6М020700- «Аударма ісі»
Название6М020700- «Аударма ісі»
Дата конвертации14.02.2016
Размер68.1 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.enu.kz/downloads/magistratura/pd2015kazmag.doc
6М020700- «Аударма ісі»


 1. Тіл – семиотикалық жүйе ретінде. Лингвистика мен семиотика. Белгі түсінігі. Белгілер түрлері. Семиотикалық жүйе типтері.

 2. Тіл білімінің жүйесі түсінігі мен құрылысы. Тілдік жүйенің құрылымы. Тілдік жүйенің деңгейі (ярусы).

 3. Туыстас, тайпалас халықтар тілдері, ұлттық тілдір. Халықаралық тілдір. Ұлттан тыс тілдер.

 4. Әдеби тіл мен аймақтық тілдер. Жаргон, арго, сленг түсінігі.

 5. Тілдердің шығу тегі мен жекелеген тілдер мәселелері. Туыстас және туыстас емес тілдер.

 6. Тіл біліміндегі синхрония мен диахрония мәселелері. Тіл тарихы мен оның қазіргі жай-күйі.

 7. Фонетика мен фонология. Олардың зерттеу нысандары мен әдіс-тәсілдері, ара қатынасы.

 8. Морфология. Морфологияның нысаны. Морфология мен синтаксис. Морфология мен сөзжасам. Морфологиялық анализ принциптері.

 9. Морфема. Әлем тілдеріндегі морфема типтері.

 10. Әлем тілдеріндегі грамматикалық мағынаның берілу амалдары.

 11. Лексикология. Оның нысаны мен әдіс-тәсілдері.

 12. Әлем тілдерінің морфологиялық құрылымы типтері.

 13. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі, оның алғы шарттары, басты түсінігі мен негізгі мәселелері.

 14. Тілдің генеалогиялық жіктелісі: тілдердің түп-төркінінің шежіресі теориясы, «язык – тірек» және «тек тіл» түсінігі.

 15. Антикалық тіл білімінің жалпы сипаттамасы.

 16. XVI – XVIIғғ. еуропалық тіл білімі. Пор-Рояль грамматикасы мен оның мәні.

 17. ХІХ ғасырдың І жартысындағы салыстырмалы-тарихи тіл білімі.

 18. Вильгельм фон Гумбольдт.

 19. А. Шлейхер. Тіл біліміндегі натуралистік бағыт.

 20. Младограмматизм.

 21. Мәскеу лингвистикалық мектебі.

 22. Казан лингвистикалық мектебі.

 23. Функционалдық лингвистика. Прагалық лингвистикалық үйірме.

 24. Дескриптивті лингвистика.

 25. Глоссематика.

 26. Ленинградтық (Петербургтық) мектеп.

 27. Тілдердің қоғамдық қызметі. Әлемдік және аймақтық тілдер.

 28. Типология нысаны. Оның басқа пәндермен өзара арақатынасы (тіл теориясы, сипаттама тіл білімі, лингвомәдениеттану, этнолингвистика, т.б.).

 29. Психолингвистика пәнаралық ғылым ретінде. Психолингвистиканың нысаны мен пәні. Оның ғылым жүйесіндегі статусы. Әлеуметтік лингвистика анықтамасы.

 30. Әлеуметтік лингвистика пәнаралық ғылым ретінде. Әлеуметтік лингвистиканың нысаны мен пәні. Оның ғылым жүйесіндегі статусы. Әлеуметтік лингвистика анықтамасы.

 31. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі.

 32. Тілдер қатынасы теориясы.

 33. Халықаралық көмекші тілдер. Олардың кластары. Табиғи шығу текті тілдер (ұлт аралық ауызша қарым-қатынас тілдері, койне, пиджиндер, креольді тілдер). Халықаралық жасанды тілдер.

 34. Контрастивті тілдердің пайда болу тарихы, оның қазіргі этаптағы мақсаты мен міндеттері.

 35. Құрылымы әртүрлі тілдердің лексико-семантикалық жүйесіндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарының басты бағыттары.

 36. Қазіргі лексикографияның жай-күйі.

 37. Аудармадағы грамматикалық трансформациялар түрлері

 38. Аудармадағы лексикалық трансформациялар

 39. Аудармашының тілдік тұлғасы
 1. Жалпы аударма теориясының қалыптасу және даму алғышарттары

 2. Ілеспе аударманың қалыптасу тарихы және ерекшеліктері.

 3. Аударманың алғашқы теоретиктері. Аударманың ғылым ретінде қалыптасуы. Аударма теориясы жеке ғылым ретінде.

 4. Мәдениетаралық коммуникация және аударма.

 5. Мәтіннің ақпараттылығы. Ақпараттың түрлері және аударма.

 6. Аударма бірлігінің түсінігі. Мәтін және аударма. Аудармадағы дайын бірліктер.

 7. Аударма түрлері және олардың ерекшеліктері.

 8. Аудармашы жұмысындағы сөздіктің рөлі. Сөздіктің түрлері. Сөздікпен жұмыс.

 9. Аудармадағы барабарлық түсінігі. В.Н. Коммисаров бойынша барабарлық түрлері.

 10. Аудармадағы сәйкестік түрлері.

 11. Баламасыз лексика, оның болу себептері. Баламасыз лексиканы аудару жолдары.

 12. Сөзбе-сөз аударма. Аудармашының жалған достары.

 13. Аудармадағы трансформацияның түрлері.

 14. Аудармашының кәсіби құзіреттілігінің компоненттері.

 15. Аударматанудың Қазақстанда қалыптасуы мен дамуы

 16. Әртүрлі жанрдағы және стильдегі мәтіндерді аудару ерекшеліктері.

 17. Аудармадағы қысқартып жазудың қалыптасу тарихы.

 18. Аударма үдеріс ретінде. Сипаттау әдістері. Аударма моделінің түсінігі. Аударма теориясының негізгі моделдері.

 19. Аудармашы қызметінің негізгі фазалары.

 20. Аударманың әдістері мен стратегиясы.

 21. Аударманың нормалары мен стратегиясы.

 22. Аударманың психолингвистикалық классификациясы.

 23. Аударманың мәдени моделі.

 24. Аударманың психолингвистикалық моделі. Аударма үдерісіндегі есте сақтаудың рөлі.

 25. Қазіргі кездегі аударма. Машиналық аударма және жасанды интеллектті қалыптастыру мәселелері.

 26. Мәтін түсінігі. Мәтіннің құрылымы. Мәтін түрлері. Мәтіннің аудармада берілуі.

 27. Көркем аударманың теориясы мен практикасы.

 28. Аудармадағы семиотикалық аспект.

 29. Аудармадағы прагматикалық аспект.

 30. Аударманың жанрлық-стилистикалық жіктелімі.

 31. Аударматанудағы әдіс-тәсілдерӘдебиеттер:


1.    Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1998.

2.    Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975.

3.    Березин Ф.М. История русского языкознания. – М.,1979.

4.   Бордович А.М., Гируцкий А.А., Чернышева Л.В. Сопоставительный курс русского и белорусского языков.- Минск, 1999.

5. Вержбицкая А. Семантические универсалии и описание языков.- М.,1999 

6. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М., 1978.

7. Гречко В.А. Теория языкознания М., 2003

8. Грамматические концепции в языкознании XIX в. – Л., 1985.

9. Исаев М.К. Нуркенова Г.А. Сопоставительная типология казахского и русского языков.

А.,2000

10. Кочергина В.А. Введение в языкознание. – 2 изд. – М., 1991.

11. Кочергина В.А. Введение в языкознание.- М., 1987

12. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

13. Мечковская Н.Б. Структурная и социальная типология языков.- Минск, 1995

14. Манакин В.Н. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки, Киев; Кировоград, 1994

15. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХУ. Контрастивная лингвистика. – М., 1989

16. Ору С. История. Эпистемология. Язык. М.,2000

17. Общее языкознание / под. Ред. А.Е. Супруна.- Минск, 1995

18.Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,1996.

19. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания.-2 изд.-М.,1975

20. Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков. – Минск, 1993

21. Супрун А.Е. Принципы сопоставительного изучения лексики // Методы сопоставительного изучения языков

22. Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности. Минск, 1996

23.Сулейменова Э.Д. Контрастивная лингвистика. А., 1998

24. Сопоставительный анализ восточнославянских языков / под.ред. а.А. Лукашанца и А.М. Мезенко. – Минск., 2005

25. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. – Л., 1973.

26. Хрестоматия по курсу «Введение в языкознание». Для студентов филологического

факультета / Сост. А.В. Блинов, И.И. Богатырева, В.П. Мурат, Г.И. Рапова.- М.: МГУ,

1996

27. Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. В.М.Березина. – М., 1973.

28. Части речи. Теория и типология. М.: Наука, 1990

29. Человек в многонациональном обществе: Этничность и право. – М., 1994

30. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику.- М.,: РОУ, 1995.

31. Широков О.С. Введение в языкознание.- М.,1985

32. Языковая универсалии и лингвистическая типология. М.: Наука, 1969

33.. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981

 1. Ж.А.Жақыпов. Аударманы аңдату. Астана, 2004

35, Теория перевода/ Сдобников В.В., Петрова О.В. – М.:АСТ:Восток-Запад, 2006.- 448

 1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.:Высшая школа, 1990

 2. А. Федоров сновы общей теории перевода. М., “Высая школа”, 1983

 3. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М., “Академия”, 2004 – 352 б.

 4. Латышев Л.К. Технология перевода. М., “Академия”, 2004 – 320 б.

 5. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М., “Академия”, 2005– 192 б.

 6. Слепович В.С., Курс перевода, Минск., 2004- 320б.

 7. Дж.К.Катфорд Лингвистическая теория перевода. М.,2004 – 208 б. Ағылшын тілінен аударған В.Д.Мазо

 8. Ю.Сорокин Переводоведение статус переводчика и психогерменевтические процедуры. М., ИТДГК “Гнозис”, 2003. –160 б.

 9. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: 1975

 10. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М.: 1973

 11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Курс лекций. М.: 1999

 12. Миньяр-Белоручев Р.К.Общая теория перевода и устный перевод. М.: 1980

 13. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988А.Алдашева Аударматану: лингвистикалық және лингвомәдени

Похожие:

6М020700- «Аударма ісі» icon«6М020700 – аударма ісі» мамандығы бойынша магистратураға түсушіге
М020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының бағдарламасы мемлекеттік білім стандарттары талаптарының...
6М020700- «Аударма ісі» icon2011 – 2012 жылға арналған 050207 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне пәннің жұмыс бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар парағы Елтану
Аударма ісі мамандығының жұмыс бағдарламасы аударма теориясы мен практикасы кафедрасының мәжілісінде өзгеріссіз қарастырылған және...
6М020700- «Аударма ісі» icon«Аударма ісі» 050207 мамандығы үшін жаттығулар жинағы Құрастырушы
«Аударма ісі» бакалавриат мамандығы студенттері үшін «Жазбаша аударма практикасы» пәні бойынша жаттығулар жинағы, Ақтөбе
6М020700- «Аударма ісі» iconМектепбаева венера акбаевна
Аударма ісі мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
6М020700- «Аударма ісі» iconБекітемін
В020700 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған бақылау жұмысын орындауға арналған
6М020700- «Аударма ісі» iconТуребаева айдана елубековна
М020700-Аударма ісі мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдары магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
6М020700- «Аударма ісі» iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Қазақ тілінің функционалды стилистикасы» 5В020700- «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
6М020700- «Аударма ісі» iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Қазіргі қазақ тілі» пәнінен 050207, 5В020700 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
6М020700- «Аударма ісі» iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Аударма теориясына кіріспе. Аударма трансформациялары, аударманың негізгі тұжырымдары, өзіне тән ерекшеліктері, аудару тәсілдері...
6М020700- «Аударма ісі» icon2. Аударма лингвистикасы немесе лингвистикалық аударматану
ПОӘК «Аударма теориясы мен практикасы» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница