Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)
НазваниеҚазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)
страница1/19
Дата конвертации14.02.2016
Размер1.86 Mb.
ТипКодекс
источникhttp://aktobe.stat.gov.kz/ru/download/636c2539ad825671c44a3e6c5a2f8564/Инвестиционная деятельнос
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының статистика департаменті


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) » сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Ақтөбе облысының статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию),

при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Актюбинской области.АқтӨбе облысындағы

инвестициялық қызмет


Инвестиционная деятельность

в Актюбинской области

2006-2010


Статистикалық жинақ

Статистический сборник


«Ақтөбе облысындағы инвестициялық қызмет»

/Статистикалық жинақ /

қазақ және орыс тілдерінде/ 60 бет


Ақтөбе облысының статистика департаменті

Бас редактор Ә.О.Боранбаева.


Жинақ Ақтөбе облысының статистика департаментінің www. D@stat.kz веб-порталында

қол жетімді


«Инвестиционная деятельность Актюбинской области» /Статистический сборник /

на казахском и русском языках/ 60 стр.
Департамент Статистики Актюбинской области

Главный редактор Боранбаева А.О.


Сборник доступен на веб-портале

Департамента статистики Актюбинской области www. D@stat.kzМекен-жай: 010000, Ақтөбе қаласы

Әбілқайыр хан даңғылы 25 үй

Ақтөбе облысының статистика департаменті

Телефоны 8(7132) 54-04-75
Телефон-факс 8(7132) 56-37-97

Электрондық мекен-жай: www. D@stat.kz

Адрес: 010000, г.Актобе

Проспект Абилкайыр хана, дом 25

Департамент статистики Актюбинской области

Телефон 8(7132) 54-04-75

Телефон-факс 8(7132) 56-37-97

Электронный aдpec: www. D@stat.kz

Интернет-ресурс: http: //www.stat.gov.kz

Интернет-ресурс: http: //www.stat.gov.kzШартты белгілер:


құбылыс жоқ « - »

статистикалық деректер жоқ «…»

құбылыс орын алған,бірак оның шамасы

тиісті өлшем бірлігінде дөңгелектеуге

келмейді «0,0»

Условные обозначения:


явление отсуствует « - »

статистические данные отсуствуют «…»

явление происходило, но величина его не округляется в соответствующую единицу

измерения «0,0»
Жекелеген жағдайларда қорытынды мен В отдельных случаях незначительные расхождения

қосылғыштар сомасы арасындағы шамалы между итогом и суммой слагаемых объясняются

айырмашылықтар деректерді дөңгелектеумен округлением данных.

түсіндіріледі.


© Ақтөбе облысының статистика департаменті, 2011


Алғы сөзПредисловие«Ақтөбе облысындағы инвестициялық қызмет» жинағында облыс және өңірлер бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялардың құрылымы және серпіні, инвестицияларды қалыптастыратын қаражат көздері, негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі туралы, шаруашылық жүргізуші субъектердің инвестициялық қызметі туралы ақпарат келтірілген.

Статистикалық жинақ пайдаланушылар-дың кең тобына: жоғары баскарушы персоналға, басқару органдары және кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-экономикалық қызметтері, ғылыми, кәсіпкерлік және банктік топтар қызметкерлеріне,профессор-оқытушы құрамына, экономикалық жоғары оқу орындарының аспирантары мен студенттеріне,басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.В сборнике «Инвестиционная деятельность Актюбинской области» представлена информация об

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, об объемах инвестиций в основной капитал, источниках средств формирования инвестиций, структуре и динамике инвестиций в основной капитал по области и по районам.

Статистический сборник предназначен для широкого круга пользователей: высшего управленческого персонала, работников органов управления и финансово-экономических служб предприятий и организаций, научных, предпри-нимательских и банковких кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных лиц.Мазмұны

Содержание


АЛҒЫ СӨЗ

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………………………………………………………….…3


 1. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………………………………………………………….6

  1. Инвестициялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің серпіні

Динамика основных показателей инвестиционной деятельности…………………………………………6


 1. НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ……………………………………………………….…………….……...8


  1. Негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал………………………………………………………………………………..8

2.2 Инвесторлардың меншік нысандары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал по формам собственности инвесторов.………………….……….....9

  1. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың технологиялық құрылымы

Технологическая структура инвестиций в основной капитал…………………………………..……….10

  1. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың қаржыландыру көздері

Источники финансирования инвестиций в основной капитал……………………………………….…..10

2.5 2010 жылғы экономика секторлары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал по секторам экономики за 2010 год ...............................................11

  1. Кәсіпорындар өлшемділігі бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал по размерности предприятий………………………….…….…….….11

  1. Негізгі капиталға салынған инвестициялар инвесторлардың экономикалық қызмет

түрлері бойынша

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности инвесторов…….…….….12

  1. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал по направлениям использования .………………………………...13

  1. Өнеркәсіп салалары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности .........…………….………………….14

  1. Тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар

Инвестиции в жилищное строительство .………………………………………………………………......16

2.11 2010 жылғы табиғатты қорғау қызметінің түрлері бойынша қоршаған ортаны қорғауға

бағытталған инвестициялар

Инвестиции на охрану окружающей среды по видам природоохранной деятельности

за 2010 год……………………….……………………………………………………………………………….17

2.12 2010 жылғы құрылысқа салынған инвестициялар

Инвестиции в строительство за 2010 год……………………………………………………………………17

2.13 Ғимараттар мен имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстарына салынған инвестициялар

Инвестиции в работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений ...…...…..18

2.14 Машиналар, жабдыктар, құралдар, мүкәммалдарға салынған инвестициялар

Инвестиции в машины, оборудование, инструмент, инвентарь………………………….. ...…...…….18

2.15 Өзге де күрделі жұмыстар мен шығындарға салынған инвестициялар

Инвестиции в прочие капитальные работы и затраты……………………………………… .....……….18 1. АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ АУДАНДАРЫ

РАЙОНЫ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ….……..………………………………….…………………………….…. 19


  1. Ақтөбе қ.ә.

Актобе г.а….………………………………………………………………….…………………………………. .19

  1. Алға ауданы

Алгинский район….………………………………….………………………………………………………… .22

  1. Әйтекеби ауданы

Айтекебийский район…………………….……………………………………………………………………..25

  1. Байғанин ауданы

Байганинский район……...……………………………………………………………………………………..28

  1. Қарғалы ауданы

Каргалинский район…..…………….…………………………………………………………………………..31

  1. Қобда ауданы

Хобдинский район………….…………………………………………………………………………………...34

  1. Мәртөк ауданы

Мартукский район……………..………………………………………………………………………………...37

  1. Мұғалжар ауданы

Мугалжарский район…………….….………………………………………………………………………….40

  1. Ойыл ауданы

Уилский район………….………………………………………………………………………………………..43

  1. Темір ауданы

Темирский район……………….………………………….……………………………………………….……46

  1. Хромтау ауданы

Хромтауский район………………….…………………….……………………………………………….……49

  1. Шалқар ауданы

Шалкарский район…………….…….……………………….…………………………………………….……52

  1. Ырғыз ауданы

Иргизский район…………..………………………….…………………………………………………….……55

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconАқтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области
Республикасының «Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статақпараттардың өзінің...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconСу кодексіне
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Ағыбаев, А. Н. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсіндірме: жалпы және ерекше бөлімдер / Арықбай Нүсіпәліұлы Ағыбаев....
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі
Жалпы ережелер (1 135 баптар) 1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық (1 4 баптар)
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) icon«6М030100 Құқықтану» мамандығы бойынша оқуға түсушілерге арналған кешенді емтиханның
Оқуға түсушілерге арналған кешенді емтихан бағдарламасы төрт пәннің жиынтығынан тұрады: «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»;...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Статистикалық бюллетенінде берілетін деректер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне бұдан әрі Бюджет
Республикасы Қаржы министрлігінің Статистикалық бюллетенінде берілетін деректер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconОсы ұжымдық келісім-шарт Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Кәсіподақ
Бірінші тараптан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті»...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Азаматтық қорғау туралы» Заң жобасымен «азаматтық қорғау саласындағы құзыретті орган» деген ұғым енгізіледі, жоғары көрсетілген...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) icon«Азаматтық құқық (ерекше бөлім)»

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconСақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының
Сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделедi және Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница