Резюме
Скачать 473.89 Kb.
НазваниеРезюме
страница4/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер473.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/trudi univer/r2012_1.doc
1   2   3   4   5   6
Прогнозирование внезапных выбросов угля и газа на угольных пластах шахты им. Т. Кузембаева.

Рассматривается одна из основных задач исследований в области борьбы с газодинамическими явлениями в шахтах. Изучена проблема прогнозирования внезапных выбросов угля и газа. Описаны основные направления ведения работ. Представлены этапы прогнозирования выбросоопасности и определена эффективность противовыбросных мероприятий. Проанализированы горно-геологические условия на шахте им. Т. Кузембаева. Рассмотрены важнейшие параметры воздействий ведения очистных и подготовительных работ. Произведен анализ внезапных выбросов угля и газа.

ӘОЖ 622.831.322(574.3). ДРИЖД Н.А., ГОЛЫШЕВА С.В. Т. Күзембаев атындағы шахтаның көмір қабаттарында көмір мен газдың оқыс лақтырындыларын болжау.

Шахталардағы газ-динамикалық құбылыстар­мен күрес облысындағы зерттеулердің негізгі міндеттерінің бірі қарастырылады. Көмір мен газдың оқыс лақтырындыларын болжау проб­лемасы зерделенген. Жұмыстарды жүргізудің негізгі бағыттары сипатталған. Жарылыс қауіптілігін болжау кезеңдері берілген және лақтыруға қарсы шаралардың тиімділігі анық­талған. Т. Күзембаев атындағы шахтадағы кен-геологиялық жағдайлар талданған. Тазарту және даярлау жұмыстарын жүргізу әсерлерінің маңызды параметрлері қарас­тырылған. Көмір мен газдың оқыс лақтырын­дыларын талдау жүргізілген.

UDC 622.831.322(574.3). DRIZHD N.А., GOLYSHEVA S.V. Predicting Coal and Gas Sudden Outbursts on Coal Seams of T. Kuzembayev Mine.

There is considered one of the main problems in studies in the field of fighting against gas-dynamical phenomena at mines. There is studied the problem of predicting coal and gas sudden outbursts, described the main trends in the work carrying out. There are presented the stages of predicting outburst danger and defined the efficiency of anti-outburst measures. There are analyzed mining-and-geological conditions at T. Kuzembayev mine, considered the most important parameters of the effects of stoping and development operations. There has been carried out the analysis of coal and gas sudden outbursts.

УДК 622.514(574.3). ДРИЖД Н.А., ГОЛЫШЕВА С.В. Гидрогеологические условия шахты им. Т. Кузембаева.

Рассматриваются поля шахты им. Т. Кузембаева. Описаны угольные пласты, отрабатывающиеся в данный момент шахтой. Собраны и проанализированы материалы по геологии и гидрогеологии Карагандинского угольного бассейна. Изучены горно-геологические условия шахты им. Т. Кузембаева. Рассмотрен ряд объективных и субъективных причин неравномерной обводненности шахты. Сопоставлены данные величины притоков воды по пластам и крыльям шахты.

ӘОЖ 622.514(574.3). ДРИЖД Н.А., ГОЛЫШЕВА С.В. Т. Күзембаев атындағы шахта­ның гидрогеологиялық жағдайлары.

Т. Күзембаев атындағы шахтаның алаптары қарастырылады. Берілген сәтте шахтамен қазымдалатын көмір қаттары сипатталған. Қарағанды көмір бассейнінің геология және гидрогеология материалдары жиналған және талданған. Т. Күзембаев атындағы шахтаның кен-геологиялық жағдайлары зерделенген. Шахтаның біркелкі суланбауының бірқатар объективті және субъективті себептері қа­растырылған. Судың шахтаның қаттары және қанаттары бойымен құйылуының берілген шамалары салыстырылған.

UDC 622.514(574.3). DRIZHD N.A., GOLYSHEVA S.V. Hydrogeological Conditions of T. Kuzembayev Mine.

There are considered the fields of T. Kuzembayev mine. There are described coal seams, being developed by the mine at the moment. There have been collected and analyzed the materials on geology and hydro-geology of the Karaganda coal basin. There have been studied mining-geological conditions of T. Kuzembayev mine, considered a number of objective and subjective causes of irregular watering of the mine, compared the values of water inflow on the mine seams and wings.

УДК 622.271. ТОЛЕУБЕКОВА Ж.З., КАСЫМОВА Л.Ж., ЖУНУСОВА Г.Е. Производство дешифровочных работ при создании крупномасштабных топографических планов.

Основной задачей топографо-геодезического производства на сегодняшний день является картографирование и обновление всего масштабного ряда карт территории Республики Казахстан. В связи с интенсивным строительством, вводом новых территорий в городе Астане, существующие топографические планы не соответствуют современному состоянию местности, не отвечают основным требованиям, предъявляемым к ним. В связи с этим возникла острая необходимость обновления карты города Астаны. Поэтому для обновления и создания крупномасштабной карты города Астаны необходимо было выполнить аэрофотосъемку, которая позволила бы решить целый ряд задач, таких как обновление дежурного топографического плана, мониторинг градостроительных изменений, навигационное обеспечение и т.д., а затем по материалам аэрофотосъемки обновить и создать цифровой топографический план города.

ӘОЖ 622.271. ТӨЛЕУБЕКОВА Ж.З., ҚАСЫМО­ВА Л.Ж., ЖҮНІСОВА Г.Е. Ірі масштабты то­пографиялық пландар жасау кезінде шифрсыздандыру жұмыстарын жүргізу.

Бүгінгі күні топография-геодезиялық өндіріс­тің негізгі міндеті Қазақстан Республикасы ау­мағы карталарының бүкіл ауқымды қатарын картографиялау және жаңарту болып табы­лады. Астана қаласындағы қарқынды құры­лысқа, жаңа аумақтардың енгізілуіне бай­ланысты қолданыстағы топографиялық план­дар жергілікті жердің қазіргі күйіне сәйкес келмейді, оларға қойылатын негізгі талаптар­ға жауап бермейді. Осыған байланысты Ас­тана қаласының картасын жаңартудың өткір қажеттілігі пайда болды. Сондықтан Астана қаласының ірі ауқымды картасын жаңарту және құру үшін аэрофототүсірімді орындау қажет болды, ол кезекші топографиялық планды жаңарту, қала құрылысы өзгерістер­інің мониторингі, навигациялық қамтамасыз ету және т.б. сияқты бірқатар міндеттерді шешуге, сонан соң аэрофототүсірім матер­иалдары бойынша қаланың цифрлық топо­графиялық жоспарын жаңартуға және құруға мүмкіндік берер еді.

UDC 622.271. ТОLEUBEKOVA Zh.Z., KASYMOVA L.Zh., ZHUNUSOVA G.E. Carrying out Decoding Operations when Making Large-Scale Topographic Plans.

Nowadays the main problem of topographic-and-geodesic production is mapping and renewing the whole scale number of the Republic of Kazakhstan maps. In connection with intense construction, introducing new territories in Astana city the existing topographic plans do not correspond to the basic requirements. In this connection there occurred a sharp necessity to renew the map of Astana city. To renew it and to form a large-scale map of Astana it was necessary to make an air survey which would permit to solve a number of problems including renewal of the current p topographic plan, monitoring of town planning changes, navigation provision, etc., and then on the materials of the air survey to renew and form a digital topographic plan of the city.

УДК 622.34. КАКЕНОВ К.С., ЕСЕНБАЕВА Г.А. Уплотнение связных грунтов под действием взрывной нагрузки.

Приводится обзор применения способов глубинных взрывов для уплотнения просадочных грунтов. Показано, что в настоящее время наиболее широко применяются два способа уплотнения грунта: подземными и подводными взрывами. Отмечается, что наиболее характерными типами водонасыщенных грунтов являются минеральные высокопористые и органоминеральные грунты. Рассматривается влияние на процесс расширения полости свойств как водонасыщенного массива, так и взрывчатого вещества. Показаны преимущества метода газовой детонации по сравнению с другими методами уплотнения грунтов. Предлагается новый метод, позволяющий с достаточной точностью определять плотность скелетa грунта в широком диапазоне уплотняющих воздействий. Данный метод является более экономичным и безопасным по сравнению с традиционными методами уплотнения связных грунтов.

ӘОЖ 622.34. КӘКЕНОВ К.С., ЕСЕНБАЕВА Г.А. Жарылыс жүктемесінің әсерінен тұтас­қан топырақтың тығыздалуы.

Шөкпе топырақтың тығыздалуы үшін тереңдік жарылыстар тәсілдерін қолдануға шолу жүр­гізіледі. Қазіргі уақытта топырақты тығыздау­дың екі тәсілі аса кең қолданылатыны көр­сетілген. Сумен қаныққан топыраққа аса тән типтері минералдық жоғары қуысты және органикалық-минералды топырақ болып та­былады. Қуыстың кеңею процесіне сумен қаныққан массивтің де, жарылғыш заттың да қасиеттерінің әсері қарастырылады. Топы­рақты тығыздаудың басқа әдістерімен салыс­тырғанда газбен дүмпу әдісінің артықшылық­тары көрсетілген. Тығыздайтын әсерлердің кең ауқымында топырақ қаңқасының тығыз­дығын айтарлықтай дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретін жаңа әдіс ұсынылады. Берілген әдіс тұтасқан топырақты тығыздау­дың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда аса үнемді және қауіпсіз болып табылады.

UDC 622.34. КАКЕNOV К.S., YESENBAYEVA G.А. Compacting Cohesive Soils under Explosive Load Action

There is given a review of using the methods of deep explosions for compacting subsiding soils. There is shown that at present there are most widely used two methods of soil compacting: with underground and underwater explosions. It is noted that the most characteristic types of water-saturated soils are mineral highly porous and organic-mineral soils. There is considered the effect of both water-saturated mass and the explosive on the process of the cavity widening. There are shown the advantages of the method of gas detonation as compared to other methods of soil compacting, suggested a new method permitting with a sufficient accuracy to determine the density of the soil skeleton in a wide range of compacting actions. This method is more saving and safe as compared to the traditional methods of cohesive soil compacting.

УДК 622.281.2. ИСАБЕК Т.К., СУДАРИКОВ А.Е., ИМАШЕВ А.Ж., ТИЛЕУХАН Н. Исследование напряженно-деформированного состояния при отработке крутопадающих жил на руднике Ушкатын-3.

Рассмотрено напряженно-деформированное состояние массива вокруг крутопадающих рудных тел. Проведено математическое моделирование по определению зоны разрушения вокруг выработанного пространства. В результате расчетов были получены напряжения и деформации в точках исследуемой области. В качестве вариантов были рассмотрены значения высоты выработки 10 и 50 м. Результаты моделирования были обработаны статистическим методом. Наибольшее влияние на размеры зоны растяжения оказывает мощность рудного тела. На основании проведенных исследований была предложена рациональная длина шпура.

ӘОЖ 622.281.2. ИСАБЕК Т.К., СУДАРИКОВ А.Е., ИМАШЕВ А.Ж., ТІЛЕУХАН Н. Үшқатын-3 кенішінде тік құлайтын желілерді қа­зымдау кезінде кернеулі-деформация­ланған күйін зерттеу.

Тік құлайтын рудалы денелер айналасындағы массивтің кернеулі-деформацияланған күйі қарастырылған. Қазылған кеңістік айнала­сындағы бұзылған аймақты анықтау бойынша математикалық модельдеу жүргізілген. Есеп­теулер нәтижесінде зерттелетін облыс нүкте­леріндегі кернеулер мен деформациялар алынған. Нұсқалар ретінде қазу биіктігінің 10 және 50 м мәндері қарастырылған. Модель­деу нәтижелері статистикалық әдіспен өң­делді. Созылу аймағының өлшемдеріне ру­далы дененің қуаты аса үлкен әсер етеді. Жүргізілген зерттеулер негізінде шпурдың ұтымды ұзындығы ұсынылған болатын.

UDC 622.281.2. ИSABEK Т.К., SUDARIKOV A.Ye., IMASHEV A.Zh., TILEUKHAN N. Studying Stressed-and-Strained State when Developing Sharply Incident Veins at Ushkatyn III mine

There is considered stressed-and-strained state of the mass around sharply incident ore bodies. There has been carried out mathematical modeling to define the zone of breaking around the worked out area. As a result of the calculations there have been obtained stresses and strains at the points of the zone studied. As variants there have been considered the values of the working 10 and 50 m. The results of modeling have been processed by the statistical method. The largest effect on the tensile zone size is made by the ore body thickness. Based on the studies carried out there has been suggested a ratioanl length of the blast hole.

УДК 628.74:669.0. ЧЕРНЫШЕВА А.А., АКПАНБАЕВА А.Г. Методика качественной оценки риска на предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс».

В одних случаях риск на рабочем месте может быть высоким и являться причиной аварий и несчастных случаев на производстве. В других случаях риск ниже, и его последствия не так опасны. Они выражаются в небольших травмах или незначительных материальных убытках. Устранение профессиональных рисков является главной задачей оценки риска, хотя не всегда удаётся достичь этого на практике. В этой связи корпорация применяет методику оценки риска на рабочих местах для того, чтобы определить угрозы, имеющиеся в рабочем процессе, и оценить связанные с ними риски. В соответствии с утвержденной политикой промышленной безопасности в корпорации ведется непрерывная работа по обеспечению безопасных условий труда, сохранению жизни и здоровья работников, стремлению к исключению рисков пожаров и аварийных ситуаций и минимизации ущерба от них.

ӘОЖ 628.74:669.0. ЧЕРНЫШЕВА А.А., АҚПАН­БАЕВА А.Г. «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС кәсіпорындарында қауіп-қатерді сапалы бағалау әдістемесі.

Бір жағдайларда жұмыс орнындағы қауіп-қа­тер жоғары болуы және өндірістегі апаттар мен жазатайым оқиғалардың себебі болып табылуы мүмкін. Басқа жағдайларда қауіп-қатер азырақ, сондықтан оның алдары да сондай қауіпті емес. Олар шағын жарақат­тардан немесе елеусіз материалдық шығын­дардан байқалады. Практикада оған қол жет­кізудің әрқашан сәті түспесе де, кәсіби қауіп-қатерді жою қауіп-қатерді бағалаудың басты міндеті болып табылады. Осыған байланысты корпорация жұмыс процесінде болатын қауіп­терді анықтау және олармен байланысты қа­уіп-қатерлерді бағалау үшін жұмыс орындар­ында қауіп-қатерді бағалау әдістемесін қол­данады. өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бекітілген саясатына сәйкес корпорацияда қызметкер­лердің еңбегінің қауіпсіз жағдайларын қам­тамасыз ету, өмірін және денсаулығын сақ­тау, өрт және апаттық жағдайлар қауіп-қа­терлерін болдырмауға ұмтылу және олардан болатын шығынды азайту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізіледі.

UDC 628.74:669.0. CHERNYSHOVA А.А., АК­PANBAYEVA A.G. Methodology of Quality Estimation of Risk at Enterprises of LLP «Kazakhmys Corporation».

In some cases a risk at a working place can be high and be a cause of accidents in production. In other cases a risk is lower, and its consequences are not so dangerous. They are expressed in small traumas or insufficient material losses. Eliminating professional risks is the main problem of the risk estimation, though not always it is possible to achieve it in practice. In this connection the corporation uses a methodology of estimating risks at working places in order to define dangers that are in the working process and to estimate risks connected with them. In accordance with the policy adopted in industrial safety, at the corporation there is carried out continuous work to ensure safe labor conditions, saving life and health of the workers, willing to exclude the risks of fires, emergency situations and minimizing damages from them.

УДК 502/504. НИКОМБЕКОВ А.К., САПАРОВА Г.К., ОСПАНОВ Р.М. Автоматизация расчетов платежей загрязнения атмосферы в системе МаthCad.

Экономические методы управления природопользованием заключаются в широком использовании системы цен, тарифов, платежей, штрафов, премий и т.д. За основу расчетов для определения платежей за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами использованы методические рекомендации Министерства экологии и биоресурсов РК. Универсальный математический пакет MathCad v. 2001 i Professional. Ink использован как средство для автоматизированных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также платежей за выбросы, не прибегая к программированию. Все расчеты были разбиты на этапы, представляющие собой ряд однотипных операций: ввод исходных данных, затем расчеты по выбросам загрязняющих атмосферу веществ, далее определение превышения фактических выбросов над нормативными, и, наконец, расчеты платежей за нормативные, сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и общей суммы платы.

ӘОЖ 502/504. НИКОМБЕКОВ А.К., САПАРОВА Г.К., ОСПАНОВ Р.М.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Резюме iconРезюме — это Ваша развернутая визитная карточка
Цель резюме — наилучшим образом подать ваши знания, опыт и личные качества нанимателю должны, таким образом, и в той форме, чтобы...
Резюме iconРезюме бітіру жұмысы педагогика саласында қОРҒАЛҒАН
Зерттеу объектісі: жалпы білім беретін орта мектептердегі педагог-психологтың іс-әрекеті
Резюме iconРезюме
Пак ю. Н., Пак д. Ю. Болонский процесс и концептуальные аспекты обеспечения качества высшего образования
Резюме iconРезюме руководителя организации
Образование – высшее, специальность – журналист. Окончила Казахский Государственный Университет имени С. М. Кирова, факультет журналистики,...
Резюме iconИнформационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан
Национальные правозащитные учреждения: резюме международной конференции «Устойчивое развитие прав человека в условиях эффективно...
Резюме iconТерских Константин Николаевич Резюме Адрес
Руководитель/зам отдела/департамента асутп, руководитель/зам отдела/департамента ит, ведущий специалист: работа с большой долей личной...
Резюме iconОглавление журнала «atlanti», Международный институт архивоведения в Триесте и Мариборе ( iias ), №1, том 22, 2012 Приветственные выступления
Резюме докладов, представленных на конференции iias в 2011 году и опубликованных в журнале «Атланти» за 2011 год (Summary of the...
Резюме iconОценка деятельности межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (мкур) в период до 1999 года резюме
Центральной Азии созданы институты управления мфса, мкур, мквк, позволяющие эффективно решать социально-экономические и экологические...
Резюме iconРезюме к Заявлению в Комитет по соблюдению норм Орхусской конвенции Хронология событий проходивших в связи со строительством воздушной лэп-110 кВ в микрорайона Горный Гигант и городка мвд
Января 2001 аким города Алматы принял решение, согласно которому зао “апк” должно было осуществить проектирование и строительство...
Резюме iconКонцепция аудита информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием 2 Резюме 2
Аудит информационно-коммуникационных систем и процессов государственного управления, осуществляемых с их использованием
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница