Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары
НазваниеПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары
Дата конвертации13.02.2016
Размер97 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/06/54d4341609076.DOC

G-041.07.05.12-2013

Бақылаушы-өлшегіш құралдар

1 бас.

Бет тен
СЕМЕЙ Қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар


Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары

 1. Философия ұғымы. Дүниегекөзқарас ұғымы жэне оның құрылымы.

 2. Дүниегекөзқарастың тарихи типтері.

3. Философияның пәні, эдістері эжэне функциялары. М.Хайдеггер философия пәні (метафизика) туралы.

 1. Қазіргі кезеңдегі философияның рөлі.

 2. Ежелгі Үнді философиясының негізгі кезеңдері жэне олардың анализі.

 3. Ежелгі Қытай философиясының негізгі кезеңдері жэне олардың анализі.

 4. Милет мектебі, оның космоцентризмі жэне натурфилософия.

 5. Ежелгі грек диалектикасы. Эфес мектебі - Гераклит.

 6. Элей мектебі-Парменид жэне Зенон.

 7. Афин мектебі:Платон, Аристотель.

 8. Ортагасырлық философия, оның теоцентризмі - патристика.

 9. Кейінгі ортағасырлардағы номинализм жэне реализм

 10. Афин мектебі - Демокрит, Сократ

 11. Арабтық философия, оның мэні мен бағыттары.

 12. Арабтық перипатетизм, оның белгілері, ежелгі грек философиясымен байланысы.

 13. Суфизм жэне оның арабтық мэдениет пен философиядағы орны.

 14. Қайта өрлеу дэуірі, оның белгілері мен ерекшеліктері.

 15. Реннесанс философиясының пантеизмі жэне гелиоцентризмі. Н.Кузанский диалектикасы.

 16. Суфизм. Қ.-А.Яссауи.

 17. Ағылшын философиясы, оның эмпиризмі жэне жаңа ғылыми методология туралы
  мэселенің қойылуы.( Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк)

 18. Субстанция мэселесі, оның атрибуттары жэне модустары (Д.Декарт, Д.Юм)

 19. ХҮІІғ. философиясындағы сенсуализм жэне рационализм.

 20. Ағартушылық философиясы жэне оның белгілері.

 21. Вольтер жэне Руссо философиясы жоне еркін дін тұту, өркениеттің сыны мәселесі.

 22. Француз материализмі жэне оның механизмі.

 23. И.Канттың философиясы, оның априоризмі.

 24. Гегельдің абсолюттік идеализмі.

 25. Л.Фейербахтың антропологиялық философиясы.

 26. А.Шопенгауэр өмір философиясы.

 27. ХІХғ. Ресей философияның негізгі белгілері.

 28. Орыс революционер демократтардың материализмі.

 29. Орыс діни филосоиясы.( В.Соловьев, Ф.Достоевский, Л.Толстой).

 30. Қазақ философиясы - көне қазақтардың ежелгі философияның қалыптасу кезеңдері, оның негізгі белгілері.

 31. Қазақ мұсылмандық философия.

 32. Ағартушылықтың қазақ философиясы. Ш.Уэлиханов

 33. Қазақстанадағы ХХ-ХХІ ғғ. философиясы.

 34. Маркс жэне Энгельс философиясы пайда болуының объективтік жэне субъективтік алғышарттары.

 35. Маркстік диалектика жэне тарихты материалистік тұрғыдан түсіну.

 36. Кеңестік маркстік философия - оның даму кезеңдері.

 37. Маркстік батыс философияның поливарианттық сипаты (технологиялық детерминизм, структурализм, анотропологиялық бағыт, неофрейдизм)

 38. ХХғ. классикалық емес философияның ерекшеліктері.

 39. Экзистенциализм және жаңа онтология.

 40. Хайдеггер философиясы.

 41. Ж.- П. Сартр экзистенциализмі.

 42. Шығыс діни философиясы, орыс космизмі.

 43. Батыс діни философиясы.(неотомизм және персонализм)

 44. Постмодернизм және оның белгілері.(деконструкция, мифке оралу, симулякр)

 45. Ясперс философиясы.

 46. А.Камю экзистенциализмі.

 47. Ағартушылықтың қазақ философиясы. Алтынсарин.

 48. Ағартушылықтың қазақ философиясы. Абай.

 49. Ағартушылықтың қазақ философиясы. Шәкэрім.

 50. Ницщенің өмір философиясы.

 51. Танымдағы субъективтік фактордың рөлі.(Д.Беркли, Д.Юм).

 52. Қайта өрлеу философиясының гуманизмі мен антропоценризмі.


2 аралық бақылаудың тапсырмалары.

 1. Онтология: болмыс деген не, оның мағынасы неде. Философия тарихындағы болмыс
  мэселесі.

 2. Болмыстың негізгі формалары: заттар дүниесінің болмысы, оның деңгейлері; сана
  болмысы, оның деңгейлері; адам болмысы, оның деңгейлері; қоғам болмысы, оның
  деңгейлері.

 3. Материя философиялық категория ретінде, философия тарихында материя туралы
  түсініктің дамуы. Материяның құрылысы туралы қазіргі көзқарас. Материяның
  ұйымдастыру деңгейлері.

 4. Кеңістік және уақыт материя атрибуттары ретінде. Кеңістік пен уақытқа деген
  жаратылыс-ғылыми және философиялық амалдар. Ньютон мен Эйнштейнның
  классикалық физикасы.

 5. Материя ұғымындағы шекті мен шексіздік жэне оның атрибуттары.

6.Ежелгі дүние, Ортағасырлар, Жаңа заман жэне ХХ-ХХІ ғғ. философиясында адам мэселесі.

7.Адамдағы элеуметтік жэне биологиялық.

8.Философия тарихындағы өмір мен өлім мэселесі.

9.Эвтаназия жэне суицид, өткені жэне қазіргісі.

10Диалектика ұғымы. Диалектиканың тарихи типтері.

11.Дамудың қазіргі заманғы концепциялары, олардың өзара байланысы.

12. Өмір, өмірдің мэні жэне өлім мэселесінің экзистенциальдық философияда (Хайдеггер, Сартр, Камю) қаралуы.

13.Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы. Бұл заңның медицина үшін маңызы.

14.Сандық жэне сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы. Бұл заңның медицина үшін маңызы.

15. Терістеуді терістеу заңы. Бұл заңның медицина үшін маңызы.

16. Диалектика категориялар жүйесі ретінде. Категория үғымы (жалпы және бірлік). Олардың медицина үшін маңызы.

17.Диалектика категориялар жүйесі ретінде. Категория үғымы (мүмкіндік пен шындық). Олардың медицина үшін маңызы.

18.Диалектика категориялар жүйесі ретінде. Категория үғымы (мән және құбылыс). Олардың медицина үшін маңызы.

19.Диалектика категориялар жүйесі ретінде. Категория үғымы (кездейсоқтық пен қажеттілік). Олардың медицина үшін маңызы.

20. Таным жіне практика. Практиканың түрлері мен формалары. Практиканың танымдағы рөлі.

21. Білім бейне мен белгінің бірлігі ретінде. Белгілердің түрлері.

22. Сенсуализм және рационализм. Сезімдік пен рационалдықтың бірлігі.

23. Сезімдік таным және оның формалары. Диагностикадағы түйсіктің рөлі.

24. Рационалдық таным және оның формалары. Интуиция және оның диагностикадағы рөлі.

25. Философиядағы ақиқат мәселесі.

26. Ғылыми танымдағы ақиқат және адасу.

27. Медицинадағы ақиқат және оның критерийлері.

28. Таным түрлері. Ғылым ұғымы және оның шығуы.

29. Ғылыми таным әдістері.

30. Ғылымның қоғам дамуындағы рөлі.

31. Қоғам ұғымы жэне оның пайда болуы.

32.Табиғат пен қоғамның өзара байланысы.

33.Табиғи орта жэне оның қоғамның дамуындағы рөлі. ҚР геосаясаты.


34.Халық орналасу қоғам өмірінің қажетті шарты ретінде. Демография жэне оның мэселелері.

35.Қоғамның рухани өмірі ұғымы, қоғамдық жэне жеке сана, бұқаралық жэне элиталық сана ұғымдары.

36.Қоғамдық сананың дейгейлері, құрылымы жэне формалары.

37.Моральдық сана, оның құрылымы. Адамгершілікке тэрбиелеу.

38.Эстетикалық сана, оның құрылымы. Эстетикалық тәрбие.

39.Мәдениет ұғымы, оның концепциялары.

40.Мәдениеттің даму заңдылықтары.

41.Өркениет ұғымы, оның концепциялары және амалдары. Өркениеттің түрлері.

42. Мәдениеттегі махаббат ұғымы.

43. Махаббаттың көп бейнелігі.

43. Махаббат қоғамдық дамудың заңдылығы ретінде.

45.Дін ұғымы. К.Маркс, З.Фрейд, Э.Фроммның діннің пайда болуы мен мэні туралы концепциялар. Діни санадағы діннің құрылымы.

46.Діннің тарихы. Ертедегі діндер, олардың мазмұны.

47.Ұлттық діндер, олардың политеизмі жэне формалары.

48. Әлемдік діндер, олардың ерекшеліктері. Буддизм бірінші элемдік дін ретінде, оның түрлері.

49.Христиан діні, оның түрлері - православие, католицизм, протестантизм.

50.Ислам жэне оның түрлері: шиизм жэне суннизм.

50.Тарих жэне тарихи процесстің мэні.

51.Қазақстан Республикасындағы діни конфессиялар.

52.Медицина ғылым және рухани-практикалық қызметтің формасы, мэдениет феномені ретінде.

53. Методология үғымы, оның деңгейлері.

54. Философия медицинаның дүниетанымдық негізі ретінде.

55. Қозғалыс материяның атрибуты ретінде, оның белгілері. Материя қозғалысының формаларының көртүрлілігі. Механицизм мен витализм.


Емтихан сұрақтары.

 1. Дүниеге көзқарастың тарихи типтері.

 2. Қайта өрлеу дәуірінің негізгі белгілері мен бағыттары

 3. Сана бейнелеудің жоғарғы формасы ретінде.

 4. Философия дүниеге көзқарастың типі ретінде. Оның пәні, әдістері және қоғамдағы орыны.

 5. Николай Кузанскийдің философиясы

 6. Сана болмысы: пайда болуы және мәні.

 7. Философия пәні және негізгі функциялары

 8. Конфуций философиясы

 9. И. Ньютонның классикалық физикасы мен А.Эйнштейнның салыстырмалы теориясындағы кеңістік пен уақыт түсінігі.

 10. Ежелгі Ундістанның философиясы: ерекшелік сипаты мен белгілері.

 11. Аль Фараби философиясы

 12. Кеңістік пен уақыт материя болмысының әдісі ретінде.

 13. Йога философиясы

 14. Ф. Бэкон философиясы

 15. Қозғалыс материя болмысының әдісі ретінде.

 16. Даоцизм философиясы

 17. Т. Гоббс философиясы

 18. Материяның құрылымы мен ұйымдасу деңгейлері.

 19. Буддизм философиясы

 20. Дж. Локк философиясы

 21. Қоғам болмысына деген теориялық көзқарастар (холизм, индивидуализм, индивидхолизм)

 22. Ежелгі Қытайдың философиясы: ерекшеліктері мен белгілері

 23. О.Шпенглердің «Европаның құлдырауы» еңбегі

 24. Мәдениет ұғымы мен оның концепциялары.

 25. Араб-мұсылман философиясы, мәні мен бағыттары

 26. Р. Декарт философиясы

 27. Сенсуализм мен рационализм. Танымдағы сезімдік пен рационалдықтың бірлігі.

 28. Н.Бердяев философиясы

 29. Суфизм философиясы

 30. Гносеология. Таным мен практика. Танымдағы практиканың ролі

 31. Шакарим философиясы

 32. Диалектика даму туралы ілім ретінде.

 33. Философиялық антропология

 34. Ежелгі Грекия мен Римнің философиясының негізгі белгілері мен ерекшеліктері

 35. Түріктік кезеңдегі қазақ философиясы

 36. Дін құбалысына философиялық көзқарас

 37. Милет мектебінің философиясы

 38. Ағартушылық философиясы оның белгілері

 39. Адамның биологиялық және әлеуметтік болмысы.

 40. Афина мектебі

 41. Француз материализмінің философиясы

 42. Өмір мен өлім мәселесі. Эвтаназия мен суицид

 43. Эфестік Гераклиттің философиясы

 44. И. Канттың философиясы

 45. Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы

 46. Элей мектебі (Ксенофан, Парменид, Зенон)

 47. Ортега-и-Гассеттің «Бұқараның көтрілісі» еңбегі

 48. Терістеуді терістеу заңы

 49. Левкип пен Демокриттің атомизмі

 50. Ницше философиясы

 51. Қоғам дамуындағы табиғи ортаның рөлі. Географиялық детерминизм және геосаясат.

 52. Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы.

 53. Аль Кинди философиясы

 54. Махаббат философиясы. Патриотизмнің сүйіспеншіліктің бір түрі ретінде негізгі белгілері мен ерекшеліктері.

 55. Сократ философиясы

 56. Ибн Сина философиясы

 57. Диалектика категориясы: қажеттілік пен кездейсоқтық.

 58. Платон философиясы

 59. Фейербах философиясы

 60. Философиядағы ақиқатың ролі

 61. Аристотель философиясы

 62. Марксизм философиясы

 63. Ғылыми танымдағы ақиқат пен адасу

 64. Рим философиясы мен оның бағыттары

 65. XX ғасыр философиясы. Классикалық пен классикалық емес философияны салыстыр

 66. Медицинадағы ақиқат пен оның критерийлері

 67. Ш. Валихановтың философиясы

 68. Иррационализм философиясы (феноменология, өмір философиясы, психоанализ)

 69. Диалектиканың екінші «сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу» заңының медицинаға әсері.

 70. XIX ғасырдағы Ресей философиясы

 71. Вольтер мен Руссо философиясы

 72. Ғылым ұғымы мен оның кезеңдері

 73. В.Соловьёв философиясы

 74. К.А. Иассауи философиясы

 75. Қоғам ұғымы мен пайда болуы

 76. Сартр мен Камю философиясы

 77. Ортағасырлық батыс философиясы.

 78. Дін философиясы: негізгі белгілері мен ерекшеліктері

 79. Гегель философиясы

 80. Фромм философиясы

 81. Қоғам мен табиғат: олардың өзара әрекеттесуі.

 82. Аврелий Августин философиясы

 83. XX ғ «жаңа» рационализм философиясы (аналитикалық философия,

неопозитивизм, герменевтика, структурализм)

 1. Философия медицинаның әдістемесі ретінде

 2. Махаббат философиялық категория ретінде

 3. Шопенгауэр философиясы

 4. Фома Аквинскийдің философиясы

 5. Диалектика категориялары: мән мен құбылыс ретінде

 6. Позитивизм философиясы

 7. Өркениет ұғымы және түрлері.

Похожие:

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары
Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар
Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар
Ық негіздері” пәні бойынша білімнің қорытынды бағасын анықтау үшін өлшем – бақылау құралдары
Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары iconПән Анатомия – 2 бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар

Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар Философия пәні бойынша 1 аралық бақылау сұрақтары icon1 тақырып б лок №4 «Жедел тыныс алу жетіспеушілігі» тақырыбы бойынша ситуациалық есептер
Мжбс 2006 Пән бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қорытынды бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница