Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 293.45 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации14.02.2016
Размер293.45 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/180617.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филология кафедрасы


5В060700 «Биология» мамандығының қашықтықта оқу нысанының студенттеріне арналған «Латын тілі»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
БЕКІТЕМІН

Гуманитарлық-педагогикалық

факультетінің деканы

___________ Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________Құрастырушы: доцент ___________ Ислям К.С.


5В060700 «Биология» мамандығының қашықтықта оқу нысанының студенттеріне арналған «Латын тілі»

пән бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________2013ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді


2013ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі _____________ А.Қ.Каирбаева 2013ж. «____» ________


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2013ж. «___»____________№____ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ С.К.Ксембаева 2013ж. «___»_________
1 Оқу пәнінің паспорты


Пән атауы Латын тілі

Таңдау бойынша пән


Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Барлық аудиторлық сабақтар саны – 15 сағат

Дәріс – 15 сағат (оnline – 15)

СӨЖ – 120 сағат (оnline – 0; offline – 120)

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат


Бақылау формасы

Емтихан – 1 семестр


Пререквизиттер

«Латын тілі » курсының пререквизиті – «Философия», «Социология», «Культурология»


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: «Жалпы биология», «Анатомия», «Физиология»


2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу ақпараты

Ислям Канат Сериковна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі доцент

Шетел филологиясы кафедрасы Ломов көшесі, 64 корпусында (мекен-жайы), 422 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-31, 11-33.


3. Пән, мақсат және міндет


Пәннің пәні – латын тіліндегі сөзі, тілдің стилистикалық амал-тәсілдері және олардың функционалды мүмкіндіктер.


Пәнді оқыту мақсаты

Осы пәннің мақсаты студенттерде тілдік мәдениеттанушылық пен қоғамдық – саяси формациялардың ежелгі өркениеті негізінде тіршіліктің алғашқы кезеңі туралы анық түсінік қалыптастыру; бірқатар гуманитарлық ғылымдардың, бағыттар мен аспектілердің, соның ішінде биологияда кездесетін лексикалардың ұғымын түсіндірудің ең ауқымды тәсілін қамтамассыз ету

Пәнді оқыту міндеттері:

Студенттерді биологиямен байланысты пәндердің тұтас қатарын жүйелі зерттеуге дайындау

4 Білімге, машықтыққа, іскерлікке, біліктілікке қойылатын талап

Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:

- грамматикалық талдау жасай алу, оқуға арналған грамматикалық және лексикалық материалдардың жеткілікті көлемін игеру, аса қиын емес және орташа қиын латын мәтіндерін аудару;

- латын тілдері деректерін ана тілі немесе қазіргі заманғы оқылатын тілдің барабар құбылыстарымен салыстыра білу;

- қазіргі заманғы қоғамдық өмірдің кейбір құбылыстарынан көнелік мұрасын көре білу;

«Латын тілі » курсын меңгеру арқылы студент:

- әдебиеттен мәтінді қазақ немесе орыс тіліне аудара білуге тиіс;

- лексико- грамматикалық тест жаза білуге тиіс;

- қанатты сөздерді жатқа білу;

- әрбір студент орфографиялық және грамматикалық зандылықпен зерттеп оқуды менгеруі керек;

- жат жазуды жаза білуге тиіс.

Құзіреттер

- мәтіннің функционалды қатынасын анықтау;

- латн тілін үйренуде өз бетінше білімін жетілдіру, жұмыс істеу;

- өз әрекетін бақылап, бағалап отыру


4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

р/с

Тақырып-тардың атауы

Сабақ түрлері бойынша аудиторлық сабақтардың саны
дәрістер

Практикалық (семинарлық)

зертханалық, жеке

СӨЖ
Оffline

Online

Оffline

Online

Аудиторные-контактные

Оffline

Online

Аудиторные-контактные

Оffline

Online

1

Кіріспе.Латын тілінің тарихи кезеңі
110
2

Фонетика.
110
3

Сөзжасам .
110
4

Морфология.
210
5

Зат есім.
110
6

Сын есім.
210
7

Есімдік.
110
8

Етістік.

110
9

Сан есім
110
10

Үстеу.
110
11

Предлогтар. Шылаулар.
210
12

Синтаксис.
110


Барлығы: 135

(3 кредит)

0

15

0

0

0

0

0

0

120

06. Дәрістердің мазмұны

1-тақырып Латын тілінің тарихи кезеңі

Жоспар

1.Үндіеуропа тілдер семьясындағы латын тілі.

2. Еуропа мәдениеті, тарихы мен халықаралық ғылыми терминдердің қалыптасуындағы латын тілінің ролі

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Латын тілінің негізі - лингвистикалық білім екенін

- Ғылыми терминологияны түсінуге

Студент білу керек:

- негізгі фонетикалық заңдылықтарды

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

2-тақырып Фонетика

Жоспар

1.Латын әліпбиі. Дауысты және дауыссыздардың айтылуы 2.Дауыстылардың (дифтогтардың) тipкeciмi.

3.Дауыссыздардың тipкeciмi.

4.Созылыңқы және келте буындарға түсініктеме.

5.Екпін ережесі.

6. Heriзri фонетикалық зандылықтар

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- латын алфавитін жатқа

- буынға бөлу, ұзақтық пен қысқалық, екпін, дауысты және дауыссыз әріптердің оқылу ережесін, дифтонгтар мен диграфтарды

Студент білу керек:

- Дауысты және дауыссыздардың айтылуы Дауыстылардың (дифтогтардың) тipкeciмi.

- оқу ережелерін ескеріп оқу

- негізгі фонетикалық заңдылықтарды

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

3-тақырып Сөзжасам

Жоспар

1.Латын тілінің сөздік қорының негізгі сөздерін оқыту.

2.Латын тіліндегі қанатты сөздерді оқыту

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- латын тіліндегі морфологиялық құрам: түбір, жұрнақ, приставка, жалғау.

- ең жиі қолданылатын префикстар мен жұрнақтар.

- латын тіліндегі сөзжасам тәсілдері

- лексикалық минимум

- афоризмдер

Студент білу керек:

- Жаңа тілдерде латын тілінің жұрнактарының көpiнyiн

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

4-тақырып Морфология

Жоспар

1.Зат eciм. Латын тілінің флективті ерекшелігі.

2.Жақ және родтың грамматикалық категориясы. Септеу жүйесі. Ablativus, оның негізгі үш түрлі қызметі. Зат eciмді септелу және род белгілеріне қарай бөлу.

3. Зат eciмнің сөздік формасы. Зат есімнің I және II септелу формасындағы парадигмалар

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Латын тілінің флективті сипатын

- Латын тілінің грамматикалық құрылымы мен жаңа тілдердің грамматикалық құрылымының ара қатысын.

-Классикалық дәуіден кейінгі латын тілінің септелу тарихы бойынша қысқаша мәлімет.

Студент білу керек:

- Жақ және родтың грамматикалық категориясын.

- Септеу жүйесін

-Латын тілінің флективті ерекшелігін

- Зат eciмнің сөздік формасын.

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

5-тақырып Зат есім

Жоспар

1.Зат есімнің грамматикалық категориялары.

2.Зат есімнің үш септеуі. Зат есімнің бірінші септеуі. Зат есімнің екінші септеуі. Зат есімнің үшінші септеу формасындағы дауыссыз, дауысты және аралас тибі. Сөздік формасы.

3.Номинативтің құрылу ерекшелігі. Парадигмалардың септелуі Зат eciмді септелу және род белгілеріне қарай бөлу. Зат eciмнің сөздік формасы. Зат есімнің септелу формасындағы парадигмалар

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- зат есімнің грамматикалық категорияларын

- Зат eciмді септелу және род белгілеріне қарай бөлу.

- Зат есімнің I және II септелу формасындағы парадигмаларды

Студент білу керек:

- Зат eciмнің сөздік формасын.

- Септеу жүйесін.

- Ablativus, оның негізгі үш түрлі қызметін.

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

6-тақырып Сын eciм

Жоспар

1.Сын есімнің грамматикалық категориялары. Сын есімнің классификациясы. Сын есімдердің зат есімдер септелу үлгісі бойынша септелуі.

2.Бірінші және екінші септіктегі сын есімдер.

3.Сын есімнің үшінші септеуі (бір, екі және үш жалғаулы)

4.Сын eciмнің шырайлары. Шырайлардың супплетивтік деңгейлері

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Латын тіліндегі сын есімдерді септеудің үш түpi бойынша бөлу

- Үш,eкi және 6ip жалғаулы сын есімдерді

- Ерекшеліктерін

Студент білу керек:

- сын eciмнiң шырайларын

- қaзipri тілдердегі супплетивтілікті

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

7-тақырып Есімдік

Жоспар

1.Есімдік категориясы. Олардьщ колданылу ерекшелігі.

2. Синтаксистік септіктер жайында мағлұмат; предлогтар (көмекші сөздер)

және олардьщ қолданылуы

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Есімдік категориясын

- Олардың қолданылу ерекшелігін

- лексикалық минимум

- афоризмдер

Студент білу керек:

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

8-тақырып Етістік

Жоспар

1.Латын етістігінің грамматикалық категориясы. Жақты және атау формалары. Негізгі форма және үш етістікті негіз (Tү6ip).

2.Инфект негізінің қатысына қарай жіктеу типтеріне бөлінуі. Етістіктің сөздік формасы.

3.Инфект және перфект жүйесі. Мезгіл мағынасы

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Латын етістігінің грамматикалық категориясын.

- Жақты және атау формаларын.

- Негізгі форма және үш етістікті негіз (Tү6ip).

- лексикалық минимум

- афоризмдер

Студент білу керек:

- Инфект негізінің қатысына қарай жіктеу типтеріне бөлінуін

- Етістіктің сөздік формасын

- Инфект және перфект жүйесін

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

9-тақырып Сан eciм

Жоспар

1.Латын тіліндегі сан есімнің топтары.

2.Сан есімдік үстеулер. Сан есімнің септеуі. Синтаксистегі латынша есептік сан eciмi.

3.Рим цифрі

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Латын тіліндегі сан есімнің топтары.

- Сан есімдік үстеулер.

- Сан есімнің септеуі.

- Синтаксистегі латынша есептік сан eciмi.

Студент білу керек:

- Рим цифрін санап және жазып

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

10-тақырып Үстеу

Жоспар

1.Дара және туынды үстеу.Үстеудің морфологиялық типтері.

2.Үстеудің шырайлары

3.Үстеулерден сын есімдердің жасалуы

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Негізгі үстеулерді

- Септік формалар болып саналатын тұрақты үстеулерді

-I және ІІ септеу сын еісмдерінен жасалған туынды үстеулер

- Ecenтік сан есімдер және олардың септелуі

Студент білу керек:

- үстеудің шырайларын

- Латын және қазақ тілдеріндегі есептік сан есімдердің синтаксистік қызметін.

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

11-тақырып Предлогтар. Шылаулар

Жоспар

1.Предлогтардың септіктермен латын тіліндегі тіркесімінің қиюласуы. 2.Аккузативпен қолданылатын предлогтар.

3.Аблативпен қолданылатын предлогтар

4.Аккузативпен және аблативпен қолданылатын предлогтар. Аблативус абсолютус оралымы

5.Салыстырғыш және сақтастырғыш шылаулар.

6.Шылауларды маңызы бойынша топтастыру

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Салыстырғыш және сақтастырғыш шылаулар.

- Шылауларды маңызы бойынша топтастыру

- Қай жерде?" және "қайда?" сұрактарына байланысты аблятив және аккузатив керек ететін предлогтарды

- Предлогтардың көп мағыналылығын

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

Студент білуге міндетті:

Студент білу керек:

- Аблятивті талап ететін предлогтар.

- Аккузативті талап ететін предлогтар

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003

12-тақырып Синтаксис

Жоспар

1.Жай сөйлемнің синтаксисі. Бастауышты білдіру тәсілдері.

2.Жай және құрама баяндауыш.

3.Жіктеу есімдігінің бастауыш рөлінде қолданылуы. Жай сөйлемдегі сөздер тәртібі. Септіктердің синтаксисі.

4.Етістіктің синтаксисі. Инфинитивтің синтаксистік қызметі.

5.Атрибутивті және предикативті есімшелердің қолданылуы.

6.Бірінші супиннің қолданылуы.

7.Инфинитивтік оралымдар.

8.Аблативус абсолютус оралымы.

Тапсырма:

Студент білуге міндетті:

- Жалаң жай сөйлем және жайылма жай сөйлемді

- лексикалық минимум

- афоризмдер

Студент білу керек:

- Қазак тілімен қайшылығын

- қазақ тілінен латын тіліне және латын тілінен қазақ тіліне аудара білу

- текст оқып аудару

- диктант жаза білу

Әдебиет:

1 К.С.Ислям Латын тілі. 2-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2010

2 К.С.Ислям Латын тілі. 1-ші бөлім -Павлодар, Кереку 2007

3 Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. М., 2003


7. Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

Өздік жұмыс тақырыптары

1 тақырып. Латын тілінің шығу тегі

2 тақырып. Римдік құлиленушілік республика

3 тақырып. Латын тілі

4 тақырып. Римдегі тәрбие мен білім беру

5 тақырып. Ежелгі Рим медицинасы

6 тақырып. Римдік отбасы

7 тақырып. Рим есімдері

8 тақырып. Римнің төлеу әдістері

9 тақырып. Рим республикасы және оның әскері

10 тақырып. Ежелгі Рим өнері

11 тақырып. Рим Греция мұрагері

12 тақырып. Рим театры

13 тақырып. Римнің сәулет өнері

14 тақырып. Рим мемлекетінің қызмет жүйесі

15 тақырып. Латын тілінің әдеби нормасын дайындау

16 тақырып. Латын тілі – ұлы ақындар тілі

17 тақырып. Рим риторикасы

18 тақырып. Рим құқығы

19 тақырып. Латын тілі – ғылым тілі

20 тақырып. Латын тілінің жаңа өмірі

СӨЖ тапсырмасы :

1. әр тақырып бойынша жаңа деректер жинау

1) МБ1, МБ2, қорытынды бақылау

2) тривиум және квадривиум

3) Гален. Цельс.

4) Календарь

5) Гай Марий және оның реформасы

6) Юлий Цезаря

7) Овидий. Гораций. Вергилий

8) Марк Туллий Цицерон (106-43 до н.э.).

9) Марк Фабий Квинтилиан (35-97 н.э.)

10) Римские биологтары

2.Оқу. Ислям К.С. Латын тілінің шығу тарихы. Павлодар: Кереку, 2007

3. Реферат жазу.


Оқу бағдарламасының ең күрделі мәселелері

1 Ырықсыз етіс

2 Предлогтар. Префикстар

3 Имперфектум және футурум индикативи активи

4 Сын есімнің үшінші септеуі

5 Перфект шақтары


8. Ұсынылатын рефераттар тақырыбы:

1 тақырып. Латын тілінің шығу тегі

2 тақырып. Римдік құлиленушілік республика

3 тақырып. Латын тілі

4 тақырып. Римдегі тәрбие мен білім беру

5 тақырып. Ежелгі Рим медицинасы

6 тақырып. Римдік отбасы

7 тақырып. Рим есімдері

8 тақырып. Римнің төлеу әдістері

9 тақырып. Рим республикасы және оның әскері

10 тақырып. Ежелгі Рим өнері

11 тақырып. Рим Греция мұрагері

12 тақырып. Рим театры

13 тақырып. Римнің сәулет өнері

14 тақырып. Рим мемлекетінің қызмет жүйесі

15 тақырып. Латын тілінің әдеби нормасын дайындау

16 тақырып. Латын тілі – ұлы ақындар тілі

17 тақырып. Рим риторикасы

18 тақырып. Рим құқығы

19 тақырып. Латын тілі – ғылым тілі

20 тақырып. Латын тілінің жаңа өмірі


9. Студент білімдерін тексеру кестесі

Дәріс сабақтарға қатысу 0-100 ұпаймен бағаланады.


Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрі

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсыны-латын әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақы-лау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Кеңес беру

Кіріспе.Латын тілінің тарихи кезеңі
2 апта

жазбаша

3-апта

2

Кеңес беру

Фонетика.
2 апта

жазбаша

5- апта

3

Кеңес беру

Сөзжасам .
2 апта

жазбаша

7- апта

4

Кеңес беру

Морфология.
2 апта

жазбаша

9- апта

5

Кеңес беру

Зат есім.
2 апта

жазбаша

11- апта

6

Кеңес беру

Сын есім.
2 апта

жазбаша

13- апта

7

Кеңес беру

Есімдік.
2 апта

жазбаша

15- апта

8

Кеңес беру

Етістік.

2 апта9

Кеңес беру

Сан есім
2 апта10

Кеңес беру

Үстеу.
2 апта11

Кеңес беру

Предлогтар. Шылаулар.
2 апта12

Кеңес беру

Синтаксис.
2 апта

10. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын ауызша және жазбаша естиханмен аяқталады. Емтиханға бағдарлама бойынша барлық берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.


Әрбір тапсырма 0-100 ұпаймен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтарда жасалған барлық тапсырмалардың орташа арифметикалық санынан шығарылады (сабақтарға бару, үй жұмысы, СӨЖ тапсырмалары, практика тапсырмалары және т.б., межелік бақылау).

Пән бойынша қорытынды баға студент жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудан жағымды баға алған жағдайда ғана қойылады. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеу «қанағаттанғысыз» деген бағаға теңестіріледі. Емтихан және межелік бақылау нәтижелері студенттерге сол күні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткіілетін болса, келесі күні айтылады.

Қорытынды бағаны дұрыс есептеу үшін, межелік бақылауда және қорытынды емтиханда студент білімін пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейін бағалайды.

Межелік бақылау бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылау бағасынан құралады.


11. Оқытушы талаптары, саясат және тәртіп


Жұмысты белгіленген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан сессияның басталуына дейін 3 күн.

Барлық тапсырмаларды орындамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Тақырыпты қайталау және әрбір сабақ бойынша өткен материалды өтеу мәндетті болып табылады. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі тестер немесе жазбаша жұмыстармен бақыланады. Студенттер ескертусіз тестілеуге дайын болуы керек.
12. Әдебиет

Негізгі әдебиет:

1 Ислям К.С. Латын тілі. 2-ші бөлім Павлодар: Кереку, 2010 – 90б

2 Ислям К.С. Латинско-казахский, казахско-латинский словарь. Павлодар: Кереку, 2012

3 Ислям К.С. Латинско-казахский, казахско-латинский электронный словарь Павлодар: Кереку, 2013


Қосымша әдебиет :

4 Ярхо В.Н. Латинский язык. Под общ. Ред. В.Н.Ярхо. М.: Просвещение, 2003 - 319 с.

5 Ислям К.С. Происхождение латинского языка. Павлодар: Кереку, 2007 – 230с.

6 Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык. Учеб. для вузов. –5-е изд.- М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС , 1999. – 456 с.

7 Боровский Я. М. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов. Изд. 4, доп. М., «Высш.школа».1975.

8 Винничук Л. Латинский язык: Самоучитель для студ. Гуманит. Фак. Ун-тов и пед. Вузов. – М.: Высш. Школа, 2000 – 325 с.

9 Городкова Ю.И. Латинский язык. М.: Медицина, 1982 – 255 с.


13. Мультимедия тізімі

1. Древний Рим

2.Нейрон

3.Цезарь

4.Революция

5.Востание

6.Константин

7.Падение Рима

8.Ганнибал

9.Илиада

10.Одиссея

11.Боги древней Греции

12.Семь чудес Древней Греции

13.История Рима, дома, традиции, одежда

14.О чем знали древние? Рим

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница