Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Скачать 278.23 Kb.
НазваниеҚостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
страница1/2
Дата конвертации14.02.2016
Размер278.23 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kostanay-su.kz/images/договор_типовой_на_услуги.doc
  1   2

«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны»

сумен қамту және/немесе ағынды суларды бұру қызметін көрсету жөніндегі

_____ ШАРТ


Государственное коммунальное предприятие

«Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ДОГОВОР № _______

на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод


Костанай қ. «___» ____________ 201__ жыл


Жарғы негізінде іс-әрекет жасаушы Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны» атынан _________________________________________, әрі қарай Қызмет көрсетуші деп аталатын, бір тараптан және Жарғы негізінде іс-әрекет _________________________________________ атынан директоры ________________________, әрі қарай Тұтынушы деп аталатын, екінші тараптан төмендегідей шарт жасасты.

г. Костанай «___» _____________ 201__ года


Государственное коммунальное предприятие «Костанай - Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Услугодатель, с одной стороны, и пользователь услугами _________________________________________ в лице ______________________________, действующей на основании _____________, именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.


Шарт қызметінің мерзімі: 01.01.2016-31.12.2016

Қызмет көрсету мерзімі: 01.01.2016-31.12.2016


Шарт жасау кезеңіндегі тариф

Су, 1 метр3 142,71 теңге ҚҚС – cіз

159,84теңге ҚҚС 12 %

Канал жүргізу, 1 метр3 88,33 теңге ҚҚС – cіз

98,93 теңге ҚҚС 12 %


Нақты мекен жайы: ________________________________

Срок действия договора: с 01.01.2016-31.12.2016

Срок оказания услуг: 01.01.2016-31.12.2016
Тариф на момент заключения договора

Вода, 1м3 142,71 тенге без НДС

159,84 тенге с учетом НДС 12 %

Канализация, 1м3 88,33 тенге без НДС

98,93 тенге с учетом НДС 12 %
Фактический адрес: _______________________________


  1. Шартта пайдаланатын

негізгі ұғымдар

1. Основные понятия, используемые в Договоре


1.1. Шартта келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:


1.1. В Договоре используются следующие основные понятия:


баланстық тиесілдіктің бөлім шекарасы

- сумен қамту және ағынды суларды бұру жүйесінің иелері арасындағы имараттарды жеке меншіктігі бойынша, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару жүйелер элементтерінің бөліну сызығы;

пайдалану жауаптылығының бөлу шекарасы - сумен қамту және ағынды суларды бұру (су құбыры және канализация желілерінің және олардағы имараттардың) міндеттері негізінде (жауаптылық) сумен қамту немесе ағынды сулар жүйесі элементтерін пайдалану баланстық тиесілділік бойынша белгіленеді;

төлем құжаты - қызмет көрсетушінің төлемақы жүргізетін (есепшот, хабарлама, түбіртек, есеп құралдары көрсеткіштері негізінде құрастырылған ескертпе - есепшоты) құжаты ;

тұтынушы – сумен қамту және ағынды суларын бұру қызметтерін шарт негізінде пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға ;

есеп құралдарын тексеру - қызмет көрсетуші өкілінің есеп құралдарының жағдайын, техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау, бекіту және көрсеткіштерін алу мақсатымен атқарылатын жұмыс жиынтығы;

есеп құралы – белгіленген заң тәртібінде пайдалану үшін рұқсат берілген суға коммерциялық есеп жүргізу үшін арналған техникалық жабдық;

есептеу мерзімі - шартта белгіленген мерзім

бойынша бір күнтізбелік айға тең, айдың бірінші күні сағат 00-00 бастап, айдың соңғы күні сағат 24-00 дейін тұтынушының алған қызметтеріне жүргізілетін есебі ;

уәкілетті органы – табиғи монополиялар саласында және реттеу нарықтары аясында басшылықты қамтамасыз ететін мемлекеттік орган.


2. Шарт мәні


2.1. Шарт негізіне сәйкес Қызмет көрсетуші, Тұтынушыға сумен қамту және ағынды суларды бұру қызметін көрсетуге міндетті (әрі қарай қызмет), ал Тұтынушы қызмет алған үшін міндетті түрде төлемақы жүргізеді.

2.2. Қызмет көрсету сипаты және берілетін

су сапасы Қазақстан Республикасы

заңының талаптарына, санитарлық-гигиеналық ережелері мен нормаларға, ұлттық стандарттарға сәйкес болу қажет.

2.3. Сумен қамту және ағынды суларды бұру желісіне қосылған қажетті жабдықтары бар, техникалық талаптарын орындаған жағдайда, Шарт Тұтынушымен жеке түрде жасалады.

Заңда белгіленген жағдайларда, Тұтынушы Шарт жасағанда өз өкілеттігін үшінші тұлғаға беру құқығы бар.

2.4. Қызмет көрсету тәртібі - тәулік бойы .

2.5. Ғимаратқа кіргізілген соңғы ысырманың бөлу фланеці, кондоминиум обьектілерінің су құбыры желісіндегі пайдалану жауаптылығының, қызмет көрсетушінің су құбыры желісіне қосылған жердегі айыру тиегі соңғы фланеці - жеке тұрғын құрылыстарының және заңды тұлғалар обьектілерінің бөліну шекарасы болып табылады.

Тұрғын жер пунктілерінің ағынды суларды бұру жүйесіне қосылған құдық - кондоминиум обьектілерінің ағынды суларды бұру жүйесін пайдалану жауапкершілігінің бөліну шекарасы болып табылады.граница раздела балансовой принадлежности - линия раздела элементов систем водоснабжения и отведения сточных вод и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

граница раздела эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем водоснабжения и отведения сточных вод (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и отведения сточных вод, устанавливается по границе балансовой принадлежности;

платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение, составленное на основании показаний приборов учета) Услугодателя, на основании которого производится оплата;

потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся на основе договора услугами водоснабжения и/или отведения сточных вод;

проверка приборов учета - совокупность операций, выполняемых представителем Услугодателя с целью обследования состояния приборов учета, определения и подтверждения соответствия техническим требованиям и снятия их показаний;

прибор учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета воды, разрешенное к применению в установленном законодательством порядке;

расчетный период - период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00-00 часов первого дня до 24-00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за услугу;

уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках

2. Предмет договора


2.1. В соответствии с условиями договора Услугодатель обязуется оказать Потребителю услуги по водоснабжению и/или отведению сточных вод (далее - услуги), а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги.

2.2. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм, национальных стандартов.

2.3. Договор заключается с Потребителем в индивидуальном порядке при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к сетям водоснабжения и/или отведения сточных вод при выполнении технических условий.

В случаях, предусмотренных законодательством, Потребитель имеет право делегировать свои полномочия по заключению Договора третьему лицу.

2.4. Режим предоставления услуг - круглосуточный.

2.5. Граница раздела эксплуатационной ответственности водопроводной сети объектов кондоминиума является разделительный фланец последней задвижки на вводе в здание, объектов индивидуальной жилой застройки и юридических лиц - последней фланец запорно-отключающей арматуры в месте подключения к водопроводным сетям Услугодателя.

Границей раздела эксплуатационной ответственности в системе отведения сточных вод объекта кондоминиума является колодец в месте присоединения к системе отведения сточных вод населенного пункта.


3. Қызмет көрсету шарты


3.1. Қызмет көрсету келесі жағдайларда тоқтатылады:

3.1.1.апаттық жағдайларда немесе азаматтар өміріне қауіпсіздік қатер туған жағдайда;

3.1.2. қызмет көрсетушінің желісіне өз бетінше қосылған жағдайда;

3.1.3. есеп мерзімінен соң келесі екі ай аралығында қызмет көрсеткен үшін төлемақы жүргізілмеген жағдайда;

3.1.4. бірнеше рет Қызмет көрсетуші өкілдерін есеп құралдарына жібермеген жағдайда;

3.1.5. cу құбырларына дезинфекция өткізу қажеттілігі туған жағдайда;

3.1.6. тараптар келісімі бойынша және нормативтік - құқықтық актілерінде қарастырылған басқа жағдайларда.

Осы тармақтың 3.1.3., 3.1.4. тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, Тұтынушы қызмет түрін тоқтатудан бір ай бұрын хабарланады.

3.2. Шарттың 3.1. тармағының 3.1.1. және 3.1.2. тармақшалары бойынша, Тұтынушы бұзушылықтарды жойғаннан соң қайта қосылады.

Шарттың 3.1. тармағының в 3.1.3. тармақшасында көрсетілген бұзушылықтар үшін Тұтынушыға қызмет көрсету тоқтатылады, қайта косылуы борышты толық өтегеннен кейін жүргізіледі. Бірнеше рет

сөндірілген жағдайда,қайта қосылу борышты толық өтеп,қайта қосылуға ақы төлегеннен

кейін жүргізіледі. Қосылу ақысы аймақтық монополияға қарсы органымен келісіледі. Қосылған үшін төлемақы алынбайды.


3. Условия предоставления услуг


3.1. Приостановление подачи услуг производится в случаях:

3.1.1. аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

3.1.2. самовольного присоединения к сети Услугодателя;

3.1.3. отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующих за расчетным периодом;

3.1.4. неоднократного недопущения представителей Услугодателя к приборам учета;

3.1.5. необходимости проведения дезинфекции трубопроводов;

3.1.6. в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением Сторон.

В случаях, указанных в подпунктах 31.3., 3.1.4. настоящего пункта, Потребитель извещается не менее чем за месяц до прекращения подачи услуг.

3.2. в случаях, оговоренных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. пункта 3.1. Договора, подключение Потребителя производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.

В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 3.1.3. пункта

3.1. Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном

отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение. Стоимость подключения согласовывается с территориальным антимонопольным органом.

Плата за подключение не взимается.


4.Қызмет көрсетудің ақысы мен төлеу тәртібі


4. Стоимость и порядок оплаты услуг


4.1. Осы шарт бойынша қызмет көрсету төлемақысы реттеу органдары бекіткен тарифтер бойынша жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы заңында белгіленген өзге жеңілдіктер мен артықшылықтарды есепке ала отырып көрсетілетін қызмет түрлерінен басқа, қызмет бағалары шарттың басқа талаптарындағыдай барлық тұтынушыларға бірдей белгіленеді.

4.2. Тараптар келісімінде өзге жағдайлар қарастырылмаса, нақты көрсетілген қызмет көлеміне байланысты төлем құжат негізінде, келесі есеп жүргізу айының 25-не дейін Тұтынушы төлем жүргізеді.

4.3. Су есебі суды өлшеу құралына сәйкес жүргізіледі________________________________

4.4. Канал жүргізу жүйесіне түсіріліс ___ пайыз.

  1   2

Похожие:

Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі icon2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары
«Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconҚалалық коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі icon“Есіл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Есіл ауданы әкімдігінің 2005 жылдың 29 желтоқсанындағы №а-12/314 қаулысын негізге ала отырып бөлуіне байланысты “Қала құрылысы, құрылыс,...
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі icon«Жол картасын» жүзеге асыруға сәйкес аудан бойынша атқарылып жатқан іс-шаралар туралы
Бағдарламаның бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль...
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconТҰРҒын үй-коммуналдық шаруашылығЫ, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
«ТҰРҒын үй-коммуналдық шаруашылығЫ, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі icon«ШҚО жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мм миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары
Басқарманың миссиясы: Шығыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары саласында басшылықты жүзеге асыру
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconМен, Әсет Бахытұлы Суенов, 1991 жылғы мамырдың ү-інде Павлодар қаласында дүниеге келдім. Әкем, Бахыт Қаирденұлы Суенов,жолаушылар көлігі және автомобиль
Бахытұлы Суенов, 1991 жылғы мамырдың ү-інде Павлодар қаласында дүниеге келдім. Әкем, Бахыт Қаирденұлы Суенов,жолаушылар көлігі және...
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconЖолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiкқалааралық) және халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес
«Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мм
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconАҚТӨбе облыстық ӘК1МД1гі ақТӨбе облысының жолаушылар көЛ1гі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекетт1к mekemeci
АҚТӨбе облыстық ӘК1МД1гі ақТӨбе облысының жолаушылар көЛ1гі және автомобиль жолдары
Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі iconҚостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №20 орта мектебі
«Қазақ тілі мен әдебиет пәндерін оқытуда ақпараттық технологияны тиімді қолдану жолдары»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница