Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін
Скачать 273.38 Kb.
НазваниеСөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін
страница3/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер273.38 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://massaget.kz/userdata/uploads/u21/4_5.doc
1   2   3

Сонымен 5-8 ғасыр жазбаларында жалғаулықты шылау мағынасында азу сөзі және енді ғана жалғаулықты шылау қызметінде көріне бастаған йеме сөзі бары анықталды. Жалпы көне түркі руникалық жазба ескерткіштер тіліндегі жалғаулықты шылаулар құрамы мен қолданылуы жағынан қазіргі қазақ тіліндегідей дәрежеде көріне алмайды. Атаушы сөздердің де жалғаулықтарға өту барысы белсенді емес.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Байтұрсынов А.Ақ жол/А.Байтұрсынов.–Алматы:Жалын,1991.-493б.

 2. Саади А.Тіл, әдебиет, язу әм олардың өсулері/А.Саади.-

Қазан:Татгосизд,1926.-127б.

 1. Жұбанов А.Қ., Куманша - қазақша жиілік сөздік / А.Қ.Жұбанов.,

А.Қ.,Құрышжанов. А.Қ., А.Б.Белботаев. – Алматы:Қаз.ССР ҒА – Тіл

білімі институты,1978. – 277б.

 1. Тронский И.М. Учение о частях речи у Аристотеля/ И.М.Тронский. –

Уч.зап.ЛГУ,1941. - 174c.

 1. Мұхтаров С.С. Қазақ тілі біліміндегі сөз таптастыру териясының

қалыптасуы/ С.С.Мұхтаров. – Алматы: 1999.- 30б.

 1. Базылхан Б.Алтай төркіндес тілдердің ортақтығы туралы

мәселе/Б.Базылхан //Алматы: ҚР ҒМ – ҒА хабарлары, тіл әдебиет

сериясы. - 1996.-№2. – 32-35б.

 1. Оразов М.Қазақ тіл тарихын дәуірлеу мәселесі/М.Оразов // Алматы: ҚР

ҒМ – ҒА хабарлары, тіл әдебиет сериясы. - 1996.-№4. – 23-22б.

 1. Нұрмаханова Ә.Н.Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы/ Ә.Н.Нұрмахнова. – Алматы:Мектеп,1971.-290б.

 2. Карымшакова А.Т.Семантико – грамматические функции частиц в

киргизском языке/А.Т. Карымшакова. – Бишкек:Дис.канд.фолол.н. – 1992.- 192с.

 1. Шақаман Ы.Б. Қазіргі қазақ тіліндегі демеулік шылаулардың мағыналық

құрамы.Филол.ғ.канд.дис. авторефераты/Ы.Б.Шақаман.–Алматы:1997.-26б.

 1. Әбілқасымов Б.Дала уәлаяты газет тіліндегі грамматикалық

ерекшеліктері/Б.Әбілқасымов. Алматы: ҚР ҒА хабарлары , қоғам

ғыл.сериясы.1964. - №4.

 1. Омарбеков.С.Ауызекі тілдердің дыбыс жүйесі/С.Омарбеков., Н.Жүнісов.-

Алматы:Мектеп,1985.-69б.

 1. Мырзабеков С.Қазақ тілінің фонетикасы/С.Мырзабеков. –

Алматы:КазГУ,1993. – 136б.

 1. Аманжолов А.Глагольное управление в языке древнетюрских

памятников/А.Аманжолов. – М:Наука,1969. – 104б.

 1. Айдаров Г.Служебные части речи в языке надписей Орхонских

памятников. Исследование по тюркологии/Г.Айдаров. – Алматы: Наука

Каз.ССР,1969. – 296б.

 1. Балақаев М.Б. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері/

М.Б.Балақаев. – Алматы:Қазақ мемлекеттік баспасы, 1941. –32б.

 1. Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексика дамуының этимологиялық негіздері/

Б.Сағындықұлы. – Алматы:Санат,1994.- 172б.

 1. Орысша – қазақша сөздік:Алматы:Инст.языкознсния АН Каз.ССР, 1981.-

2том.585б.

 1. Щербак А.М.Очерки по сравнительной морфологии тюркских

языков/А.М.Щербак. – Л:Наука,1987. –104с.

 1. Насилов В. Язык Орхон – Енисейских памятников/В.Насилов. – М:Изд-во

вост.лит.,1960. – 87с.

 1. Шукюров А.Д. К этимологизации первообразных послелогов в тюркских

языках/А.Д.Шукюров. –Алматы:1990.- 249с.

 1. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі.Морфология/А.Ысқақов. – Алматы : Ана

тілі, 1991. – 382б.

 1. Шерер В.Э. Классификация кетскиз послелогов/В.Э.Шерер. –

Новосибирск:1986. –88с.

 1. Ертаев К.Е. Лингвистический статус послелогов в трудах

В.В.Радлова.Автореферат./К.Е.Ертаев.- Алматы: 1992.- 24с.

 1. Теория части речи.Теория и типология –М: Наука,1990. – 268с.

 2. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного

языка/А.Н. Кононов. – М-Л: Изд – во АН ССР, 1960. – 446с.

 1. Рамстедт Г.И.Введение в Алтайское языкознание/Г.И.Рамстедт. – М: Изд

– во иност.лит, 1957. – 254с.

 1. Котвич В. Исследование по алтайским языкам/ В.Котвич. - М: Изд – во

иност. лит, 1962. – 371с.

 1. Сравнительно – историческое грамматика тюрских языков. М.: Наука,

1988. – 264с.

 1. Базылхан Б. Қазақ және моңғол тілдерінің грамматикасынан

салыстырмалы қысқаша белгілер. Улан – Батыр: 1984.№ 1,807– 886с.

 1. Базылхан Б. Қазақша – моңғолша сөздік.Улан – Батыр:МХР ҒА – Тіл мен

әдебиет институты, 1977. – 392б.

 1. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер/Қ.Жұбанов. –

Алматы:Ғылым, 1966. – 362б.

 1. Исаев С.М. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты/

С.М.Исаев. – Алматы:Рауан, 1998. – 52б.

 1. Қалыбаева А.Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі/А.Қалыбаева,

Н.Оралбаева. – Алматы: Ғалым, 1986. – 190б.

 1. Шақаманова Ы.Б.Шылаулардың дамуы және зерттелу тарихы.Қазіргі

қазақ тілі теориясы мен оны оқыту әдістемесінің

мәселелері/Ы.Б.Шақаманова. – Алматы:АГУ, 1995. – 84б.

 1. Соболевский С.И.Древне – гречский язык/C.И.Соболевский. – М:Изд –во

лит. на иност.яз, 1948. – 614с.

 1. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских

языков/А.М.Щербак. – Л:Наука, 1987. – 104с.

 1. Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников

древнетюркской письменности 8-11вв./В.Г.Кондратьев. – Л:Из – во ЛГУ,

1981. – 190с.

 1. Томанов М.Қазақ тілінің тарихи грамматикасы/М.Томанов. – Алматы:

Мектеп, 1988. – 264б.

 1. Әміров Р.Қазақ тіліндегі жалғаулықтар/Р.Әміров. – Алматы:Қаз.мет. оқу

пед.баспасы, 1959. – 70б.

 1. Иманалиева Г.Қазіргі қазақ тіліндегі шылаулардың синтаксисі/

Г.Иманалиева. – Алматы:1994. – 151б.

 1. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі/Е.Ағманов. – Алматы:

Рауан, 1991. – 238б.

 1. Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселесі/ Т.Қордабаев. – Алматы: Ғылым,

1964. – 244б.

 1. Кенжебаева Ф.Қазіргі қазақ тіліндегі септеуліктер мен демеуліктер/

Ф.Кенжебаева. – Алматы: 1964. – 200б.

 1. Аманжолов С.Қазақ әдебиеті тілі синтаксисінің қысқаша

курсы/С.Аманжолов. – Алматы:Санат, 1994. – 320б.

 1. Молгаждаров Қ.К.Шылау сөз табының қалыптасу

тарихы/ Қ.К.Молгаждаров. – Көкшетау:2002. – 135б.


ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР

КТк. - Күлтегін кіші жазу ескерткіші

КТү. - Күлтегін үлкен жазу ескерткіші

Тон. - Тонйұқұқ ескерткіші

БҚ - Білге қаған ескерткіші

МЧ - Мойын Чор ескерткіші

КЧ - Күллі Чор ескерткіші

ЫБ - Ырық бітік ескерткіші

ТУГ - Түркістан уәлаяты газеті

ДУГ - Дала уәлаяты газеті
1   2   3

Похожие:

Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін iconТүркітану саласында осыған дейін руникалық жазба ескерткіштер тіліндегі шылау сөздер арнайы ғылыми зерттеу ретінде алынып қарастырылмаған. Дегенмен тіл
Жалпы жоғарыда көрсетілген грамматикалық оқулықтарда көне түркі руникалық жазба ескерткіштер тіліндегі шылау сөздер жайлы жекелей...
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін
Грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық ұғымдардың бірлігі, арақатысы
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін iconҚазақ тіліндегі мезгіл пысықтауыштар Жоспары
Жоғарыда тұжырымдалған ереже негізінен мезгіл пысықтауыштың мәні, атқаратын қызметі жан-жақты ашуға талпынған
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін iconДиплом жұмысының маңыздылығы. Синтаксистің үлкен бір саласы құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлемнің бір түрі мезгіл бағыныңқылы құрмалас сөйлемнің Ә. Нұрпейісовтің «Қан мен тер»
Кіріспе
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon3 деңгейлі смж құжаты поәК поәК 042 –18-17. 17/03-2013
Аударма кезіндегі әртүрлі факторлардың (шет тілі мен ана тілдегі грамматикалық құрылымдардың сәйкессіздігі, мәтіннің әртүрлілігі)әсерінен...
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon«6M021000 Шетел филологиясы: шығыс тілдері» мамандығы бойынша
Нәтижелі етістік дегеніміз екі бөліктен тұрады: Етістік (іс-қимылды білдіреді)+нәтиже (сол іс-әрекет немесе нәтижені білдіретін шылау)....
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon«6М021000 – шетел филологиясы»
«Атаулардың дұрыстығы» туралы айтыс, анология және аномалия, тілдің негізгі бөлшектерін (дыбыс, буын, сөз, сөйлем) және негізгі грамматикалық...
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon«6М021300 Лингвистика» мамандығы бойынша
«Атаулардың дұрыстығы» туралы айтыс, анология және аномалия, тілдің негізгі бөлшектерін (дыбыс, буын, сөз, сөйлем) және негізгі грамматикалық...
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін iconМазмұны
Синтаксис – сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін, сөз тіркесін, сөйлем және оның түрлерін, сөйлем мүшелерін зерттейтін тіл...
Сөйлем ішінде шылау сөздер объектілік бағыттықты, мезгіл мекендік, тиянақтылықты, әсерлікті әр түрлі грамматикалық мағына үстемелеп, қосымша реңк беретін icon6 «а» және 6 «ғ» сынып оқушыларына қазақ тілі пәнінен берілетін үй тапсырмалар
Сөз жасам, сөз тұлғасы, түбір мен қосымша, дара және күрделі сөздер, морфология/ Тестік жұмысқа дайындық
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница