Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
НазваниеӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
Дата конвертации13.02.2016
Размер60.7 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/101576.doc

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының студенттеріне арналған


Өлшеудің жалпы теориялары пәнін оқу үшін арналған


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


Павлодар


Әдістемелік ұсыныстарды және нұсқауларды, әдістемелік ұсыныстарды, әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

20__ ж. «___»________Құрастырушы: __________ аға оқытушы Искакова Д.А.
Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының студенттеріне арналған

Өлшеудің жалпы теориялары пәнін оқу үшін арналған


Әдістемелік ұсыныстар


20__ ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)


Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ ж. «__» __________ № ____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________20__ ж.

(қолы) (күні)


ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 20__ж.

(қолы) (күні)


Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 20__ж. № _____ хаттама.


Пәннің тақырыптары мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері

Өлшеулер адам қызметіндегі кез келген процестің міндетті құрама бөлігі болып табылады. Өлшеу объектілері объектівті шындықтың (денелердің, заттардың, құбылыстардың, процестердің) қасиеттері болып табылады. Қазіргі қоғамда өлшеулердің рөлі туралы өлшеу материалдық ресурстарды есепке алу, өнімнің қажет сапасын қамтамасыз ету үшін қызмет ететін ғылыми білімнің негізі болып табылатындағы туралы факт көрсетеді. [1,2].


2 тақырып. Физикалық шамалар. Қоршаған әлемнің заттары мен құбылыстары таным объектісі ретінде. Олардың қасиеттері. Физикалық шамаларды жіктеу.

Өлшеулер сандық жағынан табиғат заңдылықтарын аша отырып, қоршаған материалдық әлемді сипаттайды.

[3, 12-14 б; 4. 177-180 б].


3 тақырып. Эквиваленттілік қатынас жағынан байқалатын қасиеттер. Шот ұғымы. Эквиваленттілік және тәртіп қатынастарын қанағаттандыратын қарқынды шамалар.

Өлшеулердің теориялық негіздері өлшеуіш техниканы, өлшеу әдістемелерін, өлшеу бірліктерін, эталондар мен тексеру сұлбаларын, физикалық константаларды қамтамасыз ететін жүйелерді құратын және жетілдіретін платформа болып табылады.

[5.178-184 б.; 6.17-20 б.].


4 тақырып. Шама және бақылау ұғымы. Эквиваленттілік, тәртіп және аддитивтік қатынастарды қанағаттандыратын экстенсивті шамалар.

Мәнді қасиеттерді өлшеу үшін заттың, құбылыстың сандық күйінің өзгеруіне тең, яғни өлшеу сапаны сандық бағалау бола отырып, оқиғаның дәлдігі мен ақиқаттылығын сипаттайды.

[9.7-10 б.; 3.19-20 б.; 12.58-59 б.; 11.38-40 б.; 4.193 б.].


5 тақырып. Физикалық шама және өлшеулер бірлігі туралы ұғым. Өлшеулер шкаласы.

Өлшеулердің жалпы теориясын білу ғылыми-техникалық прогрестін дамуына мүмкіндік жасайтын практикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

[4. 204-210 б.; 10. 156-164 б.].


6 тақырып. Өлшеу туралы ұғым. Өлшеулердің негізгі теңдеуі. Өлшеуіш түрлендіру. Өлшеу процесінің элементтері, өлшеу әдістері. Өлшеу теориясының постулаттары. Өлшеулерді жіктеу. Сынау және бақылау, өлшеулердің шекті мүмкіндіктері.

[4. 3-6 б; 5. 48 б.].

7 тақырып. Физикалық шамалардың бірліктері, өлшемділігі және жүйелері. Бірліктердің халықаралық жүйесі, физикалық шамалардың жүйелерін құру принциптері.

[5. 20-37 б.; 4. 7-12 б.; 7. 54-57 б.; 1. 7-12 б.].


8 тақырып. Эталондар туралы ұғым, ӨК жүйесі бірліктерінің эталондары. Тексеру сұлбалары, өлшеу құралдарын тексеру тәсілдері. Стандартты үлгілер.

[5. 37-43 б.; 1. 18 б.; 7. 57-63 б.].


9 тақырып. Қателіктердің ақиқат және нақты мәндері. Қателік туралы ұғым. Қателік кездейсоқ процесс ретінде. Қателіктердің математикалық модельдері.

[1,5. 44-45 б.].


10 тақырып. Қателіктердің сипаттамалары мен параметрлері. Қателіктерді жәктеу. Қателіктерді бағалау принциптері. Өлшеулер нәтижелерін дөңгелету ережелері. Өлшеу нәтижесінің белгісіздігі туралы ұғым.

[1,5. 46-50 б.].


11 тақырып. Жүйелі қателіктер

Жүйелі қателіктерді жіктеу. Жүйелі қателіктерді табу және жою тәсілдері. Графикалық тәсіл, жүйелі айырымдар тәсілі, дисперсиялық талдау, Вилкоксон критерийлері, түзетулер енгізу жолдарымен жүйелі қателіктерді жою.

[14. 3-19 б.; 5. 264-267 б.; 4. 361-364 б.].


12 тақырып. Кездейсоқ қателіктер.

Кездейсоқ қателіктерді ықтимал суреттеу. Кездейсоқ қателіктерді үлестірудің интегралды және дифференциалды заңдары. Үлестірім заңдарының композициясы. Үлестірім заңдарының сандық параметрлері. Үлестіру орталығы ұғымы. Үлестірімнің орталық және бастапқы моменттері. Мтематикалық күту және дисперсия. Үшінші орталық момент. Ассиметрия коэффициенті. Төртінші орталық момент. Эксцесс және контрэксцесс. Қателіктің энтропиялық мәні.

[2,14. 18-29 б.; 7. 233-240 б.].


13 тақырып. Кездейсоқ қателіктерді үлестіру заңдары. Трапециадальді үлестірімдер. Экспоненциалды үлестірімдер. Гаусс үлестірімі. Стьюденттің үлестірімдер тармағы. Екі модальді үлестірімдер. Үлестірім заңдарының нүктелі бағалары. Математикалық күту, дисперсия, ассиметрия және эксцесс коэффициентінің бағалары. Сенімді ықтималдық және сенімді интервал. Чебышев теңсіздігі. Сенімді интервалдың квантильді бағалары.

[14. 29-41 б; 7. 240-241 б.].

14 тақырып. Өлшеулер нәтижелерін өңдеу.

Түзу көп еселі өлшеулердің нәтижелерін өңдеу. Тең нүктелі және тең емес нүктелі өлшеулер нәтижелерін өңдеу. Пирсон критерийлері, құрама критерийі. Бір рет өлшеулер. Жанама өлшеулердің нәтижелерін өндеу. Аргументтер арасында сызықтық тәуелділік кезінде жанама өлшеулер нәтижелерін өндеу. Жанама өлшелердің кездейсоқ және жүйелі қателіктері. Аргументтер арасында сызықтық емес тәуелділік кезінде нәтижелерді өндеу. Жанама өлшеуле қателіктерін ықтимал суреттеу. Өзара бірігіп өлшеулер нәтижелерін өндеу. Жиынтық өлшеулер нәтижелерін өндеу. Ең кіші квадраттар әдісі.

[5. 299-310 б.; 7. 250-251 б.; 4. 368-370 б.].


15 тақырып. Қателіктерді қосындылау.

Қателіктерді қосындылаудың негізгі теориялары. Квантильді көрсеткіштерді анықтаудың ықшамдалған әдістері.

[5. 311-317 б. 14. 51-63 б.; 4. 370-371 б.].


16 тақырып. Жүйелі және кездейсоқ қателіктерді қосындылау.

Жүйелі қателіктерді қосындылау. Кездейсоқ қателіктерді қосындылау. Жүйелі және кездейсоқ қателіктерді қосындылау. Өте аз қателік критерийлері.

[14. 60-78 б.]


Әдебиет тізімі

Негізгі

  1. Қазақстан Республикасының «Өлшеулер бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңы.

  2. Самсаев М., Самсаев И., Жүнісбаев Б. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджмент. – Алматы : Бастау, 2008. – 262 б.

  3. Акишев К.Ө., Дарибаева Г.Т. Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау: оқулық. – Астана: Фолиант, 2008. – 256 б.

  4. Теория измерений: учеб. пособие для студ. вузов/[Т. И. Мурашкина, В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеев и др.]. – М. : Высш. шк., 2007 – 151 с.

  5. Анцыферов С. С. Общая теория измерений:учеб. пособие для студ. вузов/ С. С. Анцыферов, Б. И. Голубь. – М. :Горячая линия - Телеком, 2007. - 176 с.

  6. Теория измерений: учеб. пособие для студ. Вузов / [Т. И.Мурашкина, В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеев и др.]. – М. :Высш. шк., 2007 - 151 с.


Қосымша

  1. Клепиков В. В. Качество изделий: учеб. пособие для студ.вузов/ В. В. Клепиков, В. В. Порошин, В. А. Голов. – М. : МГИУ,2005. – 247 с.

  2. Никифоров А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения:учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по машиностроит. спец./А. Д. Никифоров.-Изд. 3-е, испр. – М. : Высш.шк., 2003. - 510 с.

  3. Клепиков В. В. Качество изделий: учеб. пособие для студ.вузов/В. В. Клепиков, В. В. Порошин, В. А. Голов.-3-е изд., доп. иперераб. – М. : МГИУ,2008. – 285 с.

Похожие:

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
Стандарттау, метрология және сертификаттау, 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне
Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Жұмыстың мақсаты: амперметр, вольтметр, ваттметр аспаптардың нақтылығын зерттеу. Аспаптардың вариацияларын және тынышталу уақытын...
Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Белгіленбеген уақытта ұстаздың рұқсатынсыз, лабораторияда ұстаз немесе лаборант болмаған жағдайда лабораторияда жұмыс істеуге тыйым...
Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
В050600 «Экономика» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған «Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі»
Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconА оқитын білімгерлерге арналған пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешенін қҰрастыру және рәсімдеудің Әдістемелік нұСҚаулары смж қН 02/036 2012 тараз 2012
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК). Әдістемелік нұсқаулар оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін қамтамасыз ететін...
Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
Пәннің мақсаты – маркетингтің теориялық негіздерін және категориялы-түсініктеме аппаратын оқыту, сонымен қатар маркетинг элементтері...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница