А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 151.82 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Дата конвертации14.02.2016
Размер151.82 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/SNP_09_12_kaz.RTF
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(тамыз)


ҐСКЕМЕН, 2012 Ж.


Ауыл шаруашылыєы


633

Е 74

Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. - Алматы : Нур-Принт, 2011. - 150 б.


631.17

У79

Устинов А. Астыќ жинайтын комбайндар : оќу ќўралы / А. Устинов, Б. Алиев. - Астана : Фолиант, 2011. - 120 б. - (Кјсіптік білім)


636.09

Н 86

Нўрєалиев, Біржан. Мал жјне ќўс ґнімдерін ветеринарлыќ-санитарлыќ сараптау : оќу ќўралы / Б. Нўрєалиев. - Алматы : Нўр-Принт, 2011. - 165 б.


631

Ґ-73

Ґсімдіктер селекциясы жјне тўќым шаруашылыєы негіздері : оќулыќ. - Астана : Фолиант, 2011. - 344 б. - (Кјсіптік білім)


Јдебиеттану


82.0

М 83

Мўќатаева, Ќоѕыр. Профессор Ысќаќ Дїйсенбаев / Ќ. Мўќатаева. - Алматы : Санат, 2011. - 203 б.


Аннотация: Кітап филология єылымдарыныѕ докторы Ысќаќ Тјкімўлы Дїйсенбаевтыѕ єылыми еѕбектерін ќазіргі тјуелсіздік талаптары биігінен ќарап баєалауєа арналєан.


Јскери іс


351.74

І-98

Ішкі јскер : 20 жыл ќўќыќ тјртібі кїзетінде. - Астана, 2011. - 210 б.


Аннотация: Кітапта 20 жыл бойы ќўќыќ тјртібі кїзетінде тўрєан ішкі јскерлердіѕ кїнделікті ґмірі мен ќызметі, ерлік дјстїрлері сґз болады.


Бўќаралыќ аќпарат пен насихат ќўралдары


070

С 64

Солай болєан : естеліктер. - Алматы : Раритет, 2012. - 288 б.


Денсаулыќ саќтау. Медицина єылымдары


617

Ј 14

Јбдірахманов Е. Жалпы хирургия : оќулыќ / Е. Јбдірахманов. - Астана : Фолиант, 2011. - 288 б.

Жаратылыстану єылымдары


53

М 49

Механика : оќулыќ / Ж. Аќылбаев [жјне т. б.]. - Астана : Фолиант, 2011. - 360 б. - (Жоєары білім)


502

Э 40

Экология : оќу ќўралы / Ф. Ќ. Иштаева, Л. Г. Костарева, Ш. С. Набидоллина. - Астана : Фолиант, 2011. - 160 б. - (Кјсіптік білім)

Аннотация: Экология єылымыныѕ негізгі мјселелері, экологиялыќ жїйелер, адам, ќоєам, табиєат арасындаєы ќарым-ќатынастар мен заѕдылыќтар ќарастырылады. Јрбір тараудыѕ соѕында баќылау сўраќтары, тест сўраќтары берілген.


Информатика


004

Я 76

Яровский В. Операциялыќ жїйелер : оќу ќўралы / В. Яровский, А. Јміров. - Астана : Фолиант, 2011. - 160 б. - (Кјсіптік білім)


Кјсіби білім беру


377

Ґ 72

Ґстеміров Ќ. Ґндірістік оќыту шебері : (ауылшаруашылыќ техникасы) : оќу ќўралы / Ќ. Ґстеміров, Е. Ж. Бекболєанов, Н. Ж. Јліпбеков. - Астана : Фолиант, 2011. - 168 б. - (Кјсіптік білім) 1000 экз.


Аннотация: Трактор мен автомобильдер теориясы, ауыл шаруашылыќ машиналарыныѕ тїрлері, ќўрылысы, жўмыс істеу заѕдылыќтары баяндалєан.


Кґркем јдебиет


82-3

А 31

Аймауытов, Жїсіпбек. Кїнікейдіѕ жазыєы / Ж. Аймауытов. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 176 б.


82-3

А 40

Алдабергенќызы, Таѕсўлу. Јйел-Јлем / Т. Алдабергенќызы. - Алматы : Ќазыєўрт, 2012. - 304 б. - (Тјуелсіздік толєауы)

Аннотация: Кітапта ќоєамныѕ тїрлі салаларында ќызмет жасаєан азаматтар мен ќыз-келіншектер ґмірі жайлы жазылєан јѕгімелер топтастырылєан.


82-3

Б 78

Бґкей, Оралхан. Ќайдасыѕ ќасќа ќўлыным? / О. Бґкей. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 180 б. - (Ќазіргі проза шеберлері)


82-1

Д 16

Дала жыры . - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 152 б. - (Ќазаќ поэзиясыныѕ шеберлері)


82-1

Ж 81

Жўмабаев, Маєжан. Жалынды жыр : ґлеѕдер жинаєы / М. Жўмабаев. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 152 б. - (Ќазіргі поэзия шеберлері)


82-3

И 83

Исабеков, Дулат. Ќарєын : роман / Д. Исабеков. - Алматы, 2012. - 272 б.


82-1

К 93

Кїлеев, Бернияз. Мўѕды бўлбўл / Б. Кїлеев. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 168 б. - (Ќазаќ поэзиясыныѕ шеберлері)


82-3

М 14

Майлин, Бейімбет. Шўєаныѕ белгісі : јѕгімелер / Б. Майлин. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 160 б. - (Ќазіргі проза шеберлері)


82-1

М 16

Маќатаев, Мўќаєали. Махаббат сазы : ґлеѕдер жинаєы / М. Маќатаев. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 168 б. - (Ќазіргі поэзия шеберлері)


82-1

М 39

Медетбек Т.

Їш томдыќ таѕдамалы / Т. Медетбек

Т. 1 : Жан - жїректііѕ жалыны. - Алматы : АБДИ Компани, 2011. - 636 б.


82-1

М 39

Медетбек Т.

Їш томдыќ таѕдамалы / Т. Медетбек

Т. 2 : Кґк тїріктер сарыны. - Алматы : АБДИ Компани, 2011. - 654 б.


82-3

М 39

Медетбек Т.

Їш томдыќ таѕдамалы / Т. Медетбек

Т. 3 : Уаќыт - заман аєыны. - Алматы : АБДИ Компани, 2011. - 754 с.


82-3

М 88

Мїсірепов, Єабит. Кездеспей кеткен бір бейне / Є. Мїсрепов. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 184 б. - (Ќазаќ прозасыныѕ классиктері)


82-1

С 32

Сейфуллин, Сакен. Тау ішінде / С. Сейфуллин. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 176 б.


82-3

С 37

Серікќалиўлы З.

Таѕдамалы шыєармалары / З. Серікќалиўлы

Т. 2 / ќўраст. З. Саќиўлы. - Алматы : Раритет, 2012. - 317 б.

Аннотация: Автордыѕ 1938-2004 жылдары жазылєан јдеби маќалалары мен зерттеулері жинаќталєан.


82-3

С 37

Серікќалиўлы З.

Таѕдамалы шыєармалары / З. Серікќалиўлы

Т. 3 / ќўраст. З. Саќиўлы. - Алматы : Раритет, 2012. - 317 б.


Аннотация: Автордыѕ 1938-2004 жылдары жазылєан јдеби маќалалары мен зерттеулері жинаќталєан.


82-3

С 28

Сјрсенбай, Ќали. Тўлєа-таєдыр / Ќ. Сјрсенбай. - Алматы : Ќазыєўрт, 2012. - 304 б. - (Тјуелсіздік толєауы)

Аннотация: Автордыѕ бўл кітабында Тјуелсіздікке дейінгі кеѕес заманыныѕ ґзінде-аќ, сонымен бірге, бїгінгі азат кїнде ґз єўмырын єана емес, ел таєдырын кешкен ірі тўлєалардыѕ ґмір жолы суреттеледі.


82-1

С 73

Сґйле, тілім жосылып : жыраулар мўрасы. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 156 б. - (Ќазаќ поэзиясыныѕ шеберлері)


82-3

Т 60

Торайєыров, Сўлтанмахмўт. Ќамар сўлу / С. Торайєыров. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 172 б. - (Ќазаќ поэзиясыныѕ шеберлері)


82-93

Т 28

Тјжібаев , Јбділда. Толаєай / Ј. Тјжібаев . - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-3

Ш 16

Шаєатай, Жаѕабек. Ащы мен тјтті / Ж. Шаєатай. - Алматы : Ќазыєўрт, 2012. - 304 б. - (Тјуелсіздік толєауы)

Аннотация: Автордыѕ бўл жинаєына ќазаќ халќыныѕ тјуелсіздік жолындаєы ќиын да ќатерлі жолдарды нўсќаєан јѕгімелері топтастырылєан.


82-1

Є69

Єибратнама : аќындар мўрасы. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 156 б.


82-3

Ќ 25

Ќалдыбаев Ј.

Таѕдамалы шыєармалар / Ј. Ќалдыбаев. - Алматы : Раритет. - 2012. - ISBN 978-601-250-173-5(Т.3)

Т. 3 : Роман, јѕгімелер. - 206 б. - (Балалар јдебиеті) 2000 экз.

Аннотация: Белгілі балалар жазушысыныѕ бїлдіршіндерге арнаєан шытырман оќиєалы хикаяттары, јѕгімелері мен ертегілері еніп отыр.


82-1

Ќ 74

Ќўдайбердиев, Шјкјрім. Аќиќат айнасы : ґлеѕдер жинаєы / Ш. Ќўдайбердиев. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 160 б. - (Јлем јдебиетініѕ классиктері)


82-1

Ќ 76

Ќўнанбайўлы, Абай. Кґѕілімніѕ санасы : лирика / А. Ќўнанбайўлы. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 180 б. - (Јлем јдебиетініѕ классиктері)


82-3

Ќ 78

Ќўсанбаев, Серік. Жырлаумен ґткен 20 жыл : эссе-баян, айтыстар / С. Ќўсанбаев. - Алматы : Ќазыєўрт, 2011. - 360 б. - (Тјуелсіздік толєауы)


Аннотация: Автордыѕ бўл жинаєыныѕ алєашќы бґліміне айтысќа келу, ќалыптасу, шыѕдалу, одан јрі ґнердіѕ шырќау шыѕына ќўлаш ўру жолындаєы сан ќилы оќиєалар желісін ќамтитын эссе-баяны берілді. Келесі бґлімдерге танымал јріптестерімен ґткен таѕдаулы айтыс їлгілері топтастырылєан.


82-3

Ј 82

Јуезов , Мўхтар. Кґксерек : јѕгімелер / М. Јуезов . - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 176 б. - (Јлем јдебиетініѕ классиктері)


82-3

Ј 82

Јуезов , Мўхтар. Шыєармалар жинаєы : повестер, јѕгімелер / М. Јуезов . - Алматы : Ґлке, 2012. - 384 б.


82-1

Ґ 83

Ґтемісўлы, Махамбет. Ўлы арман / М. Ґтемісўлы. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2012. - 172 б. - (Ќазаќ поэзиясыныѕ шеберлері)


82-93

А 89

Асылбеков, Абдрахман. Тілін ўмытќан тауыќ. Жаѕєаќ жыры : ертегі / А. Асылбеков. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

А 38

Аќыпбеков, Ґтепберген. Жылан мен Ќўрќылтай / Ґ. Аќыпбеков. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Б 31

Баянбай, Ќастек. Жолсыз жорыќ : ертегі / Ќ Баянбай. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Д 87

Дїйсенбиев, Јнуарбек. Бјтеѕке, шўжыќ, балќаймаќ / Ј. Дїйсенбиев. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Ж 24

Керік пен піл. Дјрігер аю мен ќорќау ќасќыр : ертегі. - Алматы : Ол-Жас, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Т 86

Тўрманжанов, Ґтебай. Ќўмырсќалар, аралар-ќиыспас дос, ќўдалар / Ґ. Тўрманжанов. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Ы 15

Ыбырайўлы, Кґмек. Сїтті сїйген Айдаћар немесе жыланєа аќ ќўйып шыєару ќайдан шыќќан? / К. Ыбырайўлы. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Ы 88

Ысќаков, Бїркіт. Ќарлыєаштыѕ ќўйрыєы неге айыр? / Б. Ысќаков. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-93

Ќ 26

Ќалиўлы, Сўлтан. Єажайып тас / С. Ќалиўлы. - Алматы : Олжа, 2012. - 15 б. - (Ертегі-Бґбек ертеѕі)


82-1

Б 39

Бекбосын, Арєынбай. Фјнилік драма : 2500 рубаят / А. Бекбосын. - Алматы : Алаш, 2012. - 352 б.


Аннотация: Ќаламгердіѕ философиялыќ-лирикалыќ туындылары берілген. Ізгілік пен Зўлымдыќ, Махаббат пен Єадауат мјѕгілік майданыныѕ поэтикалыќ антологиясы іспеттес дїниелер шыншылдыєымен, кґркемдігімен, тїйіндерініѕ тосындыєымен тјнті етеді.


82-3

Б 27

Батырбеков, Оразай. Таєдыр толќынында / О. Батырбеков. - Алматы : Жібек жолы, 2011. - 462 б.


Саясат


323

Н 17

Назарбаев Н. Ј. Тјуелсіздік белестері / Н. Ј. Назарбаев. - Алматы : Жибек жолы, 2012. - 344 б.


327

Н 17

Назарбаев Н. Ј. Єаламдыќ ќоєамдастыќты тїбегейлі жаѕарту стратегиясы жјне ґркениеттер серіктестігі / Н. Ј. Назарбаев. - Алматы : Жибек жолы, 2012. - 188 б.


327

Ќ 18

Ќазаќстанныѕ дипломаттары = Дипломаты Казахстана = Diplomats of Kazakhstan. - Астана, 2012. - 350 б.

Аннотация: Кітапта Ќазаќстан Республикасыныѕ јлем аренасындаєы рґлін ныєайту мен дамытуєа сїбелі їлес ќосќан јйгілі дипломаттарыныѕ ґмірі мен кјсіби ќызметі туралы аќпарат берілген.


323

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік-конфессионалдыќ ќатынастардыѕ ґзекті мјселелері / ред. Г. А. Турлина. - Алматы : ЌР БЄМ ЄК Философия жјне саясаттану институты, 2012. - 72 б.


Статистика


311

Ќ18

Ќазаќстан Республикасындаєы ўлттыќ шоттары : статистикалыќ жинаќ = Национальные счета Республики Казахстан 2006-2010 : статистический сбрник. - Астана, 2012. - 91 б.


311

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ халќы : 2009 жылєы Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ Ўлттыќ санаєыныѕ ќорытындылары

Т. 1. - Астана, 2011. - 240 б.


Тіл білімі


811.512.122

Б 61

Бияров, Бердібек. Жер-су атауларыныѕ сґзжасамдыќ їлгілері : монография / Б. Бияров. - Алматы, 2012. - 460 б.


811.512.122(072)

Ж56

Жеткізген Ж. Б. Ќазаќ тілін оќытудыѕ тиімді јдістері : јдістемелік ќўрал / Жеткізген Ж. Б. - Алматы : Алматыкiтап, 2011. - 36 б.

Аннотация: Јдістемелік нўсќаулыќта Ќазаќ тілі грамматикасы кесте-сызбалар жїйесі арќылы ірі жјне шаєын блокты оќыту жолдары кґрсетілген.


Тарих


94(574)

Н 17

Назарбаев Н. Ј. Ќазаќстан жолы / Н. Ј. Назарбаев. - Алматы : Жибек жолы, 2012. - 472 б.


Аннотация: Елбасыныѕ кітабы Ќазаќстанныѕ ќазіргі тарихыныѕ аса кїрделі де жарќын сјттерін баяндайды. Тоєыз тараудыѕ јрќайсысы тјуелсіз жас мемлекетіміздіѕ ќалыптасу жолындаєы айшыќты ќадамдарын ашып кґрсетеді.


94(574)"1991/..."

Ќ 78

Ќўттыбек, Аймахан. Тјуелсіздік желтоќсаннан басталады / А. Ќўттыбек. - Алматы : Ќазыєўрт, 2012. - 304 б. - (Тјуелсіздік толєауы)


Аннотация: Кітап авторы 1986 жылєы Желтоќсан кґтерілісіне ќатысќан їшін екі жарым жылын темір тордыѕ арєы жаєында ґткізіп келгендіктен Тјуелсіздік атты ўлы ўєымды жастар ќозєалысымен сабаќтастыра отырып белгілі тўлєалармен сўхбат ќўрады, ґскелеѕ ўрпаќты отансїйгіштік рухта тјрбиелеу маќсатында ой ќозєайды.


94(574)

Ј 83

Јуелбек, Јнуарбек. Болашаєына ќол созєан Ќазаќстан / Ј. Јуелбек. - Алматы : Ќазыєўрт, 2012. - 304 б. - (Тјуелсіздік толєауы)


Аннотация: Еліміз тјуелсіздігін алєан 20 жылдыѕ ішінде бір єасырєа татитын жўмыстар атќарылды. Мўныѕ бјрі жылдар ґте тарихќа айналады. Кітапќа ел їшін еѕбек еткен абзал ўл-ќыздарымыздыѕ бейнесін кґрсететін оќылымды маќалалар мен болашаќ їшін баспалдаќ бола алатын шешімін кїткен ауќымды мјселелер кґтерілген толєаныстар енгізіліп отыр.

Техника


621

Е 69

Ермаєанбетов Ќ. Кванттыќ электроникаєа кіріспе : оќу ќўралы / Ќ. Ермаєанбетов. - Астана : Фолиант, 2011. - 184 б. - (Жоєары білім)

Аннотация: Ќўралда кванттыќ электроника аспаптарыныѕ жўмыс істеу ўстанымы берілген.


687

С 23

Сатыбалдинова, Баєдагул. Тігін ґндірісініѕ технологиясы : оќулыќ / Б. Сатыбалдинова, М. Сјлімбаева. - 2-ші басылым. - Астана : Фолиант, 2011. - 224 б. - (Кјсіптік білім) 1000 экз.

Аннотация: Киімді тігу, сызу технологиясы, тїр жинаєы, олардыѕ сызбалары мен суреттері берілген. Сонымен бірге киім сызбаларын їлкейту, кішірейту кестелері де

ўсынылєан.


687

Н 86

Нўржасарова М. Киім дайындау технологиясы (сјнгер-ќўрастырушыларєа арналєан) : оќу ќўралы / М. Нўржасарова, К. Кучарбаева, А. Рїстемова. - Астана : Фолиант, 2011. - 288 б.


687

О-65

Оралбекова, Антонина Шакупќызы. Тігін ґндірісініѕ жабдыќтары : оќулыќ / А. Оралбекова, С. Јбдіжаббарова. - Астана : Фолиант, 2011. - 224 б. - (Кјсіптік білім)


621

Г13

Газбен пісірушілер мен кесушілердіѕ аныќтамалыєы : оќу ќўралы. - Астана : Фолиант, 2011. - 256 б. - (Кјсіптік білім)

Аннотация: Аныќтамалыќта газбен пісіру, кесу, балќытып ќосу, дјнекерлеудіѕ жјне металдарды газ жалынымен ґѕдеудіѕ басќа да сабаќтас процестерініѕ технологиясы мен ќўрал-жабдыќтары жайлы негізгі мјліметтер берілген.

Фольклор


398

Д 19

Дауылпаз баба - Ќожаберген жырау : шыєармалар жинаєы мен зерттеулер. - Алматы : Мектеп, 2011. - 464 б.


Экономика


330

Х 18

Хамитова, Кїлзайда. Экономика жјне кјсіпкерлік негіздері : оќулыќ / К. З. Хамитова. - 2-ші басылым. - Астана : Фолиант, 2011. - 192 б. - (Кјсіптік білім)


Аннотация: Экономика жјне кјсіпкерлік негіздерін игерудегі жалпы экономикалыќ ўєымдар мен тїсініктер берілген.


Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. Алматы : Таймас, 2011. 200 б. (Мјдени мўра)
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. Алматы : Экономика баспасы, 2011. 192...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. Астана : Фолиант, 2010. 256 б. (Кјсіптік...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова;...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница