Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы
Скачать 176.85 Kb.
НазваниеАғымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы
Дата конвертации14.02.2016
Размер176.85 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.atfbank.kz/upload/files/dogovor_kopilka.docАғымдағы банк шотын ашу және VISA International/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы

_____________ ШАРТ


____________қ. «__»___________201__ жыл


Бұдан әрі «Банк» деп аталатын _________ қ. Банк филиалының танытуындағы «АТФБанк» акционерлік қоғамы, №_______________ сенімхат негізінде әрекет етуші _________ арқылы және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын ________________________________, жеке басын растайтын құжат ________________ № __________, «__» ______________ жылы ______________ берілген, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп, ал жекелей «Тарап» деп немесе жоғарыда көрсетілгендей атала отырып, жоғарыда көрсетілген күні бұдан әрі «Шарт» деп аталатын Ағымдағы банк шотын ашу және VISA International/ MasterCard Worldwide card Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы осы Шартты төмендегі жөнінде жасады.


Осы Шартта Карт-шотты/-тарды ашудың, төлем карточкасын (бұдан әрі – Карточкалар) шығару мен оған қызмет көрсетудің елеулі коммерциялық талаптары қарастырылған. Карт-шотты/тарды ашудың, Карточканы шығару мен оған қызмет көрсетудің тәртібі мен талаптарына қатысты барлық өзге мәселелер, сонымен қатар өзге ережелер бұдан әрі «Жалпы талаптар» деп аталатын барлық өзгерістері мен толықтыруларын қоса алғанда Банк Басқармасының 2011 жылғы 28 қарашадағы (№34 хаттамасы) бекітілген «АТФБанк» АҚ-ғы жеке тұлғаларға банктік және өзге қызметтерді көрсетудің Жалпы талаптарында Тараптармен белгіленеді.


Тікелей осы Шартта анықтамасы берілген терминдерді қоспағанда осы Шартта бас әріптен бастап қолданылған терминдердің анықтамасы Жалпы талаптарда қарастырылған.


Терминдер және қысқартулар


Минималды қалдық – Есептік кезең бойынша Карт-шоттағы қалдықтың минималды сомасы, ол Есептік кезеңнің әрі күні басындағы Карт-шоттағы қалдықтың барлық сомасы бойынша анықталады.


Есеп айырысу кезеңі – күнтізбелік айға тең кезең. Айдағы күндер саны Карт-шот бойынша сыйақы есептеу мақсатында Жалпы шарттарға сәйкес анықталады және 30 (отыз) күнге тең. 1. ШАРТ МӘНІ

Банк осы Шарт негізінде және осы Шарт талаптарына сәйкес Клиенттің атына осы Шарттың 2.2.т. көрсетілген валютада/-ларда Карт-шот ашып (көрсетілген валюталардың әрқайсысында бір Карт-шот бойынша), осы Шарттың 2.2. т. көрсетілген карточканың түріне сәйкес Карточканы, дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН-коды) бар конвертті оның пайдалануына береді, Карт-шот/-тар мен Карточкаға қызмет көрсетеді және осы Шартпен және Жалпы талаптармен қарастырылған басқа да қызметтерді көрсетеді, ал Клиент Банк тарифтеріне сәйкес Банкке көрсетілетін қызмет құнын төлейді.

1.2. Осы Шарттың талаптарына сәйкес ашылған Карт-шот/-тар бойынша, Карточканы пайдаланып жүзеге асырылатын карточкалық операциялар тиісті Карт-шотта Жалпы талаптар мен осы Шартта белгіленген талаптарда көрсетіледі.


 1. КАРТОЧКАНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ КАРТ-ШОТҚА/-ТАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛАПТАРЫ

 1. Банктегі Карт-шоттағы/-тардағы Клиенттің ақшасына өкімдік ету тәртібі, сонымен қатар Карт-шотқа/-тарға қызмет көрсету шеңберінде Банктің қызмет көрсету талаптары Жалпы талаптарда анықталған.

 2. Банк Клиентке төменде белгіленген түрдегі Карточканы шығарады:

Visa International: Classic ____ Gold ___(қажетін таңдау керек)

Карт-шот валютасы: теңге

 1. Карточканың қолданыс мерзімі – шығарылған күннен бастап (3) жыл. Карточканың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін, Жалпы шарттарда қарастырылған тәртіпте, Карточканы қайта шығарған күндегі қолданыстағы Банк Тарифтеріне сәйкес Карточка қайта шығарылуы мүмкін. Алдыңғы Карточканың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін Карточканы қайта шығару Банктің осы Шартта қарастырылған сыйақысын есептеу және төлеу үшін негіздеме бола алмайды.

 2. Осы арқылы Тараптар төменде белгіленген талаптардың Тараптардың оларды орындауына жеткілікті негіздеме болып табылатындығы туралы келісті:

   1. Кодтық сөз __________________________.

2.4.2. Заңсыз Карточкалық операцияларды болдырмас үшін, Карточкамен алаяқтық тәуекелін төмендету үшін Клиент Банкті Карточкалық операцияларды жасау лимитін өз бетінше белгілеуге және өзгертуге уәкілетті етеді. Бұл ретте, Клиент Жалпы шарттарға сәйкес Карточкалық операцияларды жасауға лимиттерді уақытша өзгертуге және/немесе алып тастауға құқылы;

2.4.3. Клиент осы құжат арқылы Банкке ________________________________ (филиал атауы) жеке өзі келген кезде Банкке ___ Карт-шот бойынша ай сайын өзіне Үзінді беру уәкілеттігін табыстайды.

2.4.4. Клиент осы құжат арқылы төменде көрсетілген ұялы телефон нөміріне SMS хабарлама жолдау арқылы Банкке Карточканы пайдалана отырып жүргізілген операциялар туралы ақпарат беру уәкілеттігін табыстайды (ұялы телефон нөмірі көрсетілмеген жағдайда Тараптар осы тармақшаны қолданбауға келісті):

+7 ____________________.

Ақпараттың мазмұны, аталған ұялы телефон нөміріне жіберу кезеңділігін Банк өз бетінше белгілейтін болады.

Банк Клиентке хабарламай кез келген уақытта біржақты тәртіппен SMS хабарлама жолдау арқылы ақпарат беруді тоқтатуға құқылы.

Осы Шартқа сәйкес Банк ақпарат беретін нөмірдегі ұялы телефон жоғалған жағдайда Клиент Банкке Жалпы талаптармен белгіленген тәртіппен және талаптар бойынша бұл жөнінде хабарлауға міндеттенеді.

Банк осы тармақ бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамауға алып келген үшінші тұлғалардың/ Клиенттің іс-әрекеттері үшін, сонымен қатар Клиент көрсеткен ұялы телефон нөміріне ақпаратты бергені үшін жауапкершілік арқаламайды.

Клиент осы Шарт бойынша қарым-қатынастан туындайтын мәселелерді және/немесе дауларды реттеу үшін, сонымен қатар үшінші тұлғалардың тарапынан алаяқтық операциялардың алдын алу мақсатында Банктің осы Шартта көрсетілген телефондарды, мекенжайларды, өзге байланыс деректері мен ақпаратты пайдалануына өз келісімін береді.

2.4.5. Банк берешек пайда болған күннен бастап ол толық өтелгенше әрбір кешіктірілген күнге Рұқсат етілмеген овердрафт сомасынан жылдығы 25% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.

2.4.6. Клиент осы Шарт арқылы Банкке жеке өзі келген кезде Банктің банктік құпияны Клиент еңбек шартын жасасқан ұйымның/жеке кәсіпкердің уәкілетті тұлғасына ол Клиент үшін ПИН-коды мен Карточканы алатын кезде ашуына өз келісімін береді. Бұл ретте Карточканы және/немесе ПИН-кодын рұқсатсыз пайдаланған жағдайда, оларды көшірген, жариялаған жағдайда немесе Клиентке табыстайтын сәтке дейін үшінші тұлғалардың тарапынан алаяқтық іс-әрекеттер жасалған жағдайда бүкіл жауапкершілік пен болжамды залалдарды Клиент өзіне қабылдайды.

2.4.7. Осы арқылы, Клиент 3D Secure қызметін белсендірген кезде Карточканы пайдаланып Интернетте 3D Secure қызметін пайдаланып мүмкін заңсыз операциялар үшін барлық жауапкершілікті көтереді.

2.4.8. Осы арқылы Клиент 3D Secure қызметіне 3D парольін болжамда кейін пайдалану үшін жарияламау міндеттемесін өзі көтереді.


 1. КАРТ-ШОТ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

3.1. Банк Карт-шот ашылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде жылдық _____ мөлшеріндегі сыйақыны Клиенттің Карт-шоттағы ақша қалдығына осы Шартта қарастырылған тәртіпте және шарттарда аударуға құқылы.

3.2. Сыйақыны есептеу келесі тәртіпте жүргізіледі:

3.2.1. Карт-шотты ашу жүзеге асырылған бірінші күнтізбелік айда: Клиенттің карт-шотына ақшаның бірінші түскен күнінен бастап айдың соңғы күнтізбелік күніне дейінгі кезеңде Минималдық қалдықтың Карт-шотта болуының нақты күн санына қарай Минималды қалдыққа. Бұл ретте, Клиент Карт-шотқа бірінші ақша салуы Карт-шот ашылған айдың соңғы күнтізбелік күні жүргізілсе, Банк сыйақыны есептемейді;

3.2.2. келесі айларда: Есептік кезеңдегі күн санына қарай Минималды қалдыққа.


3.3. Есептелген сыйақы сомасы Карт-шотқа ай сайын, Есеп айырысу кезеңінен кейінгі келесі айдың бірінші Жұмыс күні аударылады. Бұл ретте, Карт-шотты жабу жүзеге асырылған ай бойынша есептелмейді және төленбейді.


3.4. Банк бір жақты тәртіпте сыйақыны есептеуді тоқтата тұруға/қайта қалпына келтіруге және/немесе сыйақы мөлшерін өзгертуге, осы Шарттың 3.1-тармағында қарастырылған сыйақыны есептеу мерзімін өзгертуге және/немесе Клиенттің Карт-шоттағы ақша қалдығына сыйақыны есептеу шарттарын, сонымен қатар сыйақы мөлшерін Банктің уәкілетті органының шешімі негізінде, ол туралы Клиентке Жалпы шарттарда қарастырылған тәсілдердің бірімен осы сынды тоқтату/қалпына келтіру және/немесе өзгерістердің күшіне енуіне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын хабарлай отырып өзгертуге құқылы.


4. БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ


 1. Клиент Карт-шотқа қызмет көрсеткені үшін және ол бойынша операциялар жүргізгені үшін Банк Тарифтерімен қарастырылған мөлшерде және Жалпы талаптармен белгіленген тәртіппен және талаптармен Банкке комиссия сомасын төлейді.


5. ШАРТ-ШОТТЫ ЖАБУ. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

5.1. Осы Шарттың әрекет ету мерзімі, оны тоқтату, Карт-шотты/-тарды жабу және Карточканы жою тәртібі мен талаптары осы Шартта басқасы қарастырылмаса, Жалпы талаптармен реттеледі.


5.2. Клиент осы Шарт аясында ашқан бір және бірнеше Карт-шоттарын жапқан жағдайда кез келген уақытта Карт-шотты/-тарды жүргізуді тоқтатып, Банк Төлем карточкасын шығару мен қызмет көрсету шартын бұзу және Карточканы жою туралы бір жақты тәртіпте хабарлауға құқылы.


 1. ШАРТТЫҢ ӨЗГЕ ТАЛАПТАРЫ

6.1.Жалпы талаптар осы Шарттың ажырамайтын бөлігі болып табылады. Жалпы талаптар мен осы Шарт тұтас бір құжат ретінде ғана қарастырылуы мүмкін.

6.2.Осы Шарт пен Жалпы талаптар осы Шарт мәнімен байланысты Тараптардың толық өзара түсіністігі мен келісімі болып табылады және Жалпы талаптардың өзін қоспағанда Жинақ шоты мен Салымға қатысты араларындағы барлық алдыңғы жазбаша немесе ауызша келісімдер мен уағдаластықтарды ауыстырады.

6.3. Осы құжат арқылы Клиент осы Шартқа қол қою арқылы толығымен Жалпы талаптарға қосылады.

6.4. Осы құжат арқылы Клиент төмендегілерді растайды:

6.4.1.Жалпы талаптарда Клиентке қандай да бір ауыртпалық салатын, яғни ол өзінің ақылға қонымды мүдделеріне орай қабылдамауы мүмкін қандай да бір талаптар жоқ және Клиент Банктің Жалпы талаптарда көрсетілген талаптарды белгілеуге Клиенттің қатысуына тыйым салмағанын және/немесе шектемегенін растайды - __________________________________________________________(Клиенттің қолы, аты-жөні);

6.4.2.Жалпы талаптармен толығымен танысқан және олармен толығымен келіседі.

6.5.Жалпы талаптар Банктің веб-сайтына орналастырылған: www.atfbank.kz бұл жөнінде Клиент толығымен хабардар.

6.6. осы арқылы Клиент Банктің офисінде жеке өзі қатыса отырып, Банкті Қолданыстағы заңнамаларда белгіленгендей банктік құпия болып табылатын барлық және кез келген ақпаратты, сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны беруге сөзсіз және кері қайтарусыз және Клиенттің қандайда бір қосымша келісімісіз уәкілетті етеді.


6.5. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысына бір-бірден, қазақ тілдегі және орыс тіліндегі екі данада құрастырылған. Осы Шарттың әр тілдегі мәтіндері арасында алшақтық болған жағдайда осы Шарттың орыс тіліндегі мәтіні түпнұсқа тілі болып табылады және басым күшке ие болады. 1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ


БАНК: «АТФБанк» АҚ __________________________ қ. филиалы

Есепке алуға арналған деректемелер:

Теңгеде:

Алушы банк

«АТФБанк» АҚ

Шот нөмірі

KZ44826AOKZT0000CARD

БСН

951140000151

БСК

ALMNKZKA

Төлем мақсаты

IBAN, Карточканың нөмірі, карточка ұстаушының аты-жөні, «карт-шотқа» есепке алу


______________________/________________/

М.О.


КЛИЕНТ:

__________________________________________________________________________________________

Мекенжайы:

__________________________________________________________________________________________

________________________

ЖСН ___________________

Тел. ____________________


Банктің тарифтерімен таныстым:

________________________

қолы

Осы құжат арқылы Клиент Жалпы шарттармен танысқанын растайды

_________________________

қолы
ДОГОВОР № _____________

Об открытии текущего банковского счета и

выпуске платежной карточки Международной платежной системы VISA International по продукту «Копилка в кармане»

г.____________ «__»____________201__ года


Акционерное общество «АТФБанк», именуемый в дальнейшем «Банк», представленный Филиалом Банка в г._________________, в лице г-на (-жи) _____________________________________, действующего (-ей) на основании Доверенности №____________ от «__» ______________ г., и ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», документ, удостоверяющий личность ________________ №__________, выдано ______________ от «__» ______________ г., далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона» или, как указано выше, заключили Настоящий Договор об открытии текущего банковского счета и выдаче платежной карточки Международной платежной системы VISA International по продукту «Копилка в кармане», далее именуемый «Договор», в вышеуказанную дату о нижеследующем.


Настоящий Договор содержит существенные коммерческие условия открытия Карт-счета, выпуска и обслуживания платежной карточки по продукту «Копилка в кармане» (далее – Карточка), а также начисления вознаграждения на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. Все прочие вопросы относительно порядка и условий открытия Карт-счета, выпуска и обслуживания Карточки, а также иные положения определяются Сторонами в Общих условиях предоставления банковских и иных услуг физическим лицам в АО «АТФБанк», утвержденных Правлением Банка от «28» ноября 2011 г. (Протокол №34), со всеми изменениями и дополнениями в них, далее именуемых «Общие условия».

Определения терминов, используемых в настоящем Договоре с заглавной буквы, содержатся в Общих условиях, за исключением терминов, определение которых содержится непосредственно в настоящем Договоре.


Термины и сокращения


Минимальный остаток – минимальная сумма остатка на Карт-счете за Расчетный период, определяемая из всех сумм остатков на Карт-счете на начало каждого дня Расчетного периода.


Расчетный период – период равный календарному месяцу. Количество дней в месяце в целях начисления вознаграждения по Карт-счету определяется
в соответствии с Общими условиями и равен 30 (Тридцати) дням.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Банк на основании и в соответствии с условиями настоящего Договора, открывает на имя Клиента Карт-счет в тенге, выпускает и выдает ему в пользование Карточку в соответствии с видом карточки, указанным в п. 2.2. настоящего Договора, конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-кодом), оказывает услуги по обслуживанию Карт-счета и Карточки, и иные услуги, предусмотренные настоящим Договором и Общими Условиями, а Клиент получает Карточку и оплачивает Банку стоимость оказываемых услуг согласно Тарифам Банка.

  2. Карточные операции по Карт-счету, открытому в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществляемые с использованием Карточки, отражаются на соответствующем Карт-счете на условиях, установленных Общими условиями и настоящим Договором.
 1. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА/ПЕРЕВЫПУСКА КАРТОЧКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ-СЧЕТА

  1. Порядок распоряжения Деньгами Клиента, находящимися на Карт-счете в Банке, а также условия оказания Банком услуг в рамках обслуживания Карт-счета определяется Общими условиями.
  1. Банк выпускает Карточку Клиенту следующего вида, отмеченного ниже:

Visa International: Classic__ Gold __ (выбрать нужное)

Валюта Карт-счета: тенге

  1. Срок действия Карточки - 3 (три) года с даты выпуска. По истечении срока действия Карточки, может быть осуществлен перевыпуск Карточки
   в порядке, предусмотренном Общими условиями, согласно Тарифам Банка, действующим на дату перевыпуска Карточки. Перевыпуск Карточки по истечении срока действия предыдущей Карточки не является основанием для начисления и выплаты Банком вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором.

  2. Настоящим Стороны договорились, что отмеченные нижеследующие условия будут являться достаточным основанием для исполнения их Сторонами:

   1. Кодовое слово______;

   2. В целях исключения несанкционированных Карточных операций, снижения рисков мошенничества с Карточкой Клиент уполномочивает Банк самостоятельно установить и изменять лимиты (ограничения) на совершение Карточных операций. При этом, Клиент вправе временно изменять и/или снимать лимиты (ограничения) на совершение Карточных операций в соответствии с Общими условиями;

   3. Клиент настоящим уполномочивает Банк на предоставление ежемесячной Выписки по Карт-счету лично при явке в Банк _______________________

(наименование филиала);

   1. Клиент настоящим уполномочивает Банк на предоставление информации о произведенных операциях с использованием Карточки путем направления SMS сообщения на номер мобильного телефона, указанныйого ниже (в случае если номер мобильного телефона не указан, Стороны согласны, что настоящий подпункт не применяется):

+7 ____________________.

Содержание информации, периодичность ее направления на указанный номер мобильного телефона, определяется Банком самостоятельно.

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление информации путем направления SMS сообщения в любое время в одностороннем порядке без уведомления Клиента.

В случае утери мобильного телефона, на номер которого Банк предоставляет информацию в соответствии с настоящим Договором, Клиент обязуется информировать Банк в порядке и на условиях, установленных Общими условиями.

Банк не несет ответственности за действия третьих лиц/Клиента, явившиеся причиной ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по настоящему пункту, а также за предоставление информации по указанному Клиентом номеру мобильного телефона.

Клиент согласен на использование Банком телефонов, адресов, иных контактных данных и информации, указанных в настоящем Договоре для урегулирования вопросов и/или споров, возникающих из отношений по настоящему Договору, а также в целях предотвращения мошеннических операций со стороны третьих лиц;

2.4.5. Банк вправе требовать уплаты неустойки в размере 25% годовых от суммы Несанкционированного овердрафта за каждый день просрочки, со дня образования до даты полного погашения задолженности;

2.4.6. Клиент настоящим Договором в момент своего личного присутствия в Банке дает свое согласие Банку на раскрытие банковской тайны лицам, действующим от имени Клиента на основании выданной Клиентом доверенности, при получении последними ПИН-кода и Карточки для Клиента. При этом Клиент принимает на себя всю ответственность и возможные убытки, в случае несанкционированного использования Карточки и/или ПИН-кода, их копирования, разглашения или иных мошеннических действий третьими лицами;

2.4.7. Настоящим, Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные несанкционированные операции с использованием услуги 3D Secure в Интернете с использованием Карточки при активации услуги 3D Secure;

2.4.8. Настоящим Клиент принимает на себя обязательство не разглашать для возможного последующего использования 3D пароль к услуге 3D Secure.


 1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КАРТ-СЧЕТУ

  1. Банк вправе начислять вознаграждение в размере _____ годовых на остаток денег Клиента на Карт-счете в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  2. Начисление вознаграждения осуществляется следующим образом:

3.2.1. в первый календарный месяц, в котором осуществлено открытие Карт-счета: на Минимальный остаток, исходя из фактического количества дней нахождения на Карт-счете Минимального остатка в период со дня первого поступления денег на Карт-счет Клиента до последнего календарного дня месяца. При этом, если первое поступление денег на Карт-счет Клиента совпадает с последним календарным днем месяца, в котором осуществлено открытие Карт-счета, вознаграждение Банком не начисляется;

3.2.2. в последующие месяцы: на Минимальный остаток, исходя из количества дней в Расчетном периодеенгесуммы или ни болльше и ы в любом случае этим договором не ограничиваем..

  1. Сумма начисленного вознаграждения выплачивается на Карт-счет ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за Расчетным периодом. При этом, вознаграждение не начисляется и не выплачивается за месяц, в котором осуществляется закрытие Карт-счета.

  2. Банк вправе в одностороннем порядке приостанавливать/возобновлять начисление вознаграждения и/или изменять размер вознаграждения и/или изменять условия начисления вознаграждения на остаток денег Клиента на Карт-счете, в том числе размер вознаграждения, на основании решения уполномоченного органа Банка, уведомив Клиента, одним из способов, предусмотренных Общими условиями, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до подобного приостановления/возобновления и/или вступления в силу изменений.
 1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА

  1. Клиент оплачивает сумму комиссий Банка за обслуживание Карт-счета и проведение операций по нему в размере, предусмотренном Тарифами Банка, в порядке и на условиях, установленных Общими условиями.
 1. ЗАКРЫТИЕ КАРТ-СЧЕТА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

  1. Срок действия настоящего Договора, порядок и условия его прекращения, закрытия Карт-счета и аннулирования Карточки регулируются Общими условиями, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

  2. Банк вправе в одностороннем порядке заявить о расторжении Договора на выпуск и обслуживание платежной карточки и аннулировать Карточку, прекращая тем самым ведение Карт-счета, в любое время по основаниям, предусмотренным в Общих условиях, а также в случае закрытия Клиентом Карт-счета, открытого в рамках настоящего Договора.
 1. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Общие условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие условия и настоящий Договор могут рассматриваться исключительно в качестве единого документа.

6.2. Настоящий Договор и Общие условия представляют собой полное взаимопонимание и согласие Сторон в связи с предметом настоящего Договора и заменяют собой все предыдущие письменные или устные соглашения и договоренности, кроме самих Общих условий, имевшиеся между ними в отношении Сберегательного счета и Вклада.

  1. Настоящим Клиент путем подписания настоящего Договора присоединяется к Общим условиям в целом.

  2. Настоящим Клиент подтверждает, что:

   1. Общие условия не содержат каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы, и Клиент подтверждает, что Банк не запрещал и/или не ограничивал Клиента участвовать в определении условий, содержащихся в Общих условиях - ________________________________;

(подпись и ФИО Клиента)

6.4.2. полностью ознакомился с Общими условиями и согласен (-а) с ними полностью.

6.5. Общие условия размещены на веб-сайте Банка: www.atfbank.kz о чем Клиент полностью осведомлен.

  1. Настоящим Клиент в момент своего личного присутствия в офисе Банка, безусловно и безотзывно уполномочивают Банк на предоставление всей и любой информации, составляющей банковскую тайну, как определено Действующим законодательством, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и без какого-либо дополнительного согласия Клиента, третьим лицам указанным в Общих условиях, в порядке, объеме и на условиях, установленных Общими условиям.

  1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, на казахском и русском языках. В случае разночтений русский вариант настоящего Договора является языком оригинала и имеет преимущественную силу.
 1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


БАНК: филиал АО «АТФБанк». в г. ___________________.

Реквизиты для зачислений:

В тенге:

Банк получатель

АО «АТФБанк»

Номер счета

KZ44826AOKZT0000CARD

БИН

951140000151

БИК

ALMNKZKA

Назначение платежа

IBAN, Ф.И.О. держателя карточки, «зачисление на карт-счет»

______________________/________________/

М.П.


КЛИЕНТ:

______________________________________________________________________________________________

Адрес:

______________________________________________________________________________________________

ИИН ____________________

Тел. ____________________


С Тарифами Банка ознакомлен (-а):

________________________

подпись

Настоящим Клиент подтверждает, что был ознакомлен с Общими условиями

_________________________

подпись

Похожие:

Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconАғымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы

Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы icon"Альфа-Банк" еб ақ visa халықаралық корпоративті төлем карточкаларын беру және қызмет көрсету туралы келісім
Альфа-Банк еб ақ visa халықаралық корпоративті төлем карточкаларын беру және қызмет көрсету туралы
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconЭлектрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді
Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын пайдалана отырып, осы төлем жүйесіне хабарламалар жібермей-ақ, операциялар жүргізілген...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconҚазақстан төлем жүйесінің Қалыптасуы және оның Қазіргі жағдайын талдау
Бүгінгі күні Қазақстанның төлем жүйелері халықаралық қаржы ұйымдары дамыған елдердің төлем жүйелеріне қоятын барлық талаптарға жауап...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconЖинақ шотына қол жеткізуді қамтамасыз ететін ағымдағы шотқа, төлем картасына банктік қызмет көрсетудің типтік (үлгі) ережелері (1-нұсқа)
Нұсқа) (бұдан әрі – Типтік ережелер) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 388-бабында көзделген тәртіппен жинақ шотына...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconЖеке тұлғамен
Карточка Ұстаушының Өтінішінде және/немесе оның қосымшасында анықталады. Осы Шарт Банк шығаратын Төлем Карточкаларын пайдалану, Банктің...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconАударымдық төлем және ақша аудару тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде
Республикасының төлем жүйесінде ақша қозғалысына жан-жақты талдау жасау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқармасы...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconҰялы байланыс қызметтеріне «Online Payment» (Онлайн төлем) жүргізу ережесі
Онлайн төлем жүргізбес бұрын осы Онлайн төлем жүргізу ережесімен танысуыңызды өтінеміз
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы icon«Цеснабанк» АҚ төлем карточкалары бойынша
«Клиент» деп аталатын негізгі төлем карточкасының иеленушісі Банк Клиенті жеке тұлға екінші тараптан, бірге «Тараптар» деп аталатындар...
Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы iconҚазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница