Инновационный урок как современная форма организации урок
НазваниеИнновационный урок как современная форма организации урок
страница1/28
Дата конвертации14.02.2016
Размер4.32 Mb.
ТипУрок
источникhttp://old.kazmkpu.kz/attachments/428_Habarshi_2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 5(6), 2011
ЌАЗАЌ МЕМЛЕКЕТТІК

ЌЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫЌ УНИВЕРСИТЕТІ


ХАБАРШЫ

ЄЫЛЫМИ ЖУРНАЛ


ФИЛОЛОГИЯ СЕРИЯСЫ


КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ


ВЕСТНИК

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ


СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
АЛМАТЫ №5 (6) 2011

2006 жылдан бастап шыєады

Шыєару жиілігі – жылына 6 ретМАЗМЎНЫ

Сабырова З.Ќ., Сатбекова А.А. ТЈРБИЕ – ЌОЄАМ АЛДЫНДАЄЫ БАСТЫ МІНДЕТ..............................
Ќазаќстан Республикасыныњ мјдениет, аќпарат жјне спорт министрлігі

Аќпарат жјне мўраєат комитетінде

08.08. 2005 жылы тіркелген

№6204-Ж

6


О Ќ Ы Т У ЈД І С Т Е М Е С І


Байтимбетова П. ЖОЄАРЫ ОЌУ ОРЫН-ДАРЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ ОЌЫТУ....

Ерєожина Ш.Л. ЌЎРМАЛАС СҐЙЛЕМДЕРДІ ОЌЫТУДАЄЫ ҐЗ БЕТІМЕН ІЗДЕНЕ БІЛУ ЎСТАНЫМЫ...............................

Жўмаќаева Б.Д. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕГІ ЈДЕБИЕТ ПЈНІ БАЄДАРЛАМАЛАРЫ: ЌЎНДЫЛЫЌ ПЕН ЌЎЗЫРЛЫЛЫЌ ....................................................

Ибраймова Л.Ј. ПОЛИЛОГТЫ ЌАТЫСЫМДЫЌ ТЎРЄЫДАН ТАЛДАУ............................................

Саметова Ж. ЌАЗАЌ ТІЛІ САБАЄЫН ИНТЕРАКТИВТІ ТАЌТАМЕН ЖЇРГІЗУДІЅ ТИІМДІЛІГІ.................................................................

Сатимбекова С.А. ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК – КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА.........................................................................

Сембаева А.Є. СҐЗ ТІРКЕСІН ДАМЫТА ОЌЫТУ АРЌЫЛЫ ОЌУШЫЛАРДЫЅ ТЕОРИЯЛЫЌ БІЛІМДЕРІН ЌАЛЫПТАСТЫРУ.........................

Тјжієўлова С. ЌАЗАЌ ТІЛІНДЕГІ СЕПТІКТЕРДІ ОЌУ ОРЫС ТІЛІНДЕ ЖЇРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ЖАЅАША ОЌЫТУДЫЅ ЈДІС-ТЈСІЛДЕРІ.........

Халыќ Г.Ж. АУДАРМАШЫНЫЅ МЈТІНДІК ЌЎЗЫРЛЫЄЫН ЌАЛЫПТАСТЫРУ......................


Ј Д Е Б И Е Т Т А Н У


Абдуллаева Ж. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРНОЙ СВЯЗИ.........................................

Базылова Б.К. ДНЕВНИКОВАЯ ФОРМА В МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.............................................................

Дјуренбекова Л. ХХ ЄАСЫРДЫЅ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАЄЫ КҐРКЕМ АУДАРМАНЫЅ

ҐЗЕКТІ МЈСЕЛЕЛЕРІ……………………………...

Жїнісова М.Ј. «НАСАБ НАМЕ» ЕСКЕРТКІШІНІЅ ТІЛІ..........................................10


13


17


21


25


28


32


36


38


42


45


50


53
Бас редактор

к.пед.н. Нукетаева Д.Ж.


Бас редактордыњ орынбасары

А.Ќ.Рысќалиева-х.є.к., PhD доктор.


Редакциялыќ алќа

Алдабек Н.Ј. – т.є.д., профессор

Ыбырайым Б.-ф.є.д., профессор;

Ержанова С.-ф.є.д.,проф. м.а.

Ермекова Т.Н. - ф.є.д., доцент;

Сатбекова А.А. - п.є.к., доцент;

Сїлейменова Ж.Н.- п.є.д., доцент.

Базылова Б.К. - ф.є.к., доц.;

Рысбаева Г.Ќ.- ф.є.к., доцент.Жауапты редактор

педагогика єылымдарыныѕ кандидаты, доцент Жўмаќаева Б.Д.


Редактор

Аєа оќытушы Нагиева А.Т.

© Ќазаќ мемлекеттік ќыздар педагогикалыќ университеті

050000, Алматы ќаласы,

Јйтеке би кµшесі, 99.

Тел. 233-18-32, 233-18-55 (120) Факс 233-18-35.
Дјуітўлы Т. ЈЗІЛБЕК КІНЈЗБЕКЎЛЫ ПОЭЗИЯСЫНДАЄЫ СУРЕТКЕРЛІК ....................

Ергалиева Ж.Н. МИФ В ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ..............................................................

Ержанова С. ЖАЅА МЫЅЖЫЛДЫЌТАЄЫ ПОЭТИКАЛЫЌ МЇМКІНДІКТЕР...............

55

58

61

Зайкенова Р.З. Т. РЫСКЕЛДИЕВ ШЫЄАРМАШЫЛЫЄЫ ҐМІР ШЫНДЫЄЫ ЖЈНЕ КҐРКЕМДІК ШЕШІМ...........................................................................................................


64

Кажигалиева Гж.А. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИО-НАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ ДОМИНАНТЫ ПОЭЗИИ БИЛИНГВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ О. СУЛЕЙМЕНОВА).....................................................................................................

Кґшекова А.А. АЙТЫС ЖАНРЫНДА КҐРІНЕТІН ХАЛЫЌТЫЅ ЕРКІНДІК МЎРАТЫ

Мўхамбетова Г.Р. «ЌАМБАР БАТЫР» ЖЫРЫНДАЄЫ ЈДЕТ-ЄЎРЫП, САЛТ-ДЈСТЇРДІЅ КҐРІНІСІ.............................................................................................................

Ортаева Э.Ќ И.В. ГЁТЕНІЅ «ФАУСТ» ТРАГЕДИЯСЫНЫЅ ЖАНРЛЫЌ ЖЈНЕ КОМПОЗИЦИЯЛЫЌ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ................................................................................

Рахманова Н.М. АСТАРЛЫ ОЙДЫЅ КҐРКЕМ МЈТІНДЕГІ МОТИВТЕРІ.......................

Сабирова Д.А. М. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ О. БОКЕЯ..........................................................................................................................................

Сапар Г.С. АУДАРМА ҐНЕРІ ТУРАЛЫ.....................................................................................

Сарбасов Б.С., Сарбасова И.С. ЌАЗАЌ ТАЄЫЛЫМЫНДАЄЫ ЈЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ...........

Тїгелбаева А.Н. АБАЙДЫЅ ЈДЕБИ МЎРАСЫНДАЄЫ РУХАНИ ЈЛЕМ ......................

Юсуп П.Ќ. ЕСКЕН ЕЛУБАЕВ ШЫЄАРМАШЫЛЫЄЫНДАЄЫ БАЛАЛАР ЈЛЕМІ..............


Т І Л Б І Л І М І Н І Ѕ М Ј С Е Л Е Л Е Р І71

75


78


82

85

89

92

96

99

102

Байбатшаева А. ДИАЛОГ ЖЈНЕ ОНЫЅ ТЇРЛЕРІ...........................................................

105
Задаева А.А.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ ЛИНГВИС-ТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ................


109
Егенбердиева А.К. КҐРКЕМ АУДАРМА МЈСЕЛЕЛЕРІ....................................................

113
Ескермесова Г.А. ЖАЙ СҐЙЛЕМ ДЕЅГЕЙІНДЕГІ СҐЗДЕРДІЅ ОРЫН ТЈРТІБІ...........

115
Искакова А.Г. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА................................................................................


118
Киякова Г.Б., Байсыдык И.Б. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ...........................................................................................................


124
Ќайдарова Г.Ќ. ЌАЗАЌ ТІЛІ ДЫБЫСТАРЫНЫЅ ЇНДЕСІМ ТЇРЛЕНІМІНІЅ ЗЕРТТЕЛУІ...........................................................................................................................


128
Мамиева А.Н. ЌАЗАЌ ТІЛІНДЕГІ ҐЛІ ЌОСЫМШАЛАРДЫЅ ЌАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНАН БІРЕР СҐЗ....................................................................................................


133
Нагиева А.Т. ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА.......................................................................................................................................


136
Нурпейсова Г.Т. СЛЕНГТЕРДІЅ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ...............................................

140
Оразбаева А.С.ТІЛДІЅ ЌАРЫМ-ЌАТЫНАС ЖАСАУДАЄЫ РОЛІ.....................................

144
Отарбекова Ж.К. ЌОС СҐЗДЕРДІЅ ЌЎРАМЫНДАЄЫ АРАБ-ПАРСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖАЙЫНДА............................................................................................................................


148
Румянцева Е.В. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ – ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ “ПАЛИТРЫ” ГАЗЕТНОГО АФОРИЗМА......................


150
Рысбаева Г.Ќ. «АРУАЌ» КОНЦЕПТІНІЅ АНТРОПОЦЕНТРИСТІК БАЄЫТТА ЗЕРТТЕЛУІ..................................................................................................................................


158
Сейдахметова Р.Г., Базылова Б.К. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМИНОВ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ..............................................................................................................................160
Сембаева А.Є. ТІЛ, ОЙЛАУ ЖЈНЕ ТАНЫМ ........................................................................

171
Тажимуратова А.Е. ГЕНЕЗИС МОТИВАЦИИ АНТРОПОНИМОВ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.................................................................................................................


174
Тјжієўлова С. ЎЛТТАНУЄА ЌАТЫСТЫ ТІЛ БІЛІМІНІЅ САЛАЛАРЫ.............................

181
Ханкишиева Э.М. ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ...................................................................................................................183
Юсуп А.Н.АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫЅ ТІЛТАНЫМДЫЌ ОЙЛАРЫ.......................................

189
М А Г И С Т Р А Т У Р АБулекбаева Л.А. РОЛЬ И ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ.....................................................................................................................................


192
Жанабаева Н. ЌАЗАЌ, ОРЫС ЖЈНЕ АЄЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМ-ДЕРДІЅ ЎЛТТЫЌ ЖЈНЕ ТАНЫМДЫЌ СИПАТЫ..................................................................


196
Рысбай Ж.И. СТУДЕНТТЕРДІЅ СҐЙЛЕУ ТІЛІ ЖАЙЫНДА...........................................

199
Шґмшекова Ј. ЕТІСТІК ТЎЛЄАЛЫ ЖЕР-СУ АТТАРЫ......................................................

201  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок-семинар; урок-зачет; урок-практикум; урок-экскурсия; урок-дискуссия; урок-консультация; интегрированный урок; театрализованный урок; урок-соревнование; урок с дидактической игрой; урок «деловая игра»
Данные материалы написаны доцентом кафедры алгебры и геометрии Армавирского государственного педагогического института Сергеем Георгиевичем...
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок по биологии тема: «одноклеточные животные» Автор: учитель химии и биологии моу «Чубаевская оош» Михайлова Вера Михайловна чубаево 2009 Представленный урок по биологии
Представленный урок по биологии подготовлен для учащихся 7 классов общеобразовательной школы. Урок проводится в кабинете биологии...
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок т\с\ Урок мел\семпе меслеч\сем Кур=мл=х хат\р\сем 1? Кала=у урок.? «Чёваша чёваш ч лхи кирл.?»
И?Я?Яковлев портреч.: тёван ч лхе =инчен каланё паллё =ынсен сёмах сем: Ра=ей Федераций н картти?
Инновационный урок как современная форма организации урок iconМетодическая разработка Урок-семинар
Урок-семинар «Мыслители прошлого о человеке и обществе» проводится в 11 классе в курсе обществознание
Инновационный урок как современная форма организации урок iconИстория средних веков урок 1: Обобщающий урок по разделу I «Раннее Средневековье»
Цели: на основе повторения, обобщения и систематизации пройденного материала: Повторить пути установления феодального строя
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок Организационное занятие. Подготовка к школьной конференции 3 Урок Школьная конференция «Химия и проблемы охраны окружающей среды»
«Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении», И. Н. Лозановская и др
Инновационный урок как современная форма организации урок iconОкружающей среды 58 вопросы экономики
Король Н. Г. Инновационный лизинг как форма коммерциализации интеллектуальной собственности
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок Итоговый урок по теме «Кубань в древности»
Цель урока: обобщить все пройденное по данной теме учащимися в 5 классе, выяснить, что усвоено учащимися
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок 17. Ответы на задания. Выбрать другой урок
Шестичленное кольцо имеет плоское строение. Бензол образует класс веществ, относящийся к ароматическим углеводородам. Для этих соединений,...
Инновационный урок как современная форма организации урок iconУрок закрепления (предполагается тема: «Понятие о гидросфере. Суша в Мировом океане. Материки»)
Урок закрепления (предполагается тема: «Острова и полуострова. Моря, заливы, проливы»)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница