Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 153.01 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер153.01 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/172464.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы


5В020400-Мәдениеттану мамандық студенттеріне арналған

«Философия тарихы»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

___________ Ақышев А.А.

(қолы)

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________доцент Куленов Б.А:


Философия және мәдениеттану кафедрасы

5В020400-Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Философия тарихы» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 2013 ж. «____» ________


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Сулейменова Ш.К. 20___ж. «_____»___________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Куленов Болат Адиевич – философия және мәдениеттану кафедрасының доценті.

Кафедра №423 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1153


2 Пән туралы мәліметтер

Пән теориялық (дәрістік) және тәжірибелік (семинарлар) оқуларынан құралады. Студенттердің өздік жұмыстарының негізінде дәрістік оқуларды игере отырып, тәжірибе оқуларына дайындалу жатыр.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

5

3

135

30

15

-

-

-

90

45

Емт.

Бар-лығы

3

135

30

15


90

45

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – оқу пәні ретінде философияны оқытудың басты мақсаты – болашақ мамандардың қазіргі күрделі әрі динамикалық дүние жағдайындағы дұрыс дүниетанымдық бағдарларын қалыптастыруға жәрдемдесу.

Пәннің міндеттері:

- философиялық ойлаудың тарихи типтерін мәдениет аясында талдау;

- болашақ мамандардың философиялық-дүниетанымдық және методологиялық мәдениетін қалыптастыру;

- пән мазмұнын студенттердің оған деген ықыласына кедергі келтіретін бұрынғы идеологиялық жүктемеден , догматикалық штамптар мен клишелерден азат ету.

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің білетіні:

- философияның терминдері мен мәселелері

- философияның негізгі концепциялары

- дүниетанымдық сауалдардың шешімін табудың философиялық амалдары

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің істей-алатыны:

- керек әдебиетті іздеп таба білу және оны сыни тұрғыдан талдай білу

- ойлау мәдениеті мен тәртібінің белгілі деңгейінің болуын қалайды.

5. Пререквизиттер:

- жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардан мәліметі беретін орташа білімінің болуы;

- нақты білім деңгейінің, ыңғайлығының болуы;

- мынандай пәндермен таныстық қажет: «Қазақстан тарихы», «Мәдениеттану», «Логика».


Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
6 пәннің мазмұны


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Философия тарихи ғылымы ретінде

3

1

-

-

-

8

2

Көне Үнді философия

3

1

-

-

-

8

3

Көне Қытай философиясы

3

1

-

-

-

8

4

Антика философиясы

3

1

-

-

-

8

5

Ортағасырлық христиандық философия

3

1

-

-

-

8

6

Ортағасырлық мұсылман философиясы

3

1

-

-

-

8

7

Қайта Өрлеу дәуірінің философиясы

3

1

-

-

-

8

8

Жаңа заман және ағартушылық философия

3

1

-

-

-

8

9

Классикалық неміс философиясы және марксизм

2

1

-

-

-

8

10

Қазақ философиясы

2

3

-

-

-

9

11

ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы

2

3

-

-

-

9

БАРЛЫҒЫ :

30

15


907 КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ

ПӘННІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Дәріс 1. Философия тарихи ғылымы ретінде.

Философиялық білімдердің ерекшелігі. Философия тарихының пәні. Объективті философия тарихы. Субъективті философия тарихы. Әлемдік және ұлттық философия.

Дәріс 2. Көне Үнді философия.

Көне Үнді философиясының кезеңдері. Веда – көне үнді мәдениетінің бастауы. Упанишадтар. Бхагаватгита. Буддизм.

Дәріс 3. Көне Қытай философиясы.

Көне Қытай философиясының ерекшеліктері. Мифология. Конфуцийлік-даосистік мәдениет. Иероглифтік жазу.

Дәріс 4. Антика философиясы.

Антика философиясына жалпы сипаттама. Милет мектебінің космологиясы. Сократ және софистер. Платонның философиялық жүйесі. Арстотель – тұтас философиялық жүйе жасаушы. Эллинистік ойдың жалпы сипаттамасы және философиялық бағыттары.

Дәріс 5. Ортағасырлық христиандық философия.

Ортағасырлық христиан философиясының дамуының негізгі кезеңдері. Классикалықпатристика. Схоластика. Парасат және сенім. Номинализм және реализм.

Дәріс 6. Ортағасырлық мұсылман философиясы.

Мұсылман елдеріндегі мәдениет және дін. Суфизм – мұсылмандық діни-философиялық ойдың бағыты. Әл-Кинди, Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд, Омар Хайям.

Дәріс 7. Қайта Өрлеу дәуірінің философиясы.

Қайта Өрлеу дәуірінің антропоцентризмні және гуманизмі. Ақындардың шығармаларындағы поэзия және философия гармониясы. Қайта Өрлеу дәуіріндегі ғылым және әлеуметтік философия.

Дәріс 8. Жаңа заман және ағартушылық философия.

Эмпиризм және рационализм. Субстанция туралы ілім. Таным және әдіс туралы ілім. Декарттың эстетикасы. Пантеизм. Аағртушылардың негізгі идеялары.

Дәріс 9. Классикалық неміс филосифсяы және марксизм.

Неміс философиясының пайда болуының алғышарттары. И.Канттың гносеологиясы. Гегельдің философиялық жүйесі. Я.Фейербахтың антропологиялық философиясы. марксизм философияның негізгі идеялары.

Дәріс 10. Қазақ философиясы.

Ұлттық философиясының қалыптасуының әлеуметтік-мәдени қалыптасуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары. Жыраулар мен ақындар шығармашылығындағы дүниетаным. «Зар-заман» ғасырындағы философиялық толғаныстар.

Дәріс 11. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы.

«Өмір философиясы». Позитивизм және оны тарихи формалары. Фрейдизм және неофрейдизм. Прагматизм. Структурализм. Экзистенциализм. Феноменология. Герменевтика. Постмодернизм.


ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

Тақырып 1. Философия тарихы ғылым ретінде.

1. «Философия тарихы» курсының пәні.

2. Курстың міндеттері мен мақсаттары.

3. Философия тарихы және мәдениетану.

4. Философия тарихы және өнер

Тақырып 2. Көне Үнді философиясы.

1. Ведалық кезең.

2. Индуизм жүйелері.

3. Көне үнді эпостық шығармалары.

Тақырып 3. Көне Қытай философиясы.

1. Қытай философиясының ерекшелігі.

2. Қытай мифологиясы.

3. Конфуций ілімі.

4. Даосизм.

Тақырып 4. Антикалық философия.

1. Антикалық ойдың негізгі ұғымдары: космос, табиғат, логос, жан.

2. Антикалық философиясындағы алғашқы негіз мәселелері.

3. Гераклит – мәңгі тірі от.

4. Платонның идеалды мемлекеті.

Тақырып 5. Антикалық философия.

1. Аристотельдің онтологиясы.

2. Аристотельдің логикасы

3. Стоицизм, скептицизм.

Тақырып 6. Ортағасырлық христиан философиясы.

1. А.Августиннің философиялық идеялары.

2. Ф.Аквинскийдің іліміндегі құдай идеясын негіздеу.

3. Универсалий мәселелері.

Тақырып 7. Ортағасырлық мұсылман философиясы.

1. Әл-Кинди және араб тілді философиясының бастауы.

2. Ибн-Синаның таным теориясы.

3. Әл-Фараби философиясы.

Тақырып 8. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.

1. Қайта өрлеу дәуірінің негізгі сипаттары.

2. Философия және өнер.

3. Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Пантеизм.

Тақырып 9. Жаңа заман және ағартушылық философиясы.

1. Декарт философиясындағы күмәндану принципі.

2. Субстанция туралы ілім.

3. Д.Беркли мен Д.Юмның субъективтік философиясы.

Тақырып 10. Неміс классикалық философиясы және марксизм.

1. Гносеология – Кант философиясының негізгі мәселесі.

2. Гегельдің диалектикалық әдісі.

3. Марксизм эволюциясы.

4. Марксизм қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы.

Тақырып 11. Қазақ философиясы.

1. Қазақ ағартушылық философиясы және оның ерекшеліктері.

2. Абай іліміндегі адам мәселесі.

3. Уәлихановтың әлеуметтік-саяси көзқарастары.

4. Заманауи қазақ философиясы.

Тақырып 12. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы.

1. Өмір философиясы: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон.

2. Неоканттық мектептер.

3. ХІХ ғасырдағы позитивизм.

Тақырып 13. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы.

1. Американдық прагматизм.

2. Э.Гуссерльдің феноменологиясы.

3. Экзистенциализм.

Тақырып 14. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Батыс философиясы.

1. Структурализм. К.Леви-Стросстың концепциясы.

2. Герменевтика және мәтінді түсіндіру мәселесі.

3. Постмодернизм.

4. Философиялық антропология.


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

22,5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

22,5

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және басқалар)

Коллоквиум

(және басқалар)

22,5

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

22,5

Барлығы:

90


Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі

Тақырып 1. Антикалық философия. Элей мектебі.Демокриттің атомизмі. Сократтың моралдық философиясы. [3] 13-23 бет, [8] 5-10 бет

Тақырып 2. Антикалық философия ерекшеліктері Аристотельдің әлеуметтік философиясы. Эпикур, Лукреций Кар философиясы. [5] 33-45 бет, [8] 19-21 бет

Тақырып 3. Ортағасырлық мұсылман философиясы. Әл-Фараби философиясы. Ибн-Рушдтың діни философиясы. [6] 23-29 бет, [4] 5-13 бет

Тақырып 4. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы. Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Пантеизм. Қайта өрлеу дәуіріндегі мемлекет туралы идеялар [7] 20-25бет, [9] 25-30 бет

Тақырып 5. Жаңа заман және ағартушылық философиясы. Француз ағартушылық философиясындағы адам және қоғам мәселесі. [8] 35-44 бет, [9] 43-50 бет

Тақырып 6. Қазақ философиясының тарихы Қазақ ағартушылық философиясы және оның ерекшеліктері. Абай іліміндегі адам мәселесі. [9] 45-52 бет, [4] 67-87 бет


Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1., ч.1 , т. 4. М.: Мысль, 1969-1972

 2. Абишев К.А. Философия . Алматы, 2000

 3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996

 4. Аристотель. О софистических опровержениях – Аристотель Соч. в 4-хт. Т.2. М., 1998

 5. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной и мирах. Дж. Бруно. Избранное.

Самара.,2000.

 1. Бэкон Фр. Новый Органон. – Фр.Бэкон соч. в 2-х т.Т.2 М., 1978

 2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. М., 1974.

 3. Кант И. Критика чистого разума. _ ант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. М., 1964,

 4. с.73-124.

 5. Конт О. Дух позитивной философии. СПб.,2001

 6. Мень А. Через страдания и смерть к вечному торжеству //Сын

 7. человеческий. М., 1992

 8. Ницше Фр. Веселая наука. М., 2002.

 9. Платон Теэтет – Платон Соч. в 3-х т. Т.2., М., 1970.

 10. Сенека Луций Анний. О счастливой жизни. // римские стоики. М., 1995

 11. Л.Фейербах. Предварительные тезисы к реформе философии. Л.Фейербах

 12. Л. Соч., Т.1. М., 1975.

 13. Франк С.Л. Русское мировоззрение – С.Л.Франк Русское мировоззрение.

 14. СПб., 1996

 15. Фромм Э. Искусство любви. М., 2004

 16. Фромм Э. Иметь или быть? М., 2001

 17. Фромм Э. Бегство от свободы. М.,2001

 18. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. _ Хайдеггер М. Время и бытие.

 19. Статьи и выступление. М., 1993.

 20. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990Қосымша:

 1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001

 2. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001

 3. Маньковскиая Н. Париж со змеями. М., 1995

 4. Михаленко Ю.И. Платон и современная антитеза либерализма и

 5. тоталитаризма. М., 1998.

 6. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном

 7. мире. М., 2004

 8. Московичи С. Век толп. М., 1996

 9. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996

 10. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. Т.1. М., 1992

 11. Сегизбаев О.А. Казахская философия ХУ начала ХХ в. А.,1996.

 12. Философия /под редпроф. Габитова Т.Х. А., Раритет.,2005 Философия //

 13. под ред проф. В.В.Миронова М., 2005Курс Саясаты


Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 1 балл алынып тасталынады.

Дәріс сабақтарын қатысу-1, тәжірибелік сабақтарға-1. үй тапсырмасын орындағаны үшін максималдық балл саны-1, себепсіз сабақтарға қатыспағаны үшін -0 балл. тәжірибелік сабаққа толық ауызша жауап -2 б.

Өздік жұмыстардың орындауы және орындалмауы жағадйында 1 рейтингте -1-8 аптада- 7,5 балл, 2 рейтингте 9-14 аптада 8,5 балл 15 аптада 9 балл, орындалмаған жағдайда «0» балл.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс.

Сіздің дайындығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға ие баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.

Қорытында сынақ студенттің алған билеті бойынша ауызша өтеді.

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница