А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 157.71 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Е М Арын
Дата конвертации14.02.2016
Размер157.71 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/SNP_01_12_kaz.RTF
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(ќаѕтар)


ҐСКЕМЕН, 2012 Ж.


Археология


902(574)

Ж 81

Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. - Алматы : Таймас, 2011. - 200 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Бўл альбомда негізгі дерек ретінде К. А. Аќышевтіѕ "Есік обасы" атты еѕбегі жјне Ј. К. Аќышевтіѕ барлыќ заттар кешеніне жасаєан талдауы алынып отыр.

Астрономия


52

Б39

Бекасыл. Жўлдызнама : єибрат кітабы

Т. 2. - Астана : Kultegin, 2011. - 376 б.

Аннотация: Єўлама аспан јлемін зерттейді, жўлдыздардыѕ ќўпиясын ашады, олардыѕ адам ґмірімен ішкі байланыстарын зерттейді. Јрбір адамныѕ таєдыр-талайыныѕ туєан кїніне, айына, уаќытына ќатысты екендігін дјлелдейді.

Білім беру


37(574)

Ќ 18

Ќазаќстандаєы білім мен єылым: жасампаздыќ хроникасы = Образование и наука Казахстана: хроника созидания / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, мемлекет тарихы институты . - Алматы : Раритет, 2011. - 404 б.

Экземпляры: всего:5 - чз(5)

ГРНТИ 14

Аннотация: Тјуелсіз Ќазаќстандаєы білім жјне єылымныѕ дамуына байланысты негізгі мјліметтер жинаќталєан. Бўл кітап алєашќы аќпараттыќ-аныќтамалыќ басылым болып табылады. Хроникаєа енгізілген оќиєалар мен їдерістер соѕєы жиырма жылдыѕ кґлемінде білім мен єылым салаларында байќалєан ґзгерістерге сипаттама береді.

Дін


28(574)

А 46

Алтын Орда дјуіріндегі діни-дидактикалыќ шыєармалар. - Алматы : Таймас, 2011. - 480 б. - (Јдеби жјдігерлер : 20 томдыќ ; Т. 15)

Аннотация: Бўл томєа XIV-XV єасырлардаєы Алтын Орда дјуіріндегі тїркі діни-дидактикалыќ јдебиетініѕ елеулі ескерткіштері -Ислам деген автордыѕ "Муєинул-мурид" атты туындысы, белгісіз авторлардыѕ "Кесікбас кітабы", "Раунаќул-ислам" атты шыєармалары еніп отыр.


28(574)

И 83

Исабек Ишан / ред. Е. М. Арын. - Павлодар, 2011. - 384 б.

Аннотация: Исабек ишанныѕ јулиелік ќасиеттері зерделенген.

Жаратылыстану єылымдары


59(574)

С 28

Сјтімбеков Р. Ќызыќты биология. Жануарлар јлемі. Тґрт тїлік / Р. Сјтімбеков, Р. Јлімќўлова. - Алматы : Таймас, 2011. - 132 б. - (Мјдени мўра)


58(574)

И 16

Иващенко А. А. Ќазаќстанныѕ ґсімдіктер јлемініѕ асыл ќазынасы : ќызыл кітап беттерінен / А. А. Иващенко. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 128 б.


Кітапхана ісі. Кітапханатану


02(574)

К 90

Кїй ґнерініѕ тарланбозы : Ќўрманєазы Саєырбайўлыныѕ туєанына 185 жыл : јдістемелік ќўрал / ред. Ќ. К. Ќабиева. - Атырау, 2008. - 35 б.

Кґркем поэзия


82-3(574)

А 13

Абай

Шыєармалары / Абай ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : ґлеѕдер мен аудармалар. - Астана : Фолиант, 2011. - 456 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Автордыѕ бірінші томына 1855-1996 жылєа дейін жазєан ґлеѕдері мен аудармалары топтастырылды.


82-1(574)

Ж 26

Жанатайўлы, Кґкбай. Шыєармалары : ґлеѕдер, айтыс-ќаєыстар, ќисса-дастандар / К. Жанатайўлы. - Астана : Фолиант, 2011. - 256 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Аталмыш жинаќќа Кґкбай аќынныѕ ґлеѕдері, айтыс-ќаєыстары, поэмалары, ќиссалары еніп отыр. Ел ортасында медресе ашып, білім сјулесін тїсірген оќымысты молда, ќажыныѕ ўстазы Абай туралы естелігі жарияланєан.

82-3(574)

Ж 82

Жўртбай Т.

Шыєармалары / Т. Жўртбай ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Дулыєа : тарихи јфсаналар. Бірінші кітап. - Астана : Фолиант, 2011. - 424 б. - (Мјдени мўра)


Аннотация: Автордыѕ "Дулыєа" атты екі томдыќ тарихи јфсанасы ќазаќ сґз ґнерініѕ кґркем ойлау жїйесіне ґзіндік мјнер мен танымдыќ пайым јкелген туынды болып табылады. Мўнда жалпы кґшпеліліер јлемі мен тїркі жўртыныѕ екі мыѕ жылдыќ тарихы жеке тўлєалардыѕ таєдыры арќылы талданады.

Кґркем јдебиет


82-93

А 38

Аќылды ертегілер хрестоматиясы / ред. А. Байєабылова. - Алматы : Аруна баспасы, 2010. - 308 б.


82-1(574)

Б 35

Беделханўлы, Баќыт. Уаќыттыѕ жїрегі : ґлеѕдер / Б. Беделханўлы. - Алматы : Ќазыєўрт, 2011. - 160 б.


82-1(574)

Д 79

Дулати М. Х. Жаћаннаме / М. Х. Дулати ; Ќазаќстан Республикасыныѕ байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты. - Алматы : Таймас, 2011. - 480 б. - (Јдеби жјдігерлер : 20 томдыќ ; Т. 13)

Аннотация: Јдеби жјдігерлер сериясыныѕ он їшінші томына XVI єасырда ґмір сїрген кґрнекті мемлекет ќайраткері, јскери ќолбасшы, тарихшы, јдебиетші, аќын Мўхаммед Хайдар Дулатидыѕ "Жаћаннаме" атты атаќты дастаны еніп отыр.


82-93(574)

Е 64

Ералы Е. Кґк есек тау кґтере ме? : (мектептіѕ бастауыш сынып оќушыларына арналєан јѕгімелер) / Е. Ералы. - Алматы : Таймас, 2011. - 32 б.


82-93(574)

Ж 26

Жанаев Н. Тігінші кірпі / Н. Жанаев. - Алматы : Таймас, 2011. - 12 б.


82-93(574)

М 40

Меирханова З. Е. Жолдыаяќ пен кґбелек : јѕгімелер / З. Е. Меирханова. - Алматы : Таймас, 2011. - 28 б.


82-93(574)

Ш 16

Шаєыр Ќ. Жол ережесі : балаларєа арналєан ґлеѕдер / Ќ. Шаєыр. - Алматы : Таймас, 2011. - 12 б.


82-93(574)

Ќ 60

Ќойшыбаев, Бейбіт. Єарышќа жаяу саяхат : фантастикалыќ хикаялар / Б. Ќойшыбаев. - Алматы : Таймас, 2011. - 56 б.


82-93

Ж 92

Жыѕєылдар кітабы / ауд. Марал Жаумагалиева. - М. : Эгмонт Россия Лтд, 2011. - 80 б.


82-3(574)

А 38

Аќыш Н.

Шыєармалары / Н. Аќыш ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : повестер. - Астана : Фолиант, 2011. - 456 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Шыєармалар жинаєыныѕ бірінші томына јр жылдары жазылєан бір топ повестері енгізіліп отыр.


82-3(574)

Е 78

Есдјулет Ў.

Шыєармалары / Ў. Есдјулет

Т. 1 : Киіз кітап : ґлеѕдер. - Астана : Фолиант, 2011. - 296 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Автордыѕ бўл кітабына ел мен жер, заман мен ќоєам, табиєат пен махаббат туралы лирикалыќ, јлеуметтік-философиялыќ жыр-толєамдары енгізілді.


82-1(574)

С 21

Сапаев, Єазиз. Бел-белестер : ґлеѕдер, јѕгімелер, хикаяттар, естеліктер / Є. Сапаев. - Астана : Фолиант, 2011. - 480 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Єазиз Сапаевтыѕ ґлеѕдері, јѕгімелері, хикаяттары мен естеліктері жинаќталып берілген.


82-3(574)

Ж 81

Жўмаділов Ќ.

Шыєармалары / Ќ. Жўмаділов ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Таєдыр : роман. - Астана : Фолиант, 2011. - 336 б. - (Мјдени мўра)


82-3(574)

Е 41

Елеукенов Ш.

Шыєармалары / Ш. Елеукенов

Т. 1 : Тјуелсіздік кґзімен. - Астана : Фолиант, 2011. - 456 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Автордыѕ "Тјуелсіздік кґзімен" атты бўл еѕбегіне јр жылдаєы жазылєан зерттеу еѕбектері мен маќалалары, сондай-аќ естелік јѕгімелері топтастырылєан.


82-3 (574)

Ќ 13

Ќабышўлы Є.

Шыєармалары / Є. Ќабышўлы ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Їш арна : јзіл-сыќаќ јѕгімелер, естеліктер, аудармалар. - Астана : Фолиант, 2011. - 440 б. - (Мјдени мўра)


Аннотация: Автордыѕ "Їш арна" аталатын бўл жинаєы їш бґлімнен тўрады: јзіл сыќаќ јѕгімелері, естеліктері жјне аудармалары.


82-1(574)

М 37

Мјукенўлы, Нўрлан. Мойыл кґзді келіншек : ґлеѕдер / Н. Мјукенўлы. - Астана : Фолиант, 2011. - 264 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Бўл жыр жинаєына јр жылдары жарыќ кґрген ґлеѕ жырлары енгізілді.

Мјдениет. Мјдени ќўрылыс


75(574.4)

Ќ18

Каталог : Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ жиырма жылдыєына арналады : Ќазаќстанныѕ бейнелеу ґнері Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ Невзоровтар отбасы атындаєы бейнелеу ґнері мўражайы жинаєында / ред. Т. Стромская. - Семей, 2011. - 262 б.


Саясат


327(574)

А 89

Астана Саммиті. Жаћанды жарастырєан екі кїн. - Алматы : Дауа, 2011. - 400 б.

Аннотация: Кітапта еліміздіѕ беделді мерзімді басылымдарында Ќазаќстанныѕ ЕЌЫЎ-єа тґраєалыќ етуіне байланысты ќоєам ќайраткерлерініѕ, зиялы ќауым ґкілдерініѕ, халыќаралыќ ўйымдардыѕ жетекшілерініѕ , журналистердіѕ, жўртшылыќтыѕ жїректен шыќќан шынайы ой-пікірлері мен материалдары жарыќ кґрді. Бўл басылымдар ќатарында ел газеті "Егемен Ќазаќстан", "Айќын", "Ана тілі", "Тїркістан" жјне басќа да республикалыќ басылымдар бар. Осы басылымдарда жарияланєан материалдар топтамасын іріктеп, жинаќ ретінде ўсынып отыр.

323(574)

Т 29

Тјуелсіз Ќазаќстан шетел сарапшыларыныѕ кґзімен = Независимый Казахстан глазами зарубежных экспертов / ред. Б. К. Жуматаев. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2011. - 440 б.

Аннотация: Ќазаќстан Республикасы тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арналєан кітап-альбом.

Спорт


796(574)

У 12

Уанбаев Е. Ќ. Ќазаќстан мемлекетініѕ аудандарында бўќаралыќ спорт жўмыстарын ўйымдастыру : јдістемелік ќўрал / Е. Ќ. Уанбаев. - Ґскемен, 2011. - 102 б.


796(072)

У 12

Уанбаев Е. Ќ. Дене тјрбиесініѕ јдіснамасы : оќу ќўралы / Е. Ќ. Уанбаев, Ф. Ж. Уанбаева. - Ґскемен, 2011. - 183 б.

Статистика


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы халыќтыѕ јлеуметтік-демографиялыќ топтарыныѕ жаєдайы : статистикалыќ жинаќ = Положение социально-демографических групп населения Республики Казахстан : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 52 б.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстандаєы халыќтыѕ тўрмыс деѕгейі 2006-2010і=Уровень жизни населения в Казахстане 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2011. - 242 б.

Аннотация: 2006-2010 жылдардаєы халыќтыѕ тўрмыс деѕгейініѕ негізгі јлеуметтік-экономикалыќ кґрсеткіштері туралы аќпарат берілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ тўрєын їй-коммуналды шаруашылыєы 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Казахстан 2006-2010 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 84 б.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан жастары 2009 = Молодежь Казахстана 2009 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 96 б.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы еѕбекаќы 2006-2010 = Оплата труда в Республике Казахстан 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі ; ред. басќарєан Ј. Смайылов. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2011. - 306 б.

Аннотация: Ќызметкерлердіѕ 2006-2010 жылдардаєы жалаќысы туралы толыќ аќпарат берілген.


Тіл білімі


811.512.122

Ю 91

Юсуп, Кеѕес. Ќўжат тілі : сипаты, белгілері, ерекшеліктері / К. Юсуп. - Павлодар : ЭКО ЄОФ, 2001. - 168 б.

81

Т 90

Тїркітілдес елдердіѕ терминќор ќалыптастыру тјжірибесі : терминжасам жјне ґзара терминалмасым, кґптілді терминологиялыќ сґздіктер жасау мјселелері атты халыќаралыќ єылыми-теориялыќ конференция материалдарыныѕ жинаєы. - Астана, 2011. - 256 б.


Тарих


94 (574)

Ј 20

Јбілєазы Тїрік шежіресі / Јбілєазы ; Ќазаќстан Республикасыныѕ байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты. - Алматы : Таймас, 2011. - 496 б. - (Јдеби жјдігерлер : 20 томдыќ: Т. 12)


Аннотация: Бўл томєа XVII єасырдаєы кґрнекті тїркі тарихшысы Јбілєазы Баћадїр ханныѕ "Тїрік

шежіресі" атты атаќты еѕбегі еніп отыр. Бўл еѕбекте ерте заманнан бастап Шыѕєыс ханєа дейінгі жјне

одан кейінгі дјуірлерде Орталыќ Азия мен Ќыпшаќ даласында Таяу Шыєыста болєан сан ќилы тарихи

оќиєалар мен ќазаќ халќын ќўраєан кейбір ру-тайпалардыѕ тарихы, тўрмыс-салты мен мјденеиті ќўнды

деректер негізінде жїйелі тїрде баяндалады

94(574)

Б 12

Бабыр З. М. Бабырнама / З. М. Бабыр ; Ќазаќстан Республикасыныѕ байланыс жјне аќапарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты. - Алматы : Таймас, 2011. - 480 б. - (Јдеби жјдігерлер : 20 томдыќ ; Т. 14)


94(3)

Б 60

Бичурин (Иакинф) Н. Орта Азияны мекендеген халыќтардыѕ кґне заманєы тарихы / Н. Бичурин (Иакинф). - Астана : Фолиант, 2011. - 528 б.


94(574)

Д 23

Движение Алаш : сборник материалов судебных процессов над алашевцами : трехтомный сборник документов и материалов

Т. 1 : Документы, допросы и ответы. Синхронные переводы. Материалы судов. Конфискованные письма / ред. К. Абылкайыров. - Алматы : Ел-шежіре, 2011. - 428 с.


94(574)

Д 23

Движение Алаш : сборник материалов судебных процессов над алашевцами : трехтомный сборник документов и материалов

Т. 2 : Документы, допросы и ответы. Синхронные переводы. Материалы судов. Конфискованные письма / ред. К. Абылкайыров. - Алматы : Ел-шежіре, 2011. - 376 с.


94(574)

Д 23

Движение Алаш : сборник материалов судебных процессов над алашевцами : трехтомный сборник документов и материалов

Т. 3 : Документы, допросы и ответы. Синхронные переводы. Материалы судов. Конфискованные письма / ред. К. Абылкайыров. - Алматы : Ел-шежіре, 2011. - 440 с.


94(574)

Л 27

Лјмбекўлы, Сапарєали. Ќарќаралы / С. Лјмбекўлы. - Астана : Фолиант, 2011. - 280 б. - (Меніѕ Отаным - Ќазаќстан)


Аннотация: Ќарќаралыныѕ арєы бергі тарихы, физикалыќ географиялыќ сипаттамасы, айтулы адамдары туралы сыр шертеді.


94(574)

Н 17

Назырбаев, Ќайырды. Катонќараєай / Ќ. Назырбаев. - Астана : Фолиант, 2011. - 280 б. - (Меніѕ Отаным - Ќазаќстан)


Аннотация: Кітапта ауданныѕ арєы бергі тарихы ќамтылєан, ґѕірдіѕ ґзіндік ерекшелігіне, тўмса табиєатын суреттеліп, ауданєа физикалыќ-географиялыќ сипаттама берілген. Берел ќорымынан табылєан археологиялыќ ескерткіштер кітапта кеѕінен јѕгімеленген.


Телекоммуникация


654(574)

О-65

Оразалы С.

Шыєармалары / С. Оразалы ; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 3 : Ґмір айнасы : телевизия туралы толєаныстар. - Астана : Фолиант, 2011. - 560 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Кітапќа кґрнекті жазушы, телепублицист, теледраматург Сўлтан Шјріпўлы Оразалыныѕ телевизия туралы маќалалары, сўхбаттары, телепъесалары мен телесценарийлері топтастырылєан.

Техника


621(574)

К 86

Курманова Д. Т. Машина жасау : јдістемелік ќўрал / Д. Т. Курманова, Ж. К. Уазырханова, З. А. Есполова. - Ґскемен, 2011. - 202 б.


Фольклор


398(574)

Ќ 44

Ќасќабасов С.

Шыєармалары / С. Ќасќабасов

Т. 1 : Жаназыќ : јр жылєы зерттеулер. - Астана : Фолиант, 2011. - 568 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Бўл кітапќа бїгінгі јдебиетімізге негіз болєан прозалыќ фольклор туралы еѕбектер мен профессиональды ґнерімізге тўєыр болєан халыќ мўрасы жайындаєы зерттеулер енді.

Экономика


336.1

М 44

Муканова К. Б. Мемлекеттік бюджет : јдістемелік ќўрал / К. Б. Муканова. - Ґскемен, 2011. - 114 б.

Єылым. Єылымтану


001(574.4)

А 46

Алтай - Тїркі јлемініѕ алтын бесігі = Алтай - колыбель Тюркского народа : халыќаралыќ єылыми-тјжірибелік конференциясы материалдары 26-27 тамыз. - Ґскемен, 2011. - 360 б.


00(574)

Ќ 38

Ќаныш Сјтбаев : энциклопедия / ред. Б. Жаќып. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2011. - 664 б.

Аннотация: Энциклопедия ќазаќтыѕ аса кґрнекті єалымы, ќазаќстандыќ геология мектебініѕ негізін салушы Ќаныш Имантайўлы Сјтбаевтыѕ єылыми жјне ќайраткерлік ґмір жолына арналєан.

Јдебиеттану


82.0(574)

А 38

Аќыш, Нўрдјулет. Ќазаќ мемуарлыќ романы : монография / Н. Аќыш ; ред. А. Социалќызы ; Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитеті, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты. - Алматы : Арда, 2010. - 416 б.

Аннотация: Бўл еѕбекте ќазаќ мемуарлыќ романдары тўѕєыш рет монографиялыќ зерттеу деѕгейінде јр ќырынан талданып, кеѕ ауќымда єылыми айналымєа еніп отыр.


Јлеуметтану


316(574)

Ќ 18

Ќазаќстандаєы јйелдер ќозєалысы јлеуметтік жаѕєырудыѕ кґрінісі = Женское движение Казахстана как аспект социальной модернизации. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2011. - 296 б.

Ґнер


78(574)

Д 21

Дјстїрлі музыка мен композиторлыќ шыєармашылыќтаєы тјуелсіздік идеясы : єылыми монография. - Алматы : Print Express, 2011. - 564 б.


Аннотация: Єылыми монографияда ќазаќтыѕ дјстїрлі јн, кїй жјне жыр ґнеріндегі, сонымен ќатар, XX єасырда пайда болєан еуропалыќ їлгідегі композиторлыќ жазба шыєармашылыќтаєы тјуелсіздік идеясыныѕ бейнеленуі жан-жаќты тарихи-теориялыќ тўрєыдан ќарастырылады.


78(574.4)

И 15

Ибрагимов Т.

Шыєармалары / Т. Ибрагимов

Т. 1 : Толќын толєау / ред. Г. Оспанова. - Астана : Фолиант, 2011. - 400 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Автор кешегі-бїгінгі јн-кїй ќазынасы мен ќазіргі кїйшілік, јншілік шеберлік мјселелерін ќозєайды.


792(574)

Т 28

Тјуелсіздік идеясы жјне театр ґнері / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, єылым комитеті, М. О. Јуезов атындаєы јдебиет жјне ґнер институты. - Алматы : Print Express, 2011. - 416 б.

Аннотация: Бўл ўжымдыќ монография ќазаќ театр ґнеріндегі тјуелсіздік идеясы мјселелеріне арналєан. Театр ґнеріндегі елеулі туындыларда халыќтыѕ, мемлекеттіѕ ґзіндік ќайталанбас жолын табуєа, азаттыєын баянды етуге ўмтылєан ізденістері мен идеялыќ кґзќарастарын республиканыѕ театртанушы єылымдары жан-жаќты зерделеп ой елегінен ґткізеді.


Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. Алматы : Нур-Принт, 2011. 150 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. Алматы : Экономика баспасы, 2011. 192...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. Астана : Фолиант, 2010. 256 б. (Кјсіптік...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова;...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница