А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 203.69 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
рім Т М
Дата конвертации14.02.2016
Размер203.69 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/SNP_09.11.kaz.RTF
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(Тамыз-ќыркїйек)


ҐСКЕМЕН, 2011 Ж.


Аныќтама басылымдар


0(574.4)

Ш 97

Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Семей аймаєында 2011 жылы аталып ґтілетін жјне еске алынатын кїндер тізбегі. - Семей : Талант, 2011. - 98 б.


030(574.4)

Ш 97

Шыєыс жўлдыздары : энциклопедиялыќ аныќтамалыќ

Т. 1 : Сґз зергерлері. Мјдениет майталмандары. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.


030(574.4)

Ш 97

Шыєыс жўлдыздары : энциклопедиялыќ аныќтамалыќ

Т. 2. - Астана : Фолиант, 2011. - 304 б.


070(574)

Ќ 17

Ќазаќ телевизиясы : энциклопедия

Т. 1. - Алматы : ЌазАќпарат, 2009


Аннотация: Кітапта танымал тўлєаларєа, јр жылдарда кґрермен жадында жатталып ќалєан бейнелі баєдарламаларєа, болашаќќа жол сілтер танымдыќ ойларєа орын берілген. Жаћандыќ жјне отандыќ телеарналар тарихы мен ќазіргі кїнніѕ сандыќ телевизиясы жайлы маєлўматтар берілген.

Білім беру

373.3(072)

Д 87

Жїнісова К. Дїниетану : оќыту јдістемесі / К. Жїнісова, Ј. Б. Бірмаєамбетов, Ќ. А. Аймаєанбетова, Е. Ледовских. - Алматы : Атамўра, 2010. - 112 б.


373.3(072)

К 92

Кукарина Г. И. Математика : оќыту јдістемесі: 3-сынып / Г. И. Кукарина, Т. П. Кучер, А. С. Акрамова. - Алматы : Атамўра, 2010. - 224 б.


373.3(072)

Р 22

Раупова Н. А. Бейнелеу ґнері : оќыту јдістемесі / Н. А. Раупова, Ј. Т. Тґлебиев. - Алматы : Атамўра, 2010. - 96 б.


373

Ј 20

Јбішева, Нўрзия Маєазќызы. Жалпы білім беретін мектепте жыраулар поэзиясын оќытудыѕ јдістемесі (9-сынып) : педагогика єылымдарыныѕ кандидаты єылыми дјрежесін алу їшін дайындалєан диссертацияныѕ авторефераты / Н. М. Јбішева. - Алматы : [б. ж.], 2010. - 24 б.


373.3(072)

Ј 14

Јбдікјрім Т. М. Ана тілі : оќыту јдістемесі: 3-сынып / Т. М. Јбдікјрім. - Алматы : Атамўра, 2010. - 152 б.


373.3(072)

О-65

Оралбекова Т. Еѕбекке баулу : оќыту јдістемесі: 3-сынып / Т. Оралбекова. - Алматы : Атамўра, 2010. - 160 б.

Баспас-з


070

М32

Машинбаева Г. Ј. Баќ тілімен танысайыќ! : оќу ќўралы / Г. Ј. Машинбаева, С. Р. Нўртілеуова. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 57 б.

Бўќаралыќ аќпарат пен насихат ќўралдары


070(574)

А 39

Алаш кґсемсґзі : "Сана" журналы

Т. 5. - Алматы : Ґнер, 2011. - 320 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Бесінші томєа 1923-1924 жылдары Ташкент ќаласында жарыќ кґрген "Сана" журналыныѕ жарияланымдары енгізілді. Санада Алаш ардаќтыларыныѕ азат ойлы, ґр рухты ўрпаќ тјрбиелеуге баєытталєан кґсемсґздері жарияланєан.


070(574)

А 39

Алаш кґсемсґзі : "Таѕ" журналы

Т. 6. - Алматы : Ґнер, 2011. - 368 б. - (Мјдени мўра)


Аннотация: Онтомдыќтыќтыѕ алтыншы кітабы 1925 жылы Семей ќаласында жарыќ кґрген "Таѕ" журналыныѕ жарияланымдарына арналды. Журналда саясат, ўлттыќ негіздегі білім беру, мектептер салу, ќазаќ тілініѕ ќолданыс аясын кеѕейту, халыќ шаруашылыєы мен тўрмыс жаєдайын тїзеу, денсаулыќ, јдебиет т. б. кґкейтесті таќырыптарда публицистикалыќ шыєармалар жарияланєан.


070(574)

А 39

Алаш кґсемсґзі : "Таѕ" журналы

Т. 7. - Алматы : Ґнер, 2011. - 368 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Онтомдыќтыќтыѕ жетінші кітабы 1925 жылы Семей ќаласында жарыќ кґрген "Таѕ" журналыныѕ жарияланымдарына арналды. Журналда саясат, ўлттыќ негіздегі білім беру, мектептер салу, ќазаќ тілініѕ ќолданыс аясын кеѕейту, халыќ шаруашылыєы мен тўрмыс жаєдайын тїзеу, денсаулыќ, јдебиет т. б. кґкейтесті таќырыптарда публицистикалыќ шыєармалар жарияланєан.


070(574)

А 39

Алаш кґсемсґзі : "Абай" журналы

Т. 8. - Алматы : Ґнер, 2011. - 384 б. - (Мјдени мўра)


Аннотация: Он томдыќтыѕ сегізінші кітабы 1918 жылы Алаш (Семей) ќаласында жарыќ кґрген Абай журналыныѕ жарияланымдарына арналды. Бўл Алаш ќайраткерлері -Жїсіпбек Аймауытов пен Мўхтар Јуезов шыєарєан басылым. "Абай"-- "Ќазаќ" газеті ќалыптастырєан тјуелсіздік рухын одан јрі кемелдендіріп, философиялыќ, психологиялыќ тереѕ талдауларєа ќўрылєан жарияланымдарымен ерекшеленеді. Онда елдік ќана емес, јлемдік масштабтаєы келелі мјселелер кґтерілді.

Дін


28

М 15

Макин, Ќайыржан. Баќыт жолы - ислам / Ќ. Макин. - Алматы, 2011. - 336 б.

Жаратылыстану єылымдары


54

А 40

Алдабергенов М. Ќ. Анорганикалыќ полимерлі ќосылыстардыѕ термодинамикалыќ функциялары / М. Ќ. Алдабергенов, Г. Т. Балаќаева ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 144 б.

53

А 88

Асќарова Ј. С. Реологиялыќ сўйыќтардыѕ жылуфизикасы : оќу ќўралы / Ј. С. Асќарова, С. Ј. Бґлегенова. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 154 б.


57

Б 56

Биология : оќу-јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ўлттыќ тестілеу орталыєы. - Астана, 2011. - 112 б.

Аннотация: Оќу јдістемелік ќўралєа биология пјні бойынша 2010 жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде пайдаланылєан тест тапсырмаларыныѕ 25 нўсќасы енгізілген.


91(072)

Г31

География : оќу-јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ўлттыќ тестілеу орталыєы. - Астана, 2011. - 112 б.


Аннотация: Оќу јдістемелік ќўралєа география пјні бойынша 2010 жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде пайдаланылєан тест тапсырмаларыныѕ 25 нўсќасы енгізілген.


502

К 22

Катонќараєай мемлекеттік ўлттыќ табиєи паркі = Катон-Карагайский Государственный национальный природный парк = Katon-Karagay state national nature park, [б. м.], ж.ж.


51(072)

М 29

Математика : оќу-јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ўлттыќ тестілеу орталыєы. - Астана, 2011. - 176 б.

Аннотация: Оќу јдістемелік ќўралєа математика пјні бойынша 2010 жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде пайдаланылєан тест тапсырмаларыныѕ 25 нўсќасы енгізілген.


51(075)

Х23

Хасеинов Ќ. А.

Инженерлік математиканыѕ есептері мен жаттыєулары (жеке ґзіндік тапсырмаларымен) / Ќ. А. Хасеинов

2 бґлім. - Алматы : Акбар, 2010. - 631 б.

Аннотация: Кітапта теориялыќ материалдар ќысќаша баяндалады, мысалдар талданады, шешу їшін кґптеген жаттыєулар мен есептер ќўрылєан. Јр тараудыѕ соѕында јр жетіде орындалатын жеке тапсырмалар берілген.


51

М 29

Математика пјні бойынша бастауыш сынып оќушыларыныѕ логикалыќ ойлау жјне есептеу даєдыларын дамытуєа арналєан тапсырмалар жинаєы : 2, 3, 4 сыныптар. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 108 б.


Аннотация: Ќўралда бастауыш сынып оќушыларына математика пјні баєдарламасы бойынша ќўрастырылєан мјтіндік тапсырмалар, блиц есептер жјне математикалыќ диктанттар жинаќталєан.


53

А 88

Асќарова Ј. С. Тўтќыр сўйыќтыѕ аєысы : оќу ќўралы / Ј. С. Асќарова, С. Ј. Бґлегенова. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 188 б.


57

Ж 90

Жїсїпова Є. Е. Биоорганикалыќ химия : оќу ќўралы / Є. Е. Жїсїпова, Ж. Ј. Јбілов. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2010. - 174 б.


Кґркем јдебиет

82-1(574)

Б 21

Баќтыгереева, Аќўштап. Аќ айдын : ґлеѕдер мен балладалар / А. Баќтыгереева. - Алматы : Жазушы, 2011. - 144 б.


82-3(574)

Б 40

Бектўров, Жайыќ. Таѕба / Ж. Бектўров. - Алматы : Ќазаќстан, 2011. - 480 б.

Аннотация: Жинаќќа енген шыєармалардыѕ авторы Жайыќ Бектўров сталиндік лагерьлердіѕ азабын тартќан ќазаќ жазушылардыѕ бірі. Алайда басќа жазушылардыѕ бірде-бірі кезінде бўл таќырыпќа ќалам тартќан жоќ. Ж. Бектўров сол азапты шыншыл тўрєыдан бейнелеген жалєыз жазушы деуге болады. "Таѕба" романы, жинаќќа енген басќа да шыєармалар соєан айєаќ,


82-1(574)

Б76

Боранбайўлы, Сарышолаќ. Шыєармалары : ґлеѕдер, дастандар, айтыстар / С. Боранбайўлы. - Алматы : Ел-шежіре, 2011. - 352 б. - (Алаш мўрасы)


82-3(574)

Е 49

Елубай, Смаєўл. Аќ боз їй : роман / С. Елубай. - Алматы : Жазушы, 2011. - 376 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)


82-3(574)

Ж 88

Жїнісов С.

Аќан сері : роман / С. Жїнісов

Т. 1. - Алматы : Жазушы, 2011. - 480 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)

Аннотация: Аќан сері романыныѕ бірінші томы "Сырымбет саласында", "Ќаратал ќойнында", "Ереймен баурайында" деген їш бґлімнен тўрады.


82-3(574)

Ж 88

Жїнісов С.

Аќан сері : роман / С. Жїнісов

Т. 2. - Алматы : Жазушы, 2011. - 480 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)

Аннотация: "Аќан сері" романыныѕ екінші кітабында, халќымыздыѕ ардагер ўлы Аќан сері заманыныѕ ќат-ќабат ќайшылыєы шебер суреттелген.


82-1(574)

Ж 89

Жїректен жеткен жырлар : Елбасы Н. Назарбаев туралы ґлеѕдер, толєаулар мен дастандар. - Алматы : Ќазаќ энциклопедиясы, 2011. - 396 б.

Аннотация: Бўл жинаќќа тјуелсіз еліміздіѕ Тўѕєыш Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевќа аќсаќалдарымыздыѕ јр жылдары берген аќ баталарынан бастап, арнау ґлеѕдері мен толєаулары, жыр дастандары мен јн мјтіндері топтастырылєан.


82-3(574)

Ж 81

Жўманова, Заря. Тїнгі оттар : јѕгімелер мен хикаяттар / З. Жўманова. - Алматы : Жазушы, 2011. - 304 б.


82-3(574)

К 29

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 11. : Јлеуметпен јѕгіме-дїкен : сўхбаттар. - Алматы : Жазушы, 2011. - 368 б.


82-3(574)

К 29

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 12. : Мерей сґз : кґзі жоќ замандастар хаќында. - Алматы : Жазушы, 2011. - 376 б.


82-3(574)

К29

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 13. : Мейір сґз : кґзі бар замандастар хаќында. - Алматы : Жазушы, 2011. - 400 б.


82-3(574)

С37

Серікќалиўлы З.

Таѕдамалы шыєармалары / З. Серікќалиўлы

Т. 1. - Алматы : Раритет, 2011. - 320 б.


82-93

С 85

Су тїбіндегі дїрбелеѕ . - Алматы : Дайк-Пресс, 2010. - 28 б.


82-3(574)

Т 21

Тарази, Јкім. Тасжарєан : роман / Ј. Тарази. - Алматы : Жазушы, 2011. - 496 б. - (Ќазаќтыѕ 100 романы)

Аннотация: "Тасжарєан" романында ќоєам мен адам арасындаєы ќарым-ќатынас, замана шындыєы боямасыз кґрініс тапќан.


82-1(574)

Т 57

Томанов, Серік. Тыєырыќ : ґлеѕдер / С. Томанов. - Алматы : Жазушы, 2011. - 192 б.


82-3(574)

Ќ 41

Ќараманўлы, Ќўрманєазы. Ай куј : хикаяттар / Ќ. Ќараманўлы. - Алматы : Жазушы, 2011. - 344 б.

Аннотация: Ауыл жастарыныѕ ґмірін арќау еткен, кезінде оќырман ќауым жылы ќабылдаєан хикаяттары топтастырылєан.


82-1(574.4)

Ќ 45

Ќасымўлы, Тїгелбек. Жаным барда / Т. Ќасымўлы. - Алматы : Сґздік-Словарь, 2011. - 154 б.

Аннотация: Суперморофоншы Тїгелбек Ќасымўлыныѕ Їндістан, Пјкістан жјне Кавказ елдеріне жасаєан саяхаты мен басынан ґткен оќиєалары ќызєылыќты баяндалады. Сонымен ќатар ґлеѕдері ќамтылєан.


82-3(574)

Ќ 66

Ќорєасбек, Жїсіпбек. Жынды ќайыѕ : јѕгімелер, хикаяттар / Ж. Ќорєасбек. - Алматы : ЌазАќпарат, 2009. - 284 б. - (ХХI єасыр прозасы)


82-3(574)

Ќ 87

Ќыраубаева А.

Жаным садаєа : 5 томдыќ шыєармалар жинаєы / А. Ќыраубаева

Т. 4 : деректі јѕгімелер жјне маќалалар. - Алматы : Ґнер, 2011. - 344 б. - (Їркер)


Аннотация: Жинаќќа ўлаєатты ўстаз Алма Мїтјліпќызы Ќыраубаеваныѕ тјрбие таќырыбына жазылєан шыєармалары енгізілді.


82-3(574)

Ј 54

Јлмашўлы, Жолтай. Тар дїние : романдар, хикаяттар, јѕгімелер / Ж. Јлмашўлы. - Астана : Астана полиграфия, 2011. - 520 б.


82-93(574)

Ф 17

Файзуллаўлы, Јлібек. Кїй таѕдаєан кїшік : јѕгімелер, ертегілер, пьесалар / Ј. Файзуллаўлы. - Алматы : Раритет, 2011. - 128 б.


82-4(574.4)

К 16

Камалиев К. Ґнерлі елім - Зайсаным : (деректі очерктер жинаєы) / К. Камалиев. - Алматы : Ґнер, 2010. - 72 б.


82-1(574.4)

Ш 97

Шыєыс шынары : Ґскемен ќаласында ґткен Халыќаралыќ мїшјйра

1-ші кітап. - Алматы : Тўран, 2011. - 328 б.

Аннотация: Шыєыстыѕ шырайлы ордасы Ґскемен ќаласында тўѕєыш рет ґткен Халыќаралыќ мїшјйраєа ќатысќан аќындардыѕ іріктеліп алынєан жыр жинаєы.


82-3(574)

К 29

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 14. : Мезгіл мінберінен : жиындарда сґйленген сґздер. - Алматы : Жазушы, 2011. - 352 б.

Аннотация: Кітапта тїрлі жиындарда сґйлеген сґздері, ќўттыќтау лебіздері топтастырылєан.


82-3(574)

К 29

Кекілбайўлы Ј.

Шыєармаларыныѕ жиырма томдыќ толыќ жинаєы / Ј. Кекілбайўлы

Т. 15. : Маќалалар мен тарихи баян. - Алматы : Жазушы, 2011. - 416 б.

Аннотация: Тарихи баянда екі мыѕ жылдыќ аралыєында ежелгі ќазаќ даласында болып ґткен јрќилы кїрделі оќиєалар ќамтылєан.


Психология


159.9(072)

Ќ 45

Ќасымова Р. С. Жалпы психология курсынан тестер жинаєы / Р. С. Ќасымова ; Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университеті, Кјсіптік оќыту кафедрасы. - Алматы, 2010. - 25 б.


Саясат


327(574)

С 95

Сыртќы саясат саласындаєы терминдер жјне олардыѕ ќолданылуы : сыртќы саясат саласындаєы терминдерге арналєан дґѕгелек їстел материалдары / Ќазаќстан Республикасы мјдениет министрлігі, тіл комитеті, Ш. Шаяхметов атындаєы тілдерді дамытудыѕ республикалыќ їйлестіру-јдістемелік орталыєы. - Астана, 2011. - 72 б.


К66.3

Ј52

Јлем Ќазаќстан туралы. Јлем Президент туралы / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасы президенттік мјдениет орталыєы

Т. 10 : 1996 жыл: хроника, оќиєалар, айєаќтар / жобаныѕ авторы М. Жолдасбеков. - Астана : Кїлтегін, 2010. - 320 б.

Аннотация: Басылымєа 1996 жылдыѕ бірінші жартысындаєы Н. Назарбаевтыѕ јлеуметтік баєдарлы мемлекет орнатудыѕ ќазаќстандыќ моделін ќалыптастырудаєы ўстаєан стратегиясына, сарабдал саясатына шетелдік мемлекет жјне ќоєам ќайраткерлерініѕ, саяси элита ґкілдерініѕ бизнес алпауыттарыныѕ оѕ кґзќарастары, оныѕ жоєарєы деѕгейдегі іс-сапарлары, шетелдік бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына берген сўхбаттары жїйелі енгізілген.


К66.3

Ј52

Јлем Ќазаќстан туралы. Јлем Президент туралы / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасы президенттік мјдениет орталыєы

Т. 11 : 1996 жыл: хроника, оќиєалар, айєаќтар / жобаныѕ авторы М. Жолдасбеков. - Астана : Кїлтегін, 2010. - 320 б.


Аннотация: Басылымєа 1996 жылдыѕ екінші жартысындаєы Н. Назарбаевтыѕ јлеуметтік баєдарлы мемлекет орнатудыѕ ќазаќстандыќ моделін ќалыптастырудаєы ўстаєан стратегиясына, сарабдал саясатына шетелдік мемлекет жјне ќоєам ќайраткерлерініѕ, саяси элита ґкілдерініѕ бизнес алпауыттарыныѕ оѕ кґзќарастары, оныѕ жоєарєы деѕгейдегі іс-сапарлары, шетелдік бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына берген сўхбаттары жїйелі енгізілген.


К66.3

Ј52

Јлем Ќазаќстан туралы. Јлем Президент туралы / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасы президенттік мјдениет орталыєы

Т. 8 : 1995 жыл: хроника, оќиєалар, айєаќтар / авт. М. Жолдасбеков. - Астана : Кїлтегін, 2010. - 320 б.

Аннотация: Басылымєа 1995 жылдыѕ бірінші жартысындаєы Н. Назарбаевтыѕ јлеуметтік баєдарлы мемлекет орнатудыѕ ќазаќстандыќ моделін ќалыптастырудаєы ўстаєан стратегиясына, сарабдал саясатына шетелдік мемлекет жјне ќоєам ќайраткерлерініѕ, саяси элита ґкілдерініѕ бизнес алпауыттарыныѕ оѕ кґзќарастары, оныѕ жоєарєы деѕгейдегі іс-сапарлары, шетелдік бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына берген сўхбаттары жїйелі енгізілген.


К66.3

Ј52

Јлем Ќазаќстан туралы. Јлем Президент туралы / Ќазаќстан Республикасы байланыс жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасы президенттік мјдениет орталыєы

Т. 9 : 1995 жыл: хроника, оќиєалар, айєаќтар / авт. М. Жолдасбеков. - Астана : Кїлтегін, 2010. - 320 б.


Аннотация: Басылымєа 1995 жылдыѕ екінші жартысындаєы Н. Назарбаевтыѕ јлеуметтік баєдарлы мемлекет орнатудыѕ ќазаќстандыќ моделін ќалыптастырудаєы ўстаєан стратегиясына, сарабдал саясатына шетелдік мемлекет жјне ќоєам ќайраткерлерініѕ, саяси элита ґкілдерініѕ бизнес алпауыттарыныѕ оѕ кґзќарастары, оныѕ жоєарєы деѕгейдегі іс-сапарлары, шетелдік бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына берген сўхбаттары жїйелі енгізілген.

Статистика


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ шоттары 2005-2009 : статистикалыќ жинаќ = Национальные счета Республики Казахстан 2005-2009 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 135 б.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ ауыл жјне орман шаруашалыєындаєы баєалары = Цены в сельком и лесном хозяйстве в Республике Казахстан : статистикалыќ жинаќ. - Астана : Ќазаќстан Республикасыныѕ статистика агенттігі, 2011. - 122 б.


Аннотация: Негізгі тауарлар мен ќызметтердіѕ топтары жјне жеке ўстанымдары бойынша деректер соѕєы он жыл серпінінде келтірілген.


311(574)

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы кґтерме жјне сыртќы сауда баєалары : статистикалыќ жинаќ = Цены оптовой и внешней торговли в Республике Казахстан : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 114 б.

Аннотация: Кґтерме сауда баєасыныѕ деѕгейі мен индекстері туралы деректер бес жылдаєы ґнімдердіѕ топтары, 2001-2010 жылдардаєы сыртќы сауда бойынша серпінінде келтірілген.


Тіл білімі


811.512.122

М 44

Мемлекеттік тіл жјне аударматанудыѕ ґзекті мјселелері / Ќазаќстан Республикасы мјдениет министрлігі, тіл комитеті ; Л. Н. Гумилев атындаєы . - Астана, 2011. - 488 б.


811.161.1(072)

О-74

Орыс тілі : оќу-јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ўлттыќ тестілеу орталыєы. - Астана, 2011. - 128 б.

Аннотация: Оќу јдістемелік ќўралєа орыс тілі бойынша 2010 жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде пайдаланылєан тест тапсырмаларыныѕ 25 нўсќасы енгізілген.


811.512.122(072)

Ќ 17

Ќазаќ тілі : оќу-јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі, Ўлттыќ тестілеу орталыєы. - Астана, 2011. - 112 б.

Аннотация: Оќу јдістемелік ќўралєа ќазаќ тілі бойынша 2010 жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде пайдаланылєан тест тапсырмаларыныѕ 25 нўсќасы енгізілген.

Тарих


94(574.4)".../...18"

А 29


Азалы кітап (атылєандар тізімі) : Шыєыс Ќазаќстан облысы бойынша. - Ґскемен : Рекламный Дайджест, 2011. - 296 б.


Аннотация: Кітапта репрессия жылдары атылєан шыєысќазаќстандыќ боздаќтардыѕ тізімі берілген. Біраќ тізім толыќ деп айту ќиын.


08(574.4)

Ќ 40

Ќапанов, Болатбек. Анамдай јлпештеген Асќар Алтай / Б. Ќапанов. - Ґскемен, 2011. - 566 б.


902(574)

М 78

Муминов Ј. Ќ. Шаќпаќ-ата жерасты мешіті мен ќорымыныѕ эпиграфикасы / Ј. Ќ. Муминов, А. Ш. Нўрманова. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 224 б. - (Мјдени мўра)


Философия


1(574)

Н 32

Нјжімеденов, Жўмагелді. Жјдігерлік рухани машина ішегініѕ їні - этнофуторлыќ діл бренд : монография / Ж. Нјжімеденов. - Алматы : ЌазМСҐИ баспасы, 2011. - 344 б.

Экономика


336(574)

М 16

Маќыш С. Б. Аќша, несие, банктер теориясы : оќулыќ / С. Б. Маќыш. - Алматы : Жеті жарєы, 2011. - 368 б.


Аннотация: Оќулыќта аќша, несие, банк жјне валюта сияќты категориялардыѕ теориялыќ жјне практикалыќ мјселелері, олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ нарыќтыќ экономика жаєдайындаєы атќаратын ќызметтері мен ролі жан-жаќты ќарастырылєан.


338.2

Т 14

Тайгашинова К. Т. Басќару есебі : оќу ќўралы / К. Т. Тайгашинова. - ґѕд. 1-ші бас. - Алматы : LEM, 2011. - 332 б.

Ќўќыќ


340(574)

Ж 90

Жїрсімбаев С. К. Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўќыќ ќорєау органдары / С. К. Жїрсімбаев. - Алматы : Nurpress, 2010. - 360 б.


Аннотация: Кітапта еліміздіѕ мемлекеттік рјміздері туралы зерттеу еѕбектері жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілген Конституциясыныѕ ресми мјтіні енгізілген.


347(574)

М 45

Мен - Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматымын. - Алматы : Балалар јдебиеті, 2011. - 112 б.

Јдебиеттану


82

Е 33

Ежелгі јдебиетті зерттеу мјселелері : ўжымдыќ єылыми еѕбек. - Алматы : "Тіл" оќу-јдістемелік орталыєыныѕ баспаханасы, 2011. - 249 б.


82(574)

С 22

Сарбаева А. М. Ќазаќ мјдениетініѕ ўлы ќайраткерлері. IX-XIX єасырлар. Єўламалар таєылымы : оќу-јдістемелік ќўрал / А. М. Сарбаева. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2011. - 220 б.


82(072)

Ш 34

Шјбжантайќызы М.

Шыєарма - тілі дана, іші сара бабалар мўрасыныѕ айнасы / М. Шјбжантайќызы

III бґлім / К. Ибрагимова. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 180 б.

Аннотация: Бўл шыєармалар їлгі жинаєыныѕ їшінші бґлімі, 11 сынып баєдарламасы бойынша, бірінші жјне екінші бґлімдері 9-10 сынып баєдарламалары бойынша ќарастырылєан.


82(574)

Ш 34


Шјбжантайќызы, Маќтым. Шыєарма - ой толєауыныѕ жїйеленген жемісі / М. Шјбжантайќызы. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 84 б.


82(072)

Ш 34

Шјбжантайќызы М.

Шыєарма - тілі дана, іші сара бабалар мўрасыныѕ айнасы / М. Шјбжантайќызы

I бґлім / К. Ибрагимова. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 144 б.

Аннотация: Бўл шыєармалар їлгі жинаєыныѕ бірінші бґлімі, 9 сынып баєдарламасы бойынша, екінші жјне їшінші бґлімдері 10-11 сынып баєдарламалары бойынша ќарастырылєан.


82(072)

Ш 34

Шјбжантайќызы М.

Шыєарма - тілі дана, іші сара бабалар мўрасыныѕ айнасы / М. Шјбжантайќызы

II бґлім / К. Ибрагимова. - Кокшетау : Келешек - 2030, 2010. - 168 б.

Аннотация: Бўл шыєармалар їлгі жинаєыныѕ екінші бґлімі, 10 сынып баєдарламасы бойынша, бірінші жјне їшінші бґлімдері 9,11 сынып баєдарламалары бойынша ќарастырылєан.


82.0(574)

К 24

Кјкішўлы Т.

Сын мен сыншы : оќу ќўралы / Т. Кјкішўлы

1-кітап : Жанр жайлауы. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2007. - 462 б.


Аннотация: Автордыѕ "Сын мен сыншы" деген атпен шыєарып жатќан еѕбектері ќазаќ јдебиеті сыныныѕ курсына кґмекі ќўрал болмаќшы. Бўл серияныѕ алєашќысы "жанр жайлауы" деп аталса, келекшектегісі "Ўзеѕгілестер" делінбек. Ал ќаулы ќарарлар мен ўлы аќын-жазушылардыѕ сынєа байланысты ой-пікірлері "Асыл ойлар" деген їшінші жинаќтыѕ негізі болмаќ.


Ґнер


78(574)

К92

Кїйші Дина : тарту (Сјлемдеме) 1861-1955 / ќўраст.: А. Е. Тоќтаєан , А. А. Тоќтаєан. - Алматы : Азия - Арна, 2011. - 172 б.


792(574)

М 83

Мўќан, Аманкелді. Тјуелсіздік кезеѕіндегі ќазаќ опера театры / А. Мўќан. - Алматы : "Тіл" оќу-јдістемелік орталыєыныѕ баспаханасы, 2011. - 200 б.


Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. Алматы : Нур-Принт, 2011. 150 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. Алматы : Таймас, 2011. 200 б. (Мјдени мўра)
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. Алматы : Экономика баспасы, 2011. 192...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. Астана : Фолиант, 2010. 256 б. (Кјсіптік...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова;...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница