«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14
Скачать 80.57 Kb.
Название«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14
не т б
Дата конвертации13.02.2016
Размер80.57 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.enu.kz/downloads/nauka/XXI-gasyrdagy-ekologiyanyn-ozekti-maseleleri.doc
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ЭКОЛОГИЯ» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2015 жылғы қараша айының 12-14 жұлдызы аралығында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде жаратылыстану саласындағы белгілі ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор Ақбасова Аманкүл Жақанқызының 70 жасқа толу мерейтойына орай «ХХІ ғасырдағы экологияның өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Конференцияға Орталық Азия, Түркия, Ресей, Еуропа мемлекеттерінен арнайы қонақтар мен баяндамашылар қатысады деп жоспарланып отыр.

Конференция бағыттары:

 1. Өндірістік экологиялық қауіпсіздікті басқару

 2. Адам экологиясы

 3. Экологиялық білім беру мен тәрбиелеу

 4. Экология саласындағы инновациялық технологиялар


Конференция бағдарламасы төмендегідей 3 секция бойынша жұмыс істейді:

 1. Өнеркәсіп пен ауылшаруашылық өндірістерін экологизациялау.

 2. Экология ғылымының педагогикалық аспектілері

 3. Экология мен жаратылыстану ғылымдарының өзара байланысы және бір-біріне әсері


Конференцияға баяндамалар қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру алқасына 2015 ж. қазан айының 20 жұлдызына дейін баяндаманың (мақаланың) толық нұсқасы мен жолдама хаттың сканерленген көшірмесін (ресми бланкте, түрлі-түсті), ecolog_conf@mail.ru электронды поштасына жіберілуі тиіс. Ұйымдастыру алқасының хабарласу телефондары: 8 (72533) 6-36-29, 8(72533) 6-36-36 ішкі 1287, факс: 8 (72533) 6-36-29.

Конференция тақырыбына сай келмейтін мақалалар қабылданбайды, пікір білдірілмейді. Жинақталған мақалаларды сараптау және шақыру конференцияны ұйымдастыру алқасының құзіретіне жатады. Конференция материалдарын алдын-ала ғылыми жинақ түрінде шығару жоспарланып отыр. Конференция материалдарының жинағына ISВN, ӘОЖ және КБК кодтары меншіктеледі, жинақ кітапханаларға таратылады, Қазақстан Республикасының «Ұлттық Мемлекеттік Кітап палатасына» МБ тіркеледі. Қабылданатын мақалалар ақысыз жарияланады және авторларға сертификаттар беріледі. Келіп-кету жол шығындары қатысушылар есебінен, қонақ үй және т.б. шығындар ұйымдастырушылар тарапынан.

Мақаланың рәсімделуі:

Мәтін компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторында, «Times New Roman» шрифтімен, кегль 14, жалғыз жолдық аралықпен теріледі. Бет форматы – 20 мм барлық жағынан, абзац – 1,25 см. Формулалар мен символдар мәтінде Microsoft Eguation формулалар редакторы арқылы орындалуы керек. Суреттер (jpg, tif, 300 dpi; 600 dpi) мен кестелер мақала мәтінінде орналасады, олардың сілтемелері мәтінде болуы керек. Әдебиеттерге сілтемелер мәтінде тік жақшалармен рет саны бойынша берледі. Әдебиеттер тізімі (ГОСТ 7.1-2003 бойынша рәсімделеді) мақаланың соңында беріледі. Мақала алғаш рет жариялануда деген сөйлем болуы шарт, алғаш рет жарияланатын мақалалар ғана қабылданады.


Мақаланың рәсімделу үлгісі:

ӘОЖ 539.186:537; 539.196:537

МАҚАЛАНЫҢ АТАЛУЫ

Иванов И.И.

ҚазҒЗИ «Тағамтану академиясы»

e-mail: ivanov@mail.ru


Аңдатпа. (4-5 сөйлем, 150 сөзден көп емес)

Кілт сөздер: (5 сөзден көп емес)

Мақала алғаш рет жариялануда.


Мақала мәтіні


Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Зельдович Я.Б., Бучаченко А.Л., Франкевич Е.Л. Магнитно-спиновые эффекты в химии и молекулярной физике // Успехи физ. наук. – 1988. – Т.155. – №1. – С. 3–45.

2. Johnson R.C., Merrifield R.E., Avakian P., Flippen R.B. Effects of magnetic fields on the mutual annihilation of triplet excitons in molecular crystals // Phys. Rev. Lett. – 1967. – V.19. – №2. – P. 285–287.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОДЖИ АХМЕДА ЯСАВИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭКОЛОГИЯ»


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

12-14 ноября 2015 года в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави проводится Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летнему юбилею выдающегося ученого в области естественнх наук, доктора технических наук, профессора Акбaсовой Аманкуль Джакановны на тему: «Актуальные проблемы экологии ХХІ века». Планируется приглашение гостей и докладчиков из Центральной Азии, Турции, России, европейских и соседних стран.

Направления конференции:

 1. Управление экологической производственной безопасностью

 2. Экология человека

 3. Экологическое образование и воспитание

 4. Инновационные технологии в области экологии


Программа конференции будет работать по 3 секциям:

  1. Экологизация промышленных и сельскохозяйственных производств

  2. Педагогические аспекты экологии

  3. Взаимосвязь и взаимное влияние экологии с естественными науками


Рабочие языки конференции - казахский, турецкий, английский, русский. Для участия в конференции следует направить сопроводительное письмо (на официальном бланке организации, цветное сканирование) и полный текст доклада (статьи) в редакцию до 20 октября 2015 г. по электронной почте ecolog_conf@mail.ru. Контактные данные редакции: 8 (72533) 6-36-29, 8 (72533) 6-36-36 вн.1287, факс: 8 (72533) 6-36-29.

Статьи, не соответствующие теме конференции, не принимаются, сбор и анализ собранных статей и организация приглашения на конференцию остается за организационной коллегией. По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с присвоением кодов ISВN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам, с регистрацией в Национальной государственной книжной палате Республики Казахстан. Публикация осуществляется бесплатно, авторам будут выданы сертификаты. Проезд за счет участников, расходы за гостиницу и другие мероприятия за счет организаторов конференции.

Оформление статьи:

Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал 1, формат страницы – 20 мм со всех сторон, абзацный отступ 1.25 см. Формулы и символы помещаются в текст статьи используя редактор формул Microsoft Eguation. Рисунки (jpg, tif, 300 dpi; 600 dpi для битовых изображений) и таблицы должны быть размещены в тексте статьи, ссылки в тексте на рисунки и таблицы обязательны. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера из списка использованных источников и номеров страниц при цитировании; список (оформляется по ГОСТ 7.1-2003) размещается в конце статьи. В статье обязательна фраза «Статья публикуется впервые», принимаются статьи, не опубликованные в других изданиях.


Пример оформления рукописи статьи:

УДК 539.186:537; 539.196:537

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Иванов И.И.

КазНИИ «Академия питания»

e-mail: ivanov@mail.ru


Аннотация. (4-5 предложений, не более 150 слов)

Ключевые слова: (не более 5 слов)

Статья публикуется впервые.


Текст статьи


Список использованной литературы:

1. Зельдович Я.Б., Бучаченко А.Л., Франкевич Е.Л. Магнитно-спиновые эффекты в химии и молекулярной физике // Успехи физ. наук. – 1988. – Т.155. – №1. – С. 3–45.

2. Johnson R.C., Merrifield R.E., Avakian P., Flippen R.B. Effects of magnetic fields on the mutual annihilation of triplet excitons in molecular crystals // Phys. Rev. Lett. – 1967. – V.19. – №2. – P. 285–287.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

HOJA AKHMET YASAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY

RESEARCH INSTITUTE OF ECOLOGY


INFORMATION LETTER

On 12-14 November 2015 at International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi will be held the International scientific-practical conference dedicated to 70th anniversary of outstanding scientist in the field of environmental science, doctor of technical sciences, professor Akbasova Amankul Dzhakanovna on theme «Actual problems of ecology in the XXI century». It is planned to invite the guests and speakers from Central Asia, Turkey, Russia, European and neighboring countries.

Direction of the Conference:

1. Management of ecological safety of industrial

2. Human Ecology

3. Environmental education and training

4. Innovative technologies in the sphere of ecology


Conference Program will work in 3 sections:

1. Ecologization industrial and agricultural production

2. Pedagogical aspects of environmental science

3. Interconnection and interaction with the natural sciences


The working languages ​​of the Conference ​​- Kazakh, Turkish, English, Russian. Participants should send a cover letter to participate in the conference (on official letterhead, color scanning), the full text of the report (s) of the editors before October 20st, 2015 by e-mail ecolog_conf@mail.ru. The contact of the editors office:

8 (72533) 6-36-29, 8 (72533) 6-36-36 (1287), fax: 8 (72533) 6-36-29.

Articles shouldn’t be out of theme of the conference and published elsewhere, they are not accepted. The collection and analysis of the collected articles and the organization of an invitation to the conference are left with the organizational board. According to the results of the conference will be published materials of the conference with the assignment of codes ISBN, UDC and BBK, mailings to libraries, with registration in the National State Book Chamber of the Republic of Kazakhstan. The publication is free of charge.

Registration of the article:

The text is typed in Microsoft Word text editorial font «Times New Roman», size 14, line spacing 1, page size - 20 mm on all sides, indentation 1.25 cm. The formulas and symbols placed in the text of the article by using the formula editor Microsoft Eguation. Pictures (jpg, tif, 300 dpi; 600 dpi for bitmap images) and tables should be placed in the text, references in the text to figures and tables are required. Reference to the source in the text in square brackets with the number from the list of references and page numbers when quoting; list (drawn up in accordance with GOST 7.1-2003) located at the end of the article. The article is obligatory phrase «article is published for the first time», accepted articles are not published in other publications.


.


Example of the article :


UDC 539.186:537; 539.196:537

ARTICLE TITLE

Ivanov I.I.

Kazakh Research Institute «Academy of Nutrition»

e-mail: ivanov@mail.ru


Summary: (4- 5 proposals, not more than 150 words)

Key words: (not more than 5 words)

Article first published.


References:

1. Zeldovich Ya.B., Buchachenko A.L., Frankiewicz E.L. Magnetic-spin effects in chemistry and molecular physics // Uspekhi fiz. nauk. – 1988. – T.155. – №1. – S. 3–45.

2. Johnson R.C., Merrifield R.E., Avakian P., Flippen R.B. Effects of magnetic fields on the mutual annihilation of triplet excitons in molecular crystals // Phys. Rev. Lett. – 1967. – V.19. – №2. – P. 285–287.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

« EKOLOJİ » BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ


BİLGİLENDİRME

12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Fen Bilimleri Alanında ünlü bilimadamı, teknik bilimler doktoru, profesör Akbasova Amankül Jakankızı’nın 70 yaş yıldönümü münasebetiyle “ХХІ Yüzyılda Ekolojinin Güncel Meseleleri” adlı Uluslararası Bilimsel Konferans gerçekleştirilecektir. Konferansa Orta Asya, Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinden özel konuklar ve tebliğcilerin katılması beklenmektedir.


Konferans konuları:

 1. Endüstriyel ekolojik güvenlik yönetimi

 2. İnsan ekolojisi

 3. Ekolojik eğitim ve öğretim

 4. Ekoloji alanında inovasyon teknolojileri


Konferans kapsamında 3 panel düzenlenecektir:

 1. Endüstri ve tarım endüstrilerinin ekolojik hale getirilmesi.

 2. Ekoloji biliminin pedagojik yönleri

 3. Ekoloji ve fen bilimlerinin ilişkisi ve birbirine etkileri


Konferansta bildiriler Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak sunulabilir. Konferansa katılmak için organizasyon kuruluna 20 Ekim 2015 tarihine kadar bildirinin (makalenin) tam nüshası ve başvuru belgesinin taranmış kopyası (antetli kağıtta, renkli) , ecolog_conf@mail. ru elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Organizasyon kurulunun iletişim telefonları: 8 (72533) 6-36-29, 8 (72533) 6-36-36 dahili 1287, faks: 8 (72533) 6-36-29.

Konferans konusuna uymayan ve makaleler kabul edilmeyecek ve açıklama yapılmayacaktır. Toplanan makaleleri değerlendirme ve davet etme konferans organizasyon kurulunun yetkisindedir. Konferans malzemelerinin önceden bildiri kitabı olarak çıkartılması planlanmaktadır. Kabul edilen makaleler ücretsiz olarak yayınlanır. Konferans bildirileri kitabında ISВN, Evrensel Onlu Sınıflama ve KBK kodları belirtilecek, bildiri kitabı kütüphanelere dağıtılаcak, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Devlet Kitap Veritabanına MB kaydedilecektir.

Makalen yazım kuralları:

Metin bilgisayarda Microsoft Word programıyla, “Times New Roman” yazı karakteri, 14 punto, 1 aralık ile yazılmalıdır. Sayfa kenarları –20 mm her yönden, paragraf–1, 25 cm. Formüller ve semboller metinde Microsoft Eguation formül editörü ile hazırlanmalıdır. Görüntüler (jpg, tif, 300 dpi; 600 dpi) format ve çözünürlüklerinde olmalı ve tablolar makale metninde yer almalıdır. İlgili atıflar metinde olmalıdır. Kaynaklar için atıflar metin içinde köşeli parantezler ve sıra sayıları ile belirtilmelidir. Kaynakça (ГОСТ 7. 1-2003 kurallarıyla belirlenir) makalenin sonunda yer alır. Makale daha önce başka yerde yayınlanmadığı yazıyla belirtilmelidir.

Makale Örneği:

UDC:539. 186 537; 539. 196: 537

MAKALE ADI

Ivanov I. I.

Kazak Araştırma Enstitüsü "Beslenme Akademisi"

e-mail: ivanov@mail. ru


Özet. (4-5 cümlei, en fazla 150 kelime)

Anahtar Sözler (en fazla 5 kelime)

Makale daha önce başka yerde yayınlanmamıştır.


Makale metni


Kaynaklar:

References:

1. Zeldovich Y.B., Buchachenko A.L., Frankiewicz E.L. Magnetic-spin effects in chemistry and molecular physics // Uspekhi fiz. nauk. – 1988. – T.155. – №1. – S. 3–45.

2. Johnson R.C., Merrifield R.E., Avakian P., Flippen R.B. Effects of magnetic fields on the mutual annihilation of triplet excitons in molecular crystals // Phys. Rev. Lett. – 1967. – V.19. – №2. – P. 285–287.

Похожие:

«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconДиссертация 12 мамырда 2009 ж сағат 14 00 «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты»
Диссертациялық жұмыс: Қазақстан республикасының ауыл шаруашылық министрлігі «ҚазАгроИнновация» АҚ «Қазақ өсімдік қорғау және карантин...
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconҚазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде «Дінтану негіздері» факультативтік курсын оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2015 жылғы 17 сәуірдегі №3 хаттама)
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconАқпараттық хат ҚҰрметті әріптестер!
«Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, заманауи үрдістері мен мәселелері» тақырыбында VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция...
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconОңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
Тоо «юго-западный Научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства»
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 icon26. 01. 2012 ж. Ғылыми кеңестің шешімі
Е. А. Бөкетов атындағы Қарму-дың 2011 жылғы ғылыми-зерттеу қызметі туралы есебі
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconБұйрық №367 19 қараша 2010 жыл Балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу және ұйымдастыру
Шиелі аудандық білім бөлімі облыстық білім басқармасының 2010 жылғы 12 қараша №342 бұйрығын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым...
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconҚазҰпу-дің А. Байтұрсынов атындағы «Алаш зиялыларының ғылыми-педагогикалық мұрасын» зерттеу орталығының директоры, т.ғ. к. Д. М. Мұқатованың ғылыми еңбектері мен зерттеулерінің тізімі
Сырдария обылысындағы 1916 жылғы көтерілістің этносаралық қатынасқа тигізетін әсері
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconАтты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз. Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі
Сіздерді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 2015 жылдың 12-13 қараша күндері өтетін «Бес институционалдық...
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconДиссертациялық жұмыс Қазақ Ұлтық Аграрлық Университетінде жүргізілді
Диссертация «19» қараша 2010 жылы Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының жанынан құрылған бд 55. 05....
«экология» Ғылыми-зерттеу институты ақпараттық хат 2015 жылғы қараша айының 12-14 iconМинистр по инвестициям и развитию республики казахстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №495 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница