Резюме
Скачать 473.89 Kb.
НазваниеРезюме
страница6/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер473.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/trudi univer/r2012_1.doc
1   2   3   4   5   6


Үздіксіз ыстықтай мырыштау желісінің электр-механикалық жүйесінің матема­тикалық модельдері.

Үздіксіз ыстықтай мырыштау желісінде (ҮЫМЖ) болат жолақты өңдеу кезінде оның жаншылуының пайда болуына әкелетін фи­зикалық процестер қарастырылған. ҮЫМЖ электр жетектерінің алғашқы математикалық модельдері берілген. Асинхронды қозғалтқы­шы жиіліктік басқарылатын электр жетегінің сызықтандырылған модельдері келтірілген. ҮЫМЖ электр жетегінің өзара байланысқан болып табылатыны көрсетілген. ҮЫМЖ элементтерінің және жалпы алғанда өзара байланысқан электр жетегінің математика­лық модельдері және құрылымдық сұлбалары әзірленген. Желінің бас бөлігі тоқтағанда болатын динамикалық процестерді зерттеу міндеті қойылған. Жолақты өңдеу сапасының керілуді автоматтық тұрақтандыру жүйесінің көмегімен қамтамасыз етілетіні көрсетілген.

UDC 621.34:62.505:669.046.4. YUSHCHENKO О.А. Mathematical Models of Electromechanical System of Continuous Hot Zinc Plating.

There are considered physical processes leading to occurring steel strip jamming when treating it on the line of continuous hot zinc plating (LCHZ). There are presented the initial mathematical models of LCHZ electric drives, linearized models of electric drives with frequency controlling asynchronous motor. There have been developed mathematical models and structural schemes of LCHZ elements and interconnected electric drive on the whole. There has been posed the problem of studying dynamic processes taking place in a strip when stopping the line head part and shown that the strip treatment quality is ensured by using a system of the tension automated stabilization

УДК 622.267.5. АВДЕЕВ Л.А., САБИТОВА Л.Ф. Автоматический аэрогазовый контроль как задача статистической теории распознавания аварийных ситуаций.

Для обеспечения безопасных условий труда шахтеров возникает необходимость в совершенствовании существующих методов и средств контроля параметров рудничной атмосферы. С увеличением количества датчиков возрастает возможность автоматического распознавания аварийных ситуаций. Вероятность возникновения опасной ситуации в добычном или подготовительном забое зависит от состояния контролируемых параметров, которые являются случайными функциями. Поэтому для распознавания аварийной ситуации можно использовать вероятностный подход. При этом на основании методов статистической теории распознавания образов осуществляется процесс принятия решения об уровне опасности и необходимости срабатывания аварийной защиты. Процесс изменения концентрации метана можно считать аддитивным, состоящим из низкочастотного математического ожидания, «нанизанной» на него высокочастотной стационарной помехи с нормальным (или логнормальным) распределением и существенно нестационарных всплесков. Всплески обычно возникают в результате временных нарушений режима вентиляции.

ӘОЖ 622.267.5. АВДЕЕВ Л.А., САБИТОВА Л.Ф. Автоматтық аэрогаздық бақылау апат­тық жағдайларды жорамалдаудың ста­тистикалық теориясының есебі ретінде.

Шахтерлер еңбегінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету үшін кеніштік атмосфера па­раметрлерін бақылаудың қолданыстағы әдіс­тері мен құралдарын жетілдіруде қажеттілік пайда болады. Қадағалар санының ұлғаюы­мен апаттық жағдайларды автоматтық жора­малдау мүмкіндігі артады. Өндіру немесе дайындау забойында қауіпті жағдайдың пайда болу ықтималдығы кездейсоқ функ­циялар болып табылатын бақыланатын пара­метрлердің күйіне байланысты болады. Сон­дықтан апаттық жағдайларды жорамалдау үшін ықтималдық амалды пайдалануға бо­лады. Бұл ретте бейнелерді жорамалдаудың статистикалық теориясы әдістерінің негізінде қауіптілік деңгейі және апаттан қорғауды іске қосу қажеттілігі туралы шешім қабылдау про­цесі жүзеге асырылады. Метан концентра­циясының өзгеру процесін аддитивті, төмен жиілікті математикалық үміттен, оған «тізіл­ген» қалыпты (немесе логқалыпты) жоғары жиілікті тұрақты бөгеуілден және елеулі тұ­рақсыз көтеруден тұрады деп есептеуге бо­лады. Әдетте көтеру желдету режимінің уақытша бұзылуы нәтижесінде пайда болады.

UDC 622.267.5. АVDEYEV L.А., SABITOVA L.F. Automatic Air-and-gas Control as Problem of Statistical Theory of Recognizing Emergency Situations.

To ensure miners’ safe labor conditions there occurs a necessity to improve the existing methods and means of controlling the parameters of the mine atmosphere. With the increasing of the number of sensors there increases the possibility of automatic recognizing emergency situations. The possibility of occurring a dangerous situation in a face depends on the state of the controlled parameters which are random functions. That’s why to recognize an emergency situation there can be used the probabilistic approach. Based on the statistic theory methods there is carried out the process of decision making about the level of danger and necessity to use an emergency protection. The process of changing methane concentration can be considered additive and consisting of low-frequency mathematical expectation, built-up high-frequency stationary interference with normal (or lognormal) distribution and significantly non-stationary surges. They usually occur as a result of the temporary breaking of ventilation mode.

УДК (519.9+518.5):532.54. ТОМИЛОВА Н.И., ЦОК Г.Н., КАЛИНИН А.А. Математические модели стационарных гидравлических режимов теплоснабжающих систем в терминах режимных ситуаций.

Объединены в классы постановки задач анализа режимов в открытых, закрытых и смешанных больших теплоснабжающих системах (ТС). В качестве классификационного признака использовано содержание исходных данных. Содержание исходных данных фиксирует исходное состояние ТС в типичной режимной ситуации. Приведена схема построения математической модели установившегося гидравлического режима ТС. Рассмотрен алгоритм построения общей математической модели. Выделенным типичным структурам ТС поставлены в соответствие модели установившегося гидравлического режима. Модели интерпретированы в терминах режимных ситуаций.

ӘОЖ (519.9+518.5):532.54. ТОМИЛОВА Н.И., ЦОК Г.Н., КАЛИНИН А.А. Режимдік жағ­дайлар терминдеріндегі жылумен қам­титын жүйелердің тұрақты гидравлика­лық режимдерінің математикалық мо­дельдері.

Ашық, жабық және аралас үлкен жылумен қамтитын жүйелерде (ЖЖ) режимдерді тал­дау міндеттерін қою кластарына біріктірілген. Жіктеу белгісі ретінде алғашқы деректердің мазмұны пайдаланылған. Алғашқы дерек­тердің мазмұны типті режимдік жағдайдағы ЖЖ бастапқы күйін анықтайды. ЖЖ қалып­тасқан гидравликалық режимінің математи­калық моделін құру сұлбасы келтірілген. Жалпы математикалық модельді құру ал­горитмі қарастырылған. ЖЖ ерекшеленген типті құрылымдарына қалыптасқан гидрав­ликалық режимнің модельдері сәйкестікке қойылған. Модельдер режимдік жағдайлар терминдерінде түсіндірілген.

UDC (519.9+518.5):532.54. ТОМILOVA N.I., TSOK G.N., KALININ А.А. Mathematical Models of Stationary Hydraulic Modes of Heat-Supplying Systems in Terms of Security Situations.

There are combined in classes the settings of the problems of analyzing modes in open, closed, and mixed large heat supply systems (HS). As a classification indicator there is used the initial data content. It fixes the initial HS state in a typical securoty situation. There is presented a scheme of building a mathematical model of the fixed hydraulic mode of HT, considered an algorithm of building a general mathematical model. The separated typical HS structures are compared to the models of the fixed hydraulic mode. The models are interpreted in terms of security situations.

УДК 622.272. БРЕЙДО И.В., ФЕШИН Б.Н., МАРКВАРДТ Р.В., ШПАКОВА Л.Г., КОВАЛЬСКИЙ А.A. Разработка системы оперативно-диспетчерского управления дистанционным обучением (в рамках программы «Синергия»), часть 1.

Приводятся материалы одной из видеоконференций членов международного проекта «Синергия». Видеоконференции являются средством оперативного управления процессом дистанционного обучения в рамках проекта. В предложениях кафедры автоматизации производственных процессов КарГТУ поставлены задачи, решение которых приблизят проект к созданию системы дистанционного образования. Основными из этих задач являются следующие: организация взаимодействия членов проекта «Синергия»; согласование учебных программ; технологии объединения аппаратных и программных ресурсов; технологии объединения методического обеспечения; построение баз данных и знаний; выбор критериев и разработка алгоритмов оценки знаний; развитие процессов дистанционного образования в рамках проекта «Синергия»; стажировка магистрантов в подразделениях членов проекта «Синергия»; варианты набора студентов и магистрантов для обучения в рамках проекта «Синергия».

ӘОЖ 622.272. БРЕЙДО И.В., ФЕШИН Б.Н., МАРКВАРДТ Р.В., ШПАКОВА Л.Г., КОВАЛЬСКИЙ А.A. Қашықтан оқытуды жедел-диспетчерлік басқару жүйесін әзірлеу («Синергия» бағдарламасы шеңберін­де), 1-бөлім.

«Синергия» халықаралық жобасының мүше­лері қатысқан бейнеконференциялардың бірі­нің материалдары келтірілген. Бейнеконфе­ренциялар жоба шеңберінде қашықтан оқыту процесін жедел басқару құралы болып табылады. ҚарМТУ-дың өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасының ұсыныста­рында шешімі жобаны қашықтан білім беру жүйесін құруға жақындататын міндеттер қойылған. Бұл міндеттердің негізгілері: «Си­нергия» жобасы мүшелерінің өзара әрекетте­рін ұйымдастыру; оқу бағдарламаларын; ап­параттық және бағдарламалық ресурстарды біріктіру технологияларын; әдістемелік қам­тамасыз етуді біріктіру технологиясын келісті­ру; деректер және білім базаларын құру; кри­терийлерді таңдау және білімді бағалау алго­ритмдерін әзірлеу; қашықтан білім беру про­цестерін «Синергия» жобасының шеңберінде дамыту; магистранттардың «Синергия» жо­басы мүшелерінің бөлімшелерінде машықта­нуы; «Синергия» жобасының шеңберінде оқыту үшін студенттер мен магистранттарды қабылдау нұсқалары болып табылады.

UDC 622.272. BREIDO I.V., FESHIN B.N., MARKVARDT R.V., SHPAKOVA L.G., KOVALSKI А.A. Developing System of Operative-Dispatcher Control of Distance Learning (in frames of “Synergy” program), part 1.

There are presented the materials of one of the videoconferences of the international project “Synergy” members. Videoconferences are a means of operative controlling the process of distance learning within the frames of the project. In the suggestions of KSTU APP chair there have been posed the problems whose solution will bring the project closer to the forming of the system of distance learning. The main of them are the problems of organizing the interaction between the members of “Synergy” project<; adopting curricula, technologies of joining hardware and software resources; technologies of joining methodological provision; building databases; selecting criteria and developing algorithms of knowledge estimate; developing the processes of distance learning within the frames of “Synergy” project; master students training at the divisions of “Synergy” project members; variants of selecting students and masters for studying within the frames of “Synergy” project.

УДК 621.396. КОЧКИН А.М. ФЕДОТОВ С.И. Разработка системы автоматического управления подвижным объектом на местности с заданным рельефом.

Рассматриваются вопросы, связанные с созданием системы управления подвижным объектом. Этот объект должен функционировать в закрытом помещении. Проведен анализ существующих систем навигации и устройств, обеспечивающих определение координат положения объекта. Определены особенности работы локальных систем навигации, которые могут быть использованы в закрытых помещениях. Особенность предложенной системы управления подвижным объектом заключается в работе системы в двух режимах. В режиме обучения система формирует карту местности и заносит ее в базу данных. В рабочем режиме навигационная система определяет местоположение объекта и подает управляющие воздействия на исполнительные механизмы, обеспечивающие движение объекта.

ӘОЖ 621.396. КОЧКИН А.М. ФЕДОТОВ С.И. Бедері берілген жердегі жылжымалы объектіні автоматтық басқару жүйесін әзірлеу.

Жылжымалы объектіні басқару жүйесін құру­мен байланысты мәселелер қарастырылады. Бұл объект жабық жайда жұмыс істеуге тиіс. Қолданыстағы навигация жүйелерін және объект орнының координаталарын анықтау­ды қамтамасыз ететін құрылғыларды талдау жүргізілген. Жабық жайларда пайдаланылуы мүмкін жергілікті навигация жүйелері жұмы­сының ерекшеліктері анықталған. Жылжы­малы объектіні басқарудың ұсынылған жүйе­сінің ерекшелігі жүйенің екі режимде жұмыс істеуінен тұрады. Оқыту режимінде жүйе жер картасын құрайды және оны деректер база­сына енгізеді. Жұмыс режимінде навигация­лық жүйе объектінің орналасқан орнын анық­тайды және объектінің қозғалысын қамтама­сыз ететін атқарушы механизмдерге басқару­шы әсерлер береді.

UDC 621.396. КОCHKIN А.М., FEDOTOV S.I. Developing Automatic System of Controlling Mobile Object in Country with Set Relief.

There are considered the issues relating to forming a system of controlling a mobile object. This object is to function indoors. There has been carried out the analysis of the existing systems of navigation and units ensuring the definition of the object location coordinates. There have been defined the characteristic features of local systems of navigation working, that can be used indoors. A peculiarity of the system suggested is in the system operating in two modes. In the mode of training the system forms a map of the locality and puts it in the database. In the working mode the navigation system defines the object location and passes a controlling action to the working elements ensuring the object mobility.

УДК 378.22(574). ХИШАУЕВА Ж.Т., КУПАВЦОВ А.Н. Развитие позитивного имиджа магистра в контексте обучения самопрезентации.

В статье идёт речь об актуальных ключевых компетенциях, необходимых магистру для развития позитивного имиджа и овладения технологией успешной самопрезентации. Рассматриваются главные составляющие имиджа магистра. Главное внимание обращается на личностные характеристики магистра, его внешность. Показывается творческий характер магистра, его умение быть компетентным во всех вопросах и общении с другими людьми. Особое внимание уделяется вопросам достижения идеального имиджа магистра как специалиста в области своей сферы деятельности. Приводятся многообразные психотехнологии, владеть которыми должен каждый магистр. В заключение кратко говорится о плюсах позитивного имиджа магистра, который способствует продуктивному деловому партнёрству, а значит, успеху и карьере.

ӘОЖ 378.22(574). ХИШАУЕВА Ж.Т., КУПАВЦОВ А.Н. Магистрдің позитивті беделінің өзін-өзі таныстыруға үйрету контекстін­де дамуы.

Мақалада магистрге позитивті беделін дамы­ту және өзін-өзі сәтті таныстыру технология­сын меңгеру үшін қажетті, маңызды түйінді құзыреттер туралы сөз болады. Магистрдің беделін басты құраушылар қарастырылады. Магистрдің тұлғалық мінездемелеріне, оның сыртқы келбетіне басты назар аударылған. Магистрдің шығармашылық сипаты, оның барлық мәселелерде және басқа адамдармен қарым-қатынаста құзыретті болу ептілігі көр­сетілген. Өз қызметінің сферасындағы маман ретінде магистрдің мінсіз беделге қол жеткізу мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген. Әрбір магистр иеленуге тиіс болатын алуан түрлі психотехнологиялар келтірілген. Қорытынды­сында өнімді іскерлік серік- тестікке, ендеше, табыс пен мансапқа жетуге мүмкіндік туғыза­тын, магистрдің позитивті беделінің жақсы жақтары туралы қысқаша айтылған.

UDC 378.22(574). KHISHAUYEVA Zh.T., KUPAVTSOV A.N. Developing Positive Master’s Image in the Context of Teaching Self-Presenting.

There are considered the urgent key competencies necessary for a master to develop a positive image and mastering the technology of successful self-presenting. There are considered the main components of master’s image. The attention is paid to the master’s personal characteristics, his appearance. There is shown the master’s creative character, his ability to be competent in all the issues and communication with other people. Special attention is paid to the issues of achieving an ideal master’s image as a specialist in his activities sphere. There are presented numerous psycho-technologies which must be mastered by every master. In conclusion there is said in short about pluses of the master’s positive image that assists productive business partnership, and consequently, success and career.

УДК 622.271. Низаметдинов Ф.К., ТОлеубекова Ж.З., МОЗЕР Д.В. Маркшейдерское дело в XXI веке.

В Караганде был проведен первый Казахстанский съезд маркшейдеров. 6 и 7 октября Карагандинский государственный технический университет стал центром, принимавшим участников съезда лучших маркшейдеров Казахстана. В ходе работы съезда они выразили свои мнения по поводу развития маркшейдерского дела в XXI веке, а также обсудили проблемы зарождения «золотого века» маркшейдерии в Казахстане и подготовки кадров нового поколения в данной отрасли.

ӘОЖ 622.271. Низаметдинов Ф.К., ТӨлеу­бекова Ж.З., МОЗЕР Д.В. Маркшейдерлік іс XXI ғасырда.

Маркшейдерлер съезі Қазақстан бойынша Қарағандыда алғаш рет өткізілді. 6 және 7 қазанда Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті Қазақстандағы барлық ең жақ­сы маркшейдерлердің съезінде арналған келушілердін ордасына айналды. Съезд жұ­мысының барысында олар XXI ғасырдағы маркшейдерлік істің дамуы туралы өз ой­ларын білдірді және де Қазақстандағы марк­шейдериялық «алтын ғасыры» тууы үшін жә­не осы саланың жаңа компонентті кадрлары пайда болуы үшін не істеу керек екендігі жайлы сөз қозғады.

UDC 622.271. NIZAMETDINOV F.K., TOLEUBEKOVA Zh.Z., MOZER D.V. Surveying in XXI Century.

In Karaganda there was held the first Kazakhstan forum of surveyors. On October 6 to 7 Karaganda State Technical University became the center which accepted the forum participant – the best surveyors of Kazakhstan. In the process of the forum they expressed their opinions as to developing survey in the XXI century and discussed the problems of the “gold century” birth of survey in Kazakhstan and training new generation specialists in this field.

1  2012

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Резюме iconРезюме — это Ваша развернутая визитная карточка
Цель резюме — наилучшим образом подать ваши знания, опыт и личные качества нанимателю должны, таким образом, и в той форме, чтобы...
Резюме iconРезюме бітіру жұмысы педагогика саласында қОРҒАЛҒАН
Зерттеу объектісі: жалпы білім беретін орта мектептердегі педагог-психологтың іс-әрекеті
Резюме iconРезюме
Пак ю. Н., Пак д. Ю. Болонский процесс и концептуальные аспекты обеспечения качества высшего образования
Резюме iconРезюме руководителя организации
Образование – высшее, специальность – журналист. Окончила Казахский Государственный Университет имени С. М. Кирова, факультет журналистики,...
Резюме iconИнформационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан
Национальные правозащитные учреждения: резюме международной конференции «Устойчивое развитие прав человека в условиях эффективно...
Резюме iconТерских Константин Николаевич Резюме Адрес
Руководитель/зам отдела/департамента асутп, руководитель/зам отдела/департамента ит, ведущий специалист: работа с большой долей личной...
Резюме iconОглавление журнала «atlanti», Международный институт архивоведения в Триесте и Мариборе ( iias ), №1, том 22, 2012 Приветственные выступления
Резюме докладов, представленных на конференции iias в 2011 году и опубликованных в журнале «Атланти» за 2011 год (Summary of the...
Резюме iconОценка деятельности межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (мкур) в период до 1999 года резюме
Центральной Азии созданы институты управления мфса, мкур, мквк, позволяющие эффективно решать социально-экономические и экологические...
Резюме iconРезюме к Заявлению в Комитет по соблюдению норм Орхусской конвенции Хронология событий проходивших в связи со строительством воздушной лэп-110 кВ в микрорайона Горный Гигант и городка мвд
Января 2001 аким города Алматы принял решение, согласно которому зао “апк” должно было осуществить проектирование и строительство...
Резюме iconКонцепция аудита информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием 2 Резюме 2
Аудит информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница