Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Скачать 408.47 Kb.
НазваниеҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
страница2/4
Дата конвертации13.02.2016
Размер408.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.iktu.kz/files/panderkatalogy/magistratura/6M060400.doc
1   2   3   4
Физиканың және энергетика (ЖБТ1)
AYaFTS2304

Атом ядросы физикасының таңдаулы сұрақтары

3 кредит / 5 ECTS

Пререквизиттер: жоқ.

2+1+0

Мақсаты: Жалпы физика пәнін, соның ішінде атомдық физиканың таңдаулы сұрақтарын оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика және информатика пәндерінің маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Міндеті: Атомдық физика таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

қысқаша сипаттама: Резерфорд – Бор атомы. Кванттық механиканың негізгі постулаттары. Импульс моментінің квантталуы. Ротатор Сутегі атомы және сілтілі металдардың спектрлері. Көп электронды атомның механикалық моменті. Паули принципі. Электрондық қабықшаларды толдыру. Сипаттамалық рентгендік спектрлер. Атомның магниттік моменті.Зееман және Пашен-Бах эффектілері.Күрделі Зееман эффектісі. Электрондық парамагниттік резонанс.

Білімі: белгілі физикалық заңдылықтардың мағынасын айқын түсініп, дұрыс баяндау, атомдық және ядролық физиканы оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика және информатика пәндерінің маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Білігі: Атом физикасыының таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Құзыреттері: білімін үздіксіз және әдістемелік тұрғыдан саналы жетілдіріп отыру. Қабылдаған білімді байқау және өлшеу нәтижелерін сараптау барысында қолдану; физикалық құралдарды еркін пайдалану; типтік есептерді талдау және шешу;
Конденсацияланған орта физикасы (ЖБТ2)
EI2304

Энтропия және информация

3 кредит / 5 ECTS

Пререквизиттер: жоқ.

2+1+0

Мақсаты: Энтропияны есептеп түрлі қайтымды, қайтымсыз процестер туралы ақпаратты ала білу және оған қолданыс таба білу.

Қысқаша мазмұны: Ақпараттық информация – ақпараттық кездейсоқ немесе анықталмаған өлшемі, алғашқы алфавиттің қандайда бір рәмізінің белгісіз пайда болуы. Ақпараттың жоқ болуына оның саны берілген хабарламаның ақпараттың санына тең.

Ақпараттық энтропия түсінігін иллюстрациялау үшін, демон Максвелл отауын алған терморидинамикалық энтропия мысалын келтіруге болады. Ақпарат және энтропия концепциялары бір – бірімен тығыз байланысты, бірақ, бұған қарамастан, статистикалық механикада және ақпараттық теориясын өңдеу көп жылды қажет етеді.

Энтропия – бұл ақпарат көзінің бір хабарламасына сәйкес келетін, статистикалық тәуелсіз хабарламалар шығаратын ақпараттар саны.

Бұл көлем ортахабарлама энтропиясы деп те аталады.көлемі жеке энтропия деп аталады, ол тек -е жағдайын суреттейді.

Сонымен, жайт энтропиясы қарама – қарсы белгі суммасы қабатты логарифмге көбейтіндісі болып табылады. Дискретті кездейсоқ жағдайдың анықтамасын, мүмкіншілік бөліну функциясын кеңейтуге болады.

Білімі:

Білігі: энтропия және ақпарат пәнін оқып бітіргенде термодинамикалық процестердің қайтымды, қайтымсыз күйлері туралы ақпаратты энтропияны есептеп, зерттеу арқылы алу жолдарын үйрену, қолдана білу.

Құзыреттері:физикалық денеде жүретін термодинамикалық процестердің энтропиясын есептеуді практикада қолдана білу. Энтропия арқылы дене күйі туралы ақпаратын алуды қолдана білу.

2-семестр
GTF 1101

Ғылым тарихы мен философиясы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты:

«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік береді, ғылымға философиялық және социологиялық талдау жасайды.

«Ғылымның тарихы мен философиясы» магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, аналитикалық қабілетін және ғылыми-зерттеуіс-әрекеті дағдыларын дамытады.

Міндеті: Курстық теориялық негіздеріне оқып-үйрену. Ғылымның отандық, шетелдік методологтарының классикалық еңбектерімен және әдебиеттерімен жұмыс істеуге үйрету. Магистранттарды өзбетінше жұмыс істеуге,сыни баға беруге үйрету, өз ойын ай қын да ашық

айта білуге үйрету.

Қысқаша мазмұны: ғылым философиясының негізгі пәні қоғам дамуының түрлі тарихи кезеңдерінде ғылыми білімдерді өндірудің, ақиқаттығын тексеріп, негіздеудің жалпы заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Ғылыми білімді негіздеудің, дамытудың жалпы заңдылықтарын зерттей отырып, ғылым философиясы қоғам тарихының түрлі кезеңдерінде объективтік ақиқат білімдерге қол жеткізудің рационалдық әдістері мен нормаларын табады. Бұл жерде ғылым тарихшыларының көмегіне сүйене отырып, ғылым дамуының жаңа бағыттарын анықтай алады. Ғылым социологтарының зерттеулері ғылыми білім өндірудің қазіргі нақты әлеуметтік-қоғамдық жағдайлары мен мүмкіндіктерін анықтауға жағдай жасайды.

Білімі: Негізгі ғылыми эпистемологиялық моделдерді, рационалдық ұғымын сипатын: танымның ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылымнан тыс түрлерімен әдістерін; Әлеуметтік – гуманитарлық білімнің қазіргі кезеңдегі ыңғайларын; ғылыми – зерттеу жұмыстары барысында пайда болатын және терең, кәсіби білімді қажет ететін мәселелерді шеше білулері керек; қажетті зерттеу әдістеріне таңдай білулері қажет.

Білігі: Ғылыми танымдық әлеуметтік – гуманитарлық және жантану білімдерінің методологиясының негізде қазіргі кезеңдегі теория мен практиканың шындықтарын түсініп талдау жасай алу.

Құзыреттері: Болашақ мамандардың бойында тәуелсіз Қазақстан Республикасының болашағын қалыптастыруда ғылымның тарихы мен философиясын дамыту үшін ғылыми білімдерді іске асыру болып табылады.
Psi 1103

Психология

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: Ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, психикалық дамудың жалпы заңдылықтарын білуі мен қатар, ғылыми психологиялық ойлау жүйесін дамытудың жолдарын меңгерту.

міндеті: - психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйесін оқытып үйрету.

Қысқаша мазмұны: Психология пәні, әдіс-тәсілдері. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылысы мен зерттеу әдістері. Психология пәнінің объективтік шындықпен қатынасы заманауи психологияның сатылары. Психология және басқа да ғылым салалары. Қарым-қатынас. Іс-әрекет психологиясы және өзіндік тану процессі. Жеке тұлға психологиясы. Қабілет. Темперамент. Мінез. Ойлау мен сөйлеу. Қиял. Эмоция және сезім. Мотивация. Ерік.

Білімі: ғылыми психологиялық білімдер негізін қалыптастыру.

Білігі: жалпы психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйесін оқытып үйрету.

Құзыреттері: магистранттар өздігінен жұмыс істеу кабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көрсетулері керек.

JFEShAN1201

ЖОО-да физикадан есептер шығару әдістемесінің негіздері

2кредит /3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0


Мақсаты: жалпы және теориялық физика курстары бойынша күрделі физикалық есептерді шығаруды үйрету жолында алған білімі мен қабілетін қорытындылау, толықтыру.

Қысқаша мазмұны: Есеп туралы жалпы ұғымдар қарастырылады. Физикалық есептердің классификациясы қарастырылады.. Тестер, есептерді шығару тәсілдерін алгоритмдеу де қарастырылады. Әр түрлі есептерді құрастыру принциптері және есептер шығарумен байланысты мұғалімнің ғылыми жұмысын ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. Жалпы және теориялық физика курсының тараулары бойынша күрделі есептерді шығару жолдары қарастырылады.

білімі: ЖОО-да күрделі физикалық есеп шығарудың белсенді әдістері мен тәсілдерін меңгеру; өзіндік инновациялық жобалау және тексеру; өзін тұлға ретінде бағалау.

білігі: ЖОО-да физикадан есептер шығару әдістемесінің негіздері пәні бойынша алған білімдерін есептерді құрастыру және тексеруде, эксперимент қоюда, зерттеулер жүргізуде қолдана білуі, пәндік және әдістемелік білімді іс жүзінде қолдану;

құзыреттері: физикалық идеяларды дұрыс сипаттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдану;
Физиканың және энергетика (ЖБТ1)
KU2301

Кеңістік пен уақыт

2кредит /3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ.

1+1+0


Мақсаты: Қазіргі заманғы салыстырмалылықтың классикалық жалпы теориясынан ғаламның өмір сүруінің үш түрлі вариантын көрсетуге болады:

- Ғалам өткен уақытта да, болашақта да шексіз мәңгі тіршілік ете алады.

- Ғаламның басы мен соңы бар.

- Ғалам уақыт аралығында үнемі өзгеріп отырады.

Міндеті: Ғалам пайда болған кезде заттардың тығыздығы шексіз үлкен, ал кеңістік – уақыттың қисаюы шексіз кішкентай болды. Осындай жағдайда физиканың заңдары да, біздің кезіміздегіден басқаша болуы керек. Қазіргі кезде физиктердің басым көпшілігі Жердегі материяның атомдық-молекулярлық құрылысын ескере отырып, ғаламның бастапқы жағдайын көз алдына елестету өте қиын деп есептейді.

Қысқаша мазмұны: Эйнштейн ашқан салыстырмалылықтың жалпы теориясы кеңістіктің үш өлшемі және уақыттың бір өлшемі байланыстырылған. Осылардың қосылуы нәтижесінде пайда болатын төрт өлшемді кеңістік – уақыт қисық. Оның қисық түрде болуы ғаламда зат пен энергияның болуымен түсіндіріледі.Ғаламның барлық материясының аса аз болғандығы, аса жоғары температуралармен және қысыммен сипатталады. Бұл жағдай Ғаламның басында аса тығыз және ыстық жағдайда болып, кеңейген кезде біртіндеп суып кетуі - ғалам қалыпты суыққа сай деуге болады. Осындай "ыстық” ғалам моделі Г.А.Гамовпен ұсынылып, кейін ол стандартты деп аталатын болды.

Білімі:

- Ғалам уақыт пен кеңістікте шексіз, заттардың тығыздығы шексіз үлкен, ал кеңістік - уақыттың қисаюы шексіз кішкентай екендігі; материямен бірге кеңістік пен уақыт та жойылып кетеді, ғалам пайда болғанша уақытта, кеңістік те болмаған деп тұжырымдалуы;

Білігі:

- Жас жұлдыздар мен ескі жұлдыздарды салыстыру, жұлдыздардың өзара түсі, жарығы, массасы мен спектрлік сипаттамасы; Ғаламдағы аса ірі жұлдыздар - қызыл алыптар мен аса ірі алыптар; Ғалам эволюциясының моделі; Галактикалардың жұлдыздық құрамы;

Құзіреттілігі:

– Космоста заттың лабораторияда жүзеге асырыла алмайтын күйлері мен масштабтарын зерттеуі, сонымен қатар әлемнің физикалық көрінісін және материя туралы түсінікті кеңейтуді қамтамасыз ету.

BT2302

Бөлшектер мен толқындар 2кредит /3 ECTS

Пререквизиттер: AYaFTS2304 Атом ядросы физикасының таңдаулы сұрақтары

1+1+0


Мақсаты: Бөлшектер мен толқындар курсын оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Міндеті: Бөлшектер мен толқындар курсын оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Қысқаша мазмұны: Бөлшек түсінігі. Молекула, атом және ядро. Элементар бөлшектер.Элементар бөлшектердің классификациясы. Механикалық толқындар. Қума және көлденең толқындар. Акустика. Электромагниттік толқындар. Максвелл теңдеулері. Де Бройль толқындары. Жарықтың бөлшектердік және толқындық табиғаты.Толқындық оптика. Интерференция, дифракция және поляризация. Толқындық теңдеу. Шредингер теңдеуі. Клейн – Гордон теңдеуі.Толқындық сан. Толқындық вектор. Толқындық пакет. Толқын фронты.Фазалық және топтық жылдамдық. Доплер құбылысы. Адрондардың кварктық құрылымы. Кварктар мен глюондарю.

Білімі: белгілі физикалық заңдылықтардың мағынасын айқын түсініп, дұрыс баяндау, атомдық және ядролық физиканы оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика және информатика пәндерінің маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Білігі: Атом физикасыының таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Құзіреттілігі: білімін физикалық құралдарды еркін пайдалану; типтік есептерді талдау және шешу;үздіксіз және әдістемелік тұрғыдан саналы жетілдіріп отыру. Қабылдаған білімді байқау және өлшеу нәтижелерін сараптау барысында қолдану;


AFTS1303

Атом физикасының таңдаулы сұрақтары

2кредит /3 ECTS

Пререквизиттер:

Ped 1104 Педагогика.

1+1+0


Мақсаты: Жалпы физика пәнін, соның ішінде атомдық физиканың таңдаулы сұрақтарын оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика және информатика пәндерінің маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Міндеті: Атомдық физика таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Қысқаша мазмұны: Резерфорд – Бор атомы. Кванттық механиканың негізгі постулаттары. Импульс моментінің квантталуы. Ротатор Сутегі атомы және сілтілі металдардың спектрлері. Көп электронды атомның механикалық моменті. Паули принципі. Электрондық қабықшаларды толдыру. Сипаттамалық рентгендік спектрлер. Атомның магниттік моменті.Зееман және Пашен-Бах эффектілері.Күрделі Зееман эффектісі. Электрондық парамагниттік резонанс.

Білімі: белгілі физикалық заңдылықтардың мағынасын айқын түсініп, дұрыс баяндау, атомдық және ядролық физиканы оқытудағы негізгі мақсат болашақ физика және информатика пәндерінің маманы өз бойына негізгі физикалық құбылыстар, заңдар және процестер туралы анық түсініктердің қалыптасуы; физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Білігі: Атом физикасыының таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Құзыреттері: білімін үздіксіз және әдістемелік тұрғыдан саналы жетілдіріп отыру. Қабылдаған білімді байқау және өлшеу нәтижелерін сараптау барысында қолдану; физикалық құралдарды еркін пайдалану; типтік есептерді талдау және шешу;
EBFTS2305

Элементар бөлшектер физикасының таңдаулы сұрақтары

3кредит /5 ECTS

Пререквизиттер:

Ped 1104 Педагогика.

2+1+0


Мақсаты: Электрондар мен фотондардың электромагниттік өзара әрекеттесуін анықтау. Электронның кванттық механикасын тұжырымдау. Дирактың теориясы, шашырау матрицасы және Фейнман диаграммаларын талдау.

Міндеті: Элементар бөлшектердің таңдаулы сұрақтары курсын оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Қысқаша мазмұны: Элементар бөлшектердің ашылу тарихы. Электрон, протон және фотон Нейтрино гипотезасы Антипротондар және антибариондар. Қыңыр бөлшектердің ашылуы гиперонның болжамдалуы және ашылуы. Ауыр лептон және -мезоңдар.W- және Z-бозондардың ашылуы.Білімі: Электронның массасын және зарядын (перенормалау) қайтара нормалау, Кванттық электродинамиканың тәжірибеде тексерілуі, Бариондық сан және изотоптық спин, Адрондардың резонанстық шашырауын, Адрондардың дифракциялық шашырауын және физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы байланыстарды математикалық тұрғыдан өрнектей алу.

Білігі: Элементар бөлшектердің таңдаулы сұрақтары пәнін оқып үйренетін студенттер үшін жоғары математиканың әр саласынан, сонымен қатар жалпы физиканың механика, молекулалық физика, электромагнетизм, оптика бөлімдері бойынша ұғымы терең болуды қажет етеді.

Құзыреттері: білімін физикалық құралдарды еркін пайдалану; типтік есептерді талдау және шешу;үздіксіз және әдістемелік тұрғыдан саналы жетілдіріп отыру. Қабылдаған білімді байқау және өлшеу нәтижелерін сараптау барысында қолдану;
MMFTS1307

Механика және молекулалық физикасының таңдаулы сұрақтары

3кредит /5ECTS

Пререквизиттер:

Ped 1104 Педагогика.

2+1+0


Мақсаты: Механика, молекулалық физика және термодинамиканың таңдаулы тарауларын тереңдетіп оқып үйрену; оларды табиғат құбылыстарымен байланыстыра білу.

Міндеті: магистранттардың санасында осы бағыттар бойынша алынған соңғы жетістіктерді физикалық және салааралық пәндер бойынша ғылыми-зерттеу және білім беру жұмыстарын жүргізуде қолдану үшін қажетті білімді, білгірлікті және әдістемелік дағдыларды қалыптастыру.


Қысқаша мазмұны: «Механика және молекулалық физиканың таңдаулы тараулары» курсы бакалавриатта оқытылатын физика пәнінің осы аталған бөлімдерінің кеңейтілген жалғасы болып табылады. Кинематика. Динамика. Лоренц түрлендірулері, Сұйықтар мен газдар механикасы, Гидродинамикалық ұқсастық заңдары. Молекула - кинетикалық теория мәселелері Нақты газдар. Термодинамика элементтері. Клаузиус теңсіздігі Тасымалдау процестерінің режимдері.

Білімі: Механика және молекулалық физиканың таңдаулы тараулары туралы терең білімі, курстың бағдарламасы, мазмұны, құрылымы.

Білігі: Осы пәннің басқа физикалық және салааралық пәндермен байланысын білуі керек; механика, молекулалық физика және термодинамика мәселелерінің қазіргі заманғы даму тенденциясын сараптай білуі қажет.

Құзіреттері: Оқытылатын пәннің іргелі және қолданбалы мәселелерін меңгерулері, осы пән бойынша алған білімдерін кәсіби қызметінде, ғылыми зерттеулерде қолдана білуі керек.

1   2   3   4

Похожие:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Мақсаты: жоо болашақ физика мұғалімдерінің кәсіби-педагогикалық даярлығын жақсарту мақсатында осы курстың теориялық және ғылыми-...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Математика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Пререквизиттер: Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемді білім алу үшін докторант элементар математиканы, математикалық...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Экология және химия кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Модульдің (курс) мақсаты: Жоғары оқу-орындарындағы әлеуметтік-гуманитарлық саланың жалпы білім беру пәні ретінде ағылшын тілін оқыту...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дінтану және теология кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Экономика факультеті Менеджмент және маркетинг кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Статистикалық талдау бөлімін оқып үйрену кезінде докторанттар қоғамдық құбылыстар жайындағы жаппай мәліметтерді жинау, топтау талдау...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих-педагогика факультеті
«Ғылымның тарихы мен философиясы» магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, аналитикалық қабілетін және ғылыми-зерттеуіс-әрекеті...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Филология факультеті
Мақсаты мен міндеттері: Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттарын өткен ғасырдың 20,30,40,50,60 жылдардағы...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих-педагогика факультеті
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница