі _________________________ С.Н. Мамытова


Тарих және заң факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

№ ____ хаттама, 2010 ж. «___»_____________


ОӘК төрағасы __________________ Қ.Қ. Батталов


Келісілген

Факультет деканы ___________ А.А. Ақышев 200_ ж. «___»______


ОЖӘҚжЖБ мақұлданды

ОЖӘҚжЖБ бастығы ___________ А.А. Варакута 200_ ж. «___»______


Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу үрдісіндегі рөлі

Қазақстан Республикасының жоғары кәсіби білім туралы Мемлекеттік стандартқа енгізілген «Әлеуметтік этнография және демография» пәні қоғамдық-гуманитарлық пәндердің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі ретінде саналады.

Пәнді оқытудың мақсаты:

 • қоғамдық дамуда этнографиялық, демографиялық және әлеуметтік-экономикалық процесстердің мәні, мазмұны, сипатты белгілері және олардың әлеуметтік өмірдегі ықпалын көрсету;

 • болашақ мамандарға қажетті ғылым бағыты - әлем халықтарының әр-түрлі этникалық даму кезеңдеріндегі тұрмыс-тіршілігі, шаруашылығы, материалдық және рухани мәдениеті, тілдік құрылымы табиғи қозғалыс жөнінде жүйелі білім беру;

 • әлеуметтік сала маманының практикалық қызметінде этнодемографиялық процестердің маңызын көрсету.

Осы пәнді оқытудың міндеттері:

 • халықтарды лингвистикалық жағынан жіктеу, ерекшеліктерін талдау;

 • Қазақстан Республикасының өткен және қазіргі кезеңдегі демографиялық ахуалын зерттеу;

 • Мемлекеттің осы саладағы саясатының көші-қон мәселелерінің әлеуметтік жұмыстағы жоғарыда көрсетілген этнодемографиялық процесстердің мазмұнын зерттеу, болжау, талдау арқылы тиімді шешім қабылдау - әлеуметтік жұмысты ғылыми негізінде ұйымдастырудың басты шарты.

Оқушыларға міндетті білімдер мен қабілеттер:

- әлеуметтік этнография және демография шеңбңрінде қажетті білімдерді қабылдай білу;

- осы пән бойынша алған білімдері мен икемділіктерін болашақ кәсіби қызмет барысында пайдалана білу;

- Қазақстан Республикасының демографиялық саясатының негізгі бағыттарын білу;

- қоғамдағы этнодемографиялық үрдістерді және этносаралық қарым-қатынастарды талдап, келешек моделдерін жасап, болжам жасай білу;

- этнопсихология мен этностық ділдің негізгі ерекшеліктерін, түрлі этностық топтар мен қауымдардың стереотиптерін білу қажет.

Пререквизиттер:

Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен тәжірибесі, Экономикалық теория негіздері, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Этнопсихология, Этнопедагогика.


Оқушыларға міндетті білімдер мен қабілеттер:

Пәнді оқып меңгеру барысында студенттер білуі тиіс:

- жалпы адамзат дамуына түрлі халықтардың қосқан үлесін;

- Қазақстан Республикасының демографиялық саясатының негізгі бағыттарын;

- этнопсихология мен этностық менталитеттің негізгі ерекшеліктерін, түрлі этностық топтар мен қауымдардың стереотиптерін білу қажет.

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттер келесідей икемділіктерге үйренуі қажет:

 • өз бетінше және объективті түрде ойлау;

 • әлеуметтік этнография және демография саласынан қажетті білімдерді қабылдау;

 • пән бойынша алған білімдері мен икемділіктерін болашақ кәсіби қызмет барысында дұрыс пайдалана білу;

 • қоғамдағы этнодемографиялық үрдістерді және этносаралық қарым-қатынастарды талдап, келешек моделдерін жасап, болжам жасай білу.

Тематический план дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07
Пәннің тақырыптық жоспары

рет№

Тақырыптың атауы

Сағаттардың саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Әлеуметтік этнографияның пәні, зерттеу объектісі


1

-

5

2

Этникалық процесстердің ерекшеліктері


1

-

5

3

Әлем халықтарының классификациясы


-

1

5

4

Әлем халықтарының қазіргі кездегі этнографиясы


1

-

5

5

Қазақтардың және Қазақстанның этникалық топтарының этнографиясы


1

1

4

6

Орта Азия халықтарының әлеуметтік этнографиясы


1

-

5

7

Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы


1

1

4

8

Африка халықтарының әлеуеметтік этнографиясы


1

-

5

9

Еуропа халықтарының этникалық тарихы


1

-

5

10

Демографияның пәні, зерттеу объектісі


1

-

5

11

ХІХ ғ. соңы – 1928 ж. аралығында Қазақстандағы демографиялық ахуал


1

1

4

12

1930-1940 жж. Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер


1

-

5

13

1950-1990 жж. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық үрдістер


1

1

4

14

Қазіргі Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер


-

1

5

15

Қорытынды сабақ


-

-

6

БАРЛЫҒЫ:

12

6

72Теориялық курстың мазмұны


Тақырып I. Әлеуметтік этнографияның пәні, зерттеу объектісі.

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік қызметкерді дайындау жүйесінде пәннің атқаратын ролі және оның маңызы. Басқа ғылымдармен пәнаралық өз-ара байланысы. Этнография мен демографияның заңдылықтарының ерекшелігі, арнаулы категориялары мен ұғымдары.


Тақырып II. Этникалық процесстердің ерекшеліктері.

Этнографияның ғылым ретінде қалыптасып дамуы, оның мақсаты мен міндеттері, даму кезеңдері. Этникалық үрдістердің формалары, сипатты белгілері. Қазіргі өркениетте этнодемографиялық үрдістерді танып білудің қажеттілігі.


Тақырып III. Әлем халықтарының классификациясы.

Этностарды антропологиялық және лингвистикалық жіктеу. Әлем халықтарын шаруашылық-мәдени типтері және конфессиялары бойынша бөлу. Әлем этностарының мәдени дамуы.


Тақырып IV. Әлем халықтарының қазіргі кездегі этнографиясы.

Австралия этностарының территориялық орналасу ерекшеліктері. Шаруашылық құру формалары, тіл құрамындағы ерекшеліктер.


Тақырып V. Қазақтардың және Қазақстанның этникалық топтарының этнографиясы.

Қазақ халқының саны, орналасуы, тілдік, антропологиялық және шаруашылық-мәдени сипаттамасы. Халықтың тұрмыс тіршілігіне байланысты шаруашылығының мазмұны, тілі, материалдық және рухани мәдениеті. Қазақстанның этникалық топтарының қалыптасу тарихы. Республикадағы қазіргі кездегі этносаралық қарым-қатынастар.


Тақырып VI. Орта Азия халықтарының әлеуметтік этнографиясы

Орта Азия этностарының антропологиялық ерекшеліктері, тілдік дамуы, шаруашылық құру түрлері. Аймақтағы этносаралық қарым-қатынастар мәселесі.


Тақырып VII. Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы.

Америка этностарының шаруашылық типтері, тілдік құрамының мазмұны, мәдени даму бағыттары. Қоғамдық ұйымдасу ерекшеліктері. Солтүстік және Латын Америкасы елдерінде этникалық бірігу жолындағы проблемалар.


Тақырып VIII. Африка халықтарының әлеуеметтік этнографиясы.

Африка халықтарының географиялық орналасуы, тілдік ерекшеліктері, антропологиясы. Қоғамдық ұйымдасу формалары. Діни-конфессионалдық топтар. Мәдени жетістіктер жіне мешеуілдік. Құрлықтағы этносаралық қатынсатар мен қақтығыстар.


Тақырып IX. Еуропа халықтарының этникалық тарихы.

Еуропалық этностардың құрамы, тілдік ерекшеліктері, шаруашылық типтері, мәдени дамуы. Еуропалық Одақ елдеріндегі әлеуметтік этнография ерекшеліктері: жалпыеуропалық қауымдастыққа Азия мен Африкадан келген иммигранттардың интеграциялау мәселесі.


Тақырып X. Демографияның пәні, зерттеу объектісі.

Демографияның қоғамдағы әлеуметтік-саяси ролі. Өтпелі экономика кезеңінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-демографиялық саясатының негізгі бағыттары.


Тақырып XI. ХІХ ғ. соңы – 1928 ж. аралығында Қазақстандағы демографиялық ахуал.

Отаршылдық саясат нәтижесінде қазақ халқының демографиялық көрсеткіштерінің өзгеріске ұшырауы. 1897 ж. Бірінші халық санағының мәліметтері. Азамат соғысы мен 20-шы жж. бас кезіндегі аштықтың халық санының өзгеруіне әсері. 1926 ж. Бірінші Кеңестік халық санағы бойынша демографиялық көрсеткіштер.


Тақырып XII. 1930-1940 жж. Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер

Халықтың табиғи қозғалысы, қалалар мен ауылдардағы халық құрамындағы өзгерістер. Саяси-экономикалық жағдайдың мазмұны және оның әлеуметтік өмірге ықпалы. 30-шы жылдардағы Қазақстандық қасірет. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан халқы. Халықтарды депортациялау.


Тақырып XIII. 1950-1990 жж. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық үрдістер

Республика халқының 1950-60 жж. әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Миграция және оның негізгі бағыттары. 1950-60 жж. көші-қонның ерекшеліктері, территориялық орналасудағы өзгерістер, халықтың әлеуметтік жағдайы.

1970-1990 жж. республикадағы әлеуметтік-демографиялық процесстер, халықтың табиғи қозғалысы. Экологиялық жағдайдың әлеуметтік-демографиялық үрдістерге ықпалы.


Тақырып XIV. Қазіргі Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер

Республика қалаларындағы әлеуметтік-демографиялық ахуал. Урбанизация. Ауылдағы «Қазақстан - 2030» стратегиясынан туындайтын табиғи қозғалыстын мазмұны. Демографиялық саясаттың негізгі бағыттары.


Тақырып XV. Қорытынды сабақ

«Әлеуметтік этнография және демография» пәнінің оқытылуының қорытындыларын шығару. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырғанда тұрғындардың негізі кәсіптерін, әлеуметтік ұйымдасу және отбасылық қатынастар формаларын, мәдени және этникалық психология, ұлттық сана-сезім, этникалық өз-өзін анықтау ерекшеліктерін ескеріп жүргізу қажеттілігі.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


рет№

Тақырыптың атауы

Мазмұны

Сағат

көлемі

1

2

3

4

1

Әлеуметтік этнографияның пәні, зерттеу объектісі


Әлеуметтік этнографияның пәні мен міндеттері. Этникалық қауымдар мен этникалық топтар. Этногенез және этникалық тарих. Этнопсихология.

-

2

Этникалық процесстердің ерекшеліктері


Әлем халықтарының мәдени-тарихи өз-ара әркеттесуі – қазіргі этникалық үрдістердің негізі. Халық қоныстануы, сандық өсу динамикасы және өзгерістер.

-

3

Әлем халықтарының классификациясы


Әлем халықтарын географиялық, антропологиялық, тілдік, діни-конфессионалдық және шаруашылық-мәдени топтастыру ерекшеліктері.

1

4

Әлем халықтарының қазіргі кездегі этнографиясы


Интеграция мен консолидация – негізігі этникалық үрдістер. Этностық мәдениет. Дәстүр және қоғам. Этникалық ерекшелік. Діл (ментальность). Әлемнің этникалық сипаттамасы.

-

5

Қазақтардың және Қазақстанның этникалық топтарының этнографиясы


Қазақстан халқының қазіргі кездегі этникалық құрамы. Этникалық топтардың қалыптасу ерекшеліктері. Қазақстар – республикадағы төл этнос. Қазіргі кезеңдегі этносаралық қатынастар ерекшеліктері.

1

6

Орта Азия халықтарының әлеуметтік этнографиясы


Орта Азияда халық ораналасу ерекшеліктері мен проблемалары. Этносаралық қарама-қайшылықтар мен жаппай еңбек миграциясының себептері.

-

7

Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы


Америка халықтарының этногенезі мен этникалық тарихы. Қазірге ұлттардың қалыптасуы. Халықтың көпэтностылығы. Өз-ара мәдени әрекеттесу мәселелері.

1

8

Африка халықтарының әлеуеметтік этнографиясы


Африкада ежелгі және ортағасырларда этностардың қалыптасуы. Қазіргі кездегі халықтардың этникалық бірігу мәселелері.

-

9

Еуропа халықтарының этникалық тарихы


Еуропа аумағында түрлі этностардың өз-ара әрекеттесуінің тарихи тәжірибесі. Қазіргі кезеңде Еуроодақ елдерінің этникалық құрамының ерешеліктері. Еңбек мигранттарының жалпыеуропалық қауымдастыққа интеграциялау мәселесі.

-

10

Демографияның пәні, зерттеу объектісі


Әлеуметтік демография және этнодемография пәні, зерттеу объектілері. Демографиялық саясатты іске асыру барысында орындалуға тиіс әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, медициналық және тағы да басқа

іс-шаралар.

-

11

ХІХ ғ. соңы – 1928 ж. аралығында Қазақстандағы демографиялық ахуал


Қазақстардың саны мен жалпы халық санындағы үлесі. Этностардың туу, өлім және табиғи өсім көрсеткіштері.


1

12

1930-1940 жж. Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер


Халық саны. Халық санының орналасуының аймақтық ерекшеліктері. Кеңес өкіметінің демографиялық саясаты және 1931-1933 жж. қазақ халқына қарсы жасалған геноцид.

-

13

1950-1990 жж. Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық үрдістер


Ұдайы өсу үрдістері. Жыныстық-жастық құрамы. Әлеуметтік құрамы, кәсіби құрылымы. Ой және қара жұмыспен қамтылған халық санының динамикасы. 1990-шы жж. халық санының едәуір қысқаруының себептері. Ішкі- және сыртқымиграциялық үрдістер. Оралмандар, репатриант-қазақтар.

1

14

Қазіргі Қазақстандағы этнодемографиялық үрдістер


Қазақстан Республикасында халық денсаулығының, туу, некелік жағдай, өлім мен көші-қон мәселелері және оларды әлеуметтік жұмыс барысында есепке алу.

1

15

Қорытынды сабақ


Әлеуметтік жұмыста осы пәнді оку барысында алған білімдер мен икемділіктерді пайдалану қажеттілігі.

-

Барлығы:

6


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


Рет №

СӨЖ түрі

Есеп формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

2.

Тәжірибе сабақтарына дайындық.

Семинар сабақтарының жұмыс дәптері.


Сабаққа қатысу


42

Барлығы

72

Қосымша дайындалуға арналған тақырыптар:

 1. Этнография: пәні, зерттеу объектісі, мақсаты және міндеттері.

 2. Этникалық үрдістердің құрамы және ерекшеліктері.


 3. Әлем халықтарының негізгі классификациясы

 4. Австралия және Мұхиттық аралдар халықтарының этнографиялық дамуы

 5. Қазақ халқының тарихи-этнографиялық дамуы

 6. Орта Азия халықтарының этникалық тарихы

 7. Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы

 8. Африка халықтарының этнографиясы

 9. Еуропа этностарының әлеуметтік-этнографиялық дамуы

 10. Демография: пәні, зерттеу объектісі, маңызы.

 11. ХХ ғасырдың 30-40-шы жылдарында Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық ахуал

 12. Миграцияның формалары мен негізгі бағыттары

 13. ХХ ғасырдың 50-90-шы жж. Республикадағы әлеуметтік-демографиялық үрдістер

 14. Қазақстан Республикасында өтпелі экономика кезеңіндегі демографиялық үрдістердің сипатты белгілері


Выписка из рабочего учебного плана специальности
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Мамандығы: 050905 –«Әлеуметтік жұмыс»

Түсу жылы – 2008, 2009


Әлеуметтік этнография және демография пәні бойынша
Оқу түрі

Бақылау түрі

Жұмыс көлемі

Сағаттарды курс және семестр бойынша бөлу
4 семестр

емт.

сын.

кп.

кр.

Бақ. жұм.

барлығы

дәр.

тәж.

СӨЖ

дәр

тәж

СӨЖ

жал.

ауд

СӨЖ

1.

Сырттай және дистанциялық. орта арнаулы білім базасы негізінде4


9018
72
6

6672
ӘДЕБИЕТНегізгі:


 1. Артыкбаев Ж.О. Этнология и этнография. Учебное пособие. Астана, «Фолиант», 2003

 2. Артыкбаев Ж.О. Этнология. Учебник для вузов. Алматы, «Изд-во КазНУ», 2006

 3. Асылбеков М.Х., Козина В.В. Казахи (демографические тенденции 80-90-х годов). Алматы, 2003

 4. Галустова О.В. Этнопсихология. М., «Приор-Издат», 2005

 5. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., «Кристалл», 2003

 6. Садохин А.П. Этнология. Учебное пособие. М., 2005

Қосымша:

 1. Абсаттаров Р.Б. Воспитание культуры межнационального общения студентов: теория и практика. А., 1999

 2. Аймаганбетова О.Х. Основы этнопсихологии. Учебное пособие. А., «Литера», 2003

 3. Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985

 4. Алексеев В. П. Этногенез. М., 1986

 5. Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870-1914 гг.). – А., 1974

 6. Алексеенко А.Н. Население Казахстана 1920-1990 гг. А., 1993

 7. Аринова О. Формирование механизма мониторинга межэтнических отношений. А., «Фонд Сорос-Казахстан», 2001

 8. Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. Караганда, 1993.

 9. Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

 10. Арутюнов С.А. и др. Этнологический словарь. Вып. 1: Этнос. Нация. Общество.М., 1996.

 11. Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1991). А., 1991

 12. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973

 13. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983

 14. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1988

 15. Валентей И. Система знаний о народонаселении. М., 1991

 16. Валиханов Ч.Ч. Этнографическое наследие казахов. БКЭ. Павлодар, «ЭКО», 2005

 17. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2001

 18. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 2002

 19. Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 2004

 20. Демографический словарь. М., 1991

 21. Демографический ежегодник Казахстана. А., 1994

 22. Итс Р.Ф. Века и поколения. М., 1976

 23. Исмагулов О.И. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. Алма-Ата, 1970.

 24. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 5-ти томах. Т.1-3. Алматы, 1998-2000

 25. Казахи: историко-этнографическое исследование. Алматы, «Казахстан», 1995

 26. Казахская диаспора: проблемы этнического выживания. /сост. И научная редакция К.А. Есмагамбетова. А., «Атамура», 1997

 27. Касымова А. Республика Казахстан: политика преодоления угроз этносоциальных конфликтов. А., 2002

 28. Кваша А.Я. Что такое демография. М., 1985

 29. Козлов В.И. Этническая демография. М., 1977

 30. Кузьмина О. Е., Пучков П. И. Основы этнодемографии. М., 1994

 31. Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997

 32. Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культуры. Учебное пособие. Алматы, «Дайк-Пресс», 2000

 33. Муканов М.С. Этническая территория казахов в ХVШ - нач. ХХ в.в. Алма-Ата: Казахстан, 1991

 34. Назарбаев Н.А. На пороге ХХІ века. А., 1997

 35. Народы мира: Историко-этнографический справочник. М., 1988

 36. Народы Средней Азии и Казахстана. Т. I-II. М., 1962, 1963

 37. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб., 1999

 38. Страны и народы: Научно-популярное географо-этнографическое издание. В 20 т. М., 1980

 39. Сужиков Б.М. Национальная идентификация и динамика этнических процессов в зарубежных центральноазиатских исследованиях. А., 1997

 40. Татимов М.Б. Развитие народонаселения и демографическая политика. А., 1978

 41. Татимов М. Дербестігіміз демографияда. А., 2000

 42. Теория и практика межэтнического и межкультурного взаимодействия в современном Казахстане. Учебное пособие для вузов. А., 2002

 43. Токарев С.А Этнография М., 1968

 44. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985

 45. Чеснов Я. В. Лекции по исторический этнологии. М., 1998

 46. Шалекенов У.Х. Әлем халықтарының этнографиясы. А., 1996

 47. Этносы и этнические процессы. М., 1993

 48. Этноязыковые функции культуры. М., 1991.
Лист согласования рабочей программы дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/11Әлеуметтік этнография және демография

пәні бойынша жұмыс бағдарламасын келісімдеу парағы

2010-2011 оқу жылы


КЕЛІСІМДЕУ ПАРАҒЫ

Шығарушы

кафедра

Кафедра меңгерушісінің

аты-жөні

Қолы

Келісілген күні

1

2

3

4

Психология және педагогика
Е.И. Бурдина


Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Когнитивті лингвистика» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница