Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі
Скачать 82.03 Kb.
НазваниеҒылыми дәрежесі, ғылыми мектебі
Дата конвертации13.02.2016
Размер82.03 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://fmo.enu.kz/img/cv2.docШаймердинова Нурила Ғаббасовна

ф.ғ.д.,

түркітану кафедрасының профессоры

байланыс мәліметтері:

эл.почта: shaimerdinova_ng@enu.kz

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

ф.ғ.д., профессор

1979 жылы С.М. Киров атындағы ҚазМУ, филология факультетін бітірді;

1994 жылы «10.02.20 – Сопоставительное и типологическое языкознание» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады;

2008 жылы «10.02.19 – Тіл теориясы» мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады;

2011 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын алды.

Ғылыми мектебі: М.Жолдасбековтың "Дала мәдениеті" мектебі

Ғылыми қызығушылығы:

Лингвистикалық түркітану, текстология, түркі тілдерін салыстырмалы-салғастырмалы зерттеу, этнолингвистика, көне түрік бітіг мәтіндерін аудару және семантикалық талдау

Ғылыми жобалары:

Жетекшілік жасаған ғылыми жобалары

2015-2017 жж. - «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен қызмет етуі»;

2012-2014 жж. - «Қыпшақтар: тархы, мәдениеті, армян графикасындағы тілі»;

Қосалқы жетекшілік жасаған халықаралық ғылыми жобасы:

2013-2016 жж. - «Посткеңестік Қазақстандағы түркі тілі мен мәдениетінің өзара байланысы»;

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары:

2009-2011 жж. -"Тәуелсіздік шежіресі"

2005 -2008 жж. - "Көне түркі руна ескерткіштері"

Іс тәжірбиесі:

2010 жылдан бастап қазіргі таңда түркітану кафедрасының профессоры;

2008 – 2010 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ орыс филологиясы кафедрасының профессоры;

2005-2000 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ орыс филологиясы кафедрасының доценті;

2000–1997 жж. – Абай атындағы АлМУ орыс тілі және жалпы тіл білімі кафедрасының доценті;

1997-1995 жж. – Әскери институт лингвистика кафедрасының доценті;

1994 -1991 жж. – Абай атындағы АлМУ аспиранты;

1990-1983 жж. – Алматы Автожол институтының лингвистика кафедрасының оқытушысы.

Оқитын курстары:

Түркітануды зерттеудің әдіс-тәсілдері, Қазіргі түркітану лингвистикасының даму тенденциялары, Қазіргі түркітанудың өзекті мәселелері.

Ғылыми мақалалары (таңдаулы):

- Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах (монография) - Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с. ;

-Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов (монография) - Астана:ЕНУ,2007 - 236 с.;

- Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография) - Астана: Сары-Арка,2014 - 228 с. (в соавторстве);

- Атлас Орхонских памятников (первод М.Жолдасбеков, Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006;

- Репрезентация в языке древнетюркской картины мира" (учебное пособие). - Астана, Арман ПВ, 2009.

- Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. Учебноепособие. – Астана: ЕНУ, 2014.

- On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic aspect // (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, No.1, p. 680-690.

- Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // International Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – France, Rouen, 2014. – 134-135 p.

- Особенности и распространение тюркского рунического койне // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Международные Лихачевские научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573.

- РуническийлитературныйязыкОрхонскихпамятниковсредневековья // VI Intermational Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – Tbilisi, 2012. – 90-97 p.

- Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках средневековья // Настоящиизследования и развитие – 2012. Том 16 Филологични науки. Философия. Музика и живот. – София: «Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47.

- Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное обозрение САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. Серия филология. – 2011. – № 2(02). – С.74-78.

Алған медальдары, сыйлықтары:

- "ҚР ЖОО Үздік оқытушысы» грантының иегері (2008),

- ҚР Білім беру ісінің үздігі (2010 ж);

- «ҚР Тәуелсіздігіне -20 жыл» мерейтойлық медалі (2011 ж)

- Л.Н.Гумилева медалі (2015 ж).
ShaimerdinovaNurilaGabbasovna

Dr. of Philology, Professor

Contact details:

e-mail: shaimerdinova_ng@enu.kz

Academic degree, Scientific School:

1979 y. Graduated from the Faculty of Philology of the S.M. Kirov KazSU (todays Al-Farabi KazSU), Almaty

1994 y. –the defense of candidate dissertation in 10.02.20 – Comparative and Typological Linguistics (Almaty).

2008 y. - the defense of the doctoral dissertation in: 10.02.19 – Language Theory. (Alamty).

2011 y. – the title of professor (МE and S of RK)

The school of Science: M. Zholdasbekov "The Steppe Civilization"

Scientific interests:

ethno linguistics, turkic linguistic, textology, comparative comparative study of Turkic languages, semantic analysis and translation of runic texts

Research projects:

Research project manager

"Runes: the origin and functioning of the habitat in the steppe of Eurasia" (2015-2017)

  "Kypchaks: history, culture and language in the Armenian alphabet" (2012-2014).

Co-manager of International project

  "Cooperation of Turkic languages and cultures in post-Soviet Kazakhstan" (2013-2016)

Chief researcher

"Tauelsizdik shezhіresі" (2009-2011).

"Drevnettyurkskie runic monument" (2005 -2008)

Professionalexperience:

2010 y. – currently professor of the Turkology department of the L.N. Gumilyov ENU

2008 - 2010 yrs. –professor of the Department of Russian Philologyof the L.N. Gumilyov ENU

2005-2000 yrs. – associated professor of the Department of Russian Philology the L.N. Gumilyov ENU

2000–1997 yrs.– associated professor of the Department of Russian and General Linguistics of the Abai ASU, Almaty.

1997–1995 - associated professor of the Department of the Linguistics of the Military Institute, Almaty;

1994 – 1991 – postgraduate study, Abai ASU, Almaty.

1990-1983 – lecturer at the Department of Linguistics of the Almaty Automobile and Road Technical University

Delivered courses:

Means and methods of Turkic studies. Development tendencies of modern Turkic linguistics. Actual problems of modern Turkic studies.

Publications (selected):

- Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах (монография) - Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с. ;

-Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов (монография) - Астана:ЕНУ,2007 - 236 с.;

- Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография) - Астана: Сары-Арка,2014 - 228 с. (в соавторстве);

- Атлас Орхонских памятников (первод М.Жолдасбеков, Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006;

- Репрезентация в языке древнетюркской картины мира" (учебное пособие). - Астана, Арман ПВ, 2009.

- Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. Учебноепособие. – Астана: ЕНУ, 2014.

- On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic aspect // (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, No.1, p. 680-690.

- Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // International Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – France, Rouen, 2014. – 134-135 p.

- Особенности и распространение тюркского рунического койне // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Международные Лихачевские научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573.

- РуническийлитературныйязыкОрхонскихпамятниковсредневековья // VI Intermational Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – Tbilisi, 2012. – 90-97 p.

- Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках средневековья // Настоящиизследования и развитие – 2012. Том 16 Филологични науки. Философия. Музика и живот. – София: «Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47.

- Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное обозрение САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. Серия филология. – 2011. – № 2(02). – С.74-78.

Awards:

- "The Best Lecturer of the Higher Education Institution of RK 2008",

- Honorable worker of Education ME and Sc of RK Почетный работник образования МОиН РК (2010);

- Jubilee medal of the 20thanniversary of the Independence of RK 2011 y.;

- TheMedalofL. Gumilyov (2015)

Шаймердинова Нурила Габбасовна

доктор филологических наук,

профессор кафедры тюркологии

Контактные данные:

Эл.почта: shaimerdinova_ng@enu.kz

Ученая степень, звание научная школа: в 1979 г. окончила филологический факультет КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им.аль-Фараби), г.Алматы

В 1994 г. - защита кандидатской диссертации по специальности: 10.02.20 – Сопоставительное и типологическое языкознание (г.Алматы).

В 2008 г. - защита докторской диссертации по специальности: 10.02.19 – Теория языка. (г.Алматы).

В 2011 г. - присвоено звание профессора (МОиН РК)

Научная школа М.Жолдасбекова "Степная цивилизация".

Научные интересы: лингвистическая тюркология, текстология, сравнительно-сопоставительное исследование тюркских языков, этнолингвистика, семантический анализ и перевод рунических текстов

Научные гранты:

Руководитель научных грантов

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном ареале Евразии» (2015-2017гг.)

«Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» (2012-2014 гг.)

Соруководитель международного гранта:

«Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветстком Казахстане» (2013-2016гг.)

Исполнитель проектов:

«Тәуелсіздік шежіресі» (2009-2011гг.)

«Древнетюркские рунические памятники» (2005 -2008гг.)

Профессиональный опыт:

с 2010г. – профессор кафедры тюркологии;

2008 - 2010 гг. – профессор кафедры русской филологии ЕНУ им. Л.Гумилева;

2005-2000гг. – доцент кафедры русского языкознания ЕНУ им. Л.Н.Гумилева;

2000–1997гг. – доцент кафедры русского и общего языкознания АГУ им. Абая, г.Алматы;

1997–1995гг. - доцент кафедры лингвистики Военного института, г.Алматы;

1994 – 1991гг. – аспирантура АГУ им. Абая, г.Алматы;

1990-1983гг. – преподаватель кафедры лингвистики Алматинского автодорожного института, г.Алматы.

Читаемые курсы:

Реконструкция древнетюркской картины мира. Язык древнетюркских письменных памятников. Приемы и методы исследования тюркологии. Тенденции развития современной тюркологической лингвистики. Актуальные проблемы современной тюркологии.

Публикации (избранные):

- Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах (монография) - Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с.;

-Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов (монография) - Астана: ЕНУ,2007 - 236 с.;

- Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография) - Астана: Сары-Арка,2014 - 228 с. (в соавторстве);

- Атлас Орхонских памятников (первод М.Жолдасбеков, Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006;

- Репрезентация в языке древнетюркской картины мира (учебное пособие). - Астана, Арман ПВ, 2009.

- Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. Учебное пособие. – Астана: ЕНУ, 2014.

- On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic aspect // (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, No.1, p. 680-690.

- Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // International Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – France, Rouen, 2014. – 134-135 p.

- Особенности и распространение тюркского рунического койне // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Международные Лихачевские научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573.

- Рунический литературный язык Орхонских памятников средневековья // VI International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – Tbilisi, 2012. – 90-97 p.

- Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках средневековья // Настоящие исследования и развитие – 2012. Том 16 Филологические науки. Философия. Музыка и животные. – София: «Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47.

- Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное обозрение САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. Серия филология. – 2011. – № 2(02). – С.74-78.

Награды:

- "Лучший преподаватель вуза РК 2008",

- “Почетный работник образования» МОиН РК (2010);

- юбилейная медаль 20-летия независимости РК 2011 г.;

- медаль им. Л.Гумилева (2015)Похожие:

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі icon2.Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
Автордың мекен-жайы: Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Бала би көшесі №91 Индекс 120700
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconЛекция сабақтарының қысқаша мазмұны
Авторлар туралы мәліметтер: Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметтік мекен-жайы, телефон
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconХалықаралық ғылыми-теориялық конференция 6 желтоқсан 2012 жыл
...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconА. Т.Ә., ғылыми дәрежесі/атағы
Берілген курсты бастау үшін студенттердің орта, жалпы білім беру мектептеріндегі, колледждерде алған адам, қоғам туралы тарихи білімдері...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconҒылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми конференцияларға оқушылар дайындау; Шәкірттерді пәндік олимпиадаларға даярлау, қатыстыру
Химия- биология бағытындағы пәндер кафедрасының ғылыми -әдістемелік жұмысының 2012-2013 оқу жылына арналған жұмыс жоспары
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconРеспубликалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бағдарламасы
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Алаштану ғылыми-зерттеу Орталығы Сізді «кешегі алаш идеясы – БҮгінгі тәуелсіз қазақстан»...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconФизика- информатика пәні мұғалімі
Білімділік: Ғылыми фактілермен, құбылыстармен, заңдармен ғана таныстырып қоймай, физика дамуындағы қозғаушы күштердің ғылыми зерттеулердің...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconҒылыми-техникалық іс-шаралар жоспары туралы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұйымдарымен жоспарланған халықаралық және республикалық ғылыми және ғылыми-техникалық...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі iconӘл-фараби атындағЫ Қазақ Ұлттық университеті
Р жалпы міндетті білім беру стандартына сәйкес дайындалған 6M070800 – мұнай-газ ісі мамандығына кешенді емтихан бағдарламасы (бағдарлама...
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі icon26. 01. 2012 ж. Ғылыми кеңестің шешімі
Е. А. Бөкетов атындағы Қарму-дың 2011 жылғы ғылыми-зерттеу қызметі туралы есебі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница