Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Скачать 179.08 Kb.
НазваниеБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Дата конвертации14.02.2016
Размер179.08 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.bala-kkk.kz/sites/default/files/upload/files/Gos zakupki/muraghat/kaz.Sbornik_mezhved
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

10.02.2009ж. Астана қ.

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 10 кіреберіс).


Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің Қаржы - экономикалық басқармасы ((Астана қ., № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 10 кіреберіс).


Жүзеге асырылатын қызметтерді мемлекеттік сатып алулардың атауы: Баға ұсыныстары сұранысы арқылы «Кәмелетке толмағандар және олардың балалардың құқықтарын қорғау және қызығушылықтарын сақтау саласындағы құқықтарын қорғау ісі бойынша ведомствоаралық комиссиялар қызметтерінің негізгі көрсеткіштері» ғылыми - әдістемелік қосымша құралын әзірлеу және басып шығару бойынша қызметтерді (бұдан әрі - қызметтер) мемлекеттік сатып алу.


Қызметтердің техникалық ерекшелігі: Қызмет көрсетудің толық мінездемесі мен шарттары № 1 қосымшада көрсетілген.


Мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген қаражат: 5 075 000 (бес миллион жетпіс бес мың) теңге 00 тиын.


Қызмет көрсету мерзімі: 2009 жылдың 30 қазанына дейін.


Қызмет көрсету орны: Қоса берілген келісім - шартқа сәйкес (№ 1 қосымша).


Төлеу тәртібі және шарты: Аванстық төлем 30%. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу орындалған қызмет негізінде қолма - қол төленбей, жеткізімшінің есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Тауарлардың соңғы төлемі нақты көрсетілген қызмет фактісі бойынша жүргізіледі.

Баға ұсыныстары қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды есепке ала отырып, хатталған түрде 2009 жылғы 11 - 17 ақпан аралығында сағат 16.00-ге дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті, Астана қаласы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 10 кіреберіс, А947 каб. мекен - жайына ұсынылуы тиіс.


Баға ұсынысы бар бекітілген хатқалтаның бет жағында өкілетті жеткізуші келесідей мәліметтерді көрсетуі керек:

1. Жеткізімшінің толық аты – жөні мен пошталық мекен – жайы.

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық аты - жөні мен мекен - жайы.

3. Мемлекеттік сатып алудын атауы.


Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім - шартының қол қою мерзімі келісім - шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады.


Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім - шарт жобасы № 1 қосымшада берілген.


Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: 8 (7172) 74-19-95, 74-19-96.  1. Приложение №1

(Проект) Договор №

о государственных закупках услуг


г. Астана « …» .............. 2009 год


ГУ Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Жукенова Ж.К., действующего на основании Положения утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан № 383-к от 5 декабря 2007 года, с одной стороны, и ………………………., далее именуемое «Исполнитель», в лице (Президента, Директора, Ректора) ……….., действующим на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших «….» ………… 2009 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет Договора


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства услуги по разработке и изданию научно- методического пособия «Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере охраны прав и защиты интересов детей» (далее - Услуги), в количестве, сроки и на условиях, оговоренных в приложении №1, к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора.

    1. Заказчик принимает Услуги и оплачивает их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  1. Стоимость Договора2.1. Общая сумма Договора составляет ………….. (………………… тысяч) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием услуг (работ), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.2. Оплата Договора производится по бюджетной программы 025 «Методологическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг», по специфике 149 «Прочие услуги работы».

2.3. Заказчик по мере выделения лимита бюджетных средств производит путем перечисления авансовый платеж в размере 30% от общей суммы Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу Договора, Погашение аванса производится полностью по актам выполненных услуг (работ).

Форма акта выполнения услуг (работ) предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

2.4. Объем оказываемых услуг (работ) в количественном, качественном выражении оговорен в приложении № 1 к Договору.

2.5. Необходимые документы, предшествующие авансовой оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) счет к оплате, представленный Исполнителем Заказчику.

2.6.Необходимые документы, предшествующие окончательному расчету: наличие документов согласно пунктам 2.5. и 4.2. Договора.


3. Права и обязанности сторон


3.1. Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. имеет право проводить контроль качества выполненных услуг (работ) и их соответствия установленным требованиям на любой стадии исполнения;

3.1.2. имеет право требовать предъявления Исполнителем отчета по организации Услуги;

3.1.3. обязан в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Исполнителем актов выполненных работ «Услуг» рассматривать и принимать решение о подписании или отклонении предоставленных актов;

3.1.4. своевременно оплачивать выполненные услуги (работы) согласно подписанных сторонами актов выполненных услуги (работы)

3.2. Права и обязанности исполнителя:

3.2.1. имеет право требовать своевременной оплаты за выполненные услуги (работы) согласно актов выполненных услуги (работы)

3.2.2. имеет право письменно вносить предложения по предмету данного Договора:

3.2.4. нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение услуг (работ) по Договору;

3.2.5.Безвозмездно устранить по требованию Заказчика обоснованные недостатки, выявленные специалистами соответствующего профиля в течение согласованного Сторонами срока.

4. Срок оказания услуг и документация


4.1. Срок оказания услуг (работ), Исполнителем по 31 октября 2009 года, указанные в приложении №1, к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

4.2. При окончании оказании услуг (работ), поставки товаров Исполнитель должен предоставить следующие документы:

1) акт выполненных работ (оказанных услуг) в 3-х экземплярах;

2) счета - фактуру с описанием услуг, товаров, указанием количества услуг, товаров, цены единицы услуг, товаров и общей суммы Договора;

3) накладные;

4) финансовый отчет (копии первичных документов, копии договоров)

5) сигнальные экземпляры.

6) рецензии

7) документация, указанная в приложении №1 к Договору

4.3. Заказчик так же в праве запросить дополнительные документы.


5. Ответственность Сторон


5.1 Просрочка с оказания услуг со стороны Исполнителя может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору с правом предъявления Заказчиком требования по банковской гарантии.

В случае если Исполнитель не сможет оказать услуги в течение периода времени, предусмотренного Договором, Исполнитель выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1 (ноль одна десятая) процентам от суммы не недоказанных услуг (работ), за каждый день просрочки но не более 5 (пяти) процентов от общей суммы договора.

5.2. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору.

6. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий


6.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств в случаях, если Исполнитель не может:

1) Оказать услуги (работы) в сроки, предусмотренные Договором;

2) выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.


7. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности


7.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.


8. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности


8.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомлении. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

8.2. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические оказанные услуги (работы), понесенные им по исполнению условий Договора.

9. Односторонний отказ от исполнения условий Договора

в случае изменения действующего законодательства


9.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

10. Форс-мажор


10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

10.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно письменно уведомлять друг друга о таких обстоятельствах и их причинах.


11. Решение спорных вопросов


11.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


12. Уведомление


12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

13. Срок действия и условия расторжения Договора


13.1. Договор вступает в силу после полного внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, и после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства и действует до 31 декабря 2009 года.

13.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) в случаях, указанных в главах 10,11 12, 13 Договора.


14. Прочие условия


14.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями (для физических лиц при наличии таковой).

14.2. В случае возникновения разногласий по технической спецификации оказываемых услуг (работ), Стороны руководствуются технической спецификацией, указанной в приложениях №1 к Договору.

14.3. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому - либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:


ГУ Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

г. Астана, Левый берег реки Ишим,

улица №35 дом №8,

тел. (7172) 74-19-95,факс (7172) 74-19-96

РНН 620 300 271 178

ИИК 000 120 200, код 11

БИК 195 301 070

в Комитете Казначейства МФ РК г. Астана

Председатель


___________________ Жукенов Ж.К.

М.П.

Исполнитель:

Приложение № 1

к Договору №…. от «….» февраля 2009г.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

услуг по разработке и изданию научно- методического пособия

«Основные направления деятельности Межведомственной

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере

охраны прав и защиты интересов детей»


Актуальность исследования

Научно - методическое пособие «Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере охраны прав и защиты интересов детей» разрабатывается в соответствии с Конституцией РК, Законами РК «Об образовании», «О правах ребенка», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», постановления Правительства РК от 11 июня 2001 года № 789 "Об утверждении типового положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" и другими нормативными правовыми документами во области защиты прав детей в РК, а также международными нормативными правовыми документами.

В целях осуществления единого государственного подхода к реализации комплексного решения проблем профилактики преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов Правительством, а также улучшения работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) в регионах по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, привлечению к ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию и развитию детей необходимо разработать вышеназванное методическое пособие.

Цель: Изучить основные направления деятельности межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Актюбинской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях, городах Астаны и Алматы в сфере охраны прав и защиты интересов детей, проанализировать состояние работы и разработать рекомендации по совершенствованию деятельности комиссий в республике.

Задачи:

1.Осуществить анализ основных направлений деятельности Комиссии в

1.1.Система, состав, порядок и функции Комиссии

1.2.Проблемы в организации деятельности Комиссий

2. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности Комиссий

3.Подготовить и опубликовать пособие общим тиражом 500 экземпляров (250 на русском и 250 на казахском языках) в твердом переплете не менее 50 страниц, формат бумаги 60х84 1/16

Основные этапы

1.Изучение реального состояния и оценка деятельности Комиссий в Актюбинской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях, городах Астаны и Алматы до 25 апреля 2009 года

2.Разработка рекомендаций по улучшению работы Комиссий до 5 июня 2009 года

3.Обязательное согласование проекта пособия с Заказчиком до 5 августа 2009 года

4. Предоставление рецензии на издание пособия после обязательного согласования в срок до 15 сентября 2009 года

5.Предоставление сигнального варианта пособия до 30 сентября 2009 года

6. Предоставление готового пособия, а также доставка заказчику в срок до 30 октября 2009 года

Требования к компании-исполнителю:

  • Наличие опыта работы по сбору и анализу информации, проведения исследования в секторе образования,

  • Достаточные знания и практические навыки работы со специальным программным обеспечением для обработки собранных данных,

  • Основной персонал компании, участвующий в разработке буклетов и проведении исследований (руководитель, координатор исследования, аналитики) должен иметь высшее образование, опыт работы в проведении исследований не менее 3-х лет.

Персонал, оказывающий услуги должен быть мобилизован не позднее, чем в пятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Требования к отчетности

Руководитель должен представлятъ Заказчику следующие отчеты:

1. Отчет о начале работы. В течение 10 дней после заключения договора Руководитель должен представить отчет о начале работы, в составе которого должен быть подробный план.

2.Текущие отчеты. Руководитель по завершению каждого этапа работ должен предоставлять краткие отчеты о выполненной работе и трудностях, с которыми столкнулись при выполнении проекта, рекомендуемых решениях, а также рекомендации для последующих действий, которые должен предпринять Заказчик для беспрепятственной реализации проекта.

3. Отчет о завершении. Непосредственно после приема-передачи Руководитель должен подготовить отчет о завершении работ с описанием методов, технологий и приложением архива фото, видео и аудио материалов, в том числе описанием хода выполнения работы в регионах, копий публикаций в печатных СМИ, методических материалов, а также краткий общий технический отчет. А также финансовый отчет,с приложением копий первичных документов, акты выполненных работ, накладные, счет-фактуры, сметы. Все отчеты должны быть предоставлены в 3-х экземплярах.

Заказчик вправе потребовать дополнительные документы .
Заказчик:


ГУ Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан


Председатель


___________________ Жукенов Ж.К.

М.П.

Исполнитель:Похожие:

Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Орынбор көшесі,...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconТауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартының қол қою мерзімі келісім шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады. Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім шарт жобасы №1 қосымшада берілген
...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауаррады, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы...
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница