Павлодар
Скачать 279.7 Kb.
НазваниеПавлодар
страница1/2
Дата конвертации13.02.2016
Размер279.7 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/99125.doc
  1   2Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан

титул парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/37

(Syllabus)


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машина жасау және көлік факультеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының студенттеріне арналған


Өлшеудің жалпы теориялары


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Декан ММЖжКФ

__________проф. Т.Т. Тоқтағанов

«___»_____________20__ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы _____________ Искакова Д.А.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының


күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған


Өлшеудің жалпы теориялары


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ ж. «____»_______ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___ » __________ кафедра отырысында ұсынылған. Хаттама № _____


Кафедра меңгерушісі __________Шумейко И.А. «___»_________20__ ж.


ММЖжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ж. «__»_________ Хаттама №_____


ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж.Е. «___»_________20__ ж.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. Искакова Динара Алтынбекқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушысы, магистр

Машина жасау және стандарттау кафедрасы Б корпусында (Ак.Шөкин көш. 139 үй), 214 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673633.


2 Пән туралы мәліметтер


«Өлшеудің жалпы теориялары» пәні 5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының мамандығының студенттеріне үшінші семестрде оқытылады. Кредиттер саны – екі, пәннің көлемі: барлығы – 90, аудиториялық – 30, СӨЖ – 60. Емтихан үшінші семестрде өткізіледі. Дәріс сабақтары – 15 сағат, тәжірибелік сабақтары – 15 сағат.


3 Пәннің еңбек сыймдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтарының түрлері бойынша сағат саны

СӨЖ сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжір

барлығы

ӨСӨЖ

3

2

30

15

15

60

30

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Өлшеудің жалпы теориялары» пәнің оқып білу кезінде студенттердің өлшеулердің қажет дәлдігінің бірлігін қамтамасыз ету туралы, әр түрлі физикалық шамаларды өлшеу және олардың нәтижелерін өндеу әдістері туралы теориялық білім алуы болып табылады.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар.

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- өлшеулер теориясының негіздерін түсінігі болуы керек;

- терминдер мен анықтамаларды, ӨҚ бірлігінің халықаралық жүйесін, өлшеудің жалпы заңдары мен ережелерін білуі керек;

- өлшеу әдістері мен құралдарын, өлшеу қателіктерін және оларды тарату заңдарын қолдана білуі керек;

- өлшеу нәтижелерін өндеу әдістерін дағдыларын игеруі керек;

- әр түрлі физикалық шамаларды өлшеу сұлбаларын талдауды, өлшеу қателіктерін анықтауды және алған білімдерін оқу процесінде шығармашылықпен құзыретті болуы керек.


2 Пререквизиттер

«Өлшеудің жалпы теориялары» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі:

- Жоғары математика . Бөлімдер: Фурье қатарлары; Фурье интегралдары; ықтималдық теориясы; элементтер математикалықтың статистиктар.

- Физика. Бөлімдер: электр және магнетизм; оптика; сәулелену кванттық табиғат, тербелулер және толқынның.

- Химия;

- Электротехника.


3 Постреквизиттер

Тәртіптің, келесі зерттеу жанында қайсылардың тәртіп білімдері қажетті «Өлшеудің жалпы теориялары»:

- стандарттау, метрология және сертификаттау;

- бақылау статистикалық әдістері және басқарудың өнім сапасымен;

- стандарттардың өңдеу технология және нормативті құжатнаманың;

- негіздің машина жасау технологиялары;

- өндіріс метрологиялық қамтамасыз етуі;

- технологиялық процестердің математикалық үлгілеу, станоктардың және автоматтандырылған жүйелердің.


8 Тақырыптық жоспар


№р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практика

лық

СРС

1

2

3

4

8

1

Кіріспе. Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері

1
3

2

Физикалық шамалар.

1
3

3

Эквиваленттілік қатынас жағынан байқалатын қасиеттер.

2
4

4

Шама және бақылау ұғымы.

2
4

5

Физикалық шама және өлшеулер бірлігі туралы ұғым.

2

3

4

6

Өлшеу туралы ұғым.

2

3

4

7

Физикалық шамалардың бірліктері, өлшемділігі және жүйелері.

2
4

8

Эталондар туралы ұғым

2

3

4

9

Қателіктердің ақиқат және нақты мәндері.

2
4

10

Қателіктердің сипаттамалары мен параметрлері.

2
4

11

Жүйелі қателіктер

2
4

12

Кездейсоқ қателіктер

2

3

4

13

Кездейсоқ қателіктерді үлестіру заңдары

2
4

14

Өлшеулер нәтижелерін өңдеу

2
4

15

Қателіктерді қосындылау

2

3

3

16

Жүйелі және кездейсоқ қателіктерді қосындылау

2
3

БАРЛЫҒЫ

30

15

60


9 Пәннің қысқаша мәліметі

Қазіргі замандағы инженерлерге жаңа бұйымдардың жоғары сапалығын және қажетті технологиялылығын қамтамасыз ету үшін, құрымлымдық және технологиялық құжаттамаларды жобалау және өнімдерді жаңғарту кезінде кешенді біліммен тәжірибе өте қажет. Жоғары сапалы өнімдердің жасалуын, сонымен қатар мемлекеттік стандарттарды, нормативтік құжаттамаларды және олардың өткізу тәртібі мен жоспарын таңдау арқылы қамтамасыз етуге болады.


10 Курс компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптары мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері

Өлшеулер адам қызметіндегі кез келген процестің міндетті құрама бөлігі болып табылады. Өлшеу объектілері объектівті шындықтың (денелердің, заттардың, құбылыстардың, процестердің) қасиеттері болып табылады. Қазіргі қоғамда өлшеулердің рөлі туралы өлшеу материалдық ресурстарды есепке алу, өнімнің қажет сапасын қамтамасыз ету үшін қызмет ететін ғылыми білімнің негізі болып табылатындағы туралы факт көрсетеді. [1,2].


2 тақырып. Физикалық шамалар. Қоршаған әлемнің заттары мен құбылыстары таным объектісі ретінде. Олардың қасиеттері. Физикалық шамаларды жіктеу.

Өлшеулер сандық жағынан табиғат заңдылықтарын аша отырып, қоршаған материалдық әлемді сипаттайды.

[3, 12-14 б; 4. 177-180 б].


3 тақырып. Эквиваленттілік қатынас жағынан байқалатын қасиеттер. Шот ұғымы. Эквиваленттілік және тәртіп қатынастарын қанағаттандыратын қарқынды шамалар.

Өлшеулердің теориялық негіздері өлшеуіш техниканы, өлшеу әдістемелерін, өлшеу бірліктерін, эталондар мен тексеру сұлбаларын, физикалық константаларды қамтамасыз ететін жүйелерді құратын және жетілдіретін платформа болып табылады.

[5.178-184 б.; 6.17-20 б.].


4 тақырып. Шама және бақылау ұғымы. Эквиваленттілік, тәртіп және аддитивтік қатынастарды қанағаттандыратын экстенсивті шамалар.

Мәнді қасиеттерді өлшеу үшін заттың, құбылыстың сандық күйінің өзгеруіне тең, яғни өлшеу сапаны сандық бағалау бола отырып, оқиғаның дәлдігі мен ақиқаттылығын сипаттайды.

[9.7-10 б.; 3.19-20 б.; 12.58-59 б.; 11.38-40 б.; 4.193 б.].


5 тақырып. Физикалық шама және өлшеулер бірлігі туралы ұғым. Өлшеулер шкаласы.

Өлшеулердің жалпы теориясын білу ғылыми-техникалық прогрестін дамуына мүмкіндік жасайтын практикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

[4. 204-210 б.; 10. 156-164 б.].


6 тақырып. Өлшеу туралы ұғым. Өлшеулердің негізгі теңдеуі. Өлшеуіш түрлендіру. Өлшеу процесінің элементтері, өлшеу әдістері. Өлшеу теориясының постулаттары. Өлшеулерді жіктеу. Сынау және бақылау, өлшеулердің шекті мүмкіндіктері.

[4. 3-6 б; 5. 48 б.].


7 тақырып. Физикалық шамалардың бірліктері, өлшемділігі және жүйелері. Бірліктердің халықаралық жүйесі, физикалық шамалардың жүйелерін құру принциптері.

[5. 20-37 б.; 4. 7-12 б.; 7. 54-57 б.; 1. 7-12 б.].


8 тақырып. Эталондар туралы ұғым, ӨК жүйесі бірліктерінің эталондары. Тексеру сұлбалары, өлшеу құралдарын тексеру тәсілдері. Стандартты үлгілер.

[5. 37-43 б.; 1. 18 б.; 7. 57-63 б.].


9 тақырып. Қателіктердің ақиқат және нақты мәндері. Қателік туралы ұғым. Қателік кездейсоқ процесс ретінде. Қателіктердің математикалық модельдері.

[1,5. 44-45 б.].


10 тақырып. Қателіктердің сипаттамалары мен параметрлері. Қателіктерді жәктеу. Қателіктерді бағалау принциптері. Өлшеулер нәтижелерін дөңгелету ережелері. Өлшеу нәтижесінің белгісіздігі туралы ұғым.

[1,5. 46-50 б.].

11 тақырып. Жүйелі қателіктер

Жүйелі қателіктерді жіктеу. Жүйелі қателіктерді табу және жою тәсілдері. Графикалық тәсіл, жүйелі айырымдар тәсілі, дисперсиялық талдау, Вилкоксон критерийлері, түзетулер енгізу жолдарымен жүйелі қателіктерді жою.

[14. 3-19 б.; 5. 264-267 б.; 4. 361-364 б.].


12 тақырып. Кездейсоқ қателіктер.

Кездейсоқ қателіктерді ықтимал суреттеу. Кездейсоқ қателіктерді үлестірудің интегралды және дифференциалды заңдары. Үлестірім заңдарының композициясы. Үлестірім заңдарының сандық параметрлері. Үлестіру орталығы ұғымы. Үлестірімнің орталық және бастапқы моменттері. Мтематикалық күту және дисперсия. Үшінші орталық момент. Ассиметрия коэффициенті. Төртінші орталық момент. Эксцесс және контрэксцесс. Қателіктің энтропиялық мәні.

[2,14. 18-29 б.; 7. 233-240 б.].


13 тақырып. Кездейсоқ қателіктерді үлестіру заңдары. Трапециадальді үлестірімдер. Экспоненциалды үлестірімдер. Гаусс үлестірімі. Стьюденттің үлестірімдер тармағы. Екі модальді үлестірімдер. Үлестірім заңдарының нүктелі бағалары. Математикалық күту, дисперсия, ассиметрия және эксцесс коэффициентінің бағалары. Сенімді ықтималдық және сенімді интервал. Чебышев теңсіздігі. Сенімді интервалдың квантильді бағалары.

[14. 29-41 б; 7. 240-241 б.].


14 тақырып. Өлшеулер нәтижелерін өңдеу.

Түзу көп еселі өлшеулердің нәтижелерін өңдеу. Тең нүктелі және тең емес нүктелі өлшеулер нәтижелерін өңдеу. Пирсон критерийлері, құрама критерийі. Бір рет өлшеулер. Жанама өлшеулердің нәтижелерін өндеу. Аргументтер арасында сызықтық тәуелділік кезінде жанама өлшеулер нәтижелерін өндеу. Жанама өлшелердің кездейсоқ және жүйелі қателіктері. Аргументтер арасында сызықтық емес тәуелділік кезінде нәтижелерді өндеу. Жанама өлшеуле қателіктерін ықтимал суреттеу. Өзара бірігіп өлшеулер нәтижелерін өндеу. Жиынтық өлшеулер нәтижелерін өндеу. Ең кіші квадраттар әдісі.

[5. 299-310 б.; 7. 250-251 б.; 4. 368-370 б.].


15 тақырып. Қателіктерді қосындылау.

Қателіктерді қосындылаудың негізгі теориялары. Квантильді көрсеткіштерді анықтаудың ықшамдалған әдістері.

[5. 311-317 б. 14. 51-63 б.; 4. 370-371 б.].


16 тақырып. Жүйелі және кездейсоқ қателіктерді қосындылау.

Жүйелі қателіктерді қосындылау. Кездейсоқ қателіктерді қосындылау. Жүйелі және кездейсоқ қателіктерді қосындылау. Өте аз қателік критерийлері.

[14. 60-78 б.]


10.2 Тәжірибелік сабақтардың тізімі

Тәжірибелік мақсаттың лекциялық материал жұмыстардың - бекіту, жобалауда практикалық іскерлік дағдыларының тауып алуы және есеп-қисаптарда, іскерлік нормативті - техникалық құжатнамамен, стандарттармен пайдалану, чертеждердің оқуы.

1) 5 тақырып – Физикалық шамалар және оларды өлшеу бірліктері

2) 6 тақырып – «Өлшеулер бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңы

3) 8 тақырып – Эталондар және тексеруші сұлбалар

4) 12 тақырып – Кездейсоқ қателіктерді талдау

5) 15 тақырып – Қателіктерді қосындылау


10.3 Студенттердің өзара жұмысының мазмұны

Мақсаты – негізгі және қосымша әдебиеттерді бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары бойынша, жеке ережелерді және техникалық құжаттарды оқып білу, тәжірибелік сабақтарға және емтиханға дайындалған кезінде қажеттілігі бар

10.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

Студенттердің өзіндік жұмысының мақсаты – курстың жеке тақырыптарың терең окып білу, дәріс және тәжірибелік сабақтарына дайындалу, межелік бақылауларға және емтиханға дайындалу. Курстың теориялық тақырыптары оқылғаннан кейін, тақырыптар бойынша сұрастыру жүргізіледі.
СӨЖ түрлері

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Фмзикалық шамалар және оларды өлшеу бірліктері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

3

2

«Өлшеулер бірлігін қамтамасыз ету» ҚР Заңы

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

3

3

Эталондар және тексеруші сұлбалар

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

4

Жүйелі қателіктер және оларды жою әдістер

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

5

Кездейсоқ қателіктерді үлестірім заңдары

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

6

Нүктелі және интервалды бағалар

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

7

Өрескел қателерді жою

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

8

Түзу әр түрлі шашылған өлшеулердің нәтижелерін өндеу

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

9

Қалыптылықты тексеру

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

10

Жанама өлшеулердің нәтижелерін өндеу

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

11

Ең кіші квадраттар әдісі

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

12

Қателіктерді қосындылау

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

13

Жанама өлшелердің кездейсоқ және жүйелі қателіктері.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

14

Экспоненциалды үлестірімдер

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

4

15

Гаусс үлестірімі.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

3

16

Математикалық күту, дисперсия, ассиметрия және эксцесс коэффициентінің бағалары.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

3

Барлығы60


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы бойынша студенттеріне арналған «Өлшеудің жалпы теориялары» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі


1 рейтинг (3семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

25

25

25

25

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД1,2

ҮТД3,4

ҮТД5,6

ҮТД7,8

8

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ1

ҮТТ1

ҮТТ2

ҮТТ2

8

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

2

2

2

2

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО1,2

ҮТ

ӨО3,4

ҮТ ӨО5,6

ҮТ

ӨО7,8

84

Бақылау түрі
Б

Б

Б

Б

Макс. балл
21

21

21

21

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түрі


Макс. балл


2 рейтинг (3 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Максималды балл

28

28

28

16

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД9

ҮТД10

ҮТД11

ДЗЛ12

7

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

2

2

2

1

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ3

ҮТТ3

ҮТТ4

ҮТТ4

7

Бақылау түрі
У

У

У

У

Макс. балл

1

2

2

2

1

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО9,10

ҮТ

ӨО11,12

ҮТ

ӨО13

ҮТ

ӨО14

86

Бақылау түріБ

Б
Макс. балл
24

24

24

14

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түрі


Макс. балл

  1   2

Похожие:

Павлодар iconС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті А.Қ. Тұрышев МӘШҺҮр жүсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку 2009
Ш. Т. Жұмаділова – Павлодар облысының білім беру басқармасы, Тілдерді дамыту бөлімінің бастығы. Ы. Алтынсарин атындағы сыйлықтың...
Павлодар icon2011 жылғы «Павлодар әуежайы» Акционерлік қоғамының қызметі туралы жылдық есеп павлодар қ, 2012 жыл
«Павлодар әуежайы» АҚ дамуында жаңа кезең болып қалыптасты. Қоғам қызметі нәтижелерін сараптай келгенде, атап өтерлігі, 2011 қаржы...
Павлодар iconПавлодар
С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі ұсынған
Павлодар iconРеспубликасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Автокөлік психологиясы Оқу құралы Павлодар Кереку 2010
Баспаға С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті металлургия, машина жасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесімен...
Павлодар iconМҰсылман қҰҚЫғы Юриспруденция мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Павлодар icon«Павлодар облысының азаматтық альянсы» қауымдастығы» зтұ Чухломин Владимир Евгеньевич 324958
«Қазақстанның құқықтық дамуы» ерікті қоғамдық бірлестігінің Павлодар аумақтық өкілдігі
Павлодар iconПавлодар облысы өртке қарсы қызмет департаментінің баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен тауар, жұмыстар, қызметтердің мемлекеттік сатып алуы туралы
Тапсырыс берушінің атауы және пошта мекенжайы: Қр тжм өртке қарсы қызмет комитеті Павлодар облысының өртке қарсы қызмет департаменті...
Павлодар iconПавлодар өңірінің ғалымдары
Павлодар өңірінің ғалымдарымен таныстыру. Ойлау, сөйлеу мәдениетін, сөздік қорын дамыту, есте сақтау қабілеттерін арттыру
Павлодар icon050301 «Заңгер» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы (Жалпы бөлім) Павлодар Кереку
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі баспадан шығаруға ұсынған
Павлодар iconБасқару шешімдерін әзірлеу Оқу құралы Павлодар
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница