Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Скачать 106.81 Kb.
НазваниеФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Дата конвертации14.02.2016
Размер106.81 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/Prakt.zanyt/19.rtf
Ф КГМА 4/3 – 06/ 01

ИП №6 УМС при КазГМА от 14 июня 2007г.

Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы

Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялық анатомия кафедрасы
Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс


Тақырып: Ісік жайлы ілім. Ќатерсіз жєне ќатерлі ісіктер.


Мамандық: «051302 – Стоматология»


Пән: патологиялық анатомия


Курс: III


Құрастырушы: доцент Айтқұлов М.Т.


Қарағанды 2009Тақырып: Ісік жайлы ілім. Ќатерсіз жєне ќатерлі ісіктер.

Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып, қатерсіз және қетерлі ісіктердің нышандарын үйрету.

 • Оқыту міндеттері:

 • ісіктік үрдістің анықтамасы

 • ісіктік жасушаның морфологиялық ерекшеліктерін түсіндіру

 • ісіктің даму себептері мен морфогенезі

 • ісіктерді классификациялау ұстанымдарын сипаттау

 • қатерсіз және қатерлі ісіктерді морфологиялық сипаты тұрғысынан ажырата алу

 • ісітердің гистогенездік классификациясы

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

  • ісіктер, ісіктің өсуі ұғымдарының сипаттамасы

  • канцерогенездік теориялар

  • ісіктердің негізгі қасиеттері

  • ісіктердің морфологиялық сипаттамасы

  • ісіктердің морфогенезі

  • ісіктердің гистогенезі

 • ісіктерді классификациялау ұстанымдары

 • қатерсіз және қатерлі ісіктердің өзара клиника-морфологиялық сипатамасы

 • ісіктердің гистогенездік классификациясы

 • Білім берудің және оқытудың әдістері:

  • шаѓын топта пікірталастыру;

  • презентация;

  • ситуациялыќ тапсырмалардыњ шешімін табу;

  • макро- жєне микропрепараттарды ±сынылѓан алгоритмде сипаттау.

 • Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.Б. В. Патологиялық анатомия \\ Алматы,- 2003, 393 б.

қосымша:

 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

Орыс тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

қосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.
 1. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 5. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 6. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 7. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 8. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.

Ағылшын тілінде

негізгі:

 1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 4 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 1987. – 158p.

 2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 4 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 1987. – 158p.

 • Бақылау

 • Білімді қорытынды бақылау сұрақтары:

 • ісік ұғымына анықтама бер

 • канцерогенездің механизмін түсіндір

 • канцерогенездік теорияларды ата

 • ісіктердің негізгі қасиеттерін сипатта

 • ісіктердің морфологиясын сипатта

 • ісіктердің морфогенезін сипатта

 • ісіктердің гистогенезін сипатта

 • «ісіктік прогрессия» ұғымының мәнін түсіндір

 • «ісіктік алаң» ұғымының мәнін түсіндір

 • қатерсіз және қатерлі ісіктерді клиника-морфологиялық тұрғыдан салыстырып сипатта

 • ісіктерді классификациялаудың негізгі ұстанымдарын ата

 • ісіктердің гистогенездік түрлерін ата
 • Тестілік тапсырмалар:
 1. Ісіктердің халықаралық классификациясыда ... ұстанымға негізделген.

 1. дамыған жерін ескерілген

 2. цитогенездік

 3. өсу сипатын ескерілген

 4. метастаздану заңдылықтарын ескерілген

 5. гистогенездік

 1. Папиллома - ... ісік.

 1. бездік эпителийден дамитын

 2. жамылғылық эпителийдің дамитын қатерсіз

 3. теріден дамитын

 4. жамылғылық эпителийден дамитын қатерлі

 5. эпителийден дамитын органспецификалы

 1. Акромегалияның дамуына гипофиздің ... деп аталатын органспецификалық ісігі себеп болады.

 1. базофильді аденома

 2. феохромоцитома

 3. кортикостерома

 4. альдостерома

 5. эозинофильді аденома

 1. Хорионэпителиома метастаздарын, әдетте ... жолмен жаяды.

 1. лимфогендік

 2. периневральдық

 3. гематогендік

 4. имплантациялық

 5. аралас

 1. Хорионэпителиома, әдетте ... дамиды.

 1. мида

 2. бауырда

 3. ішекте

 4. жатырда

 5. сүйекте

 1. Рак деп ... атаймыз.

 1. мезенхималық қатерлі ісікті

 2. органспецификалық ісікті

 3. тератоидтық ісікті

 4. эпителийлік қатерлі ісікті

 5. меланинтүзетін тіннің қатерлі ісігін

 1. Рак, әдетте метастаздарын ... жолмен жаяды.

 1. гематогендік

 2. лимфогендік

 3. периневральдық

 4. аралас

 5. имплантациялық

 1. Стромасы мол қатерсіз эпителийлік ісіктер тобына ... жатады.

 1. фиброма

 2. аденома

 3. фибросаркома

 4. папиллома

 5. фиброаденома

 1. Ісіктің мүшенің қуысына қарай басым өсу түрі ... деп аталады.

 1. эндофитті

 2. инфильтрациялы

 3. экспансивті

 4. экзофитті

 5. аралас

 1. Феохромоцитома, әдетте ... дамиды.

 1. гипофизде

 2. аналық безде

 3. бүйрекүсті безінде

 4. қалқанша безде

 5. ұйқы безінде

 • Макро- және микропрепараттарды сипаттап, суретін салу:

1. Жамылғылық эпителийдің қатерсіз ісігін макробейнелік нышандары негізінде анықта. Оның құрылысына, пішініне, үстінің түріне назар аудар.

2. Микропрепараттаѓы бездік эпителийдің қатерсіз ісігін микроскопиялыќ бейнесі негізінде аныќта. Ісіктің шектелу сипатына, қабырғасы мен қуыстарындағы заттың ќ±рамына назар аудар.

3. Микропрепараттаѓы бездік эпителийдің қатерсіз ісігін микроскопиялыќ бейнесі негізінде аныќта. «Сүт безінің фиброаденомасы» атты микропрепаратты зерттеп, кіші объективпен бездік құрылымдарды тауып, олардың көлемі мен пішініне, ісіктегі дәнекер тіннің мөлшері мен өсу сипатына назар аудар. Үлкен объективпен бездердегі эпителийді зерттеп, сипатта.

4. «Хорионэпителиомы матки» атты микропрепататтағы органспецификалы ракты анықта. Ісіктік жасушалардың 2 түріне де назар аударып, олардың құрылысын зерделеп, сипатта.


Ескертпе: макро- және микропрепараттарды сипаттағанда төменде ұсынылған алгоритмге сүйен. Студент препараттардың суретін тәжрибелік жұмыс дәптеріне салып, қорытындысын жазуға тиісті.Макропрепараттарды сипаттау алгоритмі

  1. Көлемі

  2. Консистенциясы

  3. Беткейінің сипаты

  4. Кесіндісінің сипаты

  5. Қуыстарының сипаты

  6. Мүшенің түсі

  7. Үдерістің ауқымы

  8. Патологиялық үдеріс жайлы қорытынды\ тұжырымМикропрепараттарды сипаттау алгоритмі

   1. Қандай мүшенің тіні екенін анықтау

   2. Құрылысындағы өзгерістер

   3. Үдерістің ауқымы

   4. Қолданылған бояу\тәсіл

   5. Патологиялық үдеріс жайлы қорытынды\тұжырым
Похожие:

Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тромбоз. Эмболия. Шок. Инфаркт. Некроз. Экссудатты қабыну. Пролиферативті қабыну. Гранулематоз. Спецификалық гранулемалар. Иммуногенез...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Оќытушыныњ жетекшілігімен студенттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: «Балалардағы гипер- және гипогликемия синдромы. Эндокринологияда мейірибкелік процесті ұйымдастырудың ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г

Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-04/02 ип №6 умс при Казгма
...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Бехтерев ауруыныњ дамуындаѓы инфекциялыќ-аллергиялыќ факторлардыњ мєнін аныќтањыз?
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: Ревматоидтыќ артрит кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница