6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
Скачать 266.11 Kb.
Название6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
страница2/3
Дата конвертации13.02.2016
Размер266.11 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/хим научная каз.doc
1   2   3


Қосымша әдебиеттер

 1. Неорганическая химия /Под ред. Ю.Д. Третьякова. В 3-х томах. –М.: Академия, 2004.- т.1. 240 с.; т.2. 368 с.; т.3.

 2. Бекішев Қ. Химия есептері.- Алматы: Білім, 2007.- 238 б.

 3. Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия.- М.: Химия, 1976.- 568 с.

 4. Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. Часть 1. -М.: Изд-во МГУ, 1991.-480 с.

 5. Спицин В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. Часть 2. М.: Изд-во МГУ, 1994.- 624 с.

 6. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия.-СПб: Химия, 1997.- 624 с.

 7. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия.-М.: Высш.шк, 1994.-608 с.

 8. Шрайвер Дж., Эткинс Дж. Неорганическая химия. В 2-х томах. М.: Мир, 2004.

 9. Штраус С. Решебник к учебнику «Неорганическая химия» Д. Шрайвера, П.Эткинса.- М.: Мир, 2004.- 271 с.

 10. Хьюи Дж. Неорганическая химия.- М.: Химия, 1987.- 696 с.

 11. Гринвуд Н., Эрншо. Химия элементов. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008.- т.1. 607 с., т.2. 670 с.

 12. Коттон Ф, Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия.- М.: Мир, 1969.- Часть 1, 224 с.; часть 2, 494 с.; часть 3., 592 с.

 13. Коттон Ф, Уилкинсон Дж. Основы неорганической химии.- М.: Мир, 1979.- 678 с.

 14. Кемпбелл Дж. Современная общая химия.- М.: Мир,1975. т.1. 550 с.; т.2 480с.; т.3. 448с.

 15. Анорганикум /Под ред. Л.Кольдица.- М.: Мир, 1984.т.1.672 с.; т.2.632 с.

 16. Химия и периодическая таблица /Под ред. К.Сайто.- М.: Мир, 1982.-320 с.

 17. Джонсон Д. Термодинамические аспекты неорганической химии.- М.: Мир, 1985.- 328с.

 18. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координационных соединений - М., 1990.

 19. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.А., Цветков А.А. Основы номенклатуры неорганических веществ. - М.: Химия, 1983.-112с.

 20. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.А. Реакции неорганических веществ: справочник.- М.: Дрофа, 2007.- 637 с.

 21. Эмсли Дж. Элементы (Справочник). - М.: Мир, 1993.- 256 с.

 22. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии. – Л.: Химия, 1986. – 272 с.

 23. Гольбрайх З.Е. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высш. шк., 1984. – 224 с.

 24. Романцева Л.М., Лещинская З.Е., Суханова В.А. Сборник задач и упражнений по общей химии. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.


«ХИМИЯЛЫҚ ТЕРМОДИНАМИКА. ЕРІТІНДІДЕГІ ТЕПЕ-ТЕҢДІК» пәні


Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші бастамасы.

Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Термодинамиканың нөлінші және бірінші заңдары. Ішкі энергия, жылу, жұмыс, олардың физикалық және термодинамикалық мағнасы, өзара байланысы.


Термохимия

Гесс заңы, оның термодинамикалық тұрғыдан негізделуі. - Энтальпия, оның ішкі энергиямен байланысы. Жай заттар мен қосылыстардың түзілу және жану жылулары, олардың белгіленуі. Химиялық реакцияның жылуын есептеу үшін стандартты түзілу және жану жылуларды қолдану.

Жылусыйымдылық, оның түрлері және өзара байланысы.Жылусыйымдылық пен химиялық реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі, Кирхгофф теңдеуі. Әр түрлі температурада химиялық реакциялардың және фазалық өзгерістердің жылу эффектілерін есептеу.


Термодинамиканың екінші бастамасы.Энтропия.

Термодинамиканың II-ші бастамасы, оның анықтамалары. Карно принципі және Карно циклі. Идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті.

Энтропия. Тепе-теңді және тепе-теңді емес процестердің энтропиясы. Энтропия — процестің бағытының критерийі. Әр түрлі процестердің және химиялық реакцияның энтропиясының өзгерісін есептеу теңдеулері. Планк постулаты. Заттың абсолютты әнтропиясы, оның температураға тәуелділігі.


Сипаттамалық функциялар

Сипаттамалық функциялар және олардың табиғи айнымалылары. Максвелл қатынастары. Жабық жүйелердегі тепе-тендік жағдайлары және фундаменталды теңдеулері. Гиббс-Гельмгольц теңдеуі.

Химиялық потенциал, оның термодинамикалық функциялар және жүйе құрамымен байланысы. Идеал және реал газдардың химиялық потенциалы. Ұшқыштық (фугитивтік), ұшқыштық (фугитивтік) коэффициенті. Идеал және реал ерітінділердегі компоненттің химиялық потенциалы. Активтілік, активтілік коэффициенті.


Химиялық тепе-теңдік

Фундаменталды теңдеулер және ашық жүйедегі тепе-теңдік жағдайлары. Әр түрлі типті гомогенді жүйелер үшін: идеал және реал газдар мен сұйық жүйелер үшін химиялық реакцияның изотерма теңдеуі. Химиялық реакцияның изотерма теңдеуі және процесс бағыты. Массалар әрекеттесу заңы және химиялық реакцияның тепе-теңдік константасы.

Химиялық реакция теңдеуінің жазылу түріне және реакциялық қоспа құрамының әр түрлі әдістермен өрнектелуіне байланысты тепе-теңдік константалары, олардың өзара қатынасы.

Гетерогенді химиялық жүйелер, олардағы тепе-теңдік шарттары.Түрлі типті гетерогенді жүйелердегі тепе-теңдік константалары.

Тепе-теңдік константасының температураға тәуелділігі. Вант-Гоффтың изобара және изохора теңдеулері.

Ле-Шателье-Браунның жылжымалы тепе-теңдік принципі. Абсолюттік энтропия арқылы тепе-теңдік константасын есептеу (Темкин-Шварцман әдісі).


Фазалық тепе-теңдіктер

Гетерогенді тепе-теңдік. Бір- және екікомпонентті жүйелердің
күй диаграммалары


Гиббстің фазалар ережесі. Клапейрон – Клаузиус теңдеуі. Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар.

Бір компонентті жүйелердің күй диаграммаларының жалпы сипаттамасы және ерекшеліктері.Су және күкірттің күй диаграммалары.

Екікомпонентті жүйелердің балқу диаграммалары: бip эвтектикалы, компоненттері химиялық әрекеттесетін жүйелер балқу диаграммалары.

Әр түрлі типті балқу диаграммаларының алыну шарттары.Нода, рычаг ережесі. Барлық типті балқу диаграммаларында сұйық және қатты фазалар құрамдарының өзара байланысы.

Сұйықфазалы жүйелердегі гетерогенді тепе-теңдік.

Екі және үш сүйықтықтың бір-бірінде epігіштігі. Yш компонентті жүйелердің құрамын белгілеу әдістері.

Бір-бірінде ерімейтін екі сүйықтық арасында үшінші компоненттің таралуы. Таралу коэффициенті және таралу константасы. Нернст-Шилов және Нернст-Лепинь теңдеулері. Экстаркция.

Ерітінділер. Идеал ерітінділердің заңдары

Ерітінділер, Ерітінділер теориясындағы негізгі бағыттар. Ерітінділер түзілуінің термодинамикалық шарттары.

Аддитивті және аддитивті емес қасиеттер. Идеал ерітінділердің термодинамикалық қасиеттері. Реал ерітінділер, олардың жіктелуі. Рауль заңы. Рауль заңынан ауытқулар және олардық себептері.

Қайнау температурасы (бу қысымы) - құрам (t, P-x) диграммасы. Гиббс -Коноваловтың бірінші заңы.Фракциялық айдау. Азеотропты ерітінділер. Коноваловтың екінші заңы. Гетероазеотропия.

Ерітінділердің коллигативтік қасиеттері.Эбулиометрия. Криометрия. Осмос. Еріген заттың молекулалық массасын және молекулалық күйін эбулио-, крио- және осмометрия мәліметтері арқылы анықтау. Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті.


«ХИМИЯЛЫҚ КИНЕТИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОХИМИЯ» пәні


Химиялық кинетиканың негіздері

Жабық жүйедегі элементар және формальды гомогенді бір бағыттағы реакциялардың формальды кинетикасы. Жабық жүйедегі реакция реттілігі мен қарапайым реакциялардың жылдамдық константасы.

Химиялық реакция жылдамдығына температура әсері. Активтену энергиясы. Активтену энергиясын анықтау әдістері.


Күрделі реакциялардың кинетикасы

Қайтымды, параллельді, тізбектелген реакциялардың кинетикалық теңдеулері. Боденштейннің станционарлы концентрация әдісі.


Цепные и фотохимические реакции

Основные характеристики цепных реакций. Кинетика линейных цепных реакций. Кинетика разветвленных цепных реакций, теория Семенова. Основные характеристики фотохимических реакций. Кинетика фотохимических реакций.


Тізбекті және фотохимиялық реакциялар

Тізбекті реакциялар. Тармақталмаған тізбекті реакиялардың кинетикасы. Тармақталмаған тізбекті реакциялардың кинетикалық теңдеулерін құру үшін стационарлық әдісін қолдану. Тармақталған тізбекті реакциялардың кинетикалық ерекшеліктері. Тұтану жартылай аралы (Н.Н.Семенов теориясы).

Фотохимиялық реакциялар. Фотохимиялық реакциялардың кинетикасы.


Гетерогенді реакциялардың кинетикасы

Гетерогенді реакциялардың кинетикасы. Ішкі және сыртқы диффузия заңдылықтары. Гетерогенді химиялық реакциялардың кинетикалық жіне диффузиялық режимдері. Процестің лимиттеуші сатысын анықтау.


Электролиттердің теориялары

Льюис активтілігінің термодинамикалық теориясы. Активтілік, активтілік коэффициенті. Дебай-Гюккельдің күшті электролиттер теориясы. Дебай-Хюккельдің негізгі теңдеулерінің анализі.

Электролит ерітінділерінің электрөткізгіштігі

Меншікті және молярлы электрөткізгіштік, олардың концентрациясына тәуелділігі. Тасымалдау саны, оларды анықтау әдістері.


Электрохимиялық процестердің термодинамикасы

Гальваникалық элементтің термодинамикасы. ЭҚК және электродтық потенциал. Электродтардың және гальваникалық тізбектердің жіктелуі.


Катализдің теориялық негіздері

Катализдік процестердің негізгі сипаттамалары. Гомогенді катализ, каталитикалық процестердің кинетикасының ерекшеліктері. Гетерогенді катализдік реакциялардың кинетикасының ерекшеліктері.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

1. Оспанов Х.К., Қамысбаев Д.Х., Абланнова Е.Х., Шәбікова Г.Х. Физикалық химия. : Өскемен: ШҚМУ баспасы,- 1997- 575 б.

2. Оспанов Х.К., Қамысбаев Д.Х., Абланнова Е.Х., Шәбікова Г.Х. Физикалық химия. Алматы: Қазақ ун-ті,- 2002.- 688 б.

3. Жанабаев Б., Өтелбаев Б. Физикалық химия. Алматы: Респ. Баспа,-1994.-
236 б.

4. Түсіпбекова А.С., Мырзагалиева М.Г. «Физикалық химия» курсы бойынша бағдарламалар және есептер. Алматы: Қазақ ун-ті,- 2006.- 100 б.


Қосымша әдебиеттер

1. Жайлауов С. Физикалық химия. Алматы: Рауан,-1992.-251б.

2. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық химияның қысқаша курсы. Алматы: Білім,-1996.-223 б.

3. Шабикова Г.Х, Қайырбекова А.Ж. Физикалық химиядан есептер жинағы. Шымкент: ОҚТУ.- 1998.- 169 б.


«ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» пәні


Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы

Льюистің октеттер ережесі. Химиялық байланыстың түрлері (σ-, π-байланыс). Байланыстардың гомолиттік, гетеролиттік үзілуі.

Орынбасарлардың электрондық (идуктивті, мезомерлі) эфекттері. Индуктомерлі және электромерлі эффекттер.

Резонан теориясы. Правила составления Резонансты құрылымдарды құрастыру ережелері.

Бренстедтің қышқылдық және негіздік теориясы. Қосарланған қышқыл. Қосарланған негіз. Органикалық қосылыстардың қышқылдығы мен негіздігіне орынбасарлардың әсері.

Льюистің қышқылдар және негіздер теориясы. Льюис қышқылы (- және - қышқылдар).

Льюис негіздері (.-негіздер, n- негіздер, - негіздер)

1   2   3

Похожие:

6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 icon6D072100 «органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 icon6M05011200 «химия» (Білім беру) мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
Аманы «6М05011200 –Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты негізінде педагогика ғылымдарының докторы, жалпы...
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconТҮсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 Бағдарлама «6М020300-Тарих» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына сәйкес дайындалған
Бағдарламаны дайындағандар: т.ғ. д., профессор Қ. Т. Жұмағұлов; т.ғ. д., профессор Т. О. Омарбеков; т.ғ. к., доцент К. Е. Абикенова;...
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconТҮсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 Бағдарлама «6М011400-Тарих» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына сәйкес дайындалған
Бағдарламаны дайындағандар: т.ғ. д., профессор Қ. Т. Жұмағұлов; т.ғ. д., профессор Т. О. Омарбеков; т.ғ. к., доцент К. Е. Абикенова;...
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 мазмұНЫ
Білім беру бағдарламасының мақсаты: мамандарды бәсекелес ортада, химия бойынша Қазақстаннан және басқа да елдерден ең жақсы оқитындар...
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 icon«6М041900– музей ісі және ескерткіштерді қОРҒАУ» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050419 – Музей ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған....
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconТҮсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D020400 – Мәдениеттану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушы:...
6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D060500 – Ядролық физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница