Бекітемін
Скачать 233.72 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации13.02.2016
Размер233.72 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/85167.doc


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті


Физика және аспап жасау кафедрасы


050702 – «Автоматтандыру және басқару», 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтарының студенттеріне арналған

Физика 2


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультенің деканы

________ Нурбекова Ж.К.

«____»_____________20__ ж.
Құрастырушы: аға оқытушы, ф.-м.ғ.к. __________ Досанов Т.С.


Физика және аспап жасау кафедрасы


050702 – «Автоматтандыру және басқару», 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтарының күндізгі жалпы орта білім негізінде оқу нысанының студенттеріне арналған «Физика 2»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ ж. __________ «____» бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ ж. _____«____» кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі__________Биболов Ш.К. 20___ ж. _______ «____»


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 20___ ж. «____»_____________

Хаттама №_____


ОӘК төрағасы _______________________Муканова Ж.Г.


КЕЛІСІЛГЕН

АжБ кафедрасының меңгерушісі________Хацевский В.Ф. 20__ ж. ____ «___»


ИжАЖ кафедрасының меңгерушісі_______Асаинова А.Ж. 20__ ж. ____ «___»


ЕТжБ кафедрасының меңгерушісі________Потапенко О.Г. 20__ ж. ____ «___»

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Досанов Талғат Сапарғалиевич ф.-м.ғ.к., физика және аспап жасау кафедрасының аға оқытушысы – дәріс және тәжірибе сабақтары.

Мурзалинова Бақыт Шайдуллаевна физика және аспап жасау кафедрасының оқытушысы – зертханалық және СӨЖМ сабақтары.

Қабылдау сағаттары: А-313, сабақ кестесі бойынша консультациялар.


2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің ұзақтылығы 15 апта, 3 семестрде оқытылады. Пәннің жалпы көлемі 135 сағат, олардың ішінде 45 сағат –аудиториялық, 90 сағат – студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) арналған.

Аудиториялық сағаттардың үлесуі календарлық жоспарда көрсетілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтар

түрі бойынша сағаттар саны

Студенттің өздік жұмысының сағаттары

Бақылау түрі

Барлығы

дәріс

тәжірибелік

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СӨЖМ

3

3

135

15

15

1590

45

Р1, Р2, емтихан


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты:

«Физика» пәні жоғарғы техникалық оқу орындарында жоғарғы математика, теориялық механика, жалпы химия және т.б. пәндермен қатар бакалаврлар дайындау бағдарламаларының жалпы теориялық негізін құрайды және кез келген техникалық бағыттар бойынша жоғарғы инженерлік-техникалық оқу орнын бітіруші мамандардың келешек қызметтерінің негізгі (базалық) міндетін атқарады.

Міндеттері:

- студенттердің көзқарасын, қазіргі заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру;

- студенттерге физиканың іргелі заңдарын классикалық теорияларын, қазіргі заман физикасы туралы білімін және оларды іс жүзінде қолдануды икемділіктерін қалыптастыру, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулердің әдістемелерін игеретін деңгейде білім беру.

Жоғарғы техникалық оқу орындарындағы физика курсының міндеттері:

- классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, заңдарын олардың ішкі өзара байланыстарын, бір тұтастығын т.б. көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру, сондай-ақ болашақ инженерлер үшін физикалық үғымдар мен қүбылыстарды және олардың заңдарын игеріп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу;

- студенттерді, кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын физика пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді (теориялық және эксперименталдық оқу мәселесі) шешуге дағдыландыру;

- студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дүрыстығының дэрежесін анықтауға дағдыландыру;

- студенттердің физикалық қүбылыстардың моделін компьютер арқылы жасау, табиғи қүбылыстарды өз бетімен танып білу, творчестволық ойлау жүйесін дамытуға жол ашу;

- студенттерді қазіргі өлшеу аспаптарымен таныстыру, эксперименталдық зерттеулерді жүргізу, нэтижелерді өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ мамандығына байланысты қолданбалы мәселелердің нақты физикалық мағынасын танып білуге үйрету.


5 Студенттердің біліміне, шеберлігіне және дағдыларына қойылатын талаптар

Пәнді жоғары деңгейде меңгеру үшін сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия, математикалық талдау, диффренциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері саласында білімдер қажет.


6 Пререквизиттер

«Физика 1», «Математика».


7 Постреквизиттер

«Цифрлік техника және микропроцессорлық құралдар», «Тәжірибе техникасы және оны өндеу», «Компьютерлік модельдеу негіздері», «Интеллектуалды ақпараттық жүйелер», «Компьютерлік моделдеу», «ЭЕМ-ді ұйымдастыру».

8 Тақырыптық жоспар


п/п

Бөлімдердің атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6Оптика

5

5

5

30Кванттық физика

5

5

5

30Атом ядросы және элементар бөлшектер

5

5

5

30

Барлығы

15

15

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Физика 2» курсы болашақ техникалық маманын дайындауда жетекші орындардың бірін алады және онсыз мамандырды дайындау мүмкін болмайтын іргелі міндеттерді атқарады.


10 Курстың компоненттері

10.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. 1 Оптика. Электромагниттік өріс үшін толқындық тендеу. Электромагниттік толқьшның қасиеттері. Энергия ағынының тығыздығы. Умов-Пойтинг векторы. Дипольдің сәуле шығаруы. Сәулелік (геометриялық) оптиканың негізгі заңдары. Шағылу және сыну заңдары.Толық шағылу құбылысы. Оптикалық аспаптар. Фотометрия. Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындық түйдек. Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарық толқындарының интерференциясы. Уақыттық және кеңістіктік когеренттік. Интерферометрлер. Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі.Френельдің зональщ әдісі.Френель дифракциясы. Фраунгофер дифракциясы.Бір саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік жіктелу. Голография. Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың таралуы. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациялануы. Поляризацияланған жарықты алу әдістері.

Тақырып 2. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемалары. Кванттық гипотеза және Планк өрнегі. Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы жәнеимпульсі. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тэжірибе жүзінде түжырымдау. Фотондар. Франк және Герц тэжірибелері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Атомдардың сызықтық спектрлері. Бор постулаттары. Сэйкестік принципі. Жарықтың корпускулалы-толқындық екіжақтылыгы. Де-Бройль гипотезасы. Бөлшектердің дифракциясы. Толқындық функция және оның статистикалық мағынасы. Микробөлшектердің толқындық қасиеттері және анықталмаушылық қатынасы. Шредингердің уақыттық және стационарлық теңдеуі. Бір өлшемді тік бүрышты шүңқырдағы бөлшек. Бөлшектің потенциалдық тосқауыл арқылы өтуі. Кванттық теориядағы атом және молекула. Сутегі атомы үшін Шредингер теңдеуі. Сутегіге үқсас атомдар. Энергияның деңгейлер. Деңгейлердің ені. Кеңістіктік кванттау. Күрделі атомдардағы электрондық деңгейлердің құрылымы. Паули принципі.Сутегінің молекуласы. Ионды және ковалентті байланыстар. Екі атомдық молекуланың электрондық термдері. Кванттық электрониканың элементтері. Тосын және мэжбүр сәуле шығару. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар үяшық. Күйлердің тыгыздығы. Нернст теоремасы және оның салдары. Бозе-Эйнштейн және Ферми-Дирактың кванттық статистикасы туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардьщ анықтамасы жәнетүрлері. Конденсирленген күй. Құрыльмдық кристаллографияның элементтері. Кристалдық құрылымды зерттеу әдістері. Кристалдық торлардың жылу сыйымдылығы. Фонондық газ. Кристалдардың жылу өткізгішііндегі өлшемдік эффект. Металдардың электр өткізгіштігі. Токты тасымалдаушы квазибөлшектер. Кристалдағы энергетикалық зоналар. Ферми деңгейі. Ферми беті. Металдар, диэлектриктер және шала өткізгіштердің зоналық теориясы. Кемтік өткізгіштер түсінігі. Меншікті және қоспалы өткізгіштер. Асқьш еткізгіштік құбылысы. Джозефсон эффектісі. Ферромагнетиктер қасиеттерінің кванттық түсінігі. Әсерлермен алмасу. Кюри температурасы. Ферромагнетиктердің магниттелуі.

Тақырып 3. Атом ядросы және элементар бөлшектер. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық күштердің у.ъіспалы сипаты. Ядро моделі. Альфа-бета және гамма нұрланудың тегі мен заңдылықтары және олардың затпен эсерлесуі. Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті ьлырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Бөлінудің тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы.Энергия көздерінің проблемасы. Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Кварктар. Күшті, электромагниттік, әлсіз, гравитациялық өзара эсерлесулер. Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.


10.2 Тәжірибелік сабақтар тізімі және мазмұны
Тақырыптардың аталуы

Мазмұны

1

2

3

1

Оптика

Геометриялық оптика. Фотометрия. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарықтың поляризациялануы. Жарықтың дисперциясы және жұтылуы.

2

Кванттық физика

Кванттық физика. Қатты дене физикасы. Кристаллография элементтері. Қатты дененің жылулық, электрлік және магниттік қасиеттері.

3

Атом ядросы және элементар бөлшектер

Атомдар және молекулалар физикасы. Атом ядросы және элементар бөлшектер.


10.3 Зертханалық сабақтардың тізімі және мазмұны
Тақырыптардың аталуы

Сабақтардың мазмұны

1

2

3

1

Оптика

Жүқа линзаның сипаттамасын зерттеу.

Жарық көзінің фотометрлік сипаттамасын зерттеу.

Ньютон сақинасының көмегімен жарық интерференциясын зерттеу.

Дифракциялық торлар көмегімен толқын ұзындығын анықтау.

Жарық поляризациялануын зерттеу. Малюс заңын тексеру.

Поляризация жазықтығының айналуын зерттеу.

2

Кванттық физика

Сәулелену спектрлерін зерттеу.

Фотоэлемент сипаттамасын зерттеу.

Жылулық сәулелену заңдарын зерттеу.

Шала өткізгіштер кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу.

Шала өткізгіштердің тыйым салынған зона енін анықтау.


10.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

10.4.1 СӨЖ түрі


п/п

СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда көлемі

1

2

3

4

5Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15Практикалық сабақтарына дайындалу, үй жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15Зертханалық сабақтарына дайындалу

Конспект

Зертханалық жұмыстарды тапсыру

15Аудиториялық сабақтарына кірмеген материалды зерттеу

Конспект (және т.б.)

Коллоквиум (және т.б.)

15Бақылау жұмыстарына дайындалу
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және т.б.)

30

Барлығы

90


10.4.2 Студенттер өз бетімен игеруге берілетін тақырыптардың тізімі
Тақырыптардың аталуы

Мазмұны

Ұсын.

әдебиетОптика

Оптика және сәулеленудің физикалық табиғаты.

[5,8]Кванттық физика

Кристаллдардағы энергетикалық зоналар.

Қысқа өлшемді жүйелер.

Шала өткізгіштер қасиеттері.

[5,8]Атом ядросы және элементар бөлшектер

Атом физикасы және атом ядросы.

[5,8]


11 Курстың саясаты

Талаптар жүйесі:

 • оқу процесіне белсенді қатысу;

 • тапсырмаларды уақытымен және толық орындау;

 • ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

 • сабаққа кешікпеу және сабақты босатпау.

 • босатылған сабақтарды оқытушымен белгілеген уақытта өтеу;

 • курстастарымен және оқытушылармен тілектес, іскер стильді ұстану.

Әрбір сабаққа дайындалу ұсынылған материалды толық оқу сияқты міндетті.

Студенттердің білімін тексеру тәртібі

Сіздердің дайындықтарыңыз бақылау жұмыстарымен, тест тапсырмаларымен, ауызша және жазбаша сұраулармен тексеріледі.

Курсты оқу барысында студенттердің білімін рейтингілік бағалау жүйесі қолданылады.

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің оқылған модулі бойынша студенттің ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

1) дәрістік бақылау рейтингісі;

2) зертханалық сабақтар рейтингісі;

3) үй тапсырмасын орындау рейтингісі;

4) өздік жұмыс рейтингісі кіреді.

Дәрістік бақылау рейтингісіне дәріске қатысу және дәріс сабақтарының тапсырмаларын орындау кіреді.

Зертханалық сабақтар рейтингісі – бұл зертханалық сабақтарда зертханалық жұмыстарды орындау, қорғау.

Үй тапсырмасының рейтингісі – бұл үй тапсырмасын орындауды бағалау.

Өздік жұмыс рейтингісі – бұл өздік жұмыстарын орындауға және қорғауға қойылатын баға.

Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде орындалу қажет. Егер студент сабақ үстінде тәртіп ережесін бұзса, ол қатаң түрде жазаланылады, тіпті аудиториядан босатылады. Сабақты босатқан үшін келесідей айып салынады:

Сабақ себепсіз босатылса - 0 балл; әрбір өтелмеген сабақ үшін 0 балл; уақытында тапсырылмаған тапсырмаға төмен балл қойылады.

Егер де сіз қандайда бір себептермен бақылау шарасына қатыспасаңыз, онда сізге оқытушымен кеңесу кезінде бақылауды жазуға мүмкіндік беріледі, керісінше жағдайда 0 балл қойылады.

Рейтингілік балдар бақылау шараларының күнтізбелік графигінде көрсетілген.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Студенттің пән бойынша (Р1 және Р2) рейтингтері АҮ және МБ бағаларының қорытындысы бойынша анықталады


Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.


Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 балдан төмен алса, рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан МБ тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

3. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтингісінің (РР) бағасы семестр бойынша мынаған тең:

РР=(Р1+Р2)/2.

4. Студенттердің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды рейтингісімен (Қ) анықталады. Қорытынды рейтинг салмақтық үлестерін ескерумен рұқсат рейтинг (РР) және қорытынды бақылау (ҚБ) бағаларының қосындысынан құралады

Қ=РР*0,6+ҚБ*0,4


Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ол РР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.


Ескерту: АҮ – ағымдағы үлгерім; МБ – межелік бақылау; РР – рұқсат рейтингісі; СӨЖ – студенттің өздік жұмысы; СӨЖМ – студенттің оқытушымен бірге өздік жұмысы; ҚБ – қорытынды бақылау; Қ – қорытынды рейтинг.


Пән бойынша қорытынды рейтинг 1 кестеге сәйкес сандық, әріптік және дәстүрлік бағаға аударылып, «Студенттердің оқу жетістіктерінің журналы» мен «Рейтинг парағына» енгізіледі.


Кесте 1

Балл түріндегі қорытынды бағалау (Қ)

Балдардың сандық белгілері (С)

Әріптік жүйеде бағалау

Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Сынақ-талды

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ-талған жоқ


Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

050702 – «Автоматтандыру және басқару», 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтарының күндізгі оқу формасындағы студенттері үшін «Фитзика 2» пәні бойынша сабақтағы жұмыс және СӨЖ тапсырмаларын орындау мен тапсыру


Рейтинг 1 (3-семестр)

Барлығы балдар

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8
Максималды балл,

оның ішінде бақылау турлері бойынша:

9

11

9

11

9

12

18

21

100

1. Дәріс сабақтары

1

1

1

1

1

1

2

2

10

2. Тәжірибелік сабақтар

4

4

4

4

4

4

8

8

40

3. Зертханалық сабақтар

4

4

4

4

4

4

8

8

40

СӨЖ сабақтарын орындау

0

2

0

2

0

3

0

3

10

Межелік бақылау


МБ

100

100

Рейтинг 2 (3-семестр)

Барлығы балдар

Апта

9

10

11

12

13

14

15
Максималды балл,

оның ішінде бақылау турлері бойынша:

13

11

13

11

15

16

21

100

1. Дәріс сабақтары

1

1

1

1

2

2

2

10

2. Тәжірибелік сабақтар

5

5

5

5

5

7

8

40

3. Зертханалық сабақтар

5

5

5

5

5

7

8

40

СӨЖ сабақтарын орындау

2

0

2

0

3

0

3

10

Межелік бақылауМБ

100

100

Шартты белгілер: МБ – межелік бақылдау


20__ж. « » _____ кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама №___

Кафедра меңгерушісі ___________ Ш. Қ. Биболов «___»_________20__ж.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Бедельбаева Г.Е. Семестровые задания по курсу общей физики. 2003г.

 2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студентов технических вузов Изд. доп., перераб. - 327 с. {Специалист} СПб: СпецЛит, 2002 г.

 3. Полатбеков П. Оптика. - Алматы: Мектеп, 1981.

 4. Савельев И.В. Курс общей физики. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарньгх частиц.- 317с, т.З. М. Наука. 1987.

 5. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие для втузов. В 5 книгах.. М. Астрель/ АСТ 2003г.

 6. Сулеева Л.Б. Электронный учебник. Механика и молекулярная физика. 2004г.

 7. Сулеева Л.Б., Полякова Л.М., Спицын А.А., Бегимов Т.Б., Джумабаев Р.Н. Механика и молекулярная физика. Физический практикум 2003.

 8. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для инженерно-технических специальностей ВУЗов, Изд. 6-е/ 7-е - 542 с. М: Высшая Школа, 1999 г.

 9. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов: Учебное пособие для инженерно-технических специальностей высших учебных заведений. Изд. 3-е - 384 с. М: Оникс 21 век /Мир и Образование, 2003 г.

Қосымша:

 1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Основные законы: Учебное пособие для вузов Изд. 4-е, испр. - 432 с. {Технический университет: Общая физика}, М: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 г..

 2. Птицина Н.Г., Соина Н.В., Гольцман Г.Н. и др. Сборник вопросов и задач по общей физике Изд. 2-е, испр. - 328 с. {Высшее образование} М: Академия, 2002 г.

 3. Пул Ч. Справочное руководство по физике: Фундаментальные концепции, основные уравнения и формулы (пер. с англ. Фоминой М.В. и др.) - 461 с. М: Мир, 2001 г.

 1. Сивухин Л.В. Общий курс физики. - М.: Наука, 1977-1986, т. 1-5.

 1. Трофимова Т.И. Физика: 500 основных законов и формул: Справочник для студентов вузов Изд. 3-е - 63 с. М: Высшая Школа, 1999 г.Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница