6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар
Скачать 65.75 Kb.
Название6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар
Дата конвертации13.02.2016
Размер65.75 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.psu.kz/images/stories/pdf/filosof_kaz.doc

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы


6М020100 «Философия» мамандығы бойынша

оқуға қабылдау емтиханының

бағдарламасы


Павлодар


Магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/12


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Бекітемін

С. Торайғыров атындағы

ПМУ ректоры

саясат.ғ.д., профессор

_______________А. Өрсариев

2015 ж. ____ ___________

6М020100 «Философия» мамандығы бойынша


МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


Бағдарлама 2012 жылдың 23 тамызындағы № 1080 бұйрығына және МББ сәйкес жоғарғы (жоғарғы оқу орнынан кейінгі) білім беру ММБС көрсетілген құзіреттіліктердің негізінде және ҚР МЖМБС 5.03.016 - 2009 «Жоғарғы оқу орынындағы диплом жұмысының орындау ережесі (жоба). Негізгі ереже» әзірленген.


Құрастырушы: _________каф.меңгерушісі, филос.ғ.к. Г.Ғ. Ахметова


Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

Кафедра отырысында ұсынылған

20___ ж. «__»__________ №__ Хаттамасы


Кафедра меңгерушісі ________ Г. Ғ. Ахметова 20___ ж. «__»_________


Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды 20___ ж.«__»_________ №__ Хаттамасы


ОӘК төрағасы __________ С. К. Ксембаева 20___ ж. «__»__________


КЕЛІСІЛДІ

Факльтет деканы _________ Ә. І. Бегімтаев 20___ ж. «__»__________


МАҚҰЛДАНДЫ

АҚБДД директоры ________ Р.Ж. Нургожин 20___ ж. «__»__________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «__»_________ №__ Хаттамасы


1. Емтихан мақсаты сәйкес бағыттағы мамандықтар бойынша бакалавриатта оқыған кезде ЖОО түлектерімен алынған білімдерді бағалау мен тексеру боылп табылады. Мағистратурада білім алу жоғарғы оқу жүйесінде білім алудың жалғасы болып табылады және бакалавриат деңгейінде дайындаудың типтік оқу жоспарымен қарастырылатын пәндерді білуге негізделеді.


2 6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханын ұйымдастыру формасы.

Оқуға түсу бағдарламасы келесі пәндерден тұрады: «Этика», «Эстетика», «Мәдениет философиясы және тарихы», «Мәдени антропология».

Оқуға түсу емтиханы екі кезеңнен тұрады: тестілеу және билет бойынша жазбаша жауаптан. Бірінші кезеңде тестілеу түрінде 40 тапсырма қарастырылған, әр қайсысы 1 баллдан. Екінші кезеңде екі пәннен 60 сұрақ қарастырылған, әр билетте 2 сұрақ, бір сұрақ 30 баллға теңеледі. Тестілеу уақыты 60 минутты, жазбаша жауап – 30 минутты құрайды.


3 Магистратураға оқуға түсу емтиханы кезінде төмендегі нәтижелерді көрсетуі қажет: Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық және жаратылыс ғылымдарын терең игеру. Мамандықтың бойынша магистрлік диссертацияны жазып шығару үшін ғылыми-зерттеу мүмкіндікке ие болу. Оқуға түсуші әдебиеттермен жқмыс жасау мүмкіндігін, түрлі дипломдар, сертификаттар көрсетуі тиіс.


Түсу үшін қажет пререквизиттер:

- Этика;

- Эстетика.


4 Білімді бағалау критерииі

Мамандық бойынша емтихан нәтижелері төмендегі балдар арқылы бағаланады: 90-100 балл – «өте жақсы», 75-90 балл – «жақсы», 50-75 балл – «қанағат», 0-50 балл – «қанағаттанарлықсыз».

Білім деңгейі шығармашылық ойлау, жан-жақтылықпен анықталады.


5 Әр пән бойынша тақырып тізімі мен әр тақырып бойынша сұрақтар тізімі:

1.Этика

 1. Этика, оның пәні, түрлері, кұрылымы

 2. Ежелгі Шыгыс этикалық оқулары

 3. Антикалық этика

 4. Ортағасырлық этика

 5. Жаңа заман этикасы

 6. Неміс классикалық этикасы

 7. 19-20 ғғ. Батыс этикасы

 8. Қазақ этикасының тарихы

 9. Діни этика (Будда, Моисей, И.Христос, Мұхаммед сияқты ұстаздардың уағыздары).

 10. Мәдениет тарихындағы адамгершілік

 11. Мораль адам өмірі мен коғамға тән құбылыс: моралдың қалыптасуы мен аныктамасы

12 Мораль тілі. Моралдық месілдендіру

13 Мораль және қоғамның басқа салалары

14. Қолдаңбалы этика

2. Эстетика

 1. Эстетика пәні және міндеттері. Гуманитарлық білім жүйесіндегі эстетика

 2. Антикалық эстетика

 3. Ортағасырлык эстетика

 4. Қайта өрлеу эстетикасы

 5. Классицизм эстетикасы

 6. Ағартушылық эстетика

 7. Немістік классикалық эстетика

 8. XIX ғ.2 жартысындағы эстетикалық ағымдар

 9. XX ғ. эстетиканың дамуының негізгі тенденциялары.Эстетикалық іскерлік және оның түрлері

 10. Эстетикалық іскерлістің құрылымы және оның мәдениетпен аракатынасы

 11. Эстетикалық категориялар және түсініктер

 12. Эстетика философия өнері ретінде

 13. Өнер морфологиясы

 14. Эстетикалық тәрбие

3. Мәдениет философиясы және тарихы

 1. Батыс философияеындағы мәдениеттің қалыптасу мәселелері.

 2. Мәдениет философисы және онын, әдістемелік негізделуі

 3. Мәдениет ұғымы

 4. Мәдениет мәдени-философиялык сараптаманың пэні ретінде

 5. Шығармашылық және мәдениеттің классикалық емес теориялары

 6. Адам және мәдениет

 7. Постметафизика мәдени философия ретінде

 8. Психоанализдің мәдени философиялық аспектілері

 9. Мәдениеттің философиялық лингвистикалық концепциялары

 10. 20 г.-дың екінші жартысындағы мәдени-философиялық парадигма

 11. Мәдениеттің типологиялық концепциялары

4. Философияның тарихы

 1. Философия тарихы ғылым ретінде.

 2. Көне Үнді философия.

 3. Көне Қытай философиясы.

 4. Антика философиясы.

 5. Ортағасырлық христиандық философия.

 6. Ортағасырлық мұсылман философиясы.

 7. Қайта Өрлеу дәуірінің философиясы.

 8. Жаңа заман және ағартушылық философия.

 9. Классикалық неміс философиясы және марксизм.

 10. Қазақ философиясы.

 11. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы


Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

1) Кішібеков Д. Философия – Алматы, «Дәуір», 2011. – 280 бет.

2) Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Часть 1, 2. - Алматы: Жибек жолы, 2014.

3) Нұрышева Г.Ж. Философия. – Алматы: Інжу- маржан, 2013

4) Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. Философия. - Алматы, Эверо, 2014.

5) Реале Дж. Батыс философиясының бастаупкан бугінгі күнге дейін. Алматы, 2012

Қосымша әдебиеттер:

 1. Балашов Л.Е. Философия. Дашков и К, 2012 г.

 2. Никитич Л.А. Эстетика. Юнити-Дана, 2013 г.

 3. Горелов А.А., Горелова Т.А. Этика. ФЛИНТА, МПСИ, 2011 г.- 416 с.

Похожие:

6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар iconҚазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша Академияға докторантураға оқуға түсушілерге арнайы пәндер бойынша қабылдау емтиханының
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Мазмұны
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon6М020500- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығы бойынша магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы павлодар
Р ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі мжмс және 2012 жылдың 19 қаңтарындағы №109 ҚР ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан...
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon«Бекітемін» Клиникалық және ұйымдастыру сұрақтары бойынша проректор профессор О. М. Мырзабеков
М110300 – Мейірбике ісі мамандығы бойынша магистратураға 2011-2013 оқу жылдарына оқуға түсу емтиханының бағдарламасы
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша оқуға түсушілер үшін арнайы пән бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы
Академия магистратурасына 2014–2015 оқу жылына 6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша түсу үшін кешенді емтиханның
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар iconБАҒдарламасы шымкент, 2010ж
«технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша phd докторантурағА Қабылдау емтиханының
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар iconҚазақстан республикасы президентінің жанындағЫ
«Саясаттану» мамандығы бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы саясаттану бағыты бойынша Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің...
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар icon«Организмдер биоалуантүрлілігі» пәні
М060700 – «Биология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының бағдарламасы (дайындық...
6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар iconМагистранттарға арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус "Философия және адм" кафедрасында 23. 12. 2005 №779 Қр жмббс 09. 273. 2006 ҚР жалпыға міндетті білім беру стандартының типтік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница