А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 316.29 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
страница1/3
Дата конвертации14.02.2016
Размер316.29 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/shucok.RTF
  1   2   3
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(аќпан)


ҐСКЕМЕН, 2011 Ж.


Ауыл шаруашылыєы мен орман шаруашылыєы


631.54(075)

А 97

Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. - Астана : Фолиант, 2010. - 256 б. - (Кјсіптік білім)


634(075)

Б 80

Браун Э. Фермер аныќтамалыєы : оќу ќўралы / Э. Браун, С. Мўхамбетјлиев. - Астана : Фолиант, 2010. - 204 б. - (Кјсіптік білім)


635(075.32)

И 45

Илюхин Г. Ґсімдіктер патогенезініѕ абиотикалыќ жјне биотикалыќ факторларын зерттеу : оќу ќўралы / Г. Илюхин , Г. Рябинина. - Астана : Фолиант, 2010. - 104 б. - (Кјсіптік білім) 1000 экз.


Јдебиеттану


82.0(574)

А 56

Анастасьев, Николай. Абай : самєау салмаєы / Н. Анастасьев. - Астана : Аударма, 2010. - 468 б 2000 экз.


82.09(574)

Ж 69

Жолдыбай, Орынбек. Академик Р. Бердібай зерттеулеріндегі тїркішілдік сарындары / О. Жолдыбай. - Алматы : Баспалар Їйі, 2010. - 160 б.


82.0(574)

И 48

Имаханбетова, Райхан. Єасыр саѕлаєы: Ахмет Байтўрсынўлыныѕ шыєармашылыќ єўмырбаяны (мўраєат деректері негізінде) : монография / Р. Имаханбетова. - Астана : Педагогика-Пресс, 2010. - 304 б.


82.0(574)(091)

К 30

Кенжебайўлы Б.

Бес томдыќ шыєармалар жинаєы / Б. Кенжебайўлы

Т. 1 : Тїрік ќаєанатынан бїгінгі кїнге дейін.. - Алматы : Асем-систем, 2010. - 344 б.


82.0(574)

М 45

Мен - Ќазаќпын мыѕ ґліп, мыѕ тірілген : Жўбан Молдаєалиев туралы естеліктер / ред. Ј. Жўмабаев. - Алматы : Білім, 2010. - 350 б. - (Јдеби мемуарлар)


82.0(574)

Ш 34

Шјріп, Амантай. Сґз ґнері жјне ўлттыќ рух : оќу ќўралы / А. Шјріп. - Астана : Педагогика-Пресс, 2010. - 240 б.


82.0(574)

Ќ 41

Шыєармалары

Ќаратаев , Мўхамеджан. Шыєармалары : сын-зерттеулер / М. Ќаратаев . - Алматы : Ана тілі, 2010. - 400 б. - (Мерейтойлыќ јдебиет)


82.0(574)

Ј 95

Јшімбаев, Саєат. Сын сымбаты : јдеби сын маќалалар, ой-толєамдар / С. Јшімбаев. - Алматы : Балауса, 2010. - 480 б. - (Сын)Јдебиет теориясы. Јдебиет зерттеу


82.0(574)

Ќ 53

Ќирабаев С. Јдебиетті ќайта оќу : јдебиеттік зерттеулер мен маќалалар / С. Ќирабаев. - Алматы : Балауса, 2010. - 320 б.

Јлеуметтану


316(091)

Б 52

Биекенов , Кеѕес Їмбетжанўлы. Јлеуметтану тарихы : оќу ќўралы / К. Ї. Биекенов , С. К. Биекенова ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ Ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 338 б.


316(574)

Ж 26

Жаназарова, Зауре. Отбасы социологиясы : оќу ќўралы / З. Жаназарова ; ред. А. Жылгелдиева ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 240 б. 500 экз.


Білім беру


377(072)

Є 32

Тігіншілерді ґндірістік оќыту : јдістемелік ќўрал / Н. Єалиева, Л. Вовченко, К. Жўмалиева. - Астана : Фолиант, 2010. - 103 б. - (Кјсіптік білім)


373.2

Х 87

Хрестоматия : мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ жалпы білім беретін "Ќарлыєаш" оќу баєдарламасы : 3-4 жастаєы балаларєа арналєан. - Астана : Арман-ПВ, 2010. - 108 б.


Балалар кґркем јдебиеті


82-1(574)

Ж 81

Жўмаєалиев, Ќайрат. Кім ойлап тапќан?! : балаларєа арналєан ґлеѕ, таќпаќ, ертегі / Ќ. Жўмаєалиев. - Астана : Педагогика-Пресс, 2010. - 240 б.
82-93(574)

Ќ 69

Ќошым-Ноєай, Байбота Серікбайўлы. Алєашќы мїшел : балаларєа арналєан ґлеѕдер, таќпаќтар, санамаќтар, мазаќтамалар, жўмбаќтар, жаѕылтпаштар, ертегілер / Б. С. Ќошым-Ноєай. - Астана : Педагогика-Пресс, 2010. - 295 б.


Баспасґз


070(5)

А 39

Алаш кґсемсґзі : 10 томдыќ. 3- кітап. - Алматы : Ґнер. - 2010. - ISBN 978-601-209-134-2 - (к. 1)978-601-209-133-5

"Жас Тїркістан" журналы . - Алматы : Ґнер, 2010. - 344 б. - (Алаш кґсемсґзі)


070(5)

А 39

Алаш кґсемсґзі : шолпан журналы

Т. 1. - Алматы : Ґнер, 2010. - 352 б. - (Алаш кґсемсґзі)


070(5)

А 45

Алаш кґсемсґзі : шолпан журналы

Т. 2. - Алматы : Ґнер, 2010. - 357 б.


070(574)

М 36

Мјмет, Сїлеймен. Уаќыт їні : сыр-сўхбат, публицистикалыќ ой-толєамдар / С. Мјмет. - Алматы : Баспалар Їйі, 2010. - 192 б.

Дін


2(574)

А 82

Артемьев А. И. Дінтану : жалпы дінтану негіздері, діндер тарихы, Ќазаќстандаєы діндер / А. И. Артемьев. - Алматы : Бастау, 2010. - 567 б. 1000 экз.


2(574)

Д 91

Дінтану негіздері : жалпы білім беретін мектептіѕ 9-сыныбына арналєан оќулыќ / ред. Ј. Оспанов . - Алматы : Білім, 2010. - 312 б.


Жалпы ќоєамдыќ єылымдар


3(574)

К 24

Кјпќызы, Есенгїл. Жыраќта ќалєан таєдырлар / Е. Кјпќызы. - Алматы : Жалын, 2010. - 192 б. - (Жас толќын)


Жаратылыстану єылымдары


53

М 86

Мўстафин Ќ. Механиканыѕ физикалыќ негіздері : оќу ќўралы / Ќ. Мўстафин. - Астана : Фолиант, 2010. - 192 б. - (Кјсіптік білім)


57(075.8)

Н 86

Нўртазин С. Жалпы гистология : оќу ќўралы / С. Нўртазин ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 238 б.


54(072)

С 87

Сускина , Ольга Николаевна. Химия сабаќтарында оќушылардыѕ білімі мен біліктіліктерін баќылау тјсілдері : оќу јдістемелік ќўрал / О. Н. Сускина , Н. П. Шишкина. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 76 б.


575.1(075)

Т 65

Тґлегенов, Сўлтанєали. Жалпы генетика : оќу ќўралы / С. Тґлегенов. - Алматы : Нур-Принт, 2010. - 397 б. 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - чз(1)

ГРНТИ 34


Жеѕіл ґнеркјсіп


664(075)

Т 17

Тамаќ ґндірісініѕ маманы : тест жинаєы: оќу ќўралы / И. Самсаев ; ред М. Мергеншінова. - Астана : Фолиант, 2010. - 89 б. - (Кјсіптік білім)

Кґркем јдебиет

82-1(574)

А 89

Асылбек, Абдрахман. Аєынан аќтарылып : ґлеѕдер, балладалар, дастандар / А. Асылбек. –

Астана : Астана-полиграфия, 2010. - 344 б.

82-3(574)

А 94

Ахметбеков К.

Аќдала / К. Ахметбеков

Т. 2. - Алматы : Жалын, 2010. - 471 б 2000 экз.


82-3(574)

А 94

Ахметбеков К.

Ќасірет / К. Ахметбеков

Т. 1. - Алматы : Жалын, 2010. - 407 б 2000 экз.


82-3(574)

Б 17

Байєўт М. Саєыныш саздары : публицистикалыќ ой-толєамдар, маќалалар, эсселер / М. Байєўт. - Алматы : Ќазаќстан, 2010. - 319 б. - (Замандастан мирас)


821(4)

Б 27

Батыс Еуропа детективті јдебиеті / орыс тіліне ауд. Ќ. Ќараманўлы. - Астана : Аударма, 2010. - 590 б. - (Јлем јдебиеті кітапханасы)


82-93(574)

Б 28

Бауырсаќ / орыс тілінен ауд. Б. Ј. Оѕдасынова ; сур. Е. Ермакова. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2010. - 6 б. : сур. 2000 экз.


82-3(574)

Б 34

Бегалин С.

Кґп томдыќ шыєармалар жинаєы : роман / С. Бегалин

Т. 6 : Замана белестері / жалпы ред. басќарєан Т. Жўртбай. - Алматы : Балалар јдебиеті, 2010. - 334 б 2000+200 экз.


82-1(574)

Б 39

Бек А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. Бек

Т. 27, 1-ші кітап : Арпалыс / ред. М. Мырзахметўлы . - Алматы : Ґнер, 2010. - 320 б. - (Їркер)


82-3(574)

Б 39

Бек А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. Бек

Т. 28, 2-ші кітап : Арпалыс / ред. М. Мырзахметўлы . - Алматы : Ґнер, 2010. - 280 б. - (Їркер)


82-3(574)

Б 39

Бек А.

Кґптомдыќ шыєармалар жинаєы / А. Бек

Т. 29, 3-ші кітап : Арпалыс / ред. М. Мырзахметўлы . - Алматы : Ґнер, 2010. - 260 б. - (Їркер)


82-3(4)

Б 42

Белль, Генрих. Катарина Блюмніѕ арынан айрылуы ; Балалыќ шаќта жеген нан / Г. Белль. Аманат ґмір / Э. М. Ремарк. Жабыќ есік алдындаєы жалєыз ; Јѕгімелер. - Астана : Аударма, 2010. - 520 б. - (Јлем јдебиеті кітапханасы)


82-3(574)

Б 78

Бґкей, Оралхан. Ґз отынды ґшірме : роман / О. Бґкей. - Алматы : Ґнер, 2010. - 384 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)


82-3(47)

Г 53

Гоголь, Николай Васильевич. Ґлі жандар ; Кїйме ; Тарас Бульба ; Шинель / Н. Гоголь. - Астана : Аударма, 2010. - 512 б. - (Јлем јдебиеті кітапханасы)


821.512.122

Д 79

Дулатов, Міржаќып. Шыєармалары / М. Дулатов. - Алматы : Ана тілі, 2010. - 400 б. - (Мерейтойлыќ јдебиет)


82-93(100)

Д 20

Дјнекер : таяу шетел ґлеѕ-жырлары. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2010. - 431 б. - (Јлем балалар јдебиеті) 2000 экз.


82-3(574)

Е 75

Ерубаев, Саттар. Меніѕ ќўрдастарым / С. Ерубаев. Боран / Т. Ахтанов. - Алматы : Ґнер, 2010. - 448 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)


82-3(574)

Е 86

Есім, Єарифолла. Социализм кїнј жјне кінј туралы роман / Є. Есім. - Астана : Елорда, 2010. - 286 б.


82-3(574)

Е 78

Есдјулет, Ўлыќбек. Јбілхаят : эсселер, естеліктер, жолжазбалар мен еркін баяндаулар / Ў. Есдјулет. - Астана : Астана полиграфия, 2010. - 318 б. - (Уаќыт жјне Ќаламгер)


82-3(574)

Ж 21

Жаќсыбаев А.

Иса аќын : роман / А. Жаќсыбаев

1-ші кітап. - Алматы : Ґлке, 2010. - 399 б. - (Отырар кітапханасы) 2000 экз.


82-3(574)

Ж 60

Жиенбай, Ќуаныш. Кїн тїспейтін терезе : јѕгімелер / Ќ. Жиенбай. - Алматы : Ќайнар, 2010. - 320 б. - (Ауыл кітапханасы)


82-1(574)

И 15

Ибраћим Е.

Кґкшеніѕ кґктемі : тандамалы / Е. Ибраћим

Т. 1. - Астана : Астана полиграфия, 2010. - 320 б.


82-1(574)

И 15

Ибраћим Е.

Сарыарќа самалы : таѕдамалы / Е. Ибраћим

Т. 2 : Ґлеѕдер, поэмалар, дастандар мен балладалар. - Астана : Астана-полиграфия, 2010. - 335 б 2000 экз.


82-1(574)

И 83

Исабекова, Жўлдыз. Жїрек жыры / Ж. Исабекова. - Алматы : Жалын, 2010. - 96 б.


821.133.1

Ќ 32

Камю, Альберт. Оба ; Бґгде / А. Камю. Ќўбылу / Ф. Кафка. Айну / Ж. П. Сартр ; алєы сґз авт. Ќ. Байтанасова. - Астана : Аударма, 2010. - 518 б. - (Јлем јдебиет кітапханасы) 3000 экз.


82-3(574)

К 28

Кейкін, Жјрдем. Таєдырлар таєлымы / Ж. Кейкін. - Алматы : Ќайнар, 2010. - 320 б. - (Ауыл кітапханасы)


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 10 : Кґсем сґздер. - Алматы : Жазушы, 2010. - 328 б.


82-3(574)

К 28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 1 : Їркер : роман. - Алматы : Жазушы, 2010. - 352 б.


82-3(574)

К 28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 2 : Їркер : роман (жалєасы) / ред. С. Жўбаниязов . - Алматы : Жазушы, 2010. - 312 б.


82-3(574)

К 28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 3 : Елеѕ-алаѕ : роман. - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К 28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 4 : Елеѕ-алаѕ : роман : (жалєасы). - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 5 : Хикаялар. - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 6 : Јѕгімелер мен хикаялар. - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 7 : Шандоз : деректі-тарихи баян. - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 8 : Сапарнамалар. - Алматы : Жазушы, 2010. - 320 б.


82-3(574)

К28

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 9 : Ґлеѕ, толєау, драма. - Алматы : Жазушы, 2010. - 388 б.


82-3(574)

К 30

Кенжеахметўлы С.

Кїлкініѕ киіз кітабы : јзіл, сыќаќ јѕгімелер / С. Кенжеахметўлы

2-ші кітап. - Астана : Нўра-Астана, 2010. - 398 б. - (Ќазіргі ќазаќ сатирасы)


82-93(574)

К 67

Кґжектіѕ їйшігі / орыс тілінен ауд. Б. Б. Шакиева . - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2010. - 8 б. : сур. 2000 экз.


82-3(574)

М 21

Мархабаев, Абдул-Хамид. Жўлдыздар жарыєы жерге жетеді : фантастика / А. Ф. Мархабаев. - Астана : Педагогика-Пресс, 2010. - 432 б.


82-93(574)

М 32

Маша ќыз бен аю / орыс тілінен ауд. Б. Ј. Оѕдасынова ; сур. И. Есаулов. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2010. - 10 б. : сур. 2000 экз.

  1   2   3

Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. Алматы : Нур-Принт, 2011. 150 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. Алматы : Таймас, 2011. 200 б. (Мјдени мўра)
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. Алматы : Экономика баспасы, 2011. 192...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова;...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница