Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области
НазваниеАқтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области
страница1/41
Дата конвертации14.02.2016
Размер2.83 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://aktobe.stat.gov.kz/wp-content/uploads/2015/09/Уровень-жизни-населения-2008-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Казақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының Статистика департаменті


Қазақстан Республикасының «Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статақпараттардың өзінің жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Ақтөбе облысы Статистика департаментіне сілтеме жасауға міндетті.


В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент Статистики Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по статистике.


Ақтөбе облысы халқының
тұрмыс деңгейіУровень жизни населения

Актюбинской области

2008-2012


Статистикалық жинақ
Статистический сборникАқтөбе 2013


Ақтөбе облысы халқының тұрмыс
деңгейі/Статистикалық жинақ/қазақ және орыс тілдерінде/77 бет.


Ақтөбе облысы Статистика департаменті

Бас редактор Қ .С..Жекеев


Жинақ Ақтөбе облысы
Статистика департаментінің www.aktobe.stat.kz
Интернет-ресурсында қол жетімді.


Мекен-жай: Ақтөбе қаласы, 030020

Әбілқайыр хан даңғылы, 25

Ақтөбе облысың Статистика Департаменті

Телефондар: 8 (7132) 54-36-52

Факс: 8 (7132) 56-37-97

Электрондық мекен-жай: obl_aktobe@statbase.kz


Шартты белгілер:


« - » - құбылыс жоқ

( … ) - деректер жоқ

« 0,0 » - құбылыс жоқ


Жекелеген жағдайларда қорытынды мен қосылғыштар сомасы арасындағы шамалы айырмашылықтар деректерді дөңгелектеумен түсіндіріледі.
Уровень жизни населения Актюбинской области/

Статистический сборник/на казахском и русском языках/77 стр.


Департамент статистики Актюбинской области

Главный редактор К.С..Жекеев


Сборник доступен на Интернет-ресурсе

Департамента статистики Актюбинской области

www.aktobe.stat.kz


Адрес: г. Актобе, 030020

проспект Абилкайыр хана, 25

Департамент статистики Актюбинской области

Телефоны: 8 (7132) 54-36-52

Факс: 8 (7132) 56-37-97

Электронный адрес:
obl_aktobe@statbase.kz


Условные обозначения:


« - » - явление отсутствует

( … ) - данные отсутствуют

« 0,0 » - незначительная величина


В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.© Ақтөбе облысының Статистика департаменті, 2013Алғы сөз


«Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі» статистикалық жинағында 2008-2012 жылдардағы халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат келтірілген.

Жинақ облыс халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайын сипаттайтын кестеленген материалдарды қамтиды. Мұнда облыстағы халықтың демографиялық жағдайы, табыстары және олардың бөлінуіндегі әркелкілігі, халыққа арналған тауарлар мен қызметтер көрсетулер туралы ақпарат, тұрғын үйдің жағдайы, әлеуметтік қамсыздандыру мен халыққа әлеуметтік көмек көрсету, денсаулық жағдайы мен дәрігерлік қызмет көрсету, білім мен мәдениет, қоршаған ортаның жағдайы және қылмыстылықтың деңгейі туралы статистикалық мәліметтер көрсетілген. Көрсеткіштердің бірқатары облыс аудандарының бөлінісінде келтірілген.

Жеке көрсеткіштер бойынша ертерек жарияланған деректер нақтыланған немесе қайта есептелген. 2012 жылдағы кейбір статистикалық деректер алдын ала берілген және келесі жарияланымдарда өзгеруі мүмкін.

Жинақты дайындау кезінде ағымдағы статистикалық есептілік және халықтың іріктеп зерттеуінің мәліметтері пайдаланылған.

Ұлттық көрсеткіштерді есептегенде салыстырымдықты қамтамасыз ету үшін жалпы қабылданған халықаралық әдіснама пайдаланылады.

Жинақ оқырмандардың қалың қауымына: экономистерге, статистиктерге, ғылыми қызметкерлерге, кәсіпкерлер мен кәсіпқой емес пайдаланушыларға арналған.
Предисловие


Статистический сборник «Уровень жизни населения Актюбинской области» содержит информацию об основных социально-экономических индикаторах уровня жизни населения за 2008-2012гг.

В сборниках включены табличные материалы, характеризующих социально-экономи-ческое положение населения в области. Представлены статистические материалы о демографической ситуации, доходах населения и неравномерности их распределения, информация о товарах и услугах для обеспечении и социальной помощи населению, состоянии здоровья и медицинском обслуживании, образовании и культуре, состоянии окружающей среды и уровне преступности в области. Ряд показателей приведен в разрезе районов области.

По отдельным показателям уточнены или пересчитаны ранее опубликованные данные. Некоторые статистические данные за 2012 год являются предварительными и могут измениться в последующих публикациях.

При подготовке сборника использовались материалы текущей статистической отчетности и выборочных обследований населения.

В целях обеспечения сопоставимости при расчете национальных показателей максимально используется общепринятая международная методология.

Сборник предназначен для широкого круга читателей: экономистов, статистиков, научных работников, предпринимателей и непрофессиональных пользователей.Мазмұны
Содержание1.ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС ДЕҢГЕЙІНІҢ НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРЫ
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 5

1.1 Халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі индикаторлары
Основные индикаторы уровня жизни населения 8

2.1 Макроэкономикалық негізгі көрсеткіштер
Основные макроэкономические показатели 15

3.1 Жынысы мен жасы бойынша тұрақты халықтың саны және құрамы
Численность и состав постоянного населения по полу и возрасту 17

3.2 Қалалық және ауылдық жерде халықты жас топтары бойынша бөлу
Распределение населения по возрастным группам в городской и сельской местности 18

3.3 Халықтың туылуы, өлім-жітімі және табиғи өсімі
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 20

3.4 Мемлекетаралық көші-қон*
Межгосударственная миграция* 20

3.5 Көшіп-қонушылардың ұлттық құрамы
Национальный состав мигрантов 22

4.1 Еңбек нарығының негізгі индикаторлары
Основные индикаторы рынка труда 26

Еңбек нарығының негізгі индикаторлары
Основные индикаторы рынка труда 26

4.2 Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен қамтылған халықты бөлу
Распределение занятого населения по видам экономической деятельности 27

4.3 Жұмыссыз және жұмысқа тұрғандар ретінде тіркелген азаматтардың саны1)
Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных и трудоустроенных1) 28

5.1 Үй шаруашылықтарының орташа мөлшері
Средний размер домохозяйств 32

5.2 Үй шаруашылықтарының құрамы және бар балалар санын бөлу
Распределение домохозяйств по составу и наличию детей 32

5.4 Экономикалық қызмет түрлері бойынша қызметкерлердің орташа атаулы айлық жалақысы Среднемесячная номинальная заработная плата работников
по видам экономической деятельности 33

5.4 Халықтың нақты ақшалай табыстары мен нақты жалақының индекстері
Индексы реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы 35

5.5 Аудандар бойынша орташа атаулы айлық жалақы
Среднемесячная номинальная заработная плата по районам 35

5.7 Халықтың ақшалай табыстарының құрылымы
Структура денежных доходов населения 36

5.8 Тұтынуға жұмсалған үй шаруашылықтарының табыстары 37

Доходы домохозяйств, использованные на потребление 37

5.9 Тұтынуға пайдаланылған табыс пен күнкөрістің ең төменгі мөлшерінің сәйкестігі (табыстардың сатып алушылық қабілеті) 37

Соотношение дохода, использованного на потребление и величины прожиточного
минимума (покупательная способность доходов) 37

5.10 Үй шаруашылықтарының қаржылық шығындары мен құрылымы
Денежные расходы домохозяйств и их структура 37

5.11 Үй шаруашылықтарының тұтынушылық шығындары 39

Потребительские расходы населения и их структура 39

5.12 Халықтың азық-түлік өнімдерін тұтынуы*
Потребление населением продуктов питания* 42

5.13 Халықтың азық-түлік өнімдерін тұтынуы*
Потребление населением продуктов питания* 43

5.14 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінен жоғары табысы бар халықтың
азық-түлік тағамдарын тұтынуы*
Потребление продуктов питания населением с доходами выше
величины прожиточного минимума* 44

5.15 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінен төмен табысы бар халықтың
азық-түлік тағамдарын тұтынуы*
Потребление продуктов питания населением с доходами ниже
величины прожиточного минимума* 44

6.1 Күнкөрістің ең төменгі мөлшері
Величина прожиточного минимума 48

6.2 Аудандар бойынша күнкөрістің ең төмен мөлшері
Величина прожиточного минимума по районам 48

49

6.3 Табыстарды бөлудің біркелкі еместігі
Неравномерность распределения доходов 49

6.4 Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасынан төмен, тұтынуға пайдаланылған
табыстары бар халықтың үлесі* 49

Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины 49

прожиточного минимума* 49

6.5 Азық-түлік қоржынының құнынан төмен, тұтынуға пайдаланған
табыстары бар халықтың үлесі* 50

Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже стоимости 50

продовольственной корзины* 50

6.6 Үй шаруашылығының мөлшеріне байланысты күнкөрістің табысы ең төменгі шамасынан төмен халықтың үлесі* 50

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
в зависимости от размера домохозяйства* 50

6.7 Үй шаруашылығының мөлшеріне байланысты табысы азық-түлік қоржыны
құнынан төмен халқының үлесі* 50

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины
в зависимости от размера домохозяйства* 50

6.8 Кедейшілік көрсеткіштері*
Показатели бедности* 50

6.9 Орташа 1 жан басына шаққандағы табыс мөлшері бойынша халықты бөлу* 51

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода* 51

6.10 Халықтың 10 пайыздық (децильдік) топтары бойынша халық табыстарының үлесі* 51

Доля доходов населения по 10-процентным (децильным) группам населения* 51

6.11 Джини Коэффициенті және қорлар коэффициенті* 52

Коэффициент Джини и коэффициент фондов* 52

6.12 Халықтың 20 пайыздық (квинтельдік) топтары бойынша халық табыстарының үлесі* 52

Доля доходов населения по 20 процентным (квинтильным) группам населения* 52

6.13 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ерлер және әйелдер үлесі* 52

Доля женщин и мужчин в обследуемых домохозяйствах* 52

7.1 Тұтыну бағасының индексі
Индекс потребительских цен 53

7.2 Жеке тауарлық топтар бойынша бөлшек сауданың жалпы көлемі
Общий объем розничной торговли по отдельным товарным группам 53

8.1 Тұрғын үй қоры1)
Жилищный фонд1) 56

8.2 Халықтың тұрғын үй жағдайының негізгі көрсеткіштері1)
Основные показатели жилищных условий населения1)
56

Средняя обеспеченность населения жильем 56

8.3 Тұрғын жайларды пайдалануға беру
Ввод в действие жилых домов 57

8.4 Салынған пәтердің саны және оның орташа мөлшері
Число построенных квартир и их средний размер 57

8.5 Аудандар бойынша халықтың тұрғын үйлермен қамтамасыз етілуі1)
Обеспеченность населения жильем по районам1) 58

8.6 2012 жылы тұрып жатқан үйлердің мөлшері*
Размер занимаемого жилья в 2012 году* 58

8.7 2012 жылы тұрғын үйді көріктендіру*
Благоустройство жилья в 2012 году* 58

9.1 Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан зейнетақы
және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар саны*
Численность получателей пенсий и пособий из Государственного центра
по выплате пенсий* 60

9.2 Атаулы әлеуметтік көмекті алушылар саны және оның орташа айлық мөлшері 62

Численность получателей и среднемесячный размер выплаченной
адресной социальной помощи 62

9.3 Зейнетақының ең төменгі мөлшері
Минимальный размер пенсии 62

10.1 Халықтың жекелеген жұқпалы ауруларға шалдығуы*
Заболеваемость населения отдельными видами болезней* 64

10.2 Алкоголь мен нашақорлықты тұтынумен байланысты өлім-жітім 65

Заболеваемость населения алкоголизмом и наркоманией 65

10.3 Халыққа медициналық жедел жәрдем қызметін көрсету 66

Обслуживание населения скорой медицинской помощью 66

10.4 Түсіктер 66

Аборты 66

10.5 Кезеңдік қаралуға тиісті халықты профилактикалық тексеру 66

Профилактические осмотры населения, подлежащего периодическим осмотрам 66

10.6 Өлім себептерінің негізгі жіктелімі бойынша халықтың өлім-жітімі 66

Смертность населения по основным классам причин смерти 66

10.7 Кісі өлтіруден және өзіне-өзі қол салудан халықтың өлім-жітімі 67

Смертность населения от убийств и самоубийств 67

10.8 Өлім-жітімнің негізгі жіктелімі бойынша сәбилер өлімі 67

Младенческая смертность по основным классам причин смерти 67

10.9 Емдеу-профилактикалық мекемелер және медициналық кадрлар 68

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры 68

10.10 Денсаулық сақтау қызметтерінің жекелеген түрлерінің орташа бағасы 69

Средние цены на отдельные виды услуг здравоохранения 69

10.11 Шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсері және табиғи ресурстарды пайдаланылу 69

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду и
использование природных ресурсов 69

10.12 Қоршаған ортаны қорғауға және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға
бағытталған инвестициялар 69

Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов 69

10.13 Халықтың жан басына шаққанда атмосфераны ластайтын зиянды заттардың
тұрақты көздерінен шығарылуы 69

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения
в атмосферу на душу населения 69

11.1 6-24 жастағы халықты біліммен қамтудың жиынтық үлесі 72

Совокупная доля охвата образованием населения в возрасте 6-24 лет 72

11.2 Тұрақты мектепке дейінгі ұйымдар (мемлекеттік және жеке) 72

Постоянные дошкольные организации (государственные и частные) 72

11.3 Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептер 73

Государственные дневные общеобразовательные школы 73

11.4 Күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі оқушылар мен мұғалімдер саны 73

Численность учащихся и учителей в государственных дневных
общеобразовательных школах 73

11.5Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі оқушылар саны 74

11.6Численность учащихся в государственных дневных общеобразовательных школах 74

11.6 Жеке жалпы білім беретін мектептер 74

Частные общеобразовательные школы 74

11.7 Кешкі жалпы білім беретін мектептер 75

Вечерние общеобразовательные школы 75

11.8 Меншіктің барлық нысанының кәсіпорындары мен ұйымдарымен жалпы
білім беретін мектептерді және мектепке дейінгі мекемелерді пайдалануға беру
Ввод в действие общеобразовательных школ и дошкольных учреждений
предприятиями и организациями всех форм собственности 75

11.9 Жоғары оқу орындары және колледждер
Высшие учебные заведения и колледжи 75

11.10 Жоғары оқу орындары мен колледждерге қабылдау
Прием в высшие учебные заведения и колледжи 76

11.11 Жоғары оқу орындары мен колледждерде мамандарды шығару
Выпуск специалистов высшими учебными заведениями и колледжами
76

11.12 Үйірмелік мекемелер
Клубные учреждения 76

11.13 Киноқондырғылар
Киноустановки 77

11.14 Мұражайлар
Музеи 77

11.15 Театрлар
Театры 77

11.16 Кітапханалардың жұмыс көрсеткіштері
Показатели работы библиотек 77

12.1 Тіркелген қылмыстардың саны
Число зарегистрированных преступлений 78

12.2 Қылмыс жасаған адамдардың құрамы
Состав лиц, совершивших преступления 79

12.3 Аудандар бойынша өмір қауіпсіздігінің көрсеткіштері1)
Показатели безопасности жизни по районам1) * 79  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Похожие:

Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconРеспублика казахстан акимат актюбинской области управление
Гу «Управление здравоохранения Актюбинской области» просит опубликовать текст объявления о проведении тендера по закупу фармацевтических...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconАқтөбе облысы Темір ауданы Бабатай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Серғазина Гүлжазира Бабатайқызы
Учитель начальных классов Бабатайской средней школы Темирского района Актюбинской области Сергазина Гулжазира Бабатаевна
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconРоссийская Федерация Белгородская область департамент здравоохранения и социальной защиты населения белгородской области прика з
«Формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области на 2011-2012 гг.» и постановления губернатора Белгородской...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconРегламент государственной услуги «Выдача ветеринарного паспорта на животное»
Постановление акимата Актюбинской области от 29 февраля 2012 года №63. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconА. Отар
Согласно письма департамента образования Актюбинской области от 14 мая 2008 года за №2-1355 необходимо принять конкретные меры по...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconО переименовани и некоторых улиц города Темир
Постановление акимата Темирского района Актюбинской области от 07 мая 2012 года №103 Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconКонцепция Сети эспур деятельность по созданию эспур в Акмолинской области в Актюбинской области в Жамбылской области в Карагандинской области в Кызылординской области в Южно-Казахстанской области на республиканском уровне
Семинар абр по обмену знаний для эффективного взаимодействия с нпо в Казахстане. Отчет Б. Исалиева
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconКонкурс по государственным закупкам проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство медицинских пунктов в Байганинском и Иргизском районах Актюбинской области"
Ақтөбе облысының Байғанин және Ырғыз аудандарында медициналық пункттердің құрылысы нысаны бойынша жобалық-іздестіру жұмыстарын мемлекеттік...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconЖоба қарғалы өзенін және Ақтөбе облысы Жайық-Каспий бассейнінің негізгі
Ережесін бекіту туралы қаулысына сәйкес Қарғалы өзенін және Ақтөбе облысы Жайық-Каспий бассейнінің негізгі көлдерін қоса алғанда...
Ақтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области iconАқтөбе облысы әкімінің
Республикасы Президентінің 2011 жылғы 19 мамырдағы №86 Жарлығының 1 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты шешiм...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница