Дисциплины по выбору
НазваниеДисциплины по выбору
страница1/33
Дата конвертации14.02.2016
Размер4.73 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://obr-portal.atso.kz/wp-content/uploads/2014/04/722-899-Фин.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Специальность: 5В050900-«Финансы»

Базовое образовние: Среднее
Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов

of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


1

ООД

Психология

Психология

Psychology

Psi 2101KV


2

3

2

3

Старший преподаватель Камбаркызы А.К.

Культурология

Мәдениеттану

Cultural science

Kul 2101KV


2

3

2

3

Старший преподаватель Камбаркызы А.К.

Самопознание

Self-knowledge

Өзін өзі тану

Sam 2101KV


2

3

2

3

Старший преподаватель Камбаркызы А.К.
Психология Psi 2101KV

Курстың пререквизиті: Қазақстан тарихы

Куртың постреквизиті: Ұлттық экономика

Мақсаты: Барлық әлемде замани психологияны меңгеру жоғарғы білім нормалары болып саналады, білім үрдісі нақты ғылымға ауысқан жерлерде де, қолданылуда.

Кәсіпкерлік, экономика, қаржы саласындағы мамандарды дайындау, бұл көрсеткіштерден артырылмайды.

Мазмұны: Жеке адам психикалық қызметін білуге, адамның психологиялық мінез-құлық ерекшеліктерін, темперамент типтерін меңге-руге, адамның психикалық жағдайын баға-лауға үйретеді. Өз бағыттылығын басқару-дың оңай әдістерін, кәсіби ұжымда әлеумет-тік – психологиялық бағыттылықтың меха-низмдерін, іскерлік қарым - қатынастың нәтижелі жолдарын жасауға. Қақтығыс жағдайларын шешуге

Құзыреттілігі: Пән оқылғаннан кейін студенттер келесі білімдері мен дағдылары болуы керек.

Білуі керек: қазіргі психологияның негізін. Меңгеру керек: комуникативті және техникалық тәсілдерді қолдануды үйрену; адамдармен күнделікті араласу және қарым- қатынастар кезінде әлеуметтік – психологиялық әсер етудің әр түрлерін менгеру. Дағдысы болу керек: Адамдардың топтық және жеке дара қарым- қатынастарын ұйымдастыру, жеке кәсібін психологиялық тұрғыдан ұйымдастыру

Психология Psi 2101KV

Пререквизиты курса: История Казахстана

Постреквизиты курса: Национальная экономика

Цель: Данная дисциплина способствует формированию основных психологических знаний, необходимых специалистам как в процессе управления, общения и взаимодействия в рамках профессиональной деятельности, так и в повседневной бытовой жизнедеятельности.

Содержание : Природа человеческой психики, основные психические функции, способы психологической характеристики личности, ее темперамента, способостей. Интерпретация собственного психического состояния человека. Освоение простейших приемов саморегуляции. Механизмы социально-психологического регулирования в трудовом коллективе. Пути построения эффективного делового общения, разрешения конфликтых ситуаций

Компетенции: Студент должен владеть и уметь применять психолого-педагогические знания для решения теоретических и практических задач в области основ психологии, методологии и методов психологии и основных познавательные психические процессов, знания основных факторов развития личности, понятий «личность», «индивид»,«индивидуальность», «субъект», развития личности, о роли семейного воспитания в формировании личности.

Psi Psi 2101KV psychology

Prerekvizita of a course:

Course post-requisites: National economy

Purpose: This discipline promotes formation of the main psychological knowledge necessary for experts as in management process, communication and interaction within professional activity, and in daily household activity.

Contents: Nature of human mentality, main mental functions, ways of the psychological characteristic of the personality, her temperament, sposobost. Interpretation of own mental condition of the person. Development of the elementary receptions of self-control. Mechanisms of social and psychological regulation in labor collective. Ways of creation of effective business communication, permission of konflikty situations

Competences: The student has to own and be able to apply psikhologo-pedagogical knowledge to the solution of theoretical and practical tasks in the field of bases of psychology, methodology and methods of psychology and the main informative mental processes, knowledge of major factors of development of the personality, the concepts "personality", "individual", "identity", "subject", development of the personality, about a role of family education in formation of the personality.


Мәдениеттану Kul 2101KV

Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы

Курстың постреквизиттері: Ұлттық экономика

Мақсаты: Студенттердің мәдени өмір туралы білімдер мен қабілеттерінің қалыптасуы, мәдениет типтерін, мәдениет аралық байланыстарды, инновациялық процестерді біліп шығуы болып табылады.

Мазмұны: Мәдениеттің жалпы теориясы; Отандық және әлемдік мәдениеттің даму кезеңдері; Батыс европалық орта кезеңдік мәдениет; Жаң кезеңнің батыс европалық мәдениеті

Компетенциялары: Студент мәдениеттану бойынша терминология мен ұғымдарды пайдалана білу керек; пәннің негізгі ұғымдары мен категорияларын, әсіресе мәдениет типі, мәдениет аралық коммуникация, инкультурация, мәдениет диффузиясы, девианттық мәдениет, жастар мәдениеті, кәсіби мәдениет сияқты ұғымдарды жете меңгерулері қажет. Мәдениеттің жойылуы себептері; мемлекеттің мәдениет пен мәдени мұраның сақталып қалуындағы ролі; мәдениеттің адамның ішкі өміріндегі ролі.


Культурология Kul 2101KV

Пререквизиты курса: История Казахстана

Постреквизиты курса: Национальная экономика

Цель: приобретение студентами культурологических знаний и навыков анализа явлений культурной жизни, типов культур, межкультурной коммуникации, включая инновационные процессы.

Содержание : Общая теория культуры; История культуры. Основные этапы развития мировой и отечественной культуры; Культура западноевропейского Средневековья; Западноевропейская культура Новейшего времени

Компетенции: Студент должен уметь применять знание культурологических терминов и понятий; знание основных понятий и категорий предмета и прежде всего, таких понятий, как «тип культуры», «межкультурная коммуникация», «инкультурация»,«диффузия культур», «девиантная культура», «молодежная культура», «профессиональная культура»;

  • представление о роли культуры для внутреннего мира человека и общества, о причинах смерти культур, о роли государства и общественных организаций для сохранения и развития культурного наследия.

Cultural science Kul 2101KV


Prerekvizita of a course:

Course post-requisites: National economy

Purpose: acquisition by students of culturological knowledge and skills of the analysis of the phenomena of cultural life, types of cultures, cross-cultural communication, including innovative processes.

Contents: General theory of culture; Cultural history. Main stages of development of world and domestic culture; Culture of the West European Middle Ages; West European culture of the Latest time

Contents: General theory of culture; Cultural history. Main stages of development of world and domestic culture; Culture of the West European Middle Ages; West European culture of the Latest time

Competences: The student has to be able to apply knowledge of culturological terms and concepts; knowledge of the main concepts and categories of a subject and first of all, such concepts, as "culture type", "cross-cultural communication", "inkulturation", "diffusion of cultures", "deviant culture", "youth culture", "professional culture";

* idea of a culture role for an interior and society, about causes of death of cultures, about a role of the state and public organizations for preservation and development of a cultural heritage.

Өзін өзі тану Sam 2101KV

Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы

Постреквизиты курса: Ұлттық экономика

Мақсаты: жеке және әлеуметтік өмірдің гумандық потенциалының мәнін ашу; өмір жолын таңдауда тұрақты мотивацияны қалыптастыру; интенсивті оқу арқылы кәсіби тұрақтылыққа қол жеткізу.

Мазмұны: Студентік кезең- бақытты кезең, жанымның әлемі, адам тарих ағымында, қарым қатынас мәдениеті, Түсіністік пен достық, ата ана үйі бастаудың бастауы, махаббат, рухани келісім, Қазақстан ортақ үйіміз, байлық пен кедейлік туралы диалог, табиғат жаны, өнердің сиқырлы күші.

Компетенциялары: Студент өмірдің мәні туралы негізгі қағидаларды білуі қажет, адамның адамгершілік позициясының негізгі қағидаларын білуі керек; адамның іс әрекеттерін адамгершілік қағидаларымен ұштастыруы керек; этикеттік проблемалық ситуациядан жол таба білуі керек; қоғамның негізгі этикалық проблемаларын талдай білуі қажет.

Самопознание Sam 2101 KV

Пререквизиты курса: История Казахстана

Постреквизиты курса: Национальная экономика

Цель: раскрытие гуманного потенциала смысла индивидуальной и соци­альной жизни; формирование устойчивых мотиваций самостоятельного выбора жизненного пути; достижение профессионального самоутверждения посредством ин­тенсивного обучения.

Содержание: Студенчество - счастливая пора, Мир моей души, Человек в потоке истории, Культура общения, Взаимопонимание и дружба, Родительский дом – начало начал, Любви серебряная нить, Духовное согласие, Казахстан – наш общий дом, Диалог о бедности и богатстве, Душа природы, Волшебная сила искусства.

Компетенции: Студент должен уметь дифференцировать основные принципы осмысления жизни; определять основные черты нравственной позиции человека;

практически соотносить поведение человека с установками одной из теории нравственности; находить правильный и достойный выход в проблемной этикетной ситуации; анализировать основные этические проблемы общества.

Self-knowledge Sam 2101KV

Prerekvizita of a course: History of Kazakhstan

Course post-requisites: National economy

Purpose: disclosure of humane potential of sense of individual and sotsikalny life; formation of steady motivations of an independent choice of a course of life; achievement of professional self-affirmation by means of intensive training.

Contents: Students - a happy time, the World of my soul, People in a history stream, Culture of communication, Mutual understanding and friendship, the Parental house – the beginning of the beginnings, Love a silver thread, the Spiritual consent, Kazakhstan – our general house, Dialogue about poverty and wealth, Soul of the nature, the Magic power of art

Competences: The student has to be able to differentiate the basic principles of judgment of life; to define the main lines of a moral position of the person;

practically to correlate behavior of the person to installations of one of the moral theory; to find the correct and worthy way out in a problem etiquette situation; to analyze the main ethical problems of society.


Цикл ООД

БД

ПД


Пән атауы

Название дисциплины по выбору

Name of subject

Пән коды

Код дисциплины

Subject’s Code

Курс

Курс

Cours


Семестр

Cеместр

Semestr

Кредит саны

К-во кредитов

of credits

Кредит саны

К-во кредитов of credits ECTS

Оқытушы

Преподаватель

Teacher


2

БД

История экономических учений

Экономикалық ілімдер тарихы

History of Economic Thought

IEU 1202-KV

1

2

2

3

к.э.н., доцент

Кемельбаева А.С.

Человеческое развитие

Адам өркендеуі

Human development

GR 1202-KV

1

2

2

3

к.э.н., доцент

Кемельбаева А.С.

Современная экономическая мысль

Заманауи экономикалық ой-пікір.

Modern Economic Thought

SEM21202-KV

1

2

2

3

к.э.н., доцент

Кемельбаева А.С.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору
Мамандық үшін таңдау бойынша модульдер/ Модули по выбору для определенной специальности Маркетинг в отраслях экономики// Elective...
Дисциплины по выбору iconРоссийской федерации
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору» фгос-3
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины агрометеорология (курс по выбору) для подготовки бакалавров по профилям: «Кормление животных и технология кормов;
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам очной формы обучения
Дисциплины по выбору iconРабочая программа учебной дисциплины cad-системы в садоводстве (по выбору) для подготовки бакалавров фгос впо 3-го поколения Направление 110500. 62 «Садоводство»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины блока в. Дв. 1 студентам дневной формы обучения
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Пререквизиты: Жалпы психология, Жасерекшелік және әлеуметтік психология, Әлеуметтану
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
Курстың пререквизиті: Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқарманың және мемлекеттік қызметтің мәселелері
Дисциплины по выбору iconДисциплины по выбору/ Name of subject
...
Дисциплины по выбору iconУчебно-методический комплекс по дисциплине дпп. В. 01 Социальная история России в конце XIX начале ХХ вв. Утверждаю
Учебная программа дисциплины отсутствует в связи с тем, что она представляет собой курс по выбору студентов
Дисциплины по выбору iconПрограмма дисциплины по выбору «Инфекционные болезни»
Подготовка аспирантов, владеющих знаниями, практическими умениями и навыками по инфекционным болезням у детей и освоение комплекса...
Дисциплины по выбору iconНа конкурс по выбору компаний поставщиков Продукции в подразделения Сбербанка России
Приложение 1-1 к Порядку проведения конкурса по выбору компаний – поставщиков заготовок банковских карт в подразделения Сбербанка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница