1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
Скачать 129.58 Kb.
Название1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
Дата конвертации14.02.2016
Размер129.58 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6m050200kaz.doc
Ф.7.22-17

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі


Саясаттану кафедрасы«Бекітемін»

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры


_________________ Бахов Ж.К.


« » ______________ 2011ж.6М050200-Саясаттану

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ


Шымкент 2011 ж.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6М050200-Саясаттану мамандығының (Мемлекеттік басқару, Мемлекеттік саясат, Халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат, Геосаясат, ҚР парламент институтының қалыптасуы, ҚР президент институтытының қалыптасуы, Саяси менеджментжәне қоғаммен байланысы, Саяси философия, Саяси технологиялар мен имиджиология, Қазіргі саясаттану ғылымының өзекті мәселелері, Қазақстандағы саясаттану ғылымының дамуы, Саяси сараптау мен болжам, Қолданбалы саясаттанудың қазіргі таңдағы мәселелрі, Халықаралық қатынастардың жаһандық мәселелері) пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылыған


Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

«21» Сәуір 2011, № 10 хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі _______________ т.ғ.к., доцент Б.А. Алтаев (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған «ХҚ және Заңтану» 30.04.2011 ж.10 хаттамасы

(факультеттің аталуы)

Төрайымы _______________________Ким Э.П. з.ғ.к.

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген


ЖООКББО бастығы_________________________Изтаев Ж.. п.ғ.к


Кіріспе


Магистратурада 6M050200-Саясаттану амандығы бойынша мамандарды даярлау екі бағытта жүргізіледжі: бейіндік және ғылыми-педагогикалық. Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік дссертация қорғаған тұлғаға ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша, саясаттану мамндығы бойынша ғылым магистрі дәрежесі тағайындалады.Ал бейіндік бағыт бойынша-саясаттану мамандығы бойынша магистр дәрежесі тағайындалады.Оқу мерзімі ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша-2 жыл, бейіндік бағыт бойынша-1жыл.


1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері


1. Мемлекеттік саясат (Publics Policy).

Мемлекеттік саясаттың эволюциясы. Мемлекттік саясатты талдаудың нарығы мен әлеуметтік институттарды реттеу саясаты және оның өммір сүру деңгейіне әсері. Өндіріссіздік саладағы саясат. Қоғамдық және жергілікті саясат. Аймақтық басқару мен жергілікті өзін-өзі басқару. Халықаралық денгейдегі интеграция саясаты. Ақпараттық саясат.


2. Мемлекеттік басқару (Publics administration)

Мемлекеттік басқару. Басқару мемлекеттің негізгі қызметі. Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік құрылыс түрлеріне тәуелділігі. Экономикалық, саяси және әлеуметтік салалардың бірлігі. Мемлекеттік басқарудың саяси-құқықтық аспектілері. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық принцптері мен қызметтері. Қазақстандағы басқару жүйесінің ерекшеліктері.


3. Қазіргі халықаралық қытынастар және ғаламдық даму

Ғаламдасу жағдайындағы қазіргі халықаралық қатынастарды саяси зерттеудің концептуалдық негіздері. Қазіргі әлемнің геосаяси конфигурациясындағы өзгерістер және геосаяси үрдістер. Жаңа әлемдік тәртіп, оның баламасы, халықаралық, аймақтық, ұлттық қауіпсіздік. Ғаламдық мәселелердің саяси аспектілері. Халықаралық және мемлекет аралық қақтығыстар.

4. Геосаясат

Геосаяси процесстердің даму негізі, ондағы түйінді концепциялар, Қазақстан Республикасының Орта Азия аймағындағы, Ресей мен Қытай елдері шеңберіндегі дипломатиялық қатынастары, ШЫҰ, ЕВРАЗЭС, АСЕАН, БҰҰ, ЕҚЫҚҰ т.б халықаралық ұйымдар мен акторлар қатарында жаһандық және аймақтық интеграциялық байланыстар орнату принциптері мен заңдылықтары қарастырылады.


 1. Қазіргі саясаттану ғылымының өзекті мәселелері

Қазақстан Республикасының егеменденуі, мемлекеттік биліктің қалыптасуы мен қызметтік анықталуы,əлеуметтік-экономикалық жəне саяси даму жолдарын таңдау, демократиялық саяси мəдениетті дамыту, оның институттануы, азаматтық қоғамның қалыптасуы, мемлекеттік билік пен оппозиция арасында саяси жетік диалогті ұйымдастыру, мемлекеттік биліктің сыртқы саяси қызметі жəне Қазақстанның тек құқықты мүше сапасында қазіргі əлемдік қауымдастыққа кіру мəселелерін зерттеу саяси ғылымның қазіргі маңызды міндеттері болып табылады.


6. Саяси менеджмент және қоғаммен байланысы

Қоғаммен байланыс жасау пәні мен ерекшелігі. PR-дің мемлекеттік және қоғамдық институттармен өзара әрекеттесу сфералары. Мәліметтерді жинақтау мен өңдеу әдістері. Мемлекеььік билік органдарының аймақтық деңгейдегі қоғамдық саяси бірлестіктерімен өзара әрекеттесу практикасы. Саяси басқарудың этикасы мен мәдениеті.


7. Саяси философия

Азаматтық қоғам және мемлекет. Саясат пен демократияның кеңестігі. Саясат саласында антиномияларды шешу жолдары. Саясат және мораль. Саяси жүйе сипаттамасының философиясы . Саяси жүйе сипаттамасының философиясы. Әлемдік діндер және модернизм проблемасы. Азаматтық қоғам және мемлекет. Саясат пен демократияның кеңестігі. Монизм дүниетаным түсінігі. Саяси философияның категориялары: теңдік,әділеттілік. Саясаттағы рационалдық және ирроционалдық мүдделер жүйесі. Саяси философияның зерттеу объектісі,пәніізаңдылықтары. Саяси-философияның идеяларының шығу тегі. (даосизм,легизм).


 1. Саяси талдау және болжау

Саяси талдау қоғамдық процестерді басқару инструменті, оларды реттеудің саясаттағы стихиялық бастау əрекетін əлсіретудің алғышарты ретінде. Саяси талдау əдістерінің генезисі: негізгі əдістердің тууы, пайда болуы (олардың өзара байланысындағы пайда болу жəне даму жағдайлары, кезеңдері, бағыты жəне беталысы). Саяси талдаудың əдістері жүйесі: жалпы (социологиялық, ережелік-құндылықтық, жүйелік, құрылымдық-қызметтік, институттық-бихевиористік, салыстырмалы, тарихи, демографиялық, антропологииялық, рационалдық таңдау теориясы, дискурс-талдау жəне басқалары); жалпылогикалық (анализ жəне синтез, индукция жəне дедукция, абстрактылау жəне абстрактылықтан нақтылыққа көтерілу, тарихилық пен логикалықты үйлестіру жəне басқалары); эмпириялықтар (статистикалық, бақылау,сауал, эксперимент, моделирование-үлгілеу, кибернетикалық, математикалық ж.б.).


9. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізгі бағыттары

Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізгі бағыттары .Ғылымының пәні мен әдісі туралы білім алу, саяси ойдың негізгі бағытына көңіл бөлу. Әлеуметтік қарым-қатынастар және процесстер саяси мәдениет жөнінде хабардар бөлу. Әлеуметтік жүйелер мен саяси тәртіптерді ажырату, әлеуметтік институттар мен белсенді топтарды, сонымен қатар саяси жетекшілерді білу қажет.


10. Қәзіргі халықаралық қатынатар және әлемдік саясат

Қәзіргі халықаралық қатынатар және әлемдік саясат. Қәзіргі халықаралық қатынастардың негізгі бағыттарын айқындау;Қәзіргі қатынастардың ұғымы, мәні, құрылымы жайлы білімді қалыптастыру;Қәзіргі әлемнің проблемаларын оқу; Қауіпсіздік пен қару жараққа бақылау орнату проблемаларын ашып көрсету. Саяси шынайылықта бағдар алуға, олар да қандай да бір халықаралық саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға ғылыми тəсілді жасақтауға, оларды əлемдік саясаттың қазіргі күндегі фактілерін талдай алуға үйренуге, көпполюсті əлем жағдайындағы Қазақстанның ұстанып отырған көпвекторлық саясатын объективті түсіндіруге көмектесуге арналған. Қазіргі əлемдік процесс пен халықаралық қатынастар жайлы білімдерін қалыптастыруға көмектеседі.


11. ҚР-ғы президенттік институттың қалыптасуы

Президенттік институт туралы ұғымы. ҚР президенттік институтының құрылуы. ҚР және ҚР парламенті. Президенттің сот билігіне қатынасы. ҚР президентінің заңды билігі. ҚР президентінің статусы. ҚР президентінің өкілеттігі ҚР президенті қызметіне кірісуі ҚР президенті қызметінен босау. ҚР президентіне кандидатура ұсыну құқығы. ҚР сайлау туралы заңы. ҚР президентін сайлау бойынша жауапты топтар. ҚР президенттігіне кандидаттарды тіркеу құжаты. Бірінші Бүкілхалықтық президент сайлау. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігі және инивиативасы (бастамалары). ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігі. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2005ж. 18 ақпандағы жолдауы. ҚР президентінің жаңа астана салу туралы бастамасы. Семейдегі ядролық полигонның жабылуы. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың ел тағдарына байланысты инивиативалары. Халықаралық деңгейдегі президенттің «Болашақ» бағдарламасы. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектері Евразия одағының моделі. «Қазақстан суверенді мемлекет ретінде даму стратегиясы». «Тарих толқынында», «Сындарлы онжыл» кітаптары.

12. ҚР-ғы парламент институтының қалыптасуы

Парламент туралы ұғым және түсініктер. Қазақстандағы кәсіби парламентаризмнің қалыптасуы. Парламент және оның заңдылық жүйесі. Сенат палатасының депутаттық құрамы. Парламентаризм – негізгі саяси институт ретінде. ҚР – дағы парламентаризмнің алатын орны. Парламенттің кәсіби қызметі.Республика парламентіндегі депутаттық ұйымдар. Парламенттік институт қызметіндегі конституциялық өзгерістердің рөлі. Мәжілістің депутаттық құрамын талдау. Бірінші Қазақстандық Парламент (1990ж сәуір – 1993ж желтоқсан). Демократиялық сайлау жүйесі. Парламенттің арнайы артықшылықтары. Жаңа отандық парламенттің қалыптасуы. Парламенттің өкілеттік қызметтерін талдаңыз. Екінші Қазақстандағы парламент (1994ж - 1995ж наурыз). ҚР-дағы Парламенттің сенаты. ҚР – заң шығарушы органының қызметі. Қазақстандағы Парламентаризм.


2. 6М050200– Саясаттану мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі

1. Саясаттанудың объектісі мен пәні.
2. Саясаттанудың заңдары мен категориялары, әдістері мен функциялары

3. Саясаттанудың әлеуметтік-гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны.

4. Саяси ғылымдардың құрылымы, оның парадигмалары.

5. Ежелгі Шығыстағы саяси ойлар.

6. Орта ғасырлық Шығыстағы және Европадағы саяси ойлар
7. Қайта өркендеу дәуіріндегі зайырлы саяси ойлар

8. Еуропалық ағартушылық дәуірдегі және қазақ ағартушыларының саяси идеялары.

9. Саясат ұғымы және оның пайда болуы.

10.Саясатты зерттеудегі теориялық амалдар және эмпирикалық парадигмалар мен саясат элементтері.

11. Билік ұғымы.

12. Саяси билік пен мемлекеттік биліктің ара-қатынасы

13. ҚР Мемлекеттік билігі

14. Этнос және ұлт.

15. Ұлттық-мемлекеттік құрылыс формалары

16. Этносаралық келісімге жетудің Қазақстандық үлгісі (моделі).

17. Саяси жүйе ұғымы қоғам мен биліктің өзара әрекеті ретінде.

18. Саяси жүйенің құрылымы.

19. ҚР саяси жүйесі мен Конституциясы.

20. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің өзегі ретінде.

21. Азаматтық қоғам ұғымы.

22. Құқықтық мемлекет ұғымы және оның ерекше белгілері.

23. Қазақстандағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті қалыптастыру проблемалары.

24. Мүдделі топтар: ұғымы, функциялары, типологиясы.

25. Саяси партия ұғымы.

26. Қазақстанда партия жүйелерінің ерекшеліктері, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар.

27. Саяси режим ұғымы, типтері

28. Қоғамды демократияландыру және саяси жаңару

29. Қазақстан қоғамын саяси жаңалау проблемалары.

30. Саяси процесс ұғымы, оның мәні негізгі сипаттамасы.

31. Саяси қызмет теориясы.

32. Қазақстан Республикасындағы саяси процестер.

33. Саяси сананың мәні.

34. Саяси мәдениет ұғымы.

35. Саяси әлеуметтену ұғымы.

36. Қазақстан саяси мәдениеттінің ерекшеліктері

37. Саяси элита ұғымы.

38. Саяси көшбасшылықтың теориялары

39. Қазақстандағы саяси көшбасшылық институты және саяси элита.

40. Саяси технологиялар ұғымы.

41. Паблик технологиялары.

42. ҚР сайлау жүйесі стратегиясы

43. Саяси идеология ұғымы, түрлері.

44. Дүниежүзілік саясат ұғымы.

45. Қазақстан Республикасы сыртқы саясаты, оның көп бағыттылық сипаты.

46. Қазіргі заманның жаһандық проблемалары

47. Саяси болжамдау ұғымы, мәні және ерекшеліктері.

48. Егемен Қазақстанның саяси нақтылық ретіндегі қалыптасуы мен дамуы.

49.Қазақстан Республикасы - зайырлы, қүқықтық, әлеуметтік, демократиялық мемлекет және халықаралық қатынастың субъектісі ретінде.

50. Қазақстанда егемендік пен демократияның қалыптасуы кезеңдері мен проблемалар және қиындықтар.

51. Саяси идеологияның түрлері.

52. ХХ ғ. басындағы қазақ ағартушыларының саяси идеялары.

53. Саясаттанудың әдістері.

54. Сайлау жүйесінің түрлері.

55. Саяси биліктін негізгі міндеттері.

56. Саясат және құқық.

57. Демократияның түрлері.

58. Демократия және құқық.

59. ҚР саяси партиялар.

60. Саяси қызметтің салалары.

61. Тоталитарлық саяси тәртіптің белгілері.

62. Саяси мәдениетке мынадай негізгі құрамдас бөліктері.

63. Саяси әлеуметтенудің институттары, кезеңдері мен қызметтері.

64. Авторитарлық саяси тәртіптің белгілері.

65. Саяси әлеуметтенудің типтері.

66. Үгіт насихат типтегі ақпараттық технологиялар.

67. Демократиялық саяси тәртіптің белгілері.

68. Саяси мәдениеттің жіктелуі.

69. Г.Алмонд ден С.Вербаның саяси мәдениет классификациясы.

70. Партиялық жүйенің түрлері.

71. Ж.Баласағұн, М.Қашқари, Әль-Фараби саяси идеялары.

72. Д.Истонның саяси жүйеге байланысты пікірі.

73. Әлемдік жүйедегі негізгі бағыттар.

74. Қ.Яссауидің саяси идеясы.

75. ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы

76. ҚР Конституциясының өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі.

77. Мемлекет: даму тарихы мен зерттеу әдістері

78. Мемлекеттің сыртқы құрылысы

79. Унитарлық мемлекет түсінігі

80. Саяси қызметтің салалары.


Ұсынылған әдебиеттердің тізімі (талаптарға сәйкестігімен)


 1. XXI ғасыр: әлем саясаткерлері, руханият жетекшілері, зияткерлері мен кәсіпшілері Н.Ә. Назарбаев туралы. - Алматы : Атамұра, 2005. - 288 с

 2. Ұлтаралық қатынастар мәдениетiн тәрбиелейiк : 1988 жылғы II майда Алматы өткен респ.ғылыми-практ.конф.материалдары. - Алматы : Қазақстан, 1988. - 196 с

 3. Абсаттаров Р.Б. Саясаттану тесттері: сүрақтары мен жауаптары: оқу құралы - Алматы: Ғылым, 2005-312 бет.

 4. Абсаттаров Р.Б. Тесты по политологии: вопросы и ответы (Текст): учебное пособие - Алматы, Ғылым, 2005-312 с.

 5. Әбілдаев Қ. Саясаттану: Көмекші оқу құралы.-Алматы: Санат, 2002. - 120с.

 6. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық ҚР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мұрагат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мұра» - Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 10-шы том. -480 бет.

 7. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық ҚР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мұрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мұра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 6-шы том. - 536 бет.

 8. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық ҚР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мүрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мүра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 8-ші том. - 536 бет.

 9. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық ҚР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мүрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мүра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 9-шы том. -400 бет.

 10. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық КР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мүрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мүра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 4-ші том. -480 бет.

 11. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық КР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мүрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мүра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 4-ші том. -480 бет.

 12. Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық КР мәдениет және ақпарат мин.; Ақпарат және мүрағат комитеті; Мемлекеттік «Мәдени Мүра» -Алматы: ЖШС «Қазақстан»баспа үйі.-2006. 5-ші том. -480 бет.

 13. Балгимбаев А.С. Политология Саясаттану: - Алматы. - 2003 1 ч. - 304 с.

 14. Байдельдинова Л.А. Политология-Алматы: Экономика, 1996-158с.

 15. Белов Г.А. Политология: Учебное пособие/ Белов Г.А.. - М.: ЧеРо, 1996. -304 с

 16. Бердiбай Р. Ел боламыз десек... : Ұлт тағдыры туралы толғау / Бердiбай Р. - Алматы : Қазақстан, 2000. - 400 с

 17. Биекенов М.А. Халықтың өзiн-өзiн басқаруы / Биекенов М.А. - Алматы : Қазақстан, 1990. - 40 с

 18. Булатова А.Н. Политология: Учебное пособие/ Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н. - Алматы: Ғылым, 1998. - 151с

 19. Булатова А.Н. Политология: Учебное пособие/ Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н. - Алматы: Данекер, 2002. - 194с

 20. Введение в политологию/ Джунусова Ж.Х.Булуктаев Ю.О.Акимова A.M.. - Алматы: "Жети жаргы", 1998. - 224 с

 21. Булатова А.Н. Политология: Учеб.пособие/ Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н.. - Алматы: гылым, 1998. - 151 с

 22. Булатова А.Н. Политология: Учеб.пособие/ Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н.. - Алматы: Данекер, 2000. - 194с

 23. Григорьев В.Г. Курс лекции по политологии: учебник для вузов/ В. Г. Григорьев . - Алматы: Адилет Пресс, 1997. - 163 с

 24. Демидов А.И. Основы политологии/ Демидов А.И., Федосеев А.А.. - М.: Высш.школа, 1994. -170с

 25. Джунусова Ж.Х., Булуктаев Ю.О., Акимова A.M. Введение в политологию.-Алматы: «Жеті Жарғ ы », 1998. - 224 с.

 26. Ельмеев В.Я. Воспроизводство общества и человека / В. Я. Ельмеев. - М. : Мысль, 1988. - 235 с

 27. Жамбылов Д. Саясаттану негіздері: Оқу қүралы - 2-ші басылым.-Алматы: Жеті Жарғы, 2000.-240 бет.

 28. Зеркин Д.П. Основы политологии : Курс лекции / Д. П. Зеркин. - Ростов н/Дону : Феникс, 1997. - 541 с

 29. Иванова Л.М. Миграционные процессы и политика Республики Казахстан. -Алматы: «Карасай» , 2006. - 172с.

 30. Ильин В.В. Политология : Учебник / В. В. Ильин. - 2-е изд. - М. : Университет, 2000. - 544 с

 31. Ирхин Ю.В. Политология : Учебник / Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - М. : Юристь, 2000. - 511 с

 32. Канапин А.К. Развитие личности и культура : Роль культуры в интернациональном воспитании личности / А. К. Канапин, А. Д. Яндаров. - Алма-Ата : Казахстан, 1986. - 118 с

 33. Кенжебаев М. Саясаттану негіздері- Алматы: Санат, 1995 - 124 б.

 34. Коротец И.Д. Теория политологии: 100 экзаменационных ответов:Экзаменационный экспресс-справочник студента -Ростов на Дону: Мир Т., 1998.-256 с.

 35. КөсеубаевА.,ТІак Л., Кемелбеков К., Алпысбаев Н. Саясаттану: Оқу құралы.-Алматы-1993 .-566.

 36. Кривогуз И.М. Политология: Учебное пособие для студентов вузов.-М.: Владос, 2001-288 с.

 37. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2000. - 336 с: ил.

 38. Куандық Е.С. Саясаттану негіздері: Оку қүралы - 2-ші басылымы, толық. -Алматы: Дәуір, 2005.-224 бет.


Похожие:

1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon1 Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
Жоо-нан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін математика мен математика әдістемесі пәндерін терең оқып үйренуді...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
М020500-Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon6М011300 – Биология және 6М060700 – Биология мамандықтарына магистратураға қабылдау емтиханының
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жалпы сипаттамасы. Олардың төменгі сатыдағы өсімдіктерге ұқсастығы мен айырмашылығы. Жоғары сатыдағы...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon1 тарау
Тарау. Туристік өнімді әзірлеу және іске асыру негізі ретінде маркетингілік зерттеуді ұйымдастырудың Теориялық ЖӘне технологиялық...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері iconАрғы тарихтың бедерінде күллі әлемге із қалдырған түркі дүниесінің бүгінгі күні де дүниежүзілік өркениетте ерекше орны бар екені белгілі. Жалауын жоғары ұстап
Түп негізі бір, тілегі ортақ, түркі жұртын тек бір-бірін қиналмай ұғысатын тіл ғана жақындастырып қоймайды, олардың етене араласуына...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері icon«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым
Пәнінің ұғымы мен мәні. Экологиялық нормалау және сараптама негізі сипаттамасы және деңгейлері. Гаж бұл деректер қоры, анықтамалық-ақпараттық...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері iconТолық атауы Қысқартылған атауы Қазақ тілінде
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де бұнда...
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері iconҮйде оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу
Оңтүстік Қазақстан облысының қалалық, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері
1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері iconБухалтерлік есеп және есеп беру мәліметтері шаруашылык жүргізуші ұйымдардың жане олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқарушы үшін, экономикалык
Бухгалтерлік есеп мәліметтері басқару жүйесінің негізі болып табылады. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» заңының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница